Schemes

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
अ क्र योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
2 योजनेचा प्रकार केंद्र पुरस्कृत योजना
3 योजनेचा उददेश राज्यातील विधवांना दरमहा निवृत्तीवेतन
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गातील विधवांना लागू आहे.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या 40 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील विधवा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो
8 योजनेची वर्गवारी निवृत्तीवेतन
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 0 0
2 2013-14 747 32146
3 2014-15 914 43603

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
अ क्र योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना
2 योजनेचा प्रकार केंद्र पुरस्कृत योजना
3 योजनेचा उददेश राज्यातील अपंग व्यक्तींना दरमहा निवृत्तीवेतन
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गातील अपंगांना लागू आहे.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नोंद असलेल्या अपंग लाभार्थ्यांपैकी फक्त 18 ते 65 वर्षाखालील वयोगटातील 80% हून जास्त अपंग असलेले किंवा एक किंवा एका पेक्षा जास्त अपंग असलेले किंवा बहू अपंग असलेले (दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंग असलेल) लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असतात. पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतीमहा व राज्य शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत रु.400/- प्रतीमहा असे एकूण रु.600/- प्रतीमहा निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय आहे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो
8 योजनेची वर्गवारी निवृत्तीवेतन
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राालय, मुंबई. सांख्यिकी माहिती

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राालय, मुंबई. सांख्यिकी माहिती
अ क्र वर्ष खर्च रुपये लाखात लाभार्थी
1 2012-13 0 0
2 2013-14 165 4985
3 2014-15 170 5892

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
अ क्र योजना सविस्त
1 योजनेचे नाव संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
2 योजनेचा प्रकार राज्य पुरस्कृत योजना
3 योजनेचा उददेश राज्यातील निराधार व्यक्तीना दरमहा आर्थिक सहाय्य/ निवृत्तीवेतन
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी या योजनेतंर्गत 65 वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, अपंगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत:चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा ( आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या विधवासह ), घटस्फोट प्रक्रीयेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी,35 वर्षावरील अविवाहीत स्त्री, तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो. या योजनेमध्ये दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा रुपये 21,000/- पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप या योजनेखाली पात्र होणा-या कुटूंबात एक लाभार्थी असल्यास रुपये 600/- प्रतिमहा तर एका कुटूंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्यास, रुपये 900/- प्रतिमहा इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो
8 योजनेची वर्गवारी आर्थिक सहाय्य/ निवृत्तीवेतन
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

कार्यालयाचे नाव - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राालय, मुंबई. सांख्यिकी

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 44059 567154
2 2013-14 52780 666601
3 2014-15 59137 816339

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
अ क्र योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
2 योजनेचा प्रकार राज्य पुरस्कृत योजना
3 योजनेचा उददेश राज्यातील निराधार व्यक्तीना दरमहा निवृत्तीवेतन
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी गट (अ) :-65 व 65 वर्षावरील व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव समाविष्ट असणाऱ्याव्यक्तीना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना गट (अ) मधून रु.400/- प्रतिमहिना निवृत्तीवेतन देण्यात येते याच लाभार्थ्याला केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे रु.200/- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन दिले जाते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून रु.400/- प्रतिमहा व केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतिमहाअसे एकूण रु.600/- प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन मिळते.
गट (ब):-या योजनेतंर्गत ज्या व्यक्तीचे वय 65 व 65 वर्षावरील आहे व ज्यांचे कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रुपये 21,000/- च्या आत आहे, अशा वृध्दांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (गट- ब) मध्ये रुपये 600/- प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन राज्य शासनाकडून देण्यात येते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो
8 योजनेची वर्गवारी निवृत्तीवेतन
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

कार्यालयाचे नाव - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राालय, मुंबई.

कार्यालयाचे नाव - सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राालय, मुंबई./caption>
अ क्र वर्ष खर्चरुपये लाखात लाभार्थी
1 2012-13 ६६१२२ १३५४३८१
2 2013-14 ९०७१३ १५२६४५२
3 2014-15 ९८३११ १८६०११०

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
अ क्र योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
2 योजनेचा प्रकार केंद्र पुरस्कृत योजना
3 योजनेचा उददेश आर्थिक सहाय्य
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील 18 ते59वयोगटातील कमावत्या व्यक्तीचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास एक रकमी रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप एक रकमी रु.20,000/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो
8 योजनेची वर्गवारी आर्थिक सहाय्य
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय

सांख्यिकी माहिती

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना सांख्यिकी माहिती
अ क्र वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 1552 7760
2 2013-14 2719 13595
3 2014-15 2956 14780

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
अ क्र योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
2 योजनेचा प्रकार केंद्र पुरस्कृत योजना
3 योजनेचा उददेश राज्यातील निराधार व्यक्तीना दरमहा निवृत्तीवेतन
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी दारिद्रय रेषेखालील 65 व 65 वर्षावरील सर्व व्यक्ती पात्र होतील. या लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून रु.200/- प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून गट (अ) रु.400/- प्रतिमहा निवृत्तीवेतन मिळते. यामुळे या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून रुपये 400/-प्रतिमहा व केंद्र शासनाकडून रुपये 200/- प्रतिमहा असे एकूण रुपये 600/-प्रतिमहा प्रति लाभार्थी निवृत्तीवेतन मिळते.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप प्रतिमहा प्रतिलाभार्थी निवृत्तीवेतन रु.600/- अदा करण्यात येते.
7 अर्ज करण्याची पध्दत अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो
8 योजनेची वर्गवारी निवृत्तीवेतन
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
अ क्र वर्ष खर्च (रुपये लाखात) लाभार्थी
1 2012-13 25977 1111824
2 2013-14 26026 1117984
3 2014-15 27963 1203011

आम आदमी विमा योजना

आम आदमी विमा योजना
अ क्र योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव आम आदमी विमा योजना
2 योजनेचा प्रकार केंद्र पुरस्कृत योजना
3 योजनेचा उददेश विमा संरक्षण व शिष्यवृत्ती
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव सर्व प्रवर्गातील व्यक्तींना लागू आहे.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी ग्रामीण भागातील 18 ते 59 वयोगटातील भूमिहीन शेतमजूरांना तसेच 2.5 एकर पेक्षा कमी बागायती व 5 एकर पेक्षा कमी जिरायती शेतजमीन धारण करणाऱ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येतो. वार्षिक विम्याचा हप्ता रु.200/- इतका असून केंद्र शासनामार्फत रु.100/- व राज्य शासनामार्फत रु.100/- इतका विम्याचा हप्ता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला देण्यात येतो.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप या योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे घटना घडल्यास लाभार्थ्यांच्या वारसास / लाभार्थ्यास रक्कम देण्यात येते.
  • नैसर्गिक मृत्यू - रु. 30,000/-
  • अपघाती मृत्यू - रु.75, 000/-
  • अपघातामुळे कायमचे अपंग - रु.75, 000/-
  • अपघातामुळे दोन्ही डोळे वा दोन्ही पाय गमावल्यास - रु.75, 000/-
  • अपघातामुळे एक डोळा वा एक पाय गमावल्यास - रु.37, 500/-

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याच्या नववी ते बारावी इयत्तेत शिकणाऱ्या दोन मुलांना रु.100/- प्रतिमहा प्रति विद्यार्थी शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

7 अर्ज करण्याची पध्दत अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय या ठिकाणी अर्ज करु शकतो
8 योजनेची वर्गवारी विमा संरक्षण व शिष्यवृत्ती
9 संपर्क कार्यालयाचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालय/ तहसलिदार संजय गांधी योजना/तलाठी कार्यालय
आम आदमी विमा योजना
अ क्र वर्ष खर्च रुपये लाखात लाभार्थी
1 2012-13 3397 3660970
2 2013-14 2061 4950193
3 2014-15 2664 5323006
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे