विषेश घटक योजना

विघयो-1

राज्यस्तरीय योजना

सा. न्या. व वि. स. वि. /विघयो

अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येणा-या राज्यस्तर योजनेकरीता मंजूर
Distribution of Outlay for State level Schemes under Scheduled Caste Sub Plan (SCSP)

अ.क्र योजनेचे नाव पत्र क्रमांक दिनांक डाउनलोड
1 सन 2010-11 अनुसूचित जाती उपयोजना जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे जिल्हानाहाय व योजनानिहाय वाटप विघयो-2010/प्र.क्र.989/विघयो-1 10 मार्च 2010 डाउनलोड4.69(MB)
2 सन 2011-12 अनुसूचित जाती उपयोजना राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय/ विभागनिहाय वाटप विघयो-2011/प्र.क्र.34/विघयो-1 11 मार्च 2011 डाउनलोड5.75(MB)
3 सन 2012-13 अनुसूचित जाती उपयोजना राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजना निहाय/ विभाग निहाय वाटप विघयो-2012/ बापंवा /प्र.क्र.177 / विघयो 15 मार्च 2012 डाउनलोड5.26(MB)
4 सन 2013-14 अनुसूचित जाती उपयोजना (सा. न्या.) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2012/रावायो/प्र.क्र.31/ विघयो 18 फेब्रु. 2013 डाउनलोड2.64(MB)
5 सन 2013-14 अनुसूचित जाती उपयोजना (इतर विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2012/रावायो/प्र.क्र.31/विघयो 18 फेब्रु. 2013 डाउनलोड7.53(MB)
6 सन 2013-14 अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष सहाय्य) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2012/रावायो/प्र.क्र.31/ विघयो 13 मार्च 2013 डाउनलोड7.59(MB)
7 सन 2014-15 अनुसूचित जाती उपयोजना (सा.न्या.व.वि.स. वि.) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2013/रावायो/प्र.क्र.78/विघयो 18 फेब्रु. 2014 डाउनलोड5.13(MB)
8 सन 2014-15 अनुसूचित जाती उपयोजना (इतर विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजना निहाय वाटप विघयो-2013/प्र.क्र.78/ विघयो 08 फेब्रु. 2014 डाउनलोड3.08(MB)
9 सन 2015-16 अनुसूचित जाती उपयोजना (सा.न्या.व वि.स विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2014/प्र.क्र.85/ विघयो 07 मार्च 2015 डाउनलोड2.56(MB)
10 सन 2015-16 अनुसूचित जाती उपयोजना (इतर विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2014/प्र.क्र.85/ विघयो 07 मार्च 2015 डाउनलोड1.82(MB)
11 सन 2016-17 अनुसूचित जाती उपयोजना (सा.न्या.व वि.स विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2015/प्र.क्र.169/ विघयो 5 मार्च 2016 डाउनलोड2.07(MB)
12 सन 2016-17 अनुसूचित जाती उपयोजना (इतर विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2015/प्र.क्र.169/ विघयो 5 मार्च 2016 डाउनलोड2.09(MB)
13 सन 2010-11 अनुसूचित जाती उपयोजना राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय/ विभागनिहाय वाटप विघयो-2010/प्र.क्र.989/विघयो-1 25 मार्च 2010 डाउनलोड804(KB)
14 सन 2011-12 अनुसूचित जाती उपयोजना राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय/ विभागनिहाय वाटप विघयो-2011/प्र.क्र.34/विघयो-1 11 मार्च 2011 डाउनलोड432(KB)
15 सन 2012-13 अनुसूचित जाती उपयोजना राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजना निहाय/ विभाग निहाय वाटप विघयो-2012/ बापंवा /प्र.क्र.177 / विघयो 15 मार्च 2012 डाउनलोड1.09(MB)
16 सन 2013-14 अनुसूचित जाती उपयोजना (सा. न्या.) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2012/रावायो/प्र.क्र.31/ विघयो 18 फेब्रु. 2013 डाउनलोड473(KB)
17 सन 2013-14 अनुसूचित जाती उपयोजना (इतर विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2012/रावायो/प्र.क्र.31/ विघयो 18 फेब्रु. 2013 डाउनलोड1.81(MB)
18 सन 2013-14 अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष सहाय्य) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2012/रावायो/प्र.क्र.31/ विघयो 13 मार्च 2013 डाउनलोड1.40(MB)
19 सन 2014-15 अनुसूचित जाती उपयोजना (सा.न्या.व.वि.स. वि.) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2013/रावायो/प्र.क्र.78/ विघयो 18 फेब्रु. 2014 डाउनलोड1.13(MB)
20 सन 2014-15 अनुसूचित जाती उपयोजना (इतर विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजना निहाय वाटप विघयो-2013/प्र.क्र.78/ विघयो 08 फेब्रु. 2014 डाउनलोड618(KB)
21 सन 2015-16 अनुसूचित जाती उपयोजना (सा.न्या.व वि.स विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2014/प्र.क्र.85/ विघयो 07 मार्च 2015 डाउनलोड665(MB)
22 सन 2015-16 अनुसूचित जाती उपयोजना (इतर विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2014/प्र.क्र.85/ विघयो 07 मार्च 2015 डाउनलोड568(MB)
23 सन 2016-17 अनुसूचित जाती उपयोजना (सा.न्या.व वि.स विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2015/प्र.क्र.169/ विघयो 5 मार्च 2016 डाउनलोड737(MB)
24 सन 2016-17 अनुसूचित जाती उपयोजना (इतर विभाग) राज्यस्तरीय नियतव्ययाचे योजनानिहाय वाटप विघयो-2015/प्र.क्र.169/ विघयो 5 मार्च 2016 डाउनलोड669(MB)

जिल्हास्तरीय योजना

सा. न्या. व वि. स. वि. /विघयो

अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत राबविण्यात येणा-या जिल्हास्तर योजनेकरीता मंजूर नियतव्ययाच्या पत्रांच्या प्रती
Distribution of Outlay for District level Schemes under Scheduled Caste Sub Plan(SCSP)

अ.क्र योजनेचे नाव पत्र क्रमांक दिनांक डाउनलोड
1 सन 2010-11 अनुसूचित जाती उपयोजना जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे जिल्हानाहाय व योजनानिहाय वाटप विघयो-2010/प्र.क्र.989/विघयो-1 10 10 मार्च 2010 डाउनलोड28.07(MB)
2 सन 2011-12 अनुसूचित जाती उपयोजना जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे जिल्हानाहाय व योजनानिहाय वाटप विघयो-2011/प्र.क्र.34/विघयो-1 11 मार्च 2011 डाउनलोड19.08(MB)
3 सन 2012-13 अनुसूचित जाती उपयोजना जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे जिल्हानाहाय व योजनानिहाय वाटप विघयो-2012/बापंवा/प्र.क्र.150/ विघयो 19 मार्च 2012 डाउनलोड18.0(MB)
4 सन 2013-14 अनुसूचित जाती उपयोजना जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे जिल्हानाहाय व योजनानिहाय वाटप विघयो-2012/प्र.क्र.26/12 विघयो 11 मार्च 2013 डाउनलोड18.0(MB)
5 सन 2014-15 अनुसूचित जाती उपयोजना जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे जिल्हानाहाय व योजनानिहाय वाटप विघयो-2013/प्र.क्र.71/ विघयो 13 फेब्रु. 2014 डाउनलोड20.0(MB)
6 सन 2015-16 अनुसूचित जाती उपयोजना जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे जिल्हानाहाय व योजनानिहाय वाटप विघयो-2014/प्र.क्र.60/ विघयो 12 मार्च 2015 डाउनलोड17.02(MB)
7 सन 2016-17 अनुसूचित जाती उपयोजना जिल्हास्तरीय नियतव्ययाचे जिल्हानाहाय व योजनानिहाय वाटप विघयो-2015/प्र.क्र.187/ विघयो 5 मार्च 2016 डाउनलोड17.07(MB)
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे