रोजगार

महिला किसान योजना

महिला किसान योजना
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
१७.८ योजनेचे नांव महिला किसान योजना
योजनेचा प्रकार केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना
योजनेचा उद्देश अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
 • अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.

( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.

 • (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
 • जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
 • अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप या योजने अंतर्गत ज्या महिलांच्या नावे शेत जमिनीचा सात/बाराचा उतारा आहे किंवा पतिपत्नी या दोघांच्या नावावर सात/बारा उतारा आहे अथवा पतीच्या नावांवर सात/बारा उतारा आहे व त्या महिला लाभार्थीचा पती प्रतिज्ञा पत्रा-ारे आपल्या पत्नीस शेतीपूरक व्यवसायासाठी या शेतजमिनीच्या नांवे कर्ज मंजूर करुन घेण्यास तयार असेल अशा महिला लाभार्थीस रु.५००००/ पर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये रु.१००००/ अनुदान व उर्वरित रक्कम रु.४००००/ कर्ज स्वरुपात ५ टक्के व्याज दराने मंजूर करण्यांत येते. सदर कर्ज हे फक्त शेतीसाठी अथवा शेतीपूरक व्यवसायासाठीच देण्यांत येते.
अर्ज करण्याची पध्दत
 • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.

योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
संपर्क कार्यालयाचे नांव सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे.

महिला किसान योजना सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

महिला किसान योजना सांख्यिकी माहिती
अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
२०१२१३ ४३.५० ८७
२०१३१४ २७.२० ५५
२०१४१५ १८.४० ३८

महिला समृध्दी योजना

महिला समृध्दी योजना
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
१७.७ योजनेचे नांव महिला समृध्दी योजना
योजनेचा प्रकार केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना
योजनेचा उद्देश अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
 • अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.

( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.

 • (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
 • जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
 • अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप चर्मकार समाजातील विधवा, परित्यक्ता निराधार अशा महिला (अशा महिला लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात येते.) तसेच सर्व महिला लाभार्थींसाठी महिला समृध्दी योजनेअंतर्गत कर्ज रक्कम रु.४००००/ व अनुदान रु.१००००/ असे दोन्ही मिळून रु.५००००/ पर्यंत ४टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात येते.
अर्ज करण्याची पध्दत
 • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.

योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
संपर्क कार्यालयाचे नांव सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे.

महिला समृध्दी योजना सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

महिला समृध्दी योजना सांख्यिकी माहिती
अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
२०१२१३ ४१.७५ १६७
२०१३१४ ८१.५० ३२६
२०१४१५ १४२.७५ ५७१

सुक्ष्म पत पुरवठा योजना

सुक्ष्म पत पुरवठा योजना
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
१७.६ योजनेचे नांव सुक्ष्म पत पुरवठा योजना
योजनेचा प्रकार केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना
योजनेचा उद्देश अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
 • अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.

( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.

 • (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
 • जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
 • अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप या योजने अंतर्गत चर्मकार समाजातील लाभार्थ्यांना ५ टक्के व्याज दराने रु.५००००/ पर्यंत अर्थ सहाय्य दिले जाते. या रकमेमध्ये रु.१००००/ अनुदान दिले जाते व उर्वरीत रक्कम रु.४००००/ कर्ज म्हणून दिली जाते.
अर्ज करण्याची पध्दत
 • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.

योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
संपर्क कार्यालयाचे नांव सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे.

सुक्ष्म पत पुरवठा योजना सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

सुक्ष्म पत पुरवठा योजना सांख्यिकी माहिती
अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
२०१२१३ ४१५.७५ १६६३
२०१३१४ २५८.२५ १०३३
२०१४१५ ७५.२५ ३०१

मुदती कर्ज योजना

मुदती कर्ज योजना
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
१७.५ योजनेचे नांव मुदती कर्ज योजना
योजनेचा प्रकार केंद्र शासनाच्या योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ (एन.एस.एफ.डी.सी.), नवी दिल्ली यांच्या योजना
योजनेचा उद्देश अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
 • अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.

( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.

 • (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
 • जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
 • अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप एनएसएफडीसी यांच्या विविध योजनांना उद्योगांना रु.१ लाख ते रु.२.५ लाख मुदती कर्ज सहाय्यता देते. तसेच वाहनांसाठी कर्ज मर्यादा वेगवेगळी आहे. सदर उद्योगाच्या लागत किंमतीच्या ७५ टक्के मुदती कर्ज देण्यात येते. त्याचबरोबर या महामंडळाकडून २० टक्के बीजकर्ज व रु.१००००/ अनुदान देण्यात येते. उर्वरित ५ टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग असतो. मुदती कर्जावर एनएसएफडीसी कर्जाच्या हिस्स्यावर द.सा.द.शे. ७ टक्के तसेच महामंडळाच्या बीज कर्जावर द.सा.द.शे. ४ टक्के आहे. रुपये ५ लाखापेक्षा जास्त उद्योगाच्या कर्जातील एनएसएफडीसी कर्जाच्या हिस्स्यावर द.सा.द.शे. ८ टक्के आहे व महामंडळाच्या बीज कर्जावर द.सा.द.शे. ४ टक्के आहे. मुदती कर्ज परतफेड दरमहा करावी लागेव व त्याचा कालावधी ६० हप्त्यांपर्यंत आहे.
अर्ज करण्याची पध्दत
 • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.

योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
संपर्क कार्यालयाचे नांव सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे.

मुदती कर्ज योजना सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

मुदती कर्ज योजना सांख्यिकी माहिती
अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
२०१२१३ १२३३.८८ ७००
२०१३१४ ६४८.०४ ४२५
२०१४१५ ८१३.६९ ४७०

बीज भांडवल योजना

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित

बीज भांडवल योजना
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
१७.२ योजनेचे नांव बीज भांडवल योजना
योजनेचा प्रकार राज्य शासनाच्या योजना
योजनेचा उद्देश अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
 • अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.

(अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.

(ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.

 • जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
 • अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप रु. ५०,००१/ ते रु.५,००,०००/ पर्यत प्रकल्प गुंतवणूक असणाया कोणत्याही व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजने अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा सवलतीच्या दराने उपलब्ध करण्यांत येतो. या योजने अंतर्गत रु.५०,००१/ पासून ते रु.५,००,०००/ पर्यंतचा कर्ज पुरवठा द.सा.द.शे. ९.५ ते १२.५ टक्के व्याज दराने बँकेमार्फत करण्यांत येतो. या योजने अंतर्गत बँकेने मंजूर केलेल्या कर्ज रक्कमेपैकी ७५ टक्के कर्ज रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत देण्यात येते. ५ टक्के रक्कम ही लाभार्थ्याने स्वतःचा सहभाग म्हणून बँकेकडे जमा करावयाची असते. उर्वरित २० टक्के रक्कम ही महामंडळ बीज कर्ज म्हणून देते. त्या रक्कमेपैकी रु.१०,०००/ अनुदान म्हणून देण्यात येतात तर उर्वरित रक्कम ही ४ टक्के या व्याजदराने बीज कर्ज म्हणून देण्यांत येते. या योजनेअंतर्गत मिळणाया कर्जाची परतफेड ही राष्ट्रीयकृत बँकेस व महामंडळास ३६ ते ६० मासिक हप्त्यांत एकाचवेळी करावयाची असते.
अर्ज करण्याची पध्दत
 • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.

योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
संपर्क कार्यालयाचे नांव सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे.

बीज भांडवल योजना सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

बीज भांडवल योजना सांख्यिकी माहिती
अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
२०१२१३ १०७.०७ २०७
२०१३१४ ९४.३९ १६९
२०१४१५ ९३.८४ १६२

५० टक्के अनुदान योजना

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित

५० टक्के अनुदान योजना
अ.क्र. योजना सविस्तर माहिती
योजनेचे नांव ५० टक्के अनुदान योजना
योजनेचा प्रकार राज्य शासनाच्या योजना
योजनेचा उद्देश अनूसुचित जातीतील चर्मकार समाजातील (चर्मकार, ढोर, होलार, मोची इत्यादी) व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचविणे, समाजप्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळण्याच्या उद्देशाने त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येतात.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नांव अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाज.
योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार हा अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजाचा असावा.
 • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा.
 • अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांपर्यत असावे.
 • अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाचे ज्ञान व अनुभव त्याला असावा.

( अ) अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी रु.९८०००/ व शहरी भागासाठी रु.१२००००/ पर्यंत असावे.

 • (ब) राज्य शासन पुरस्कृत योजनांसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील उत्पन्न मर्यादा रु.१०००००/ पर्यंत असावे.
 • जातीचा व उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार किंवा तत्सम सक्षम प्राधिकायाने दिलेला असावा.
 • अर्जदाराने या महामंडळाकडून अथवा इतर कोणत्याही शासकीय उपक्रमाकडून आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

महामंडळाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्ती अर्जदारावर बंधनकारक राहतील.

दिल्या जाणाया लाभाचे स्वरुप या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत रु.५०,०००/ पर्यंत गुंतवणूक असणाया व्यवसायासाठी सवलतीच्या व्याज दराने अर्थसहाय्य दिले जाते. या अर्थ सहाय्यापैकी रु. १०,०००/ कमाल मर्यादेपर्यंत ५० टक्के कर्जाची रक्कम महामंडळ अनुदान म्हणून देते. उर्वरित ५० टक्के कर्जाची परतफेड ३६ ते ६० समान मासिक हप्त्यांत अथवा बँकेने ठरवून दिलेल्या हप्त्यांत बँकेकडे परतफेड करावी लागते. बँकेकडून या योजनेखाली मिळणाया कर्जावर द.सा.द.शे. ९.५ ते १२.५ टक्के दराने व्याज आकारले जाते.
अर्ज करण्याची पध्दत
 • अर्जाचा नमुना महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात विनाशुल्क स्वरुपात उपलब्ध असेल.

अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज भरुन संपूर्ण कागदपत्रांसह जिल्हा कार्यालयात अर्ज सादर करावयाचा आहे.

योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती
संपर्क कार्यालयाचे नांव सोबत जिल्हा कार्यालयांची यादी जोडली आहे.

५० टक्के अनुदान योजना सांख्यिकी माहिती (रुपये लाखात)

५० टक्के अनुदान योजना सांख्यिकी माहिती
अ.क्र. वर्ष खर्च लाभार्थी
२०१२१३ ६२.२८ ६२४
२०१३१४ ४७.२४ ४७५
२०१४१५ ३५.२५ ३५३

सुक्ष्म पत पुरवठा योजना

सुक्ष्म पत पुरवठा योजना
अ.क्र. योजना योजनेची सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव सुक्ष्म पत पुरवठा योजना
2. योजनेचा प्रकार राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या राष्ट्रीय महामंडळाची योजना.
3. योजनेचा उद्देश स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून महिला व पुरुष लाभार्थींना कर्ज उपलब्ध करुन देणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव इतर मागास प्रवर्ग (O.B.C.)
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार इतर मागासवर्गीय असावा.
 • महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.
 • वय 18 ते 50 वर्ष असावे.
 • संपूर्ण कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण भागासाठी रु.98,000/- व शहरी भागासाठी रु.1,20,000/- .
योजनेचे स्वरुप
 • स्वयंसेवी संस्थेमार्फत बचत गटातील महिलांना / पुरुषांना संस्थेमार्फत कर्ज पुरवठा.
 • प्रकल्प मर्यादा रु.5.00 लक्षपर्यंत संस्थेकडील बचत गटातील 20 सभासदांना प्रत्येकी रु.25,000/-.
 • राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग 90%.

  राज्य महामंडळाचा सहभाग 5%, लाभार्थीचा सहभाग 5%.
 • व्याज दर 5%.5.परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षे.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अल्प व्याज दराने महिला व पुरुष लाभार्थींना कर्ज पुरवठा.
7. अर्ज करण्याची पध्दत विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावे लागतात.
8. योजनेची वर्गवारी आर्थिक उन्नती.
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव महामंडळाचे संबंधीत जिल्हा कार्यालय.

रु.25,000/- पर्यंतची थेट कर्ज योजना

रु.25,000/- पर्यंतची थेट कर्ज योजना
अ.क्र. योजना योजनेची सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव रु.25,000/- पर्यंतची थेट कर्ज योजना
2. योजनेचा प्रकार महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाची योजना.
3. योजनेचा उद्देश किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्या लाभार्थींना सहजरित्या अल्पवेळात कमीत कमी कागदपत्रांद्वारे कर्ज उपलब्ध करुन देणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव इतर मागास प्रवर्ग (O.B.C.)
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार इतर मागासवर्गीय असावा.
 • महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.
 • वय 18 ते 50 वर्ष असावे.
 • वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण व शहरी भागांसाठी रु.1.00 लक्ष.
योजनेचे स्वरुप
 • रु.25,000/- पर्यंत थेट कर्ज उपलब्ध.
 • लाभार्थींचा सहभाग - निरंक
 • व्याज दर 2%
 • परतफेडीचा कालावधी - तीन वर्षे. त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अत्यल्प व्याज दराने थेट कर्ज पुरवठा.
7. अर्ज करण्याची पध्दत विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावे लागतात.
8. योजनेची वर्गवारी आर्थिक उन्नती
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव महामंडळाचे संबंधीत जिल्हा कार्यालय.

20% बीज भांडवल योजना

योजना क्र. 7 - राष्ट्रीय महामंडळाची योजना

20% बीज भांडवल योजना
अ.क्र. योजना योजनेची सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव 20% बीज भांडवल योजना
2. योजनेचा प्रकार महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळाची योजना.
3. योजनेचा उद्देश बँकांच्या माध्यमांतून स्वयंरोजगाराकरीता कर्ज उपलब्ध करुन देणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव इतर मागास प्रवर्ग (O.B.C.)
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार इतर मागासवर्गीय असावा.
 • महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.
 • वय 18 ते 50 वर्ष असावे.
 • कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण व शहरी भागांसाठी रु.1.00 लक्ष.
योजनेचे स्वरुप
 • राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा अग्रणी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येते.
 • महामंडळाचा सहभाग 20%.
 • लाभार्थीचा सहभाग 5% व बँकेचा सहभाग 75% असतो.
 • महत्तम प्रकल्प मर्यादा रु.5.00 लक्ष आहे.
 • महामंडळाच्या कर्ज रक्कमेवर व्याजाचा दर 6% .

  बँकेच्या कर्ज रक्कमेवर बँकेच्या दराने व्याज आकारले जाते
 • परतफेडीचा कालावधी पाच वर्ष आहे.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अल्प व्याज दराने बँकांच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा.
7. अर्ज करण्याची पध्दत विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावे लागतात.
8. योजनेची वर्गवारी रोजगारनिर्मिती , आर्थिक उन्नती
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव महामंडळाचे संबंधीत जिल्हा कार्यालय.

महिला समृध्दी योजना

योजना क्र. 4 - राष्ट्रीय महामंडळाची योजना

महिला समृध्दी योजना
अ.क्र. योजना योजनेची सविस्तर माहिती
1 योजनेचे नाव महिला समृध्दी योजना
2. योजनेचा प्रकार राष्ट्रीय मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या राष्ट्रीय महामंडळाची योजना.
3. योजनेचा उद्देश बचत गटातील महिला सभासदांना कर्ज उपलब्ध करुन देणे.
4. योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव इतर मागास प्रवर्ग (O.B.C.)
5. योजनेच्या प्रमुख अटी
 • अर्जदार इतर मागासवर्गीय असावा.
 • महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.
 • वय 18 ते 50 वर्ष असावे.
 • संपूर्ण कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण भागासाठी रु.98,000/- व शहरी भागासाठी रु.1,20,000/- .
योजनेचे स्वरुप
 • ग्रामिण व शहरी भागातील महिलांना बचत गटांमार्फत कर्ज पुरवठा.
 • प्रकल्प मर्यादा रु.5.00 लक्षपर्यंत बचत गटातील 20 सभासदांना प्रत्येकी रु.25,000/-.
 • राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग 95%.
  राज्य महामंडळाचा सहभाग 5%,
  लाभार्थीचा सहभाग निरंक.
 • व्याज दर 4%.5.परतफेडीचा कालावधी 3 वर्षे.
6. दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप अत्यल्प व्याज दराने महिला लाभार्थीना कर्ज पुरवठा.
7. अर्ज करण्याची पध्दत विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावे लागतात.
8. योजनेची वर्गवारी आर्थिक उन्नती.
9. संपर्क कार्यालयाचे नाव महामंडळाचे संबंधीत जिल्हा कार्यालय.

Pages

शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे