वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई

आमच्या विषयी

विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (2225-0771 )

अ क्र योजना सविस्तर माहिती
2.01 योजनेचे नाव विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती(2225-0771 )
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश शिष्यवृत्ती योजना ही वैयक्तिक लाभाची योजना असून त्याचा लाभ सध्या लाखो विद्यार्थी घेत आहेत.आता सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेऊन विजाभज विद्यार्थ्याना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळण्यासाठी या योजनेची नितांत आवश्यकता आहे.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
अटी व शर्ती व लाभाचे स्वरुप:-
1) विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.
2) पालकाचे गतवर्षीचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लाखा पर्यंत असावे.
3) वसतिगृहात न राहणा-या पात्र विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.90ते 190 प्रमाणे व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.150ते 425 प्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप वसतिगृहात न राहणा-या पात्र विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.90ते 190 प्रमाणे व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.150ते 425 प्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (2225-0771 ) विजाभज विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती 2225-0771 ) 89 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 7973.44 29634
2 2013-14 13738.89 54255
3 2014-15 17646.93 39313
4 2015-16 12296.50 69074
5 2016-17 18891.99 38887

इ.मा.व. विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (2225- 3574 व 2225-3144)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.02 योजनेचे नाव इ.मा.व. विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती(2225- 3574 व 2225-3144)
2 योजनचा प्रकार केंद्र /राज्य
3 योजनेचाउददेश इतर मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने अनुसूचित जातीच्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्याधर्तीवर शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना शासन निर्णय क्र.इमाव-2002/प्रक्र.414/मावक-3 दि.29.5.2003 अन्वये सन 2003-04 पासून शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेली आहे
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव इतर मागासवर्ग
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
अटी व शर्ती व लाभाचे स्वरुप:-

1) विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.

2) पालकाचे गतवर्षीचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लाखा पर्यंत असावे.

3) वसतिगृहात न राहणा-या पात्र विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.90ते 190 प्रमाणे व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.150ते 425 प्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप वसतिगृहात न राहणा-या पात्र विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.90ते 190 प्रमाणे व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.150ते 425 प्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज इ.मा.व. विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (2225- 3574 व 2225-3144) इ.मा.व. विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (2225- 3574 व 2225-3144) 89 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 7973.44 29634
2 2013-14 13738.89 54255
3 2014-15 17646.93 39313
4 2015-16 12296.50 69074
5 2016-17 18891.99 38887

विमाप्र विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती (2225- 2596 )

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.03 योजनेचे नाव विमाप्र विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीव इतर शैक्षणिक सवलती (2225- 2596 )
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्य शासनाने शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याची योजना शासननिर्णय क्र.ईबीसी-1095/प्र.क्र.91/मावक-2 दि.29.10.1996 अन्वये सन 1995-96 पासून लागू केलेली आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनामार्फत 100 % शिष्यवृत्तीची तरतूद उपलब्ध करुन दिली जाते.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विशेष मागास प्रवर्ग
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
अटी व शर्ती

(शिष्यवृत्ती)

1) विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.

2) पालकाचे गतवर्षीचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लाखा पर्यंत असावे.

3) वसतिगृहात न राहणा-या पात्र विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.90ते 190 प्रमाणे व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.150ते 425 प्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते.

(शिक्षण फी परिक्षा फी)

1) विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.

2) पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.6.00 लक्ष ( क्रीमीलेअर) च्या मर्यादेत असावे.

3) शासकीय अनुदानित विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामध्ये शिकणा-या इतर अभ्यासक्रमासाठी शासकीय दराने व व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शासकीय कोटयातून प्रवेश घेतलेल्या विमाप्र विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय दि.12.3.2007 अन्वये सन 2006-07 या शैक्षणिक वर्षापासून शैक्षणिक शुल्क समितीने/परिषदेने निश्चित केलेल्या दराच्या 100 % दराने शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप अ) (शिष्यवृत्ती)

वसतिगृहात न राहणा-या पात्र विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.90ते 190 प्रमाणे व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांस दरमहा रु.150ते 425 प्रमाणे शिष्यवृत्ती दिली जाते.

ब) (शिक्षण फी परिक्षा फी)

शासकीय अनुदानित विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामध्ये शिकणा-या इतर अभ्यासक्रमासाठी शासकीय दराने व व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शासकीय कोटयातून प्रवेश घेतलेल्या विमाप्र विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय दि.12.3.2007 अन्वये सन 2006-07 या शैक्षणिक वर्षापासून शैक्षणिक शुल्क समितीने/परिषदेने निश्चित केलेल्या दराच्या 100 % दराने शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज विमाप्र विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती (2225-2596) विमाप्र विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती (2225- 2596 ) 92 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 7973.44 29634
2 2013-14 13738.89 54255
3 2014-15 17646.93 39313
4 2015-16 12296.50 69074
5 2016-17 18891.99 38887

शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (विजाभज)(2225-080-6 )

अ क्र योजना सविस्तर माहिती
2.04 योजनेचे नाव शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (विजाभज)(2225-080-6 )
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उददेश विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने शालांत शिक्षण फी परिक्षा फी देण्याची योजना शासननिर्णय क्र.ईबीसी/1068/83567/जे दि.24.12.1970 अन्वये सन 1970 पासून शासकीय, अनुदानित व विना अनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेली आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्या जमाती
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
 
विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.

2) पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लाख ते रु.6.00 लक्ष पर्यंत (क्रीमी लेयर च्या मर्यादेत) असावे.

3) शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामध्ये शिकणा-या इतर अभ्यासक्रमासाठी शासकीय दराने व व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शासकीय कोटयातून प्रवेश घेतलेल्या विमाप्र विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय दि.12.3.2007 अन्वये सन 2006-07 या शैक्षणिक वर्षापासून शैक्षणिक शुल्क समितीने/परिषदेने निश्चित केलेल्या दराच्या 100 % दराने शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामध्ये शिकणा-या इतर अभ्यासक्रमासाठी शासकीय दराने व व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शासकीय कोटयातून प्रवेश घेतलेल्या विमाप्र विद्यार्थ्यांना शासन निर्णय दि.12.3.2007 अन्वये सन 2006-07 या शैक्षणिक वर्षापासून शैक्षणिक शुल्क समितीने/परिषदेने निश्चित केलेल्या दराच्या 100 % दराने शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (विजाभज)(2225-080-6 ) शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (विजाभज)(2225-080-6 ) 79 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 7540.19 19718
2 2013-14 17283.39 37510
3 2014-15 15720.27 15925
4 2015-16 10281.76 34754
5 2016-17 15436.85 16685

शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (इमाव ) (2225-3233)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.05 योजनेचे नाव शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (इमाव ) (2225-3233)
2 योजनेचा प्रकार राज्य+
3 योजनेचाउददेश इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी शासनाने शालांत शिक्षण फी परिक्षा फी देण्याची योजना शासन निर्णय क्र.इमाव-2003/प्रक्र.203/दि.6.10.2003 अन्वये सन 2003-04 पासून शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेली आहे.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1) विद्यार्थी शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणारा असावा.

2) पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रु.1 लाख ते रु. 6.00 लक्षपर्यंत असावे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शासकिय संस्थामध्ये तसेच शासनमान्य, अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित संस्थामध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क समितीने निश्चित केलेल्या दराच्या 50% (शासन निर्णय दिनांक 13/3/2012 पासून) दराने फी प्रतिपूर्ती देण्यात येते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (इमाव ) (2225-3233) शिक्षण फी परीक्षा फी प्रदाने (इमाव ) (2225-3233) 78 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 19472.04 113285
2 2013-14 17295.00 83117
3 2014-15 12062.42 39701
4 2015-16 12006.36 92404
5 2016-17 18370.06 54647

इयत्ता 10 वी च्या परिक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता 11 वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.12 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र वर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (2225-3191)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.06 योजनेचे नाव

इयत्ता 10 वी च्या परिक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता 11 वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.12 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र वर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (2225-3191)

2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाच्या मुला- मुलींचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, या उद्देशाने शासन निर्णय क्र. इमाव 2003/प्र.क्र.204/मावक-3 दिनांक 25 जुलै 2003 अन्वये सदरची योजना शैक्षणिक वर्ष 2003-04 पासून सुरु करण्यांत आली.
 
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती/विमाप्र
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1.विद्यार्थी हा विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.
2. विद्यार्थी इयत्ता 11 वी व 12 वीकनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेणारा असावा.
3. सदरील शिष्यवृत्ती करिता उत्पन्नाची अट नाही.
4. विद्यार्थ्यास इयत्ता 10 वी मध्ये 75 टक्के व त्या पेक्षा जास्त गुण मिळणे आवश्यक आहे.
5. ही शिष्यवृत्ती भारत सरकार शिष्यवृत्ती व इतर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजने व्यतिरिक्त असेल.
6. प्रति विद्यार्थी प्रतिमहा रुपये 300/- प्रमाणे 10 महिन्यांकरीता एकूण रु. 3000/- चा लाभ इयत्ता 11 वी व 12 वी मध्ये विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यांत येतेा
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रति विद्यार्थी प्रतिमहा रुपये 300/- प्रमाणे 10 महिन्यांकरीता एकूण रु. 3000/- चा लाभ इयत्ता 11 वी व 12 वी मध्ये विद्यार्थ्यांस शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यांत येतेा
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज इयत्ता 10 वी च्या परिक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता 11 वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.12 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र वर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (2225-3191) इयत्ता 10 वी च्या परिक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवून इयत्ता 11 वी मध्ये प्रवेश घेतलेल्या तसेच इ.12 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र वर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती  (2225-3191) 90 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 646.94 21770
2 2013-14 799.48 20552
3 2014-15 636.46 12028
4 2015-16 649.70 21360
5 2016-17 758.88 22117

इ.8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज व विमाप्र मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना (2225-3182)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.07 योजनेचे नाव

इ.8 वी ते10 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज व विमाप्र मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना(2225-3182)

2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश माध्यमिक शाळेत शिकणा-या विजाभज व विमाप्र वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय क्र.इमाव-2003/प्र.क्र.201/मावक-3/ दि.25.7.2003 अन्वये सन 2003-04 या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केलेली आहे.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1) विद्यार्थीनी ही विजाभज व विमाप्र संवर्गातील असावी.
2) विद्यार्थिनीने शासनमान्य माध्यमिक शाळेत प्रवेश घेतलेला असावा व ती इ. 8 वीते 10 वी पर्यंत
नियमित वर्गात शिकत असावी.
3) उत्पन्नाची अट नाही.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप इ.8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणा-या सदर प्रवर्गातील विद्यार्थीनींना दरमहा रु.100 /- प्रमाणे 10 महिन्यांसाठी रु. 1000/- संबंधित शाळेमार्फत त्यांचे उत्पन्न व गुणांची अट लक्षात न घेता ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक/ रोजगारनिर्मिती / आर्थिक उन्नती/ विशेष सहाय्य / अपंगांना सहाय्य / सामाजिक सुधारणा
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज इ.8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज व विमाप्र मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना (2225-3182) इ.8 वी  ते 10 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज व विमाप्र मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना (2225-3182) 79 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 2285.16 222694
2 2013-14 2080.95 208095
3 2014-15 1455.36 93721
4 2015-16 1456.83 145681
5 2016-17 2416.22 241622

व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्याना विद्यावेतन तसेच व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहाच्या व शासकीय वसतिगृहाच्या बाहेर राहणाऱ्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन. (2225-2237 )

अ क्र योजना सविस्तर माहिती
2.08 योजनेचे नाव

व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्याना विद्यावेतन तसेच व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहाच्या व शासकीय वसतिगृहाच्या बाहेर राहणाऱ्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन. (2225-2237 )

2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उददेश (अ) व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीव्दारे मिळणाऱ्या निर्वाह भत्यामधून त्यांचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची पुस्तके, निवास, भोजन, स्टेशनरी इत्यादी बाबीचा खर्च भागत नाही. म्हणून राज्य सरकारची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त विद्यावेतन देण्याचा शासनाने शासन निर्णय क्र.इमाव-2003/प्रक्र-202/मावक-3, दि.18/7/2003 अन्वये निर्णय घेतलेला आहे.

(ब) तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, तसेच जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यास पात्र आहेत परंतु त्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही अशा वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा सन 2003-04 पासून निर्वाह भत्ता देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्या जमाती/विमाप्र
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
 
(अ)

(1) विद्यार्थी व्यावसायिक पाठयक्रमातील प्रवेशित असावा.

(2) राज्य सरकारची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती धारक असावा.

(3) उत्पन्न मर्यादा - वार्षिक एक लाख रुपयापेक्षा कमी उत्पन्न असावे.

(4) व्यावसायिक पाठयक्रम महाविद्यालयाशी संलग्न वसतिगृहामध्ये प्रवेशास जागा उपलब्ध नाही असे प्रमाणपत्र बंधनकारक.

(5) स्थानिक किंवा स्वत:च्या घरी राहणारा विद्यार्थी पात्र ठरणार नाही.

(ब) जे विद्यार्थी वसतिगृहा बाहेर राहत आहेत अशा विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहात तसेच तेथील शासकीय वसतिगृहात अर्ज करुन व पात्र असूनही प्रवेश मिळाला नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप लाभाचे स्वरुप :
अभ्यासक्रमाचा प्रकार आणि कालावधी वसतिगृहामध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी विद्यावेतन(10 महिन्यासाठी) वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी विद्यावेतन(10 महिन्यासाठी)
4 ते 5 वर्षाचे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कृषी, पशुवैद्यकीय, वास्तुशास्त्र, इ. अभ्यासक्रम Rs 7000/- Rs.1000/-
2 ते 3 वर्षाचे अभियांत्रिकी, पदविका, पदवी, एमबीए, एमएसडब्ल्यू इ. Rs. 5000/- Rs. 7000/-
2 वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीचे अभ्यासक्रम. उदा : बीएड डीएड इ. Rs. 5000/- Rs. 5000/-
7 अर्ज करण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्याना विद्यावेतन तसेच व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहाच्या व शासकीय वसतिगृहाच्या बाहेर राहणाऱ्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन. (2225-2237) व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्याना विद्यावेतन तसेच व्यावसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या वसतिगृहाच्या व शासकीय वसतिगृहाच्या बाहेर राहणाऱ्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन. (2225-2237 ) 93 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 442.74 7162
2 2013-14 465.46 6870
3 2014-15 473.75 3769
4 2015-16 380.49 6341
5 2016-17 273.93 1255

सैनिकी शाळेत प्रशिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता :- (2225-0815 व 2225-0862)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.09 योजनेचे नाव सैनिकी शाळेत प्रशिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता :- (2225-0815 व 2225-0862)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश सैनिकी शाळेत शिक्षण घेणां-या विजाभज / विमाप्रविद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण घेवून भारतीय सैन्य दलामध्ये प्रवेश घेण्यांसाठी प्रोत्साहन मिळणेसाठी ही योजना सुरु करण्यांत आली आहे.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती/विमाप्र
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1.विद्यार्थी हाशासन मान्यता प्राप्त सैनिकी शाळेत शिकत असावा.
2.विद्यार्थ्यांचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1.00 लाखा पर्यंत असावे.
3.विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप सातारा सैनिक शाळा, भोसला मिलीटरी स्कुल नाशिक, व एसएसपीएमएस सैनिक शाळा पुणे या 3 शाळातील विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना भोजन, कपडे, निवास शिक्षण फी व परिक्षा फी, क्रीडा, घोडेस्वार व पॉकेट मनीसाठी संपूर्ण खर्च शासन देते.या व्यतिरिक्तच्या राज्य शासन मान्यता प्राप्त सैनिकी शाळेतील प्रवेशितास प्रति विद्यार्थी वार्षिक रुपये 15000/- पर्यंत संबधीत सैनिकी शाळेस अदा केले जातात.
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज सैनिकी शाळेत प्रशिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता :-(2225-0815 व 2225-0862 सैनिकी शाळेत प्रशिक्षण घेणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता :-(2225-0815 व 2225-0862) 89 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 317.19 2052
2 2013-14 310.33 1623
3 2014-15 251.74 2588
4 2015-16 316.92 2106
5 2016-17 272.75 1278

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज/विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन:- (2225-0791)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.10 योजनेचे नाव

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याचीयोजना (मागेल त्याला प्रशिक्षण):- (2225-3206)

2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश विजाभज व विमाप्र संवर्गातील बेरोजगार/अल्पशिक्षीत उमेदवारांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्रशिक्षण सुविधांचा व साधन सामुग्रीचा यथायोग्य वापर करुन अल्प कालावधीचे प्रशिक्षण देऊन या प्रशिक्षीत उमेदवारांना स्वयंरोजगार मिळावा, या हेतूने शासन निर्णय क्र. इमाव 2003/प्रक्र-208/ मावक-3/ दि.25.7.2003 अन्वये सन 2003-04 पासून योजना लागू केलेली आहे.प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना स्वत:चा उद्योग सुरु करण्यासाठी टुल्सचा एक संच किंमत रु.1000/- च्या मर्यादेत देण्यात येतो. ही योजना संचालक-व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग, मुंबई यांचे मार्फत राबविण्यात येते.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1) विद्यार्थी हा विजाभज/विमाप्र या संवर्गाचा असावा.
2) प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड संस्थेचे प्राचार्य व संबंधित विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे मार्फत करण्यात येते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रशिक्षण खर्चासाठी प्रती विद्यार्थी प्रति अभ्यासक्रमास, प्रशिक्षणाच्या कालावधी नुसार रु.400 ते रु.2400पर्यंत प्रशिक्षण शुल्क दिले जाते. तसेच प्रतिमहा रु.100/- विद्यावेतन व प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर उद्योग सुरु करण्यासाठी व रु.1000/- चा टूल्स किट दिला जातो.
7 अर्जकरण्याची पध्दत  
8 योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची योजना (मागेल त्याला प्रशिक्षण):-(2225-3206) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची योजना (मागेल त्याला प्रशिक्षण):-(2225-3206) 78 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 23.09 924
2 2013-14 0.00 00
3 2014-15 0.45 00
4 2015-16 0 0
5 2016-17 - -

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज/विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन:- (2225-0791)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.11 योजनेचे नाव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज/विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन:- (2225-0791)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश सदरची योजना शासन निर्णय क्र.ईबीसी-1068/85167/दि.24.12.1970 पासून लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत विजाभज, विमाप्र विद्यार्थ्यांचा तांत्रिक शिक्षणाकडे कल वाढण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाते.तांत्रिक शिक्षण विभागांकडून प्रतिमहा रु.40/- व या विभागामार्फत प्रतिमहा रु.60/- याप्रमाणे विद्यावेतन दिले जाते. ज्या विजाभज/ विमाप्र विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण मंडळांकडून विद्यावेतन दिले जात नाही. त्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा रु.100/- याप्रमाणे या विभागांकडून विद्यावेतन दिले जाते.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्या जमाती/विमाप्र
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1) विद्यार्थी हा विजाभज / विमाप्र या संवर्गाचा असावा.

2) विद्यार्थ्यांने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेला असावा.

3) विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.65290/-पर्यंत

असावे.

4) प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड संस्थेचे प्राचार्य करतात.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रति विद्यार्थी प्रतिमहा रु.60/- किंवा रु.100/- प्रमाणे विद्यावेतन दिले जाते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक/ रोजगारनिर्मिती / आर्थिक उन्नती/ विशेष सहाय्य / अपंगांना सहाय्य / सामाजिक सुधारणा
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव - संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज/विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन:- (2225-0791) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये शिकणा-या विजाभज/विमाप्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन:- (2225-0791) 79 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 17.50 4639
2 2013-14 18.50 3921
3 2014-15 18.65 2498
4 2015-16 12.95 -
5 2016-17 13.36 -

माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदान करणे. (2225-0889)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.12 योजनेचे नाव माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा फीप्रदान करणे. (2225-0889)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश शासन निर्णय क्र. इबीसी/1068/83567/जे दिनांक 24 डिसेंबर 1970 अन्वये ही योजना विजाभज करीता लागू करण्यांत आली असून शासन निर्णय क्र. इबीसी/1094/प्र.क्र.91/मावक-2 दिनांक 29 ऑक्टोंबर 1996 अन्वये विमाप्र विद्यार्थ्यांना योजना लागू करण्यांत आली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे वय वउत्पन्न विचारात न घेता माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क ,परिक्षा शुल्क, वाचनालय फी, प्रयोगशाळा व क्रिडागण फी देण्यांत येते.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती/विमाप्र
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1. विद्यार्थी हा मान्यता प्राप्त शाळेत शिक्षण घेत असलेला असावा.
2. विद्यार्थ्याचे वयव उत्पन्नाची अट नाही.
3. विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावा.
4. एक वेळ नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला देखील योजनाचा लाभ देता येईल.
5. इतर कोणतीही शैक्षणिक सवलत / लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय नाही.
6. त्याच वर्गात दोन वेळा नापास झालेल्यांना अनुज्ञेय नाही.
7. शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क, वाचनालय फी, प्रयोगशाळा फी दिली जाते.
8. इतर कोणतीही शैक्षणिक सवलत / लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय नाही.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप 1. एक वेळ नापास झालेल्या विद्यार्थ्याला देखील योजनाचा लाभ देता येईल.
2. इतर कोणतीही शैक्षणिक सवलत / लाभ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय नाही.
7 अर्जकरण्याची पध्दत  
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
  अर्ज माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदान करणे.(2225-0889) माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी, परीक्षा फी प्रदान करणे.  (2225-0889 79 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 91.74 29379
2 2013-14 85.66 32132
3 2014-15 141.62 23953
4 2015-16 61.79 19600
5 2016-17 133.91 10098

माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदाने : (जि.प.योजना) (2225-0889)

अ क्र योजना सविस्तर माहिती
2.12 योजनेचे नाव माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदाने : (जि.प.योजना) (2225-0889)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचा उददेश शासन निर्णय दिनांक 29 ऑगस्ट 1966 अन्वये ही योजना विजाभज विद्यार्थ्यांना लागू करण्यांत आली. व शासन निर्णय दिनांक 29 ऑक्टोबर 1996 अन्वये विमाप्र विद्यार्थ्यांना करिता योजना लागू करण्यांत आली आहे. माध्यमिक शाळेतील हुशार व गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता ही योजना सुरु करण्यांत आली आहे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्या जमाती/विमाप्र
5 योजनेच्या प्रमुख अटी
 
1. विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावा.

2. विद्यार्थी इ. 5 वी ते 10 वी मध्ये शिकणारा असावा.

3. गतवर्षी वार्षिक परिक्षेत विद्यार्थ्यांना 50 टक्के पेक्षा जास्त गुण घेवून विद्यार्थी वर्गात प्रथम व द्वित्तीय क्रमाने पास झालेला असावा.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप इ. 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना द.म.रु. 20/- प्रमाणे 10 महिन्यासाठी रु. 200/- व इ. 8वी ते 10 वी मध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना द.म.40/- प्रमाणे 10 महिन्याकरीता रुपये 400/- शिष्यवृत्ती दिली जाते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत  
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
  अर्ज माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदाने : (जि.प.योजना) (2225-0889) माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रदाने : (जि.प.योजना) (2225-0889) 88 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 75.47 15995
2 2013-14 64.46 13544
3 2014-15 138.92 26137
4 2015-16 102.38 19755
5 2016-17 118.65 12480

माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे लेखाशिर्ष :(2225-0782 मुंबई करिता )

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.13 योजनेचे नाव माध्यमिकशाळेतशिकतअसलेल्यामागासवर्गीयविद्यार्थ्यांनाशिष्यवृत्तीदेणेलेखाशिर्ष :(2225-0782 मुंबईकरिता )
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश शासन निर्णय शिक्षण व समाज कल्याण विभाग क्र. ईबीसी-1060/54787-जे दिनांक 29 ऑगस्ट 1966 अन्वये ही योजना विजाभज विद्यार्थ्यांना लागू करण्यांत आली व शासन निर्णय क्र.इबीसी/1094/ प्र.क्र.91/मावक-2दिनांक 29 ऑक्टोबर 1996 अन्वये विमाप्र विद्यार्थ्यांना करिता योजना लागू करण्यांत आली आहे. माध्यमिक शाळेतील हुशार व गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता ही योजना सुरु करण्यांत आली आहे.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती/विमाप्र
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1. विद्यार्थी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावा.
2. विद्यार्थी इ. 5 वी ते 10 वी मध्ये शिकणारा असावा.
3. गतवर्षी वार्षिक परिक्षेत विद्यार्थ्यांना 50 टक्के पेक्षा जास्त गुण
घेवून विद्यार्थी वर्गात प्रथम व द्वित्तीय क्रमाने पास झालेला
असावा.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप इ. 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना वार्षिक रु. 200/- प्रमाणेव इ. 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना वार्षिक रुपये 400/- लाभ दिला जातो.
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई.
  अर्ज माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे लेखाशिर्ष :(2225-0782 मुंबई करिता) माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे लेखाशिर्ष :(2225-0782 मुंबई करिता ) 78 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 0.00 -
2 2013-14 1.00 100
3 2014-15 0.88 315
4 2015-16 0.91 -
5 2016-17 0.87 -

इयत्ता 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थींनीना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना. (2225-0889)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.14 योजनेचे नाव इयत्ता 5 वीते 7 वीमध्येशिकणा-याविजाभज / विमाप्रविद्यार्थींनीनासावित्रीबाईफुलेशिष्यवृत्तीयोजना. (2225-0889)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश शासन निर्णय दिनांक 12 जानेवारी 1996 अन्वये विजाभज विद्यार्थीनी करीता व शासन निर्णय दिनांक 29 ऑक्टोबर 1996 पासून विजाभज /विमाप्र विद्यार्थींनींना लागू करण्यांत आली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थींनींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून शिष्यवृत्ती दिली जाते.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती/विमाप्र
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1.विद्यार्थीनी विजाभज / विमाप्र या प्रवर्गातील असावी.
2.विद्यार्थीनी इ. 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणारी असावी.
3.विद्यार्थीनी ही शासन मान्य शाळेत नियमित शिकणारी असावी.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रति विद्यार्थीनीस दरमहा रुपये 60/- प्रमाणे 10 महिन्या करीता रु.600/- ही शिष्यवृत्तीची रक्कम संबंधीत शाळेमार्फत लाभार्थ्यांस अदा केली जाते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत  
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.
  अर्ज इयत्ता 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थींनीना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.(2225-0889) इयत्ता 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणा-या विजाभज / विमाप्र विद्यार्थींनीना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना.  (2225-0889) 77 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 272.81 45211
2 2013-14 290.14 57463
3 2014-15 1189.04 132690
4 2015-16 340.11 56146
5 2016-17 543.03 41431

विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा (2225- 075-3)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.16 योजनेचे नाव विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा (2225- 075-3)
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश भटक्या विमुक्त जातीच्या मुलांवर चांगले संस्कार घडावेत, त्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, मुलींना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, तसेच विजाभज मुलामुलींचा शैक्षणिक, सामाजिक तसेच सर्वांगीण विकास घडावा, यासाठी मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक सुविधा, क्रीडा सुविधा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक साहित्यपुरवून विजाभज विद्यार्थ्यांना स्थिरता देवून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्यात येते.सदरची योजना स्वयंसेवी संस्थाना अनुदान देऊन राबविण्यात येते.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1. स्वयंसेवी संस्था ही सोसायटी ॲक्ट 1950 व सार्वजनिक विश्वस्त कायदा अधिनियम 1860 अन्वये नोंदणीकृत संस्था असावी.
2.संस्थेवर तसेच संस्थेच्या पदाधिका-यांवर कोणत्याही प्रकारचा पोलीस गुन्हा सिध्द होऊन शिक्षा झालेली नसावी.
3. संस्था आश्रमशाळा चालविण्यास आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी.
4.विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
5.लाभधारक मुलगा / मुलगी हे विजाभजप्रवर्गातील असावे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप 1. 1ली ते 4थी किंवा 1 ली ते 7 वी प्राथमिक शाळा, 5वी ते 10वी किंवा 8 वी ते 10 वी या माध्यमिकशाळा,आणि 11वी ते 12 वी या उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा असे हया निवासी शाळांचे स्वरुप आहे.
2. विजाभज,विमाप्र मुलां - मुलींची शाळेत मोफत भोजन व निवास व्यवस्था केली जाते.
3. प्रवेशित निवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहीत्य, पुस्तके व गणवेश, भोजनाची भांडी, अंथरुण- पांघरुण , क्रीडा साहित्य, आरोग्य सुविधा मोफत दिल्या जातात.
4. आश्रमशाळा चालविणा-या संस्थेस शासन मान्यता मिळाल्यानंतर खालील बाबीवर अनुदान अनुज्ञेय होते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत  
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव  
  अर्ज विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा (2225- 075-3) विमुक्त जाती भटक्या जमाती आश्रमशाळा (2225- 075-3) 78 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 43657.95 970
2 2013-14 54169.26 970
3 2014-15 55968.46 970
4 2015-16 54214.04 970
5 2016-17 79627.48 970

विमुक्त जाती भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांसाठी निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.17 योजनेचे नाव विमुक्त जाती भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांसाठी निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये
2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश
 1. माध्यमिक शाळेना जोडून इयत्ता 11 वी व 12 वी चे वर्ग मंजूर करुन मोफत निवास भोजन व शिक्षणाची सुविधा देणे.
 2. विजाभज/विमाप्र मुला-मुलींचा शैक्षणिक, सामाजिक तसेच सर्वांगिण विकास घडविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
 3. महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये विजाभज मुलामुलींमधील शिक्षणाचे गळतीचे प्रमाण कमी करणे.

 

4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
 1. संस्थेकडे माध्यमिक मान्यता प्राप्त आश्रमशाळा असावी.
 2. संस्थेकडे इमारत पाण्याची सुविधा इ.पायाभूत सोयी उपलब्ध असावी.
 3. आजूबाजूच्या परिसरात विजाभजची लोकवस्ती असावी.
 4. आजूबाजूच्या परिसरात कनिष्ठ महाविद्यालयाची संख्या कमी असावी.
 5. माध्यमिक आश्रमशाळेचा मागील वर्षाचा निकाल 60% पेक्षा जास्त असावा.
 6. संस्थेच्या कोणत्याही तक्रारी/न्यायालयीन वाद नसावा.
 7. संस्था कनिष्ठ महाविद्यालय चालविण्यास आर्थिक दृष्टया सक्षम असावी.
 8. विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
 9. लाभधारक मुलगा/मुलगी विजाभज विमाप्र प्रवर्गातील असावी.
 10. संस्थेकडे माध्यमिक मान्यता प्राप्त आश्रमशाळा असावी.
 11. संस्थेकडे इमारत पाण्याची सुविधा इ.पायाभूत सोयी उपलब्ध असावी.
 12. आजूबाजूच्या परिसरात विजाभजची लोकवस्ती असावी.
 13. आजूबाजूच्या परिसरात कनिष्ठ महाविद्यालयाची संख्या कमी असावी.
 14. माध्यमिक आश्रमशाळेचा मागील वर्षाचा निकाल 60% पेक्षा जास्त असावा.
 15. संस्थेच्या कोणत्याही तक्रारी/न्यायालयीन वाद नसावा.
 16. संस्था कनिष्ठ महाविद्यालय चालविण्यास आर्थिक दृष्टया सक्षम असावी.
 17. विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
 18. लाभधारक मुलगा/मुलगी विजाभज विमाप्र प्रवर्गातील असावी.

 

6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप विजाभज विमाप्र मुला-मुलींची कनिष्ठ महाविद्यालयात मोफत भोजन व निवास व्यवस्था केली जाते.
 1. प्रवेशित निवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, पुस्तके व गणवेश भोजनाची भांडी अंथरुण, पाघंरुण मोफत दिली जाते.
 2. माध्यमिक आश्रमशाळेस श्रेणी वाढीने कनिष्ठ महाविद्यालयास मान्यता मिळाल्यानंतर खालील बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय होते.

अ) वेतन : मान्यता प्राप्त कर्मचाऱ्यांसाठी 100%
ब) परिरक्षण: दरडोई दरमहा मान्य निवासी विद्यार्थ्यांसाठी रु.900/- प्रमाणे 10 महिन्यासाठी.

7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव  
  अर्ज विमुक्त जाती भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांसाठी निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये विमुक्त जाती भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांसाठी निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये 80 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13    
2 2013-14    
3 2014-15    
4 2015-16    
5 2016-17    

विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान योजना. (2225-2602)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.18 योजनेचे नाव

विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान योजना.(2225-2602)

2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश महाराष्ट्रातील विजाभज विद्यार्थ्याना निवासी शिक्षणाचा फायदा मिळावा आणि त्यांची शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी या उदेशाने सन-1953 पासून आश्रमशाळा योजना अंमलात आणली.तथापि विजाभज जमातीतील होतकरु व हुशार गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र विद्या निकेतन योजना शासन निर्णय क्रमांक व्हीएएस/1090/प्र.क्र.135/मावक-6 दिनांक 6/11/1995 अन्वये स्वयंसेवी संस्था मार्फत विद्या निकेतन सुरू करण्यास मंजुरी दिली व शासन निर्णय दिनांक 31/7/1996 अन्वये विमुक्त जाती सेवा समिती वसंतनगर कोटग्याळ,ता.मुखेड जि.नांदेड या स्वयंसेवी संस्थेस विद्यानिकेतन सन-1996-97 पासून सुरू करण्यास मंजूरी देण्यात आली. सद्या कार्यरतअसलेल्या विद्यानिकेतन मध्ये इयता 5वी ते 12 वी पर्यंत वर्ग सुरू असून 640 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासन निर्णय क्र.विभशा-2011/प्र.क्र.182 / विजाभज-2 दि.16 मे 2012 नुसार विद्यार्थी भोजनावर दरडोई दरमहा खर्च रु. 1000/-, विद्यार्थी क्रमिक पुस्तके, गणवेश, स्टेशनरी इ. साठी दरडोई रु.1450/- तसेच विद्यार्थ्यांना आंथरुन पांघरुन व कॉटस्, दैनंदिन स्वच्छता व दुरुस्ती खर्चासाठी दरडोई रु. 1000/- इतके अनुदान स्वयंसेवी संस्थेस देण्यात येते.याशिवाय वेतन अनुदान, इमारत भाडे अनुज्ञेय आहे.या एकूण होणाऱ्या वार्षिक खर्चाच्या 10% खर्च संस्थेने उचलावयाचा आहे.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1) लाभार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.2) लाभार्थी विजाभज जाती जमाती पैंकी असावा.
3) पालकांचे वार्षीक उत्पन्न 24000 पेक्षा जास्त नसावे. 4) सदर विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा देवून प्रवेश घ्यावा लागेल.5) विजाभज विद्यानिकेतन मध्ये फक्त विजाभज संचालनालया मार्फत अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळा इयता 4 थीमध्ये शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना इयत्ता 5 वी मध्ये प्रवेश परीक्षेतील गुणवत्ते नुसार प्रवेश दिला जातो.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप महाराष्ट्रातील विजाभज विद्यार्थ्याना निवासी शिक्षणाचा फायदा मिळावा आणि त्यांची शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी
7 अर्जकरण्याची पध्दत सदर योजनेचे संगणकीकरण झालेले असून ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव  
  अर्ज विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान योजना.(2225-2602) विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान योजना.(2225-2602) 80 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च शाळा संख्या लाभार्थी
1 2012-13 273.34 1 640
2 2013-14 305.13 1 640
3 2014-15 316.82 1 640
4 2015-16 471.01 1 640
5 2016-17 381.88 1 640

उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्यक अनुदाने (2225-252-2)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.19 योजनेचे नाव

उसतोडकामगारांच्यामुलांच्याशिक्षणासाठीस्वयंसेवीसंस्थानासहाय्यकअनुदाने(2225-252-2)

2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश राज्यातील उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये व ते शिक्षणापासून वंचित राहू नये व त्यांना शिक्षण,भेाजन,निवास एकाच छत्राखाली देणे अंतर्गत बीड जिल्हयात दोन ठिकाणी परळी वैजनाथ व केज येथे उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळांना मंजूरी दिलेली आहे.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1) या योजनेअंतर्गत उसतोड कामगारांचा मुलगा/मुलगी असावी.
2) विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप 1) या योजनेअंतर्गत उसतोड कामगारांच्या विद्यार्थ्यास मोफत निवास भेाजन शिक्षण देण्यात येते.त्याच प्रमाणे बिछाना साहित्य, क्रमिक पुस्तके, वहया, शालेय साहित्य व वैद्यकीय सुविधा देण्यात येतात.
2) या आश्रमशाळा चालविणा-या स्वयंसेवी संस्थेस प्रति विद्यार्थी रुपये 900/- प्रमाणे 11 महिन्यासाठी देण्यात येते.
3) मान्य शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-याच्या वेतनावर 100 टक्के अनुदान देण्यात येते. तसेच इतर मान्य बाबींसाठी शाळा व वसतिगृहासाठी 8 टक्के आकस्मिक खर्च देण्यात येतो.
4) सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेल्या भाडयाच्या 75 टक्के अनुदान म्हणून देण्यात येते.
सद्य:स्थितीत या योजनेअंतर्गत केज व परळी येथील दोन्ही प्राथमिक आश्रम शाळेत प्रत्येकी 120 मान्य विद्यार्थी संख्या आहे.तसेच सन 2010-11 पासून दोन्ही शाळांना नैसर्गिक श्रेणी वाढीने इ.8वी चे वर्गास मान्यता दिलेली आहे.त्यामुळे विद्यार्थी संख्येत नैसर्गिक वाढ होते.
7 अर्जकरण्याची पध्दत वैजनाथ व केज येथे उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा
8 योजनेची वर्गवारी शैक्षणिक
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, बीड
  अर्ज उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्यक अनुदाने (2225-252-2) उसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्यक अनुदाने (2225-252-2) 79 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 105.99 400
2 2013-14 228.79 400
3 2014-15 244.83 400
4 2015-16 246.88 400
5 2016-17 270.00 400

वाहन चालक प्रशिक्षण योजना (विजाभज, इमाव व विमाप्र) (2225-1016) (2225-सी 911)

अ क्र योजना सविस्तरमाहिती
2.21 योजनेचे नाव

वाहन चालक प्रशिक्षण योजना (विजाभज, इमाव व विमाप्र) (2225-1016) (2225-सी 911)

2 योजनेचा प्रकार राज्य
3 योजनेचाउददेश ही योजना शासन निर्णय क्र. इबीसी-1970/121397-जे, दि.7.9.1972 नुसार मागासवर्गीय उमेदवारांना मोटार वाहन चालकांचे प्रशिक्षण योजना लागू करण्यात आली.
सदर योजनेत सुधारणा करुन शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/1095/ प्र.क्र.57/ मावक-2 दि.26/7/1995 आणि दि.23.7.2009 व शासन शुध्दीपत्रक दि.30 जुलै 2009 नुसार युवक व युवतीना वाहन चालक व वाहकप्रशिक्षण देण्याची येाजना रमेश मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल, जळगांव या संस्थेमार्फतराज्यात सर्व जिल्हयात राबविण्यात येत आहे.प्रशिक्षणार्थ्यासाठीदर निर्धारीत करण्यात आले आहेत. तसेच शासन शुध्दीपत्रक दि.15 मार्च 2012 नुसार लाभार्थ्यांना पोस्टाने लायसन्स पाठविणेकरीता पर्टीक्युलर फी व पोस्टेज चार्जेस प्रतिलाभार्थी रु.100/- मंजुर करण्यात येते.
4 योजनाज्या प्रवर्गासाठीलागू आहेत्याचे नाव विमुक्त जाती / भटक्याजमाती /इमाव/विमाप्र
5 योजनेच्याप्रमुख अटी
 
1) उमेदवार विजाभज /इमाव व विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.
2) उमेदवार हा वाहन प्रशिक्षणासाठी मोटार परिवहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार वयोमर्यादा, शैक्षणिक,
शारीरिक पात्रता, इत्यादि अर्हता धारण करणारा आसावा.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप
 1. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये जिल्हा कार्यालय ते प्रशिक्षण केंद्रापर्यंत जाणे येण्याचे भाडे, आरोग्य तपासणी,

छायाचित्र, चालकाचा कच्चा व पक्का परवाना, वाहक परवाना व बिल्ला, राहण्याची व जेवण्याची व्यवस्था इ. प्रशिक्षण संस्थेमार्फत पुरविण्यात येते.

 1. प्रशिक्षण केंद्राच्या मुख्यालयी राहणारा स्थानिक प्रशिक्षणार्थी वसतिगृहात रहात नसल्यास मोटार वाहन चालक प्रशिक्षणार्थीस रु.300/- वाहक प्रशिक्षणार्थीस रु.150/- प्रशिक्षण काळात विद्यावेतन देणे प्रशिक्षण संस्थेवर बंधनकारक राहील.
7 अर्जकरण्याची पध्दत संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
8 योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
9 संपर्ककार्यालयाचे नाव संबंधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
  अर्ज वाहन चालक प्रशिक्षण योजना (विजाभज, इमाव व विमाप्र) (2225-1016) (2225-सी 911) वाहन चालक प्रशिक्षण योजना (विजाभज, इमाव व विमाप्र) (2225-1016) (2225-सी 911) 79 (KB)

सांख्यिकी माहिती रुपये लाखात

अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 2260.00 64433
2 2013-14 2369.98 58796
3 2014-15 1263.00 43633
4 2015-16 280.66 6586
5 2016-17 0.00 -

संपर्क

शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे