शिष्यवृत्ती

एकूण संख्या शिष्यवृत्ती शीर्षक शिष्यवृत्ती दस्तऐवज
1 राज्यातील अनुसुचीत जातीच्या 100 विद्यार्थ्याना देशातील शैक्षणीक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहु महाराज शिष्यवृत्ती योजना
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे