विषेश सहाय्य योजना

योजना निहाय व जिल्हा निहाय वितरीत निधी संबंधित शासन निर्ण

दिनांक 01/01/2010 ते 31/03/2011

अ.क्र योजनेचे नाव शासन निर्णय क्रमाक दिनांक पृष्ठे संगणक संकेतांक डाउनलोड
1 संजय गांधी निरांधार अनुदान योजना बीयुडी-2010/प्र.क्र.25/विसयो-1 8.3.2011 3 2011030815433001 डाउनलोड2.41(MB)
2 श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना बीयुडी-2010/प्र.क्र.26/विसयो-1 8.3.2011 3 20110308154838001 डाउनलोड2.40(MB)
3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्ती वेतन योजना बीजीटी-2010/प्र.क्र.27/विसयो-1 25.10.2011 3 20101025213949001 डाउनलोड2.7(MB)
4 राष्ट्रीय कुंटुब लाभ योजना बीयुडी-2010/प्र.क्र.34/विसयो-1 7.3.2011 2 20110307142204001 डाउनलोड45.6(KB)

दिनांक 01/04/2011 ते 31/03/2012

अ.क्र योजनेचे नाव शासन निर्णय क्रमाक दिनांक पृष्ठे संगणक संकेतांक डाउनलोड
1 संजय गांधी निरांधार अनुदान योजना बीयुडी-2011/प्र.क्र.122/विसयो-1 31.3.2012 4 20120330686916001 डाउनलोड421(KB)
2 श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना बीयुडी-2011/प्र.क्र.123/विसयो-1 31.3.2012 4 2012033116165636001 डाउनलोड647(KB)
3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्ती वेतन योजना बीयुडी-2011/प्र.क्र.124/विसयो-1 7.6.2011 4 20110607143015001 डाउनलोड2.95(MB)
4 राष्ट्रीय कुंटुब लाभ योजना बीयुडी-2011/प्र.क्र.126/विसयो-1 31.3.2012 3 2012033116150939001 डाउनलोड3.10(MB)

दिनांक 01/04/2012 ते 31/03/2013.

अ.क्र योजनेचे नाव शासन निर्णय क्रमाक दिनांक पृष्ठे संगणक संकेतांक डाउनलोड
1 संजय गांधी निरांधार अनुदान योजना बीयुडी-2012/प्र.क्र.323/विसयो-1 18.2.2013 4 201302251024499122 डाउनलोड3.08(MB)
2 श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना बीयुडी-2012/प्र.क्र.324/विसयो-1 18.2.2013 4 201302251025411522 डाउनलोड3.26(MB)
3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्ती वेतन योजना बीयुटी-2012/प्र.क्र.325/विसयो-1 11.3.2013 3 201303121520536322 डाउनलोड2.30(MB)
4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना बीयुडी-2012/प्र.क्र.326/विसयो-1 15.3.2013 3 201303161217392822 डाउनलोड2.42(MB)
5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना बीयुडी-2012/प्र.क्र.327/विसयो-1 7.5.2012 3 2012050818264054000 डाउनलोड238(KB)
4 राष्ट्रीय कुंटुब लाभ योजना बीयुडी-2012/प्र.क्र.322/विसयो-1 17.5.2012 3 2012052112540656001 डाउनलोड344(KB)

दिनांक 01/04/2013 ते 31/03/2014.

अ.क्र योजनेचे नाव शासन निर्णय क्रमाक दिनांक पृष्ठे संगणक संकेतांक डाउनलोड
1 संजय गांधी निरांधार अनुदान योजना संगायो-2013/प्र.क्र.466/विसयो-1 27.3.2014 5 201403271651549422 डाउनलोड544872(KB)
2 श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना श्राबायो-2013/प्र.क्र.467/विसयो-1 27.3.2014 5 201403271702277422 डाउनलोड544872(KB)
3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्ती वेतन योजना इंगोयो-2013/प्र.क्र.468/विसयो-1 24.6.2013 5 201306251047286522 डाउनलोड544872(KB)
4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना इंगावि-2013/प्र.क्र.469/विसयो-1 11.3.2014 5 201403121501235622 डाउनलोड544872(KB)
5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना इंगांअ-2013/प्र.क्र.470/विसयो-1 17.04.2013
19.08.2013
3
3
2012050818264054000
201308171500409022
डाउनलोड544872(KB)
6 राष्ट्रीय कुंटुब लाभ योजना राकुयो-2013/प्र.क्र.471/विसयो-1 11.3.2014 4 201403121454127622 डाउनलोड544872(KB)

दिनांक 01/04/2014 ते 31/03/2015.

अ.क्र योजनेचे नाव शासन निर्णय क्रमाक दिनांक पृष्ठे संगणक संकेतांक डाउनलोड
1 संजय गांधी निरांधार अनुदान योजना बीयुडी-2014/प्र.क्र.557/विसयो-1 30.3.2015 5 201503311305051622 डाउनलोड1.51(MB)
2 श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना बीयुडी-2014/प्र.क्र.558/विसयो-1 30.3.2015 5 201503311309402222 डाउनलोड1.64(MB)
3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्ती वेतन योजना इंगोयो-2014/प्र.क्र.559/विसयो-1 30.3.2015 4 201503311259066622 डाउनलोड987(KB)
4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना बीयुडी-2014/प्र.क्र.560/विसयो-1 7.1.2015 5 201501131304427522 डाउनलोड1.54(KB)
5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना इंगांअ-2014/प्र.क्र.561/विसयो-1 3.7.2014 4 201407081507292622 डाउनलोड3.50(MB)
6 राष्ट्रीय कुंटुब लाभ योजना बीयुडी-2014/प्र.क्र.562/विसयो-1 19.3.2015 4 201503231212118022 डाउनलोड308(KB)
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे