Schemes

अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
4.5 योजनेचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती सदस्याना अर्थ सहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप गुन्हयाच्या स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करणे.
7. अर्ज करण्याची पध्दत नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली गुन्हा दाखल झाल्याबाबत पोलिस अहवाल सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा अधिकारी यांचे मान्यतेने अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते.
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण

सांख्यिकी माहिती(रुपये लाखात)

अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
1. 2012-13 113.53 456
2. 2013-14 482.59 478
3. 2014-15 493.68 1538

अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती सदस्याना अर्थ सहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप गुन्हयाच्या स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करणे.
7. अर्ज करण्याची पध्दत नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली गुन्हा दाखल झाल्याबाबत पोलिस अहवाल सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा अधिकारी यांचे मान्यतेने अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते.
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण

सांख्यिकी माहिती(रुपये लाखात)

अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
1. 2012-13 113.53 456
2. 2013-14 482.59 478
3. 2014-15 493.68 1538

अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
2. योजनेचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.युटीए- 2012/प्र.क्र.259/सामासु, दिनांक 21 ऑगस्ट, 2013
3. योजनेचा प्रकार राज्य/केंद्र (50:50)
4. योजनेचा उद्देश जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती कुटूंबातील सदस्याना अर्थ सहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे
5. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
6. योजनेच्या प्रमुख अटी जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार झाल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व(अत्यांचार प्रतिबंधक )अधिनियम 1989 खाली झालेली असल्यास, आवयश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक, सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखला आवश्यक
7. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या अत्याचार पिडीत कुटूंबियांना खालील प्रमाणे अर्थसहाय्य देय आहे.
अ.क्र. गुन्ह्याचे स्वरुप रक्कम
कुटूंबातील मृत व्यक्ती(जी कमावती किंवा बेरोजगार असेल) 500000 पर्यंत
2 कुटूंबातील व्यक्ती कायम निकामी झाल्यास 500000 पर्यंत
3 कुटूंबातील व्यक्ती हंगामी निकामी झाल्यास 80000 पर्यंत
4 जबर जखमी, अल्प कालीन निकामी 60000
5 बलात्कार 120000
6 घराचे नुकसान दगड/विटांचे बांधकाम करुन घर बांधून देणे.
7 स्थावर मिळकतीचे नुकसान 60000
8 पाण्याची विहीर, इलेक्ट्रानिक मोटार/फिटींग, यांची नुकसान 60000
8. अर्ज करण्याची पध्दत नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955 आणि अनुसूचित जाती, जमती अत्याचार(प्रतिबंध) अधिनियम, 1989, अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमतीच्या अत्याचार झालेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबियांना जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या मंजूरीने सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे मार्फत अर्थसहाय्य अदा करण्यात येते.
9. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
10. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण

सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
अ.क्र. वर्ष राज्य केंद्र - -
खर्च लाभार्थी खर्च लाभार्थी - -
1. 2012-13 106.74 456 103.95 227
2. 2013-14 482.59 478 381.07 871
3. 2014-15 413.38 1538 411.70 1538

कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसहाय्य (विजाभज)

कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसहाय्य (विजाभज)
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नांव कन्यादान योजनेखाली नवदाम्पत्यांना अर्थसहाय्य (विजाभज)
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळया जाती, जमातीतील लोंकाचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा कमी करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जाती/विमूक्त जाती/भटक्या जमाती/इतर मागासवर्ग / विशेष मागासवर्ग
5. योजनेच्या प्रमुख अटी वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असले पाहिजे

वराचे वय 21 वर्ष व वधुचे वय 18 वर्षपेक्षा कमी असू नये

जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम व प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले असावे

वधु-वर यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय राहील

नवदांपत्यांतील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौध्दासह) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील असावेत.

बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पंत्य/कुटूंब यांचे कडून झालेला नसावा या बाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती (नवबौध्दांसह ) विमुक्त जाती,
भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह ) विशेष मागास प्रवर्गातील
आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील
सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणा-या
जोडप्यांना रु 10000/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
सामुहिक विवाह सोहळयाचे आयोजन करण्या-या संस्था व
संघटनांना प्रत्येक जोडप्या मागे रु 2000/- असे प्रोत्साहनपर
अनुदान देण्यात येते.
या योजनेचा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठी तथापि विधवा
महिलेस दुस-या विवाहाकरिता अनुज्ञेय आहे>
7. अर्ज करण्याची पध्दत संबधीत स्वंयसेवी संस्थेने सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी

सांख्यिकी माहिती(रुपये लाखात)

सांख्यिकी माहिती
अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
1. 2012-13 118.44 987
2. 2013-14 37.06 309
3. 2014-15 22.68 189

अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना

अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश अत्याचार पिडीत अनु.जाती जमतीच्या कुटुंब किंवा व्यक्तीस जिल्हा दक्षता नियत्रंण समितीच्या मान्यतेने आर्थिक मदत देऊन पुनर्वसन
करणे/
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमातीच्याकुटुंबावर /व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरीहक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 खाली झालेला असल्यास आवश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक व सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखल
आवश्यक.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप गुन्हयाचे स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते
7. अर्ज करण्याची पध्दत
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण

सांख्यिकी माहिती(रुपये लाखात)

सांख्यिकी माहिती(रुपये लाखात)
अ.क्र. वर्ष खर्च (रुपये लाखात) लाभार्थी
1. 2012-13 1.79 8
2. 2013-14 7.12 32
3. 2014-15 2.21 10

अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना

अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश अत्याचार पिडीत अनु.जाती जमतीच्या कुटुंब किंवा व्यक्तीस जिल्हा दक्षता नियत्रंण समितीच्या मान्यतेने आर्थिक मदत देऊन पुनर्वसन
करणे/
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अत्याचाराचे बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील पिढीत व्यक्ती
5. योजनेच्या प्रमुख अटी जातीयतेच्या कारणावरुन अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमातीच्याकुटुंबावर /व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास सदर गुन्हयाची नोंद नागरीहक्क संरक्षण अधिनियम 1955 व (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 खाली झालेला असल्यास आवश्यक त्या गुन्हयात वैधकीय प्रमाणपत्र आवश्यक व सर्व गुन्हयामध्ये जातीचा दाखल
आवश्यक.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप गुन्हयाचे स्वरुपावरुन अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते
7. अर्ज करण्याची पध्दत -
8. योजनेची वर्गवारी सामाजिक सुधारणा
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबधीत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण

सांख्यिकी माहिती(रुपये लाखात)

अ.क्र. वर्ष खर्च (रुपये लाखात) लाभार्थी
1. 2012-13 1.79 8
2. 2013-14 7.12 32
3. 2014-15 2.21 10

वसंतराव नाईक तांडा सुधार योजना

अ. क्र. योजना सविस्तर माहिती
1. योजनेचे नाव वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना.
2 योजनेचा प्रकार राज्यस्तरीय योजना
3 योजनेचा उद्देश. शासन निर्णय क्रमांक इमाव-2003/प्र.क्र.205/मावक-3, दिनांक-7/6/2003 अन्वये तांडा/वस्ती सुधार योजनेस मंजूरी देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर क्र. इमाव 2003/प्र.क्र.205/मावक-3, दि. 1/6/2005 च्या शुध्दीपत्रान्वये सदर योजना ही तांडे / वस्ती मुख्य गावाशी जोडण्याकरिता सुधारीत करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय क्र.इमाव/2008/प्र.क्र.180/मावक-3, दि.19/12/08 नुसार सदर योजनेच्या अनुदानाच्या रकमेत खालीलप्रमाणे वाढ करुन कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे.
अ. क्र. लोकसंख्या अनुदान रक्कम
1 51-100 4.00 लाख
2 101-150 6.00 लाख
3 151 व त्यापुढे 10.00 लाख

शासन शुद्धीपत्रक क्र. तांसुयो-2011/ प्र.क्र. 10/ विजाभज-1, दि. 2 जानेवारी, 2013 अन्वये तांडा वस्ती सुधार योजना ही विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या सर्व जाती जमातींकरिता लागू करण्यात आलेली आहे.

4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे
त्याचे नाव
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
5 योजनेच्या प्रमुख अटी सन 2001 च्या जनगणनेनुसार तांडा वस्तीची लोकसंख्या विचारात घ्यावी. सदर वस्ती तांडा वस्ती म्हणून घोषित करावी. घोषित कालावधी 5 वर्षे राहील.

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तांडा वस्तीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदानाच्या रकमेस शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार तांडा वस्ती कामांना सदर अनुदान देय आहे.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप राज्यातील विजाभज वर्गातील लमाण / बंजारा समाजाच्या तांडा व वस्तीमध्ये पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देणे व सदर सुविधांमध्ये पिण्याचे पाणी, विद्युतीकरण, अंतर्गत रस्ते, गटारे, सेवाभवन (समाजमंदिर), शौचालये, वाचनालये शक्य असेल तेथे मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याची कामे हाती घेण्यात यावीत.
7 अर्ज करण्याची पध्दत ग्रामपंचायतीने ठराव पारीत करुन प्रस्ताव संबंधित पंचायत समितीकडे सादर करावा. पंचायत समितीमार्फत सदरहू प्रस्ताव संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे सादर करण्यात येतो. शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीमार्फत कामांना मंजुरी प्रदान केली जाते.
8 योजनेची वर्गवारी सामाजिक.
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.

सांख्यिकी माहिती

(रु. लाखात )

अ. क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 3033.80 559
2 2013-14 2399.78 568
3 2014-15 1573.37 577

विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना.

विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना.
अ. क्र. योजना सविस्तर माहिती
1. योजनेचे नाव विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना.
2 योजनेचा प्रकार राज्यस्तरीय योजना
3 योजनेचा उद्देश. राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे.

राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी सहाय्य करणे.
4 योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव विमुक्त जाती व भटक्या जमाती .
5 योजनेच्या प्रमुख अटी लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिवीका करणारे असावे.

लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लक्ष पेक्षा कमी असावे.

लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर नसावे.

लाभार्थी कुटुंब हे झोपडी / कच्चे घर/ पालामध्ये राहणारे असावे.

लाभार्थी कुटूंब हे भूमीहीन असावे.

लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.

लाभार्थी कुटुंबाने राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

सदरहू योजनेचा लाभ पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येतो.

लाभार्थी वर्षभरात किमान 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.
6 दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुप या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील निवड झालेल्या विजाभज कुटुंबास प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन देवून त्यांना 269 चौ.फु.चे घर बांधून देणे. आणि उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबास विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.
प्रतिवर्षी 34 जिल्हयातील (मुंबई व बृहन्मुंबई वगळून) प्रत्येकी 3 गावे निवडून त्या गावांतील 20 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देणे.
पालात राहणारे, दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब, घरात कोणीही कमावता नाही अशा विधवा परित्यक्ता किंवा अपंग महिला व पूरग्रस्त अशा कुटुंबाची प्राधान्याने निवड केली जाते.
घर व भुखंड हे संयुक्तपणे पती पत्नीच्या नावे केले जाते. मात्र, विधवा व परित्यक्ता स्त्रियांच्या बाबतीत भूखंड व घर त्यांच्या नावेच केले जाते.
भूखंड व घर कोणालाही हस्तांतर करता येत नाही व विकता येत नाही. तसेच सदरहू भूखंड अथवा घर भाडे तत्वावर सुध्दा देता येत नाही व पोटभाडेकरु सुध्दा ठेवता येत नाही.
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर व उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर समिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्यांनी शासकीय जमिनीची निवड करणे, शासकीय जमीन नसल्यास खाजगी जमीन निश्चित करुन खरेदी करणे, लाभार्थी निवड करणे, लेआऊट तयार करुन भूखंडावर घर बांधून देणे, पायाभुत सुविधा पुरविणे, विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे इ. कामे करणे आवश्यक आहे.
7 अर्ज करण्याची पध्दत संबधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करणे.
8 योजनेची वर्गवारी सामाजिक
9 संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण .

सांख्यिकी माहिती

(रु. लाखात )

सांख्यिकी माहिती
अ. क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
1 2012-13 265.31 80
2 2013-14 383.37 80
3 2014-15 1.36 0

वृध्द व अपंगांसाठी गृहे जिल्हा परिषद

वृध्द व अपंगांसाठी गृहे जिल्हा परिषद
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नांव वृध्दाश्रमांना राज्य शासनाचे अनुदान
योजनेचा शासन निर्णय शासन निर्णय समाज कल्याण क्रमांक एसडब्लू-1062-44945/एन, दिनांक 20 फेब्रुवारी, 1961 -
2. योजनेचा प्रकार राज्य
3. योजनेचा उद्देश वयाची 60 वर्ष पूर्ण झालेले पुरुष व 55 वर्ष पूर्ण झालेल्या महिला वृध्द, निराश्रित, अपंग पिडीतांना भोजन, निवास, आश्रय, इत्यादी सोयी-सुविधा पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना वृध्दाश्रमासाठी अनुदान देणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव सर्व प्रवर्गातील वृध्दांसाठी.
5. योजनेच्या प्रमुख अटी

लाभार्थी महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.

निराधार पुरुष वृध्दाचे वय 60 वर्षे व महिला वृध्दाचे वय 55 वर्ष असावे.

6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अनुदानित वृध्दाश्रमातील प्रवेशित वृध्दांकरीता भोजन, निवास व औषधोपचार इत्यादी करीता शासनाकडून रु. 900/- दरमहा परिरक्षण अनुदान देण्यात येते.
7. अर्ज करण्याची पध्दत संबंधीत वृध्दाश्रमाकडे व अनुदानित संस्थेकडे, तसेच संबंधीत जिल्ह्यांचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे अर्ज करावा.
8. योजनेची वर्गवारी विशेष सहाय्य
9. संपर्क कार्यालयाचे नांव संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद/ सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण

सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)
अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
1. 2012-13 170.87 1485
2. 2013-14 162.24 1485
3. 2014-15 86.82 1485

अपंग-अव्यंग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची योजना.

वाहणे दुवे अधिक संपर्क तपशील

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

अ.क्र. नाव पद पत्ता कक्ष क्र. दूरध्वनी क्र. ई-मेल
1 श्री.राजकुमार बडोले मा.मंत्री दालन क्र.316, 3 रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400 032 ---- 022-22025251, 22028660 022-22843665, 220231652 min.socjustice@maharashatra.gov.in
2 श्री.दिलिप ज्ञानदेव कांबळे मा.राज्यमंत्री दालन क्र.502, 5 वा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई- 400 032 ---- 22843665 22023165 stmin.socialjustice@maharashtra.gov.in
3 श्री. उज्ज्वळ उके प्रधान सचिव दालन क्र.137, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ---- 022-22026688 psec.socialjustice@maharashtra.gov.in
4 श्री. उ.शि. लोणारे सह सचिव दालन क्र. 153-विस्तार, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ---- 022-22833642
5 श्रीमती. स्मि. श. रानडे सह सचिव दालन क्र. 153-विस्तार, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ---- 022-22818219 smita.ranade@nic.in
6 श्री. दि. रा. डिंगळे उप सचिव दालन क्र. 152 विस्तार, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- 400 032 ---- 022-22029534 ds3.socialjustice@maharashtra.gov.in
7 श्री. ज्ञा.ल.सुळ उप सचिव दालन क्र.151-ब, विस्तार, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ---- 022-22029520 dnyandeo.sul@nic.in
8 श्री. सु.अ. पेडगावकर अवर सचिव दालन क्र. 151, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ---- 022-22793781
9 श्रीमती उ.म.सावंत अवर सचिव दालन क्र. 154, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ----- 022-22793386
10 श्री.सि.अ.झाल्टे अवर सचिव दालन क्र. 154, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ----- 022-22793859 us4.socjustice@mah.gov.in
11 श्री..म.वि.दुर्वे अवर सचिव दालन क्र.151-ब, विस्तार, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ---- ----
12 श्री.पी.पी. लुबाळ अवर सचिव दालन क्र. 156, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- 400 032 ---- 022-22793783 us1.socjutice@maharashtra.gov.in
13 श्री. अजिंक्य बगाडे अवर सचिव दालन क्र. 154,विस्तार, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 ---- 022-22793122
14 श्री.न.मु. पाटील कक्ष अधिकारी दालन क्र. 156, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- 400 032 Astha-1 022-22024459 so.ajak1.@maharashtra.gov.in
15 श्री. अ.का.लक्कस कक्ष अधिकारी दालन क्र.156, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्,मुंबई- 400 032 Astha-2 022-22024459 so.astha2@maharashatra.gov.in
16 श्री. जे.एच.कांबळे कक्ष अधिकारी दालन क्र. 146, विस्तार, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्,मुंबई- 400 032 Astha-3/Registry 022-22793616 jagannath.kamble@nic.in
17 श्रीमती जे. यू. टेंबुलकर कक्ष अधिकारी दालन क्र. 138, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्, मुंबई- 400 032 समन्वय 022-22820675 socoordination1@gmail.com
18 श्रीमती के.आर.मरगज कक्ष अधिकारी दालन क्र. 140, 1 ला मजला, मंत्रालय,मादाम कामा मार्ग, हुतात्म राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 शिक्षण-1 022-22794061 mavak2@gmail.com
19 श्रीमती यू.के. धाडवड कक्ष अधिकारी दालन क्र.140, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्,मुंबई- 400 032 शिक्षण-2 022-22820675 social.shikshan2@gmail.com
20 श्रीमती. एस.डी. देसाई कक्ष अधिकारी दालन क्र.138, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्, मुंबई- 400 032 विजाभज-1 022-22820675
21 श्री. व्ही.जी. माने कक्ष अधिकारी दालन क्र.140, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्,मुंबई- 400 032 विजाभज-2 022-22820675 vasant.mane@nic.in
22 श्री.के.टी. कदम कक्ष अधिकारी दालन क्र.138, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्, मुंबई- 400 032 मावक 022-22820675
23 श्री. सी.एच. वडे कक्ष अधिकारी दालन क्र. 140, 1 ला मजला, मंत्रालय,मादाम कामा मार्ग, हुतात्म राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 बांधकामे 022-22820675 sjd.bandhkame@gmail.com
24 श्री. ए.एच. कांबळे कक्ष अधिकारी दालन क्र. 142, 1 ला मजला , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 अजाक 022-22820201 so.ajak1.@maharashtra.gov.in
25 श्रीमती. पी. बी. उदावंत कक्ष अधिकारी दालन क्र. 154 विस्तार, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 विघयो 022-22793026 so.vighayo@maharashtra.gov.in
26 श्रीमती. व्ही.व्ही.कदम कक्ष अधिकारी दालन क्र.142, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई-400 032 महामंडळ 022-22820201 so.mahamandale@maharashtra.gov.in
27 श्री. एस.जी. गुळेकर कक्ष अधिकारी दालन क्र. 142, 1 ला मजला , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 समासू 022-22820201 so.samasu@maharashtra.gov.in
28 श्री. एस.के.उकिरडे कक्ष अधिकारी दालन क्र. 142, 1 ला मजला , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 अपंग कल्याण-1 022 - 22820201 apangkalyano1@gmail.com
29 श्रीमती आर.आर.गोसावी कक्ष अधिकारी दालन क्र.142, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई-400 032 अपंग कल्याण-2 022-22820201
30 श्रीमती ए.एस.सोज्वळ कक्ष अधिकारी दालन क्र. 154 विस्तार, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- 400 032 विसयो-1 022-22823810 so.visayo1@maharashtra.gov.in
31 श्री.एस.डी.पाष्टे कक्ष अधिकारी दालन क्र.154 विस्तार, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्,मुंबई-400 032 विसयो-2/ संगणक कक्ष 022-22823810 so.visayo2@maharashtra.gov.in
32 श्रीमती. जी.एन. चव्हाण कक्ष अधिकारी दालन क्र.154 विस्तार, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्,मुंबई-400 032 अर्थसंकल्प 022-22794062 so.budget@maharashtra.gov.in
33 श्रीमती एस.पी. अहिराव सहायक संचालक दालन क्र.156, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्,मुंबई- 400 032 लेखापरिक्षण ----- auditlekha@gmail.com
34 श्री. बी. एम. मोटघरे सहायक दालन क्र.147, 1 ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक्,मुंबई-400 032 रोख शाखा 022 -22793743

आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी

आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी
अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी ई मेल आयडी
श्री. पीयूष सिंग. आयुक्त २६१२२६५२ comm.socwelfare@maharashtra.gov.in
श्री. पी व्ही पाटोळे अतिरिक्तआयुक्त २६१२१५८८ mmatram.jd@gmail.com
श्रीमती विजया पवार सहआयुक्त(शिक्षण) २६१३७१८६ directorsocialwelfare@yahoo.co.in
पी. व्ही. पाटोळे सहआयुक्त(अजाउयो) २६१२५६०४ jdscsp.socialwelfare@maharashtra.gov.in
डी. जी. सास्तूरकर उपायुक्त(शिक्षण) २६१२७५६९ sakalyangovthostel@gmail.com
श्री एल.बी. महाजन उपायुक्त(प्रशासन) २६१२९२५२ sakalyanpuneest@gmail.com
श्री पी.बी. बच्छाव उपायुक्त(नियोजन) २६१२०११९ sakalyanpuneniyojan@gmail.com
श्री पी.बी. बच्छाव उपायुक्त(नाहसं)(प्र) २६१२६३०७ sakalyanpunenahas@gmail.com
श्रीम. अ.स.कडू. उपायुक्त(सांख्यिकी) २६१२५६०४
१० श्रीमती ए.व्हि.देशमाने उपायुक्त(लेखापरिक्षण) २६१२६५६२
११ श्रीमती स्वाती इथापे सहाय्यक आयुक्त (प्रशा.) २६१२२७५२ sakalyanpuneest@gmail.com
१२ श्रीम.एस.एच.गाडे संशोधन अधिकारी(नाहसं) २६१२०५६० sakalyanpunenahas@gmail.com
१३ श्रीम. एस.एच.गाडे सहाय्यक आयुक्त (सहकार) २६१२०५६० sakalyanpunenahas@gmail.com
१४ श्रीम. कैलास आढे सहाय्यक आयुक्त (शिक्षण) २६१२७५६९ sakalyanaidedhostel@gmail.com
१५ श्री उमेश घुले सहय्यक आयुक्त (प्रशा/रवका) २६१२६६९८ sakalyanpunervka@gmail.com
१६ श्रीमती शोभा कुलकर्णी सहाय्यक आयुक्त (व्यसनमुक्ती.कार्य) २६१३७०१९
१७ श्रीमती एस.एस.घोळवे विशेष अधिकारी(भ.स.शि.) २३१३७१८६ directorsocialwelfare@yahoo.co.in
१८ श्री. एस. व्होरकाटे लेखाधिकारी(कर्ज) प्रभारी
१९ श्रीमती सारिका बोरकर विधी अधिकारी २६१२२७५२
२० श्रीम एस. पी. वीर विधी अधिकारी २६१२२७५२
२१ श्री नामदेव वालकोळी जनसंपर्क अधिकारी २६१२४१४७ walkolinamdev@gmail.com

आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी

आयुक्त, अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी
अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी ई मेल आयडी
श्री. एन के. पोयाम भा.प्र.से आयुक्त,अपंग कल्याण २६१२२०६१ Commissioner_disability@yahoo.co.in
श्रीमती व्हि. एस. पवार उपायुक्त, अपंग कल्याण २६१३८६१५  
श्री बी.ए. सोळंकी सहाय्यक आयुक्त, अपंग कल्याण २६१२६४७१  
श्री मधुकर काथवटे निरीक्षक राजपत्रित २६१२६४७१  
श्री सुरेश माळोदे निरीक्षक राजपत्रित २६१२६४७१  
श्री अभिजीत खेडकर लेखाधिकारी २६१२६४७१  

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय कार्यालयातील अधिका-यांचे दूरध्वनी क्रमांक

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण संचालनालय कार्यालयातील अधिका-यांचे दूरध्वनी क्रमांक
अ.क्र. नाव पदनाम कार्यालय दूरध्वनी ई मेल आयडी
श्री पियुष सिंह संचालक वि.जा.भ.ज. २६०५१८१४ dobcwpune@gmail.com
डॉ. सदानंदपाटील सहसंचालक वि.जा.भ.ज. २६१२७८८० directorvjntobcsbc@yahoo.co.in
श्री रिक्त उपसंचालक वि.जा.भ.ज. २६१११०१७  
श्री रिक्त उपसंचालक वि.जा.भ.ज.(प्र) २६११११७०  
श्रीमती शोभा कुलकर्णी सहाय्यक संचालक वि.जा.भ.ज. २६०५२०२१  
श्री. पी.एम.परदेशी सहाय्यक संचालक वि.जा.भ.ज. २६०५२०२१  
श्री. पी जी साळी लेखाधिकारी 26055185  
श्री जी. एन. कांबळे लेखाधिकारी 26055185  

प्रादेशिक समाज कल्याण अधिकारी दूरध्वनी आणि ईमेल आयडी.

प्रादेशिक समाज कल्याण अधिकारी दूरध्वनी आणि ईमेल आयडी.
अ.क्र. विभाग प्रादेशिक सकअ नाव एस.टी.डी. कोड कार्यालय दूरध्वनी ईमेलआयडी
पुणे श्रीमती विजया पवार(प्र) ०२० २४४४५९२५ dswopu@yahoo.com
मुंबई श्री वाय. एस. मोरे ०२२ २७५७६८०५ dswomdiv@yahoo.in
नाशीक श्री के. एन. गवळे ०२५३ २२३६०४८ divnswnsk@yahoo.co.in
औरंगाबाद श्री जितेंद्र वळवी ०२४० २३३१५३८ dswaurangabad@yahoo.com
अमरावती श्री दिपक वडकुते ०७२१ २५५०६८७ dswoamravati@gmail.com
लातूर श्री एल. आय. वाघमारे ०२३८२ २२३३७८ dswoltr@gmail.com
नागपूर श्री माधव झोड ०७१२ २५४६६५९ dswonagpurdivision@gmail.com

सहाय्यक आयुक्त जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी दूरध्वनी आणि ईमेल आयडी.

सहाय्यक आयुक्त जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी दूरध्वनी आणि ईमेल आयडी.
अ.क्र. जिल्हा जिसकअ नाव एस.टी.डी. कोड कार्यालय दूरध्वनी ईमेलआयडी
मुंबई शहर श्रीमती एम.एस.शेरे ०२२ २५२७५०७३ mumbaicityspldswo@yahoo.com
मुंबई उ. नगर श्री अविनाश देवसटवार ०२२ २५२२२०२३ spldswo_mumsub@yahoo.co.in
ठाणे श्री उज्ज्वला सपकाळे ०२२ २५३४१३५९ spdswot@gmail.com
रायगड श्री अविनाश देवसटवार(प्र) ०२१४१ २२२२८८ socialwelfareraigads@yahoo.com
रत्नागिरी श्री ए.एस.बन्ने ०२३५२ २३०९५७ acsworatnagiri@gmail.com
सिंधुदुर्ग श्री जे.एम.चाचारकर ०२३६२ २२८८८२ spswo-sindhudurg@mhsj.gov.in
नाशिक श्रीमती वंदना कोचुरे ०२५३ २२३६०५९ dswonashik@gmail.com
धुळे श्रीमती वैशाली हिंगे ०२५६२ २४१८१२ s.d.s.w.o.dhule@gmail.com
नंदुरबार श्री राकेश महाजन ०२५६४ २१००२५ sdswo_ndr@yahoo.in
१० जळगाव श्री राकेश पाटील ०२५७ २२६३३२८ dswojalgaon5@gmail.com
११ अहमदनगर श्री माधव वाघ ०२४१ २३२९३७८ spldswo.nagar@gmail.com
१२ पुणे श्री अविनाश शिंदे ०२० २४४५६३३६ spldswop@gmail.com
१३ सातारा श्री आर.ए.कदमपाटील ०२१६२ २३४२४६ sdswosatara@gmail.com
१४ सांगली श्री. आर.एन. देवडे ( प्र ) ०२३३ २३७४७३९ sdswosangli@gmail.com
१५ सोलापूर श्री नागेश चौगुले ०२१७ २७३४९५० sdswospr@gmail.com
१६ कोल्हापूर श्री विजयकुमार गायकवाड ०२३१ २६५१३१८ sdswoko@gmail.com
१७ अमरावती डी.डी. फिसके(प्र) ०७२१ २६६१२६१ speldswo_amt@rediffmail.com
१८ बुलढाणा श्री एन. सी. ढगे ०७२६२ २४२२४५ socialwelfare.buldana63@gmail.com
१९ अकोला श्री शरद चव्हाण ०७२४ २४२६४३८ sdswo_akl@rediffmail.com
२० वाशिम श्री एम.जी. वाट ०७२५२ २३५३९९ sdswo_washim@yahoo.in
२१ यवतमाळ श्री विजय साळवे ०७२३२ २४२०३५ spldswo.yml@gmail.com
२२ नागपूर श्री एम. टी. वानखेडे ०७१२ २५५५१७८ sdswo.nagpur@gmail.com
२३ वर्धा श्री बाबासाहेब देशमुख ०७१५२ २४३३३१ sdswo123wrd@gmail.com
२४ भंडारा श्री देवसुदन धारगावे ०७१८४ २५२६०८ swobhv1@gmail.com
२५ गोंदिया श्री.जाधव (प्र) ०७१८२ २३४११७ sdswo_gondia@hotmail.com
२६ चंद्रपूर श्री प्रसाद कुलकर्णी ०७१७२ २५३१९८ chasdswo@gmail.com
२७ गडचिरोली श्री.विनोद मोहतुरे ०७१३२ २२२१९२ sdswog@gmail.com
२८ औरंगाबाद श्री जलील शेख ०२४० २४०२३९१ spldswoaurangabad@yahoo.com
२९ जालना श्रीमती संगिता मकरंदव ०२४८२ २२५१७२ spldswo_jalna@yahoo.in
३० बीड श्री आर.एम. शिंदे ०२४४२ २२२६७२ spldswo_beed@yahoo.in
३१ परभणी श्री. टी.एल.माळवदकर ०२४५२ २२०५९५ spldswo_parbhani@yahoo.in
३२ लातूर श्री एस.आर.दाने ०२३८२ २५८४८५ acswlatur@gmail.com
३३ नांदेड श्री बी.एन.वीर ०२४६२ २८५४७७ acswnanded@gmail.com
३४ हिंगोली श्री सी. के. कुलाल ०२४५६ २२३७०२ acswhingoli@gmail.com
३५ उस्मानाबाद श्री रवींद्र कदम ०२४७२ २२२०१४ dswo2000@yahoo.com

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद दूरध्वनी आणि ईमेल आयडी.

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद दूरध्वनी आणि ईमेल आयडी.
अ.क्र. जिल्हा जिसकअ नाव एस.टी.डी. कोड कार्यालय दूरध्वनी ईमेलआयडी
मुंबई शहर श्री एन.एल.सुकळीकर (बृहन्मुंबई-वर्ग-२) ०२२ २५२३२३८५
ठाणे श्री बलभीम शिंदे ०२२ २५४४८६७७ swdzpthane@gmail.com
पालघर श्री चंद्रकांत पाटील (प्र) ०२२
रायगड श्री संदीप यादव (प्र) ०२१४१ २२२०७९ raigadswo@yahoo.in
रत्नागिरी श्री म्हस्के(प्र) ०२३५२ २२२३९१ swozprtn@yohoo.in
सिंधुदुर्ग श्री मिलिंद जाधव (प्र) ०२३६२ २२८७४१ swozpsindhudurga@gmail.com
नाशिक श्री सतीश वळवी ०२५३ २५०२२५१ dswozpnashik@rediffmail.com
धुळे श्री व्ही. ए. पाटील ०२५६२ २२९४७० dswozpdhule@gmail.com
नंदुरबार श्री सुरेश पाडवी ०२५६४ २१०२३८ swozpnandubar@gmail.com
१० जळगाव श्रीमती प्राची वाजे ०२५७ २२४०१६१ swozpjalgaon@gmail.com
११ अहमदनगर श्री प्रदीप भोगले ०२४१ २३५६२८६ swo.zp.ahmadnagar@gmail.com
१२ पुणे श्री संजय कदम ०२० २६१३१७७४ zppunesw@yahoo.com
१३ सातारा श्री सतीश काळे (प्र) ०२१६२ २२८७६४ swozpsatara@yahoo.com
१४ सांगली श्री सचिन कौले ०२३३ २३७२७१४ swdzp_sangli@yahoo.com
१५ सोलापूर श्री नागेश चौगुले ०२१७ २७२२५५७ zpsolapurswo@gmail.com
१६ कोल्हापूर श्री एस.के. वसावे ०२३१ २६५६४४५/४६ swozpkop@gmail.com
१७ अमरावती श्री बी आर. चव्हाण ०७२१ २६६२०५९ swozpamt@gmail.com
१८ बुलढाणा श्री भराड आर.एम(प्र) ०७२६२ २४२३२० swozpbuldana@gmail.com
१९ अकोला श्रीमती माया केदार ०७२४ २४३५७७९ swozpakola@gmail.com
२० वाशिम श्री ए.एम.यावलीकर ०७२५२ २३१०१७ swozpwashim@gmail.com
२१ यवतमाळ श्रीमती जया राउत ०७२३२ २४४४६३ swozpyeotmal@gmail.com
२२ नागपूर श्री शिद्धार्थ गायकवाड ०७१२ २५६४३२४ swozpngp@gmail.com
२३ वर्धा श्रीमती दीपा हेरोडे (प्र) ०७१५२ २४२७८३ swozpwardha@gmail.com
२४ भंडारा श्री अविनाश रामटेके ०७१८४ २५२३६७ swozpb@gmail.com
२५ गोंदिया श्री एस.जी.पेदाम ०७१८२ २३३२९१ swozpgondia@rediffmail.com
२६ चंद्रपूर श्रीमती बी.एस.आत्राम ०७१७२ २५५९३३ swozpchandrapur@gmail.com
२७ गडचिरोली श्रीमती बी.एस.आत्राम(प्र) ०७१३२ २२२३२९ swozpgadchiroli@gmail.com
२८ औरंगाबाद श्री सचिन मढावी (प्र) ०२४० २३३१५७१ swozpaurangabad@gmail.com
२९ जालना श्रीमती एस.आर.मकरंद ०२४८२ २२५०२० zpjalnaswo@gmail.com
३० बीड श्री तुंबारे(प्र) ०२४४२ २२२३८८ swozpbeed@gmail.com
३१ परभणी श्री राजू एडके(प्र) ०२४५२ २४१८९३ anilmwaghmare089@gmail.com
३२ लातूर श्रीमती ए.एस.गाडेकर ०२३८२ २५५०९२ akangire.s@gmail.com
३३ नांदेड श्री सुनील खमितकर ०२४६२ २४५१०० swo_zpnnd@yahoo.com
३४ हिंगोली श्री ए.व्ही. कुंभारगावे ०२४५६ २२२४७७ makranddswozphng@gmail.com
३५ उस्मानाबाद श्री एस.के.मिनगिरे ०२४७२ २२७६४९ swozposmanabad2011@gmail.com

अनुसूचित जाती / जमाती आयोगाच्या संपर्क

प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला,
खान अब्दुल गफारखान मार्ग,
वरली सी फेस,
मुंबई ४०० ०१८,
दुरध्वनी क्रं. ०२२ २४९४३८१८ / १९

Pages

शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे