अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा

अकोला

तालुका गाव लाभार्थी गटाचे नाव दिलेल्या लाभाचा प्रकार दिलेल्या लाभाची रक्कम दिलेल्या लाभाचा दिनांक योजनेचा लाभ पत्ता 
बाळापुर मलकापूर अन्नपूर्णा महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला, ता. बाळापुर मु. पो. वाडेगाव
बाळापुर धरणगाव साप्तशुंगी महिला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 2014-15   जिल्हा अकोला, ता. बाळापुर, मु. पो. चिखलगाव 
बाळापुर सोनाटी मातोश्री रमाबाई स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला, ता. बाळापुर, मु. पो. घुसर 
बाळापुर भोनगाव श्रद्धा मागासवर्गीय महिला शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला, ता. बाळापुर, मु. पो. घुसर 
अकोला विवरा आम्रपाली महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला, मु. पो. विवरा
अकोला गुडधी बाबासाहेब आंबेडकर स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला, मु. पो. गुडधी
अकोला गुडधी आधार संघटना स्वसहायता मागासवर्गीय महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला, मु. पो. गुडधी
बाळापुर महागांव  क्रांतिसूर्य  महिला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला तालुका बाळापूर, मु. पो. महागांव 
बाळापुर बुलडाणा श्री रोहिदास महाराज बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला तालुका बाळापूर, मु. पो. कापशी तलाव 
अकोला कापशी तलाव  आदर्श' महिला स्वसहायताबचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला तालुका बाळापूर, मु. पो. कापशी तलाव 
अकोला कापशी रोड सिद्धार्थ महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला  मु. पो. कापशी रोड
बाळापूर बोरगांव मंजू वाच्छ्लाबाई  महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला तालुका बाळापूर, मु. पो. बोरगांव मंजू
खामगाव शहापूर युगांतर बेरोजगार युवा बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला कृषी नगर, 
अकोला शिवर मुक्ताई महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला, शिवर
अकोला चिखलगांव विदर्भ क्षेत्रिय ग्रामीण महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला, चिखलगांव 
अकोला उमरदरी बळीराजा शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला तालुका बा. टा. उमरदरी
अकोला धोतर्डी  महर्षी बाबा आमटे स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला, धोतर्डी 
अकोला बोरगांव  राममाता आंबेडकर बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला, बोरगांव 
बार्शिटाकळी पाटखेट प्रीयदशनी महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला, तालुका बार्शिटाकळी , पाटखेट
बार्शिटाकळी पाटखेट करुणानिधी बहुउद्देशिय शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा अकोला, तालुका बार्शिटाकळी , पाटखेट
अकोला सुकोडा धम्मयान स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 30.12.2014   जिल्हा तालुका अकोला, सुकोडा

अमरावती

तालुका गाव लाभार्थी गटाचे नाव दिलेल्या लाभाचा प्रकार दिलेल्या लाभाची रक्कम दिलेल्या लाभाचा दिनांक योजनेचा लाभ पत्ता 
चांदुर बाजार आसेगांव सुकेशनी स्वयंसहाय्यता बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदुर बाजार, मु. पो. आसेगांव
दर्यापूर थिलोरी सुजाता महिला बचत गट मु.पो. थिलोरी  ता. दर्यापूर जि. अमरावती मो.क्रं. मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर, मु. पो. थिलोरी
भातकुली जळका हिरापूर क्रांतीबा ज्योतीबा फुले स्वंयसघटन शेतकरी समूह गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली, मु. पो. जळका हिरापूर
चांदुर रेल्व पळसखेड कामधेनू समाजसेवा संस्था  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदुर रेल्व, मु. पो. पळसखेड
धामणगांव रेल्वे सावळा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी उत्पादक पुरष बचतगट   मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका धामणगांव रेल्वे, मु. पो. सावळा
मोर्शी नेरपिंगळाई महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी स्वयंमसधटन बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका मोर्शी, मु. पो. नेरपिंगळाई
अमरावती अमरावती आदर्श आदीवासी स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती, मु. पो. अमरावती
भातकुली जळका हिरापूर श्रमसाफल्य कृषीविकास मंडळ  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली, मु. पो. जळका हिरापूर
भातकुली हातखेडा एकता पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली, मु. पो. जळका हातखेडा
अमरावती नांदुरा बु सावित्रीबाई  फुले महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती, मु. पो. नांदुरा बु
धामणगांव रेल्वे शहापूर राजर्षी शाहू महाराज बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका धामणगांव रेल्वे, मु. पो. शहापूर
दर्यापूर कळमगव्हाण यशोधरा महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर, मु. पो. कळमगव्हाण
भातकुली कामनापूर संत गुणवंत महाराज शेतकरी बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली, मु. पो. कामनापूर
चांदुर रेल्व चांदुर रेल्वे जयहिंद पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदुर रेल्व, मु. पो. चांदुर रेल्व
अंजनगांव सुर्जी रामपुर पंचशिल स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदुर रेल्व, मु. पो. चांदुर रेल्व
अमरावती टेंभा ग्रामविकास शेतकरी बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती, मु. पो. टेंभा
नांदगांव खंडे बेलारा हिरापूर महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी समूह बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे, मु. पो. बेलारा हिरापूर
अचलपूर नारायणपूर धम्मपाल महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अचलपूर, मु. पो. बेलारा नारायणपूर
नांदगांव खंडे इंझाळा सोयाबीन शेतकरी बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे, मु. पो. इंझाळा
तिवसा काटसूर रत्नदिप स्वंयसहाय्यता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - जानेवारी 2014   जिल्हा अमरावती, तालुका तिवसा, मु. पो. काटसूर
भातकुली आष्टी युगपुरूष बहुउद्देशीय शेतकरी बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली, मु. पो.आष्टी
भातकुली जळका हिरापूर इंद्रायणी बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली, मु. पो. जळका हिरापूर
दर्यापूर नालवाडा सिध्दार्थ पुरुष गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर, मु. पो. जळका नालवाडा
नांदगांव खंडे सावनेर शेतकरी समूह बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे, मु. पो. सावनेर
दर्यापूर जहांनपूर भुमिहिन पुरुष पंचशिल बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर, मु. पो. जहांनपूर
नांदगांव खंडे कंझरा आदर्श शेतकरी मंडळ  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे, मु. पो. कंझरा
नांदगांव खंडे सुलतानपूर उत्कर्ष स्वयंसहाय्यता पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे, मु. पो. सुलतानपूर
अमरावती अमरावती दिपस्तंभ स्वंयसहाय्यता पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती, मु. पो. अमरावती
दर्यापूर नालवाडा सर्वधर्म समभाव पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर, मु. पो. नालवाडा
दर्यापूर थिलोरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर, मु. पो. थिलोरी
अमरावती अमरावती जिजाऊ महिला बचत गट   मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती, मु. पो. अमरावती
अमरावती नांदुरा बु राजर्षी शाहू महाराज पुरुष बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती, मु. पो. नांदुरा बु
अमरावती अमरावती अहिल्याबाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती, मु. पो. अमरावती
अमरावती अमरावती गुलाबबाबा बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती, मु. पो. अमरावती
नांदगांव खंडे हिवरा बु एकता सोयाबीन उत्पादक शेतकरी समूह गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे, मु. पो. हिवरा बु
दर्यापूर शिवर बु न्यु अण्णाभाऊ साठे पुरुष बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर, मु. पो. शिवर बु
चांदूर बाजार चांदूर बाजार प्रज्ञाशिल स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार, मु. पो. चांदूर बाजार
अचलपूर नारायणपूर समता युवक स्वयंसहाय्यता पुरुष बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अचलपूर, मु. पो. नारायणपूर
धामणगांव रेल्वे अंजनसिंगी भिमाई स्वंयसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका धामणगांव रेल्वे, मु. पो. अंजनसिंगी
अचलपूर नारायणपूर समिक्षा महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अचलपूर, मु. पो. नारायणपूर
चांदूर बाजार दिलावरपूर ज्योतीबा  शेतकरी पुरुष बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार, मु. पो. दिलावरपूर
चांदुर रेल्व बग्गी समता सेद्रीय बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदुर रेल्व, मु. पो. बग्गी
अंजनगांव सुर्जी चिंचोली शिंगणे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुरूष बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अंजनगांव सुर्जी,  मु. पो. चिंचोली शिंगणे
मोर्शी मंगरुळ भिलापूर श्री.संत गुणवंतबाबा पुरूष शेतकरी बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका मोर्शी,  मु. पो. मंगरुळ भिलापूर
नांदगांव खंडे वेणी गणेशपूर परिवर्तन शेतकरी समुहबचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे,  मु. पो. वेणी गणेशपूर
अमरावती ब्राम्हणवाडा गो युवा स्वाभिमान शेतकरी बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. ब्राम्हणवाडा गो
भातकुली जळका हिरापूर संत गाडगेबाबा शेतकरी महीला बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. जळका हिरापूर
भातकुली कामनापूर अवधुतकृपा शेतकरी बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 07.05.2014   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. जळका कामनापूर
मोर्शी लेहगांव स्वाभिमान स्वयंसहाय्यता पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका मोर्शी,  मु. पो. जळका लेहगांव
धामणगांव रेल्वे निेबोली सं'ार्ष स्वयंसहाय्यता शेतकरी बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका धामणगांव रेल्वे,  मु. पो. निेबोली
धामणगांव रेल्वे देवगांव जयकिसान पुरुष शेतकरी बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका धामणगांव रेल्वे,  मु. पो. देवगांव
अमरावती अमरावती अशोका महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. अमरावती
भातकुली विर्शी तथागत शेतकरी कृषी समूह गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. विर्शी
अमरावती यावली शहिद नांलदा स्वंयसहाय्यता पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. यावली शहिद
अमरावती पिंपरी यादगीरे जनकल्याण स्वंयसहाय्यता पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. पिंपरी यादगीरे
धामणगांव रेल्वे गुंजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शेतकरी  बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका धामणगांव रेल्वे,  मु. पो. गुंजी
चांदूर रेल्व पळसखेड राजर्षी शाहू कृषी  बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर रेल्व,  मु. पो. पळसखेड
भातकुली आष्टी लोकजागर शेतकरी समूह गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. आष्टी
चांदूर बाजार बोरगांव रमाबाई आंबेडकर बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार,  मु. पो. बोरगांव
अमरावती भानखेडा अहिल्याबाई बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. भानखेडा
चांदूर बाजार नानारी गुलाबराव महाराज बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार,  मु. पो. नानारी
मोर्शी निंभ जिवन ज्योती स्वंयसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका मोर्शी,  मु. पो. निंभ
अमरावती अमरावती तक्षशिला स्वंयसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. अमरावती
अमरावती अमरावती झाशीची राणी महिला बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. अमरावती
भातकुली देवरी निपाणी जयभिम सेना बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. देवरी निपाणी
अंजनगांव सुर्जी धनेगांव क्रांतीसुर्य बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका अंजनगांव सुर्जी,  मु. पो. धनेगांव
चांदूर बाजार तळेगांव जयमंगला माता बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार,  मु. पो. तळेगांव
चांदूर रेल्व अमदोरी रमाबाई महिला स्वयंसहाय्यता बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर रेल्व,  मु. पो. अमदोरी
चांदूर बाजार तळेगांव मोहना जय गुणवंत बाबा बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार,  मु. पो. तळेगांव मोहना
भातकुली विर्शी सम्राट पुरुष शेतकरी बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. विर्शी
चांदूर बाजार रिध्दपूर काशी स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट, रिध्दपुर ता.चांदुर बाजार जि.अमरावती मो.क्रं.9527478749/ 7387165337 मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार,  मु. पो. रिध्दपूर
नांदगांव खंडे वेणी गणेशपूर निलचक्र महिला बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे,  मु. पो. वेणी गणेशपूर
चांदूर बाजार लाखनवाडी धनश्री महिला बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार,  मु. पो. लाखनवाडी
भातकुली ततारपूर मिनाक्षी बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. ततारपूर
चांदुर बाजार रतनपूर शिलरत्न स्वयंसहाय्यता बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.12.2015   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदुर बाजार,  मु. पो. रतनपूर
अमरावती शिराळा बोधीवृक्ष बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. शिराळा
भातकुली विर्शी संकल्प बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. विर्शी
अचलपूर मेघनाथपूर न्यु पंचशिल बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अचलपूर,  मु. पो. मेघनाथपूर
भातकुली आष्टी अशोका स्वयंसहाय्यता बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. आष्टी
धामणगांव रेल्वे वाघोली त्रपती शिवराय शेतकरी बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका धामणगांव रेल्वे,  मु. पो. वाघोली
अचलपूर असदपूर संत गाडगेबाबा स्वयंसहाय्यता बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अचलपूर,  मु. पो. असदपूर
अमरावती पिंपरी यादगीरे महात्मा फुले शेतकरी पुरुष बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. पिंपरी यादगीरे
अमरावती ब्राम्हणवाडा भगत सम्राट सोयाबीन उत्पादक शेतकरी समुहगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. ब्राम्हणवाडा भगत
भातकुली वायग्रांव पंचशिल स्वयंसहाय्यता शेतकरी बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. वायग्रांव
भातकुली दगडागड समता स्वयंसहाय्यता शेतकरी बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. दगडागड
चांदुर रेल्व धानोरा म्हाली बिरसामुंडा शेतकरी बचतगट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदुर रेल्व,  मु. पो. धानोरा म्हाली
दर्यापूर शिंगणापूर कमलज्योत महिला स्वयंसहाय्यता बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर,  मु. पो. शिंगणापूर
अमरावती अमरावती आर्यन महिला बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. अमरावती
अचलपूर शामपूर यशोधरा बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अचलपूर,  मु. पो. शामपूर
अमरावती अमरावती सम्यक पुरुष बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. अमरावती
धामणगांव रेल्वे आष्टा समता स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका धामणगांव रेल्वे,  मु. पो. धामणगांव रेल्वे
दर्यापूर बेलोरा कास्तकार बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर,  मु. पो. बेलोरा
दर्यापूर थिलोरी समता महिला बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर,  मु. पो. थिलोरी
अचलपूर पथ्रोट जय गोपाल शेतकरी बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अचलपूर,  मु. पो. पथ्रोट
अचलपूर परतवाडा दिशाये महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अचलपूर,  मु. पो. परतवाडा
दर्यापूर दर्यापूर हरियाली बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका दर्यापूर,  मु. पो. दर्यापूर
भातकुली विर्शी श्रावस्ती महिला बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. विर्शी
अमरावती अमरावती महामाया महिला बचतगट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. अमरावती
भातकुली जळका हिरापूर संत कबीर पुरुष बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. जळका हिरापूर
अमरावती रोहणखेडा भिमक्रांती शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. जळका रोहणखेडा
चांदुर रेल्व जळका जगताप सावित्रीबाई फुले स्वयसहाय्यता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदुर रेल्व,  मु. पो. जळका जगताप
मोर्शी पाळा प्रबुद महिला स्वयंससहाय्यता बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका मोर्शी,  मु. पो. पाळा
अमरावती नांदुरा पिंगळाई बहुजन संत महापुरुष बहु. सामाजिक शेतकरी मंडळ,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. नांदुरा पिंगळाई
अमरावती यावली शहिद आदर्श शेतकरी बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 28.01.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. यावली शहिद
मोर्शी खोपडा आदर्श महिला बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका मोर्शी,  मु. पो. खोपडा
मोर्शी खोपडा पंंचशिल महिला बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका मोर्शी,  मु. पो. खोपडा
भातकुली हातखेडा पारामिता महिला बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. हातखेडा
नांदगांव खंडे फुबगांव सुजाता महिला बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे,  मु. पो. फुबगांव
नांदगांव खंडे हिवरा बु सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे,  मु. पो. हिवरा बु
भातकुली हातखेडा प्रशिक बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका भातकुली,  मु. पो. हातखेडा
मोर्शी मोर्शी आम्रपाली महिला स्वयंसहाय्यता बचतगट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका मोर्शी,  मु. पो. मोर्शी
चांदूर बाजार राजुरा लहान सम्यक शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार,  मु. पो. राजुरा लहान
वरुड मांगरुळी पेठ ब्राम्हणे शेतकरी विकास बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका वरुड,  मु. पो. मांगरुळी पेठ
अमरावती अमरावती क्षमता महिला बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. अमरावती
नांदगांव खंडे येवती भिम टायगर पुरुष बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे,  मु. पो. येवती
नांदगांव खंडे येवती समता पुरुष बचतगट, येवती, मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे,  मु. पो. येवती
अमरावती अमरावती उज्वल महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका अमरावती,  मु. पो. अमरावती
नांदगांव खंडे सावनेर सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका नांदगांव खंडे,  मु. पो. सावनेर
तिवसा शिवणगांव कृषिधन शेतकरी समुह गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका तिवसा,  मु. पो. शिवणगांव
चांदूर बाजार हैदतपूर संत गाडगेबाबा शेतकरी बचत गट,  मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.04.2016   जिल्हा अमरावती, तालुका चांदूर बाजार,  मु. पो. हैदतपूर

बुलडाणा

तालुका गाव लाभार्थी गटाचे नाव दिलेल्या लाभाचा प्रकार दिलेल्या लाभाची रक्कम दिलेल्या लाभाचा दिनांक योजनेचा लाभ पत्ता 
मलकापूर मलकापूर अन्नपूर्णा महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. मलकापुर, मु. पो मलकापुर 
मलकापूर धरणगाव साप्तशुंगी महिला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. मलकापुर, मु. पो धरणगाव
मेहकर सोनाटी मातोश्री रमाबाई स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर, मु. पो सोनाटी
शेगाव भोनगाव श्रद्धा मागासवर्गीय महिला शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 26.03.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव, मु. पो भोनगाव
चिखली खोर आम्रपाली महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली, मु. पो खोर
चिखली कोलार बाबासाहेब आंबेडकर स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली, मु. पो कोलार
देऊळगाव मेंड्गाव आधार संघटना स्वसहायता मागासवर्गीय महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.03.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव, मु. पो मेंड्गाव
बुलडाणा कोलवाड क्रांतिसूर्य  महिला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 01.01.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा, मु. पो कोलवाड
बुलडाणा बुलडाणा श्री रोहिदास महाराज बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा, मु. पो बुलडाणा
सिंधखेड राजा शेंदुर्जन आदर्श' महिला स्वसहायताबचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा, मु. पो शेंदुर्जन
सिंधखेड राजा राजेगाव सिद्धार्थ महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा, मु. पो राजेगाव
सिंधखेड राजा सिंधखेड वाच्छ्लाबाई  महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा, मु. पो सिंधखेड
खामगाव शहापूर युगांतर बेरोजगार युवा बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव, मु. पो शहापूर
खामगाव खामगाव मुक्ताई महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव, मु. पो खामगाव
खामगाव मांडावी विदर्भ क्षेत्रिय ग्रामीण महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव, मु. पो मांडवी
नांदुरा फुली बळीराजा शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.03.2013   जिल्हा बुलढाणा ता. नांदुरा, मु. पो फुली
मेहकर मेहकर महर्षी बाबा आमटे स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 02.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर, मु. पो मेहकर
मेहकर लोनिगोली राममाता आंबेडकर बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 11.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर, मु. पो लोनिगोली
मेहकर विष्वी प्रीयदशनी महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 11.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर, मु. पो विष्वी
शेगाव माटरगाव बी के. करुणानिधी बहुउद्देशिय शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव, मु. पो माटरगाव बी के.
शेगाव शेगाव धम्मयान स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 06.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव, मु. पो शेगाव
शेगाव माटरगाव बी के. नालंदा स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 03.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव, मु. पो माटरगाव बी के.
शेगाव शेगाव श्री स्वामी समर्थ महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव, मु. पो शेगाव
चिखली चिखली मीराताई आंबेडकर स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली,  मु.‍ पो. चिखली
चिखली सावरगाव डुकरे  सम्राट स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली,  मु.‍ पो. सावरगाव डुकरे 
चिखली शेलोडी  रमाबाई आंबेडकर स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली,  मु.‍ पो. शेलोडी
बुलडाणा सोयगाव  Ramai स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. सोयगाव 
चिखली भोसरा भोसरी आशा महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली,  मु.‍ पो. भोसरा भोसरी
देऊळगाव राजा Savangi टकले भिमाई महिला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. Savangi टकले
देऊळगाव राजा पायाची पोटरी बाबासाहेब आंबेडकर स्वसहायताबचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. पायाची पोटरी
देऊळगाव राजा टाकरखेड वायाळ Ramai आंबेडकर स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. टाकरखेड वायाळ
देऊळगाव राजा मेंड्गाव सावित्री फुले महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. मेंड्गाव
जळगाव जॉन भेनद्वाल आम्रपाली स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 09.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. जळगाव जॉन,  मु.‍ पो. भेनद्वाल
चिखली असोला रमाई महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 06.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली,  मु.‍ पो. असोला
बुलडाणा बुलडाणा नर्मदा महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 06.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. बुलडाणा
संग्रामपूर संग्रामपूर संत रविदास स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 05.03.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. संग्रामपूर,  मु.‍ पो. संग्रामपूर
सिंधखेड राजा सिंधखेड रमाबाई स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. सिंधखेड
सिंधखेड राजा सिंधखेड भाऊ भीमराव महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. सिंधखेड
सिंधखेड राजा शिंदी रमाबाई स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. शिंदी
सिंधखेड राजा गोरेगाव रमाबाई स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. गोरेगाव
सिंधखेड राजा तांदुळवाडी गौतमी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. तांदुळवाडी
खामगाव किन्ही महादेव महात्मा जोतिबा फुले स्वसहायता शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. किन्ही महादेव
खामगाव पिमरी गवळी Baliraja शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. पिमरी गवळी
खामगाव आसा बाबासाहेब आंबेडकरस्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. आसा
खामगाव चीचपूर विशाखा गजानन महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. चीचपूर
खामगाव वाडीतील तथागत महिला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. वाडीतील
मेहकर मेहकर समृद्धी स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर,  मु.‍ पो. मेहकर
मेहकर गौनठाला सत्वशील स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर,  मु.‍ पो. गौनठाला
मेहकर गौनठाला यशोधरा बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर,  मु.‍ पो. गौनठाला
मेहकर लोनिगोली साईबाबा बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 15.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर,  मु.‍ पो. लोनिगोली
शेगाव माटरगाव बी के. तक्षशीला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 19.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव,  मु.‍ पो. माटरगाव बी के.
शेगाव जानोरी माऊली स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 02.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव,  मु.‍ पो. जानोरी
शेगाव मच्चीन्द्रखेद सावित्रीबाई फुले  महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 17.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव,  मु.‍ पो. मच्चीन्द्रखेद
लोणार  वारणा बाबासाहेब आंबेडकरस्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 17.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. लोणार,  मु.‍ पो. वारणा
चिखली चिखली राजर्षी शाहू महाराज स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.11.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली,  मु.‍ पो. चिखली
सिंधखेड राजा सिंधखेड इंदिरा बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.11.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. सिंधखेड
सिंधखेड राजा राहेराई  उत्कर्ष शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.11.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. राहेराई
सिंधखेड राजा मोहाडीफाटा राजेश्री शाहू महाराज शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.11.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. मोहाडीफाटा
देऊळगाव राजा पायाची पोटरी जिजामाता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.11.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. पायाची पोटरी
देऊळगाव राजा मेंड्गाव महात्मा फुले  स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.11.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. मेंड्गाव
बुलडाणा पिंपळगाव साराय प्रगती महिला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.11.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. पिंपळगाव साराय
बुलडाणा दाहीद पु सोनिया गांधी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 06.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. दाहीद पु
बुलडाणा रायपूर तथागत महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 02.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. रायपूर
बुलडाणा Sundarkhed वैशाली महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 06.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. सुंदरखेड
बुलडाणा Hatedi काइल. भिमाई  महिला स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 06.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. हातेडी काइल
संग्रामपूर संग्रामपूर विदर्भ शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 10.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. संग्रामपूर,  मु.‍ पो. संग्रामपूर
खामगाव जस कि संत गाडगे महाराज शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. जस कि
खामगाव वारणा क्रांतीजोती स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 08.08.2014   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. वारणा
नांदुरा तिकोडी क्रांतिसूर्य महात्मा फुले स्वसहायता शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 17.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. नांदुरा,  मु.‍ पो. तिकोडी
नांदुरा वडाळी भीमशक्ती शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 20.03.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. नांदुरा,  मु.‍ पो. वडाळी
संग्रामपूर संग्रामपूर जयश्रीराम शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. संग्रामपूर,  मु.‍ पो. संग्रामपूर
सिंधखेड राजा गोरेगाव स्व. अण्णाभाऊ साठे बहूद्देशिय  महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. गोरेगाव
सिंधखेड राजा गोरेगाव संकल्प स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. गोरेगाव
सिंधखेड राजा सिंधखेड गौतमी स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. सिंधखेड
मेहकर मुन्देफाल आराध्या महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर राजा,  मु.‍ पो. मुन्देफाल
खामगाव जस कि संत मीरा बाई महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. जस कि
खामगाव जस कि सावित्रीबाई महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव,  मु.‍ पो. जस कि
बुलडाणा गुम्मी संबोधि शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. गुम्मी
देऊळगाव राजा देऊळगाव माही रमाबाई स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. देऊळगाव माही
सिंधखेड राजा वरोडी पंगुडा संघमित्रा स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. वरोडी पंगुडा
सिंधखेड राजा मलकापूर Pangra मातोश्री स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. मलकापूर Pangra
सिंधखेड राजा वरुडी मुक्ताबाई स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. वरुडी
सिंधखेड राजा उमंगाव विशाखा स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. वरुडी
चिखली कोलवड सम्राट अशोक स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली,  मु.‍ पो. कोलवड
बुलडाणा गुम्मी संगमित्र स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. गुम्मी
सिंधखेड राजा सिंधखेड योगेश स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. सिंधखेड
देऊळगाव राजा सावंगी सिद्धार्थ नवयुवक स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. सावंगी
बुलडाणा बुलडाणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. बुलडाणा
देऊळगाव राजा सावंगी टेकाळे सुजाता स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा,  मु.‍ पो. सावंगी टेकाळे
बुलडाणा शिंधखेडमटाला सावित्रीबाई स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. शिंधखेडमटाला
सिंधखेड राजा राजेगाव रमाबाई स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. राजेगाव
सिंधखेड राजा राजेगाव मायावती स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. राजेगाव
सिंधखेड राजा सावादाडे नोमोबुद्धाय  स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा,  मु.‍ पो. सावादाडे
शेगाव भोनगाव शांताइ शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव,  मु.‍ पो. भोनगाव
लोणार  खापारखेद गुले संत गजानन महाराज स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. लोणार,  मु.‍ पो. खापारखेद गुले
बुलडाणा मालवंडी रमाई स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा,  मु.‍ पो. मालवंडी
शेगाव माचीन्द्रखेद शाहू Fule आंबेडकर शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. शेगाव,  मु.‍ पो. माचीन्द्रखेद
खामगाव   मूर्ख माणूस गजानन स्वसहायता शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. खामगाव
बुलडाणा चांदोल Mayavati महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलढाणा, मु. पो. चांदोल
बुलडाणा नंद्रकोली विकास शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलढाणा, मु. पो. नंद्रकोली
सिंधखेड राजा पिंपळगाव सोनारा Pagati स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा, मु. पो. पिंपळगाव सोनारा
मेहकर विवेकंद नगर प्रज्ञा स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर, मु. पो. विवेकंद नगर
जळगाव जॉन जामोद प्रजापती स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. जळगाव जॉन, मु. पो. जामोद
सिंधखेड राजा राजेगाव बाबासाहेब स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा, मु. पो. राजेगाव
देऊळगाव राजा शिवानी आरमा रमाबाई स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा राजा, मु. पो. शिवानी आरमा
चिखली करवंद रमाबाई स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली, मु. पो. करवंद
संग्रामपूर कार्मोडा महाकाली उत्पादक शेतकरी स्वसहायता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. संग्रामपूर, मु. पो. कार्मोडा
मेहकर सार्शिव मातोश्री रमाबाई आंबेडकर स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर, मु. पो. सार्शिव
मेहकर पिंपळगाव उंडा रमाबाई स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर, मु. पो. पिंपळगाव उंडा
चिखली खंडाळा रमाबाई स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली, मु. पो. खंडाळा
सिंधखेड राजा सायला यशोधरा स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा, मु. पो. सायला
देऊळगाव राजा रोहना सहेली स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा, मु. पो. रोहना
देऊळगाव राजा देऊळगाव माही राजेश्री शाहू महाराज बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा, मु. पो. देऊळगाव माही
सिंधखेड राजा सिंधखेड वैशाली स्वसहायता पुरूष बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा, मु. पो. सिंधखेड
देऊळगाव राजा शिवानी आरमा सुजाता स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. देऊळगाव राजा, मु. पो. शिवानी आरमा
सिंधखेड राजा सिंधखेड सुयादोय स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. सिंधखेड राजा, मु. पो. सिंधखेड
चिखली गंगालगाव Yashodhara स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली, मु. पो. गंगालगाव
बुलडाणा दाहीद पु. महात्मा फुले शेतकरी बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. बुलडाणा, मु. पो. दाहीद पु.
मेहकर वेणी गौतम बुद्ध स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. मेहकर, मु. पो. वेणी
चिखली चंदाइ राजश्री छत्रपती स्वसहायता महिला बचत गट मिनी ट्रॅक्टर  रू. 315000 / - 22.12.2015   जिल्हा बुलढाणा ता. चिखली, मु. पो. चंदाइ

वाशिम

तालुका गाव लाभार्थी गटाचे नाव दिलेल्या लाभाचा प्रकार दिलेल्या लाभाची रक्कम दिलेल्या लाभाचा दिनांक योजनेचा लाभ पत्ता 
वाशिम रिसोड महात्मा फुले शेतकरी स्वय.सहाय्यता बचत गट मु.पो. चिखली ता.रिसोड जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो. चिखली ता.रिसोड जि.वाशिम
वाशिम मालेगाव मातोश्री रमाबाई आंबेडकर स्वय.सहाय्यता गट मु.वाघी पो.खंडाळा ता.मालेगाव जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.वाघी पो.खंडाळा ता.मालेगाव जि.वाशिम
वाशिम वाशिम प्रशिक स्वयं-साहाय्यता गट मु.वाघोली ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.वाघोली ता.जि.वाशिम
वाशिम वाशिम संतोषी माता स्वयं.साहाय्यता महिला बचत गट मु.वाघोली ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.वाघोली ता.जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर संत गाडगेबाबा महाराज शेतकरी स्वय.सहाय्यता बचत गट मु.पो.कंझरा ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो.कंझरा ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर भिमशक्ती स्वयं.सहाय्यता गट मु.पो.अकोला चौक मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो.अकोला चौक मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मा.व.शेतकरी बचत गट मु.पो.कवठळ ता.मंकरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे  मु.पो.कवठळ ता.मंकरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मालेगाव कृषीवैभव शेतकरी बचत गट मु.बोरगाव पो.आमखेडा ता. मालेगाव जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.बोरगाव पो.आमखेडा ता. मालेगाव जि.वाशिम
वाशिम रिसोड श्री शक्ती स्वयं-सहाय्यता महिला बचत गट मु.पो.रिसोड जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो.रिसोड जि.वाशिम
वाशिम वाशिम सुजाता स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट भिमनगर वार्ड क्र.8 ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे भिमनगर वार्ड क्र.8 ता.जि.वाशिम
वाशिम मानोरा तथागत स्वयं.सहाय्यता बचत गट मु.पो.फुलउमरी ता.मानोरा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो.फुलउमरी ता.मानोरा जि.वाशिम
वाशिम वाशिम सुजाता स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट समतानगर, अल्लाडा प्लाट,वाशिम ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे समतानगर, अल्लाडा प्लाट,वाशिम ता.जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर महात्मा फुले शेतकरी स्वय.सहाय्यता बचत गट मु.पो. कंझरा ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो. कंझरा ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर रमाई सावित्रीबाई फुले स्वंय सहाय्यता बचत गट मु.पो.कोळंबी ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो.कोळंबी ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर रमाबाई स्वयं.सहाय्यता महिला बचत गट मु.करपा पो.गीरोली जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.करपा पो.गीरोली जि.वाशिम
वाशिम रिेसोड कृषीरत्न शेतकरी स्वयं.सहाय्यता बचत गट  मु.पिंपरखेड ता.रिसोड जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 20.08.2013 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पिंपरखेड ता.रिसोड जि.वाशिम
वाशिम मानोरा पंचशिल स्वये.सहाय्यता महिला बचत गट फुलउमरी ता.मानोरा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे फुलउमरी ता.मानोरा जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर प्रेरणा महिला महिला बचत गट शेलगाव ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे शेलगाव ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मालेगाव नवसंमृध्दी शेतकरी स्वयं.सहाय्यता बचत गट पांगरी नवघरे ता.मालेगाव जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे पांगरी नवघरे ता.मालेगाव जि.वाशिम
वाशिम मालेगाव समता स्वयं.सहाय्यता बचत गट पागराबंदी ता.मालेगाव जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे ता.मालेगाव जि.वाशिम
वाशिम मालेगाव आदर्श शेतकरी स्वयं सहाय्यता बचत गट मु.घाटा पो.तिवळी ता.मालेगाव जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.घाटा पो.तिवळी ता.मालेगाव जि.वाशिम
वाशिम रिसोड सावित्रीबाई फुले स्वयं साहाय्यता महिला बचत गट सवड ता.रिसोड जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे सवड ता.रिसोड जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर पंचशिल मागासवर्गीय कृषी बचत गट कळंबा बो.ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे  कळंबा बो.ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर बोधिवृक्ष स्वयं. सहाय्यता महिला बचत गट जांब ता.मंगरुळपीर जि.वशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे जांब ता.मंगरुळपीर जि.वशिम
वाशिम वाशिम करुणा स्वंय.महिला बचत गट तामसी ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे तामसी ता.जि.वाशिम
वाशिम मानोरा महात्मा ज्योतीबा फुले शेतकरी बचत गट मु.गंुडी पो.कोडोली ता.मानोरा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.गंुडी पो.कोडोली ता.मानोरा जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर प्रशिक मागासवर्गीय कृर्षी बचतगट कळंबा बो ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे कळंबा बो ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर बोधिवृक्ष स्वयं. सहाय्यता महिला बचत गट नविन सोनखास ता.मंगरुळपीर जि.वशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे नविन सोनखास ता.मंगरुळपीर जि.वशिम
वाशिम मंगरुळपीर भिमशक्ती स्वयं.सहाय्यता गट वाडा ता. मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे  वाडा ता. मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मानोरा यशोधरा स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट मु. गुंडी पो. कोंडोली ता. मानोरा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु. गुंडी पो. कोंडोली ता. मानोरा जि. वाशिम
वाशिम वाशिम महात्मा फुले स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट, तामसी ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे  तामसी ता. जि. वाशिम
वाशिम वाशिम प्रज्ञा स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट शिरपूटी पो. उकळीपेन ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे शिरपूटी पो. उकळीपेन ता. जि. वाशिम
वाशिम मालेगाव स्व. इंदिरागांधी स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट ता. मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे ता. मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर नेहा स्वयंसहाय्यता गट व बहुउद्देशीय संस्था शहापूर ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे शहापूर ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर सुगत शेतकरी बचतगट जांब ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे जांब ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम मालेगाव जयभिम स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट किन्हीराजा ता. मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 18.06.2014 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे किन्हीराजा ता. मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम वाशिम प्रगती पुरूष बचतगट विळेगांव ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे विळेगांव ता. जि. वाशिम
वाशिम मालेगाव बळीराजा शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट घाटा ता. मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे घाटा ता. मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम मानोरा स्वयं प्रकाशमान स्वयंसहाय्यता पुरूष बचतगट, करपा पो. गिरोली ता. मानोरा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे करपा पो. गिरोली ता. मानोरा जि. वाशिम
वाशिम मानोरा समता स्वयं.सहाय्यता बचत गट गुंडी पो. कोंडोली ता. मानोरा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे गुंडी पो. कोंडोली ता. मानोरा जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर समता मागासवर्गीय शेतकरी बचतगट मु. पो. कळंबा बो ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु. पो. कळंबा बो ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर सावित्रीबाई फुले स्वयं साहाय्यता महिला बचत गट अंबापुर ता. मंगरूळपीर  जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे अंबापुर ता. मंगरूळपीर  जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर शिवाजी महाराज शेतकरी शेतमजूर कृषी स्वयंसहाय्यता बचतगट मु. जांब पो. अरख ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु. जांब पो. अरख ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम वाशिम मायादेवी महिला बचतगट रमाबाई नगर, वाशिम ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे रमाबाई नगर, वाशिम ता. जि. वाशिम
वाशिम वाशिम रमाई सावित्रीबाई फुले स्वंय सहाय्यता बचत गट मु.पो. ब्रामणवाडा ता. जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो. ब्रामणवाडा ता. जि.वाशिम
वाशिम वाशिम लक्ष्मी बचत गट सुकळी पो. उकळी ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे सुकळी पो. उकळी ता. जि. वाशिम
वाशिम वाशिम पंचशिल मलिा बचतगट ब्राम्हणवाडा ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे ब्राम्हणवाडा ता. जि. वाशिम
वाशिम रिसोड महात्माफुले बहुउद्देशीय शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट ता. रिसोड जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे ता. रिसोड जि. वाशिम
वाशिम रिसोड निसर्ग बहुउद्देशीय शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट किनखेडा ता. रिसोड जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे किनखेडा ता. रिसोड जि. वाशिम
वाशिम रिसोड रमाबाई आंबेडकर स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट, येवती ता. रिसोड जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे येवती ता. रिसोड जि. वाशिम
वाशिम कारंजा गायत्री स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट भडशिवणी ता. कारंजा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे भडशिवणी ता. कारंजा जि. वाशिम
वाशिम कारंजा रमाबाई महिला बचतगट मु. पो. लोणी अरब ता. कारंजा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु. पो. लोणी अरब ता. कारंजा जि. वाशिम
वाशिम कारंजा रमाबाई स्वयंसहाय्यता बचतगट भिवरी पो. धनज ता. कारंजा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे भिवरी पो. धनज ता. कारंजा जि. वाशिम
वाशिम कारंजा मोतोश्री रमाबाई स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट पिंपळगांव ता. कारंजा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे पिंपळगांव ता. कारंजा जि. वाशिम
वाशिम मालेगाव रमाबाई महिला स्वयंसहाय्यता बचतगट पांघरी नवघरे ता. मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे पांघरी नवघरे ता. मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम मालेगाव संतश्री गाडगेबाबा शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट मु. पो. कळंबेश्वर ता. मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु. पो. कळंबेश्वर ता. मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम मालेगाव प्रगती महिला बचतगट बोरगाव ता. मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे बोरगाव ता. मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम मानोरा सत्यशिल स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट विळेगांव पो. गिरोली ता. मानोरा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे विळेगांव पो. गिरोली ता. मानोरा जि. वाशिम
वाशिम मानोरा राजर्षी शाहु महाराज शेतकरी स्वयंसहाय्यता गट वार्डा पो. गिर्डा ता. मानोरा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे वार्डा पो. गिर्डा ता. मानोरा जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर मॉ. बुध्दवासी गयाबाई अल्पसंख्याक महिला / पुरष बचत गट कोळंबी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 05.02.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे कोळंबी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम वाशिम श्री साई बाबा बहुउद्देशिय शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट हिंगोली नाका, वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हिंगोली नाका, वाशिम
वाशिम वाशिम राष्ट्र संत गाडगे महाराज बचतगट काजळंबा ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे काजळंबा ता. जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर तथागत भगवान बुध्द पुरूष बचतगट कोळंबी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे कोळंबी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम मालेगाव महात्माफुले शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट, दुबळवेल ता. मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे दुबळवेल ता. मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम मानोरा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट मेंद्रा ता. मानोरा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मेंद्रा ता. मानोरा जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर बुध्दवासी शंकरजी अल्पसंख्याक महिला / पुरष बचत गट कोळंबी ता. मंगरूळपीर जि. वशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे कोळंबी ता. मंगरूळपीर जि. वशिम
वाशिम मालेगाव जिजामाता महिला बचतगट, बोरगाव ता. मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे बोरगाव ता. मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम वाशिम रमाबाई स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट काजळंबा ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे काजळंबा ता. जि. वाशिम
वाशिम वाशिम ओमसाई महिला बचतगट मालेगाव ता मालेगांव जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मालेगाव ता मालेगांव जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर सावित्रीबाई फुले स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट, खडी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे खडी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर शाहु महाराज शेतकरी बचतगट खडी ता. मंगरुळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे खडी ता. मंगरुळपीर जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर मौलाना आझाद शेतकरी बचतगट, मंगरूळपीर ता. मंगरुळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मंगरूळपीर ता. मंगरुळपीर जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर अण्णाभाऊ साठे शेतकरी शेतमजूर कृषी स्वयंसहाय्यता गट, अजगाव पो. अरक ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे अजगाव पो. अरक ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर सावित्रीबाई फुले स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट जांब पो. अरक ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे जांब पो. अरक ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम वाशिम रमाबाई स्वयंसहाय्यत बचतगट सुकळी ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे सुकळी ता. जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर सम्यक मागासवर्गीय शेतकरी बचतगट जोगलदारी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे जोगलदारी ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम कारंजा पंचशिल स्वयंसहाय्यता महिला बचतगट वाई ता. कारंजा जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे वाई ता. कारंजा जि. वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट जनुना ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 26.06.2015 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे जनुना ता. मंगरूळपीर जि. वाशिम
वाशिम वाशिम शाहु महाराज शेतकरी बचतगट आयुडीपी कॉलीनी वाशिम ता. जि. वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे आयुडीपी कॉलीनी वाशिम ता. जि. वाशिम
वाशिम वाशिम सम्राट शेतकरी बचत गट पार्डी एकबुर्जी ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे पार्डी एकबुर्जी ता.जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मा.व.शेतकरी बचत गट मु.चकवा पो.वाई  ता.मंकरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.चकवा पो.वाई  ता.मंकरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम रिसोड रमाबाई बहुउद्देशीय शेतकरी बचत गट हराळ ता.रिसोउ जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे हराळ ता.रिसोउ जि.वाशिम
वाशिम मालेगाव महात्मा फुले शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचत गट बोरगाव ता.मालेगाव जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे बोरगाव ता.मालेगाव जि.वाशिम
वाशिम मानोरा सावित्रीबाई शेतकरी शेतमजुर स्वयंसहाय्यता बचत गट गव्हा ता.मानोरा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे गव्हा ता.मानोरा जि.वाशिम
वाशिम वाशिम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुरुष बचत गट चिखली रोउ ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे चिखली रोउ ता.जि.वाशिम
वाशिम वाशिम अन्नाभाऊ साठे स्वंय सहाय्यता बचत गट मु.पो.उमरा ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो.उमरा ता.जि.वाशिम
वाशिम वाशिम श्रीकृष्ण स्वयं साहाय्यता महिला बचम गट मु.काकडदाती  पो.ता.जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.काकडदाती  पो.ता.जि.वाशिम
वाशिम वाशिम रमाबाई स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट मु.पो.उमरा शम. ता.जि वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो.उमरा शम. ता.जि वाशिम
वाशिम रिसोड स्त्रीशक्ती महिला बचत गट मु.पो.गोभणी ता.रिसोड जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.पो.गोभणी ता.रिसोड जि.वाशिम
वाशिम रिसोड जय बजरंग कृषी शेतकरी स्वंय सहाय्यता बचत गट लेहणी ता.रिसोड जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे लेहणी ता.रिसोड जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर विमलबाई शेतकरी शेतमजुर स्वंय सहाय्यता बचत गट मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर रामदेवबाबा शेतकरी गट मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर रमाबाई स्वय सहाय्यता बचत गट मसोला बु.ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मसोला बु.ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर जयकिसान शेतकरी मागासवर्गीय बचत गट मु.इंचोरी ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.इंचोरी ता.मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मंगरुळपीर संघमित्रा स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट अंबापूर पो.दाभा ता मंगरुळपीर जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे अंबापूर पो.दाभा ता मंगरुळपीर जि.वाशिम
वाशिम मानोरा आई रमाई स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट शंेदुरजना अढाव ता.मानोरा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे शंेदुरजना अढाव ता.मानोरा जि.वाशिम
वाशिम मानोरा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मगासवर्गीय शेतकरी बचत गट भुली ता.मानोरा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे भुली ता.मानोरा जि.वाशिम
वाशिम कारंजा आंबेडकर स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट मु.वडगाव रंगे पो.मनभा ता.कारंजा जि.वाशिम्` मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.वडगाव रंगे पो.मनभा ता.कारंजा जि.वाशिम्`
वाशिम कारंजा रमाबाई महिला स्वयं सहाय्यता महिला बचत गठ मु.वडगाव रंगे पो.मनभा ता.कारंजा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे मु.वडगाव रंगे पो.मनभा ता.कारंजा जि.वाशिम
वाशिम कारंजा आम्रपाली स्वंय सहाय्यता बचत गट सोमठाणा पो.उंबर्डा ता.कारंजा जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे सोमठाणा पो.उंबर्डा ता.कारंजा जि.वाशिम
वाशिम मालेगाव कृषीवैभव मागासवर्गीय शेतकरी बचत गट किन्हीधोडमोड पो.तीवळी ता.मालेगाव जि.वाशिम मिनी टॅक्टर  10%रु.35000/-भरायची आहे. 02.11.2016 बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे किन्हीधोडमोड पो.तीवळी ता.मालेगाव जि.वाशिम

यवतमाळ

तालुका गाव लाभार्थी गटाचे नाव दिलेल्या लाभाचा प्रकार दिलेल्या लाभाची रक्कम दिलेल्या लाभाचा दिनांक योजनेचा लाभ पत्ता 
उमरखेड उमरखेड बी.आर आंबेडकर बचत गट, जयभिम नगर मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड, मु. पो उमरखेड 
पुसद पुसद भिमाई महील बचत गट, देवि वार्ड मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता पुसद, मु. पो पुसद
महागाव महागाव रमाई महीला बचत गट, महागाव मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता महागाव, मु. पो महागाव
महागाव सवना  आम्रपाली महीला बचत गट सवना मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता महागाव, मु. पो सवना 
महागाव करंजी डॉ. आंबेडकर शेतकरी बचतगट करंजी मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता महागाव, मु. पो करंजी
राळेगाव पिपळापुर मातोश्री रमाबाई महीला बचत गट  मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता राळेगाव, मु. पो पिपळापुर
घाटंजी शिरोली करुणा बचत गट  मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता घाटंजी, मु. पो शिरोली
बाभुळगाव कृष्णापुर बिरसामुंडा पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता बाभुळगाव, मु. पो कृष्णापुर
दिग्रस आमला माहात्मा फुले बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता दिग्रस, मु. पो आमला
दिग्रस मांडवा अनु.जाती शेतकरी बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता दिग्रस, मु. पो मांडवा
दारव्हा उचेगाव भिक्रांती पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा, मु. पो उचेगाव
यवतमाळ लोणी समता महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ, मु. पो लोणी
यवतमाळ लोहारा बोधीछाया महीला बवतगट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ, मु. पो लोहारा
यवतमाळ कापरा जयभिम तरुण उत्सव गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ, मु. पो कापरा
आर्णि  कु-हा  पिंचशिल शेतकरी बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता आर्णि , मु. पो कु-हा 
नेर नेर सिध्दार्थ पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर , मु. पो नेर
नेर खंडाळा  जोशोबा पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर , मु. पो खंडाळा 
कळंब आष्टी माहात्मा फुले बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब , मु. पो आष्टी
कळंब परसोडी त्यीरत्न पुरुष बचतगट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब , मु. पो परसोडी
कळंब पाथरड युवाशक्ती पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब , मु. पो पाथरड
केळापुर  सखीबुद्रुक भिमालेपन महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   13.09.2013   जिल्हा यवतमाळ, ता केळापुर  , मु. पो सखीबुद्रुक
यवतमाळ उमरसरा सम्यक महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ , मु. पो उमरसरा
यवतमाळ पिंपळगाव समता परुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ , मु. पो पिंपळगाव
यवतमाळ काोळंबी शारदा पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ , मु. पो काोळंबी
यवतमाळ यवतमाळ परीवर्तक महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ , मु. पो यवतमाळ
नेर वटफळी रसीक पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर , मु. पो वटफळी
नेर शिरसगाव  सावीत्ती बाई फुले पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर , मु. पो शिरसगाव 
महागाव पाोकरी इ डॉ. आंबेडकर पुरुष बचतगट  मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता महागाव, मु. पो पाोकरी इ
पुसद शेंबाळपिपरी सुबोध पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता पुसद, मु. पो शेंबाळपिपरी
दिग्रस आमला  अनु.जाती शेतकरी पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता दिग्रस, मु. पो आमला 
उमरखेड गाजेगाव मिराबाई महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड, मु. पो गाजेगाव 
उमरखेड गाजेगाव मिराबाई महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड, मु. पो गाजेगाव 
उमरखेड वावळे शहर माहात्मा फुले बचत गट वावळे शहर मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड, मु. पो वावळे शहर
घाटंजी मानोली विक्तु बाबा महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता घाटंजी, मु. पो मानोली
घाटंजी मानुसदरी रमाबाई आंबेडकर महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता घाटंजी, मु. पो मानुसदरी
यवतमाळ कारली ज्योति पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ, मु. पो कारली
यवतमाळ वाकी रोड  माहात्मा फुले बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ, मु. पो वाकी रोड 
यवतमाळ वडगाव रमाई  बचत गट,  मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ, मु. पो वडगाव
यवतमाळ कारली स्वयपुर्ती महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ, मु. पो कारली
नेर चिकणी डो.  प्रजापती महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर, मु. पो चिकणी डो. 
नेर चिकणी डो.  अजींक्य पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर, मु. पो चिकणी डो. 
आर्णि  दहेली  माहामाया महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता आर्णि ,  मु. पो दहेली 
आर्णि  चिकणी भंडारी डॉ. आंबेडकर पुरुष बचतगट  मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता आर्णि ,  मु. पो चिकणी भंडारी
आर्णि  चिकणी कान्होबा रमाई महीला बचत गट,  मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता आर्णि ,  मु. पो चिकणी कान्होबा
पुसद श्रीरामपुर रमाई महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता पुसद ,  मु. पो चिकणी श्रीरामपुर
दारव्हा लोही पंचशिल माहीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा ,  मु. पो चिकणी लोही
दारव्हा लोही रमाई महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा ,  मु. पो चिकणी लोही
दारव्हा धनगरवाडी  छत्रपती शाहु महराज बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा ,  मु. पो धनगरवाडी 
बाभुळगाव पानस भिई महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता बाभुळगाव ,  मु. पो पानस
बाभुळगाव उमरी स्मारक साची महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता बाभुळगाव ,  मु. पो उमरी स्मारक
दिग्रस डोळंग वाडी महानायक शेतकरी पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता दिग्रस ,  मु. पो डोळंग वाडी
उमरखेड निकनुर पंचशिल पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड ,  मु. पो निकनुर
उमरखेड मुळावा जोशोबा पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड ,  मु. पो मुळावा
उमरखेड करंजी श्रावस्ती महील बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड ,  मु. पो करंजी
महागाव काळी दौलत स्वयस्पुर्ती महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता महागाव ,  मु. पो काळी दौलत
महागाव लेवा रमाई महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता महागाव ,  मु. पो लेवा
कळंब मावळणी त्रिरत्न महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब,  मु. पो मावळणी
झरी अडेगाव संघमित्रा महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता झरी,  मु. पो अडेगाव
मारेगाव मारेगाव दिपस्तंब पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता मारेगाव,  मु. पो मारेगाव
केळापुर  करंजी आदर्श पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता केळापुर,  मु. पो करंजी
राळेगाव सराटी बोधीसत्व पुरुष बचतगट मिनी ट्रक्टर   28.07.14   जिल्हा यवतमाळ, ता राळेगाव,  मु. पो सराटी
कळंब मलकापुर दिपस्वयं सहाय्यता बचत गट मिनी ट्रक्टर   09.11.15   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब,  मु. पो मलकापुर
कळंब मेंडला  सम्राट अशोक पूरुश बचत गट मिनी ट्रक्टर   09.11.15   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब,  मु. पो मेंडला 
कळंब सावरगाव क्रांतीसुर्या पुरुष  बचत गट मिनी ट्रक्टर   09.11.15   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब,  मु. पो सावरगाव
राळेगाव राळेगाव धम्मचक्र पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   09.11.15   जिल्हा यवतमाळ, ता राळेगाव,  मु. पो राळेगाव
बाभुळगाव दिमोना ज्ञानदिप महीला बचम गट मिनी ट्रक्टर   09.11.15   जिल्हा यवतमाळ, ता बाभुळगाव,  मु. पो दिमोना
बाभुळगाव नायेगाव संत कबीर पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   09.11.15   जिल्हा यवतमाळ, ता बाभुळगाव,  मु. पो नायेगाव
बाभुळगाव खडक सावंगा रमाई बचत गट मिनी ट्रक्टर   09.11.15   जिल्हा यवतमाळ, ता बाभुळगाव,  मु. पो खडक सावंगा
नेर पिपरी कलगाव पंचशिल बचत गट मिनी ट्रक्टर   09.11.15   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर,  मु. पो खडक पिपरी कलगाव
नेर पांढरी शिरासगाव रमाई बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर,  मु. पो खडक पांढरी शिरासगाव
नेर पिपळगाव डुब्बा  महानायक महीला  बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर,  मु. पो खडक पिपळगाव डुब्बा 
नेर पिपरी कलगाव संघर्ष पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर,  मु. पो खडक पिपरी कलगाव
पांढरकवडा  भिमाई बचत गट   मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता पांढरकवडा ,  मु. पो भिमाई बचत गट
दिग्रस अआमला विर शिवाजी लोक आयक बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता दिग्रस ,  मु. पो अआमला
यवतमाळ वाघापुर टेकडी सम्यक बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो वाघापुर टेकडी
यवतमाळ लोहारा पंचशिल पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो लोहारा
यवतमाळ उमरसरा माेताश्री सावित्रीबाई महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो उमरसरा
यवतमाळ वाघापुर टेकडी करुणा महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो वाघापुर टेकडी
यवतमाळ चांदापुर पिंचशिल महीला  बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो चांदापुर
यवतमाळ लोहारा उन्नती महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो लोहारा
यवतमाळ कोळंबी जोशोबा पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो कोळंबी
यवतमाळ रमाई पार्क दिपस्तंब पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो रमाई पार्क
घाटंजी चिचोली सुभेदार रामजी पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता घाटंजी,  मु. पो चिचोली
घाटंजी घाटंजी समयक पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता घाटंजी,  मु. पो घाटंजी
दारव्हा लोही सिध्दार्थनवयुवक  पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा,  मु. पो लोही
दारव्हा लोही कृषक बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा,  मु. पो लोही
दारव्हा दारव्हा  कान्होबा पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा,  मु. पो दारव्हा 
पुसद िशिवाजी नगर यशोदरा महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता पुसद,  मु. पो शिवाजी नगर
पुसद सेलु बुद्रुक  डॉ. आंबेडकर पुरुष बचतगट  मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता पुसद,  मु. पो सेलु बुद्रुक 
पुसद शेंबाळपिपरी राजश्री शाहु महाराज शेतकरी बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता पुसद,  मु. पो शेंबाळपिपरी
उमरखेड सावळेश्वर  राजश्री शाहु महाराज पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड,  मु. पो सावळेश्वर 
आर्णि  भंडारी बुद्रुक डॉ. आंबेडकर पुरुष बचतगट  मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता आर्णि ,  मु. पो भंडारी बुद्रुक
बाभुळगाव गवंडी खर्डा पंचशिल शेतकरी पुरुष बवत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता बाभुळगाव ,  मु. पो गवंडी खर्डा
दारव्हा खेपडी मीरासे जयकीसान पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा ,  मु. पो खेपडी मीरासे
दिग्रस महागाव कलगाव अशोक चक्र बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता दिग्रस ,  मु. पो महागाव कलगाव
यवतमाळ पिपळगाव समीती पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो पिपळगाव
यवतमाळ अंबीका नगर  नालदा पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो अंबीका नगर 
यवतमाळ पिंपळगाव सिध्दार्थ बचम गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो पिपळगाव
यवतमाळ वाघापुर टेकडी संबोधी महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता यवतमाळ ,  मु. पो वाघापुर टेकडी
कळंब सावरगाव धमर्मचक्र सहाय्यता बचत गट मिनी ट्रक्टर   29.03.2015   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब, मु. पो सावरगाव
कळंब पार्डी बोधीसत्व शेतकरी पुरुष बचतगट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब, मु. पो पार्डी
आर्णि  म्हसोला कान्होबा सम्यक संबुध्द पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता आर्णि , मु. पो म्हसोला कान्होबा
घाटंजी रायसा पंचशिल महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता घाटंजी , मु. पो म्हसोला रायसा
महागाव मोहदी कृषीवसंत बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता महागाव , मु. पो म्हसोला मोहदी
नेर चिखली कान्होबा यशवंत सोयाबीन उत्पादन बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर , मु. पो चिखली कान्होबा
बाभुळगाव खरडा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता बाभुळगाव , मु. पो खरडा
नेर  वटफळा महीला बचत गट   मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर , मु. पो  वटफळा महीला बचत गट
उमरखेड गाजेगाव सावित्रीबाई बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड, मु. पो  गाजेगाव
पांढरकवडा  पात्री  माहात्मा फुले बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता पांढरकवडा , मु. पो  पात्री 
नेर वटफळी आधुनिक किसान शतकरी बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर, मु. पो  वटफळी
उमरखेड सोनदाबी सावित्रीबाई महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता उमरखेड, मु. पो  सोनदाबी
आर्णि  तरोडा रमाई शेतकरी पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता आर्णि,  मु. पो  तरोडा
दारव्हा लोही प्रगती महीला बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा,  मु. पो लोही
नेर  पिपिरीकलगाव संघर्ष पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर,  मु. पो पिपिरीकलगाव
महागाव काळी दौलत मातोश्री रमाबाई महीला बचत गट  मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता महागाव,  मु. पो काळी दौलत
नेर मंगरुळ माहात्माफुले शेतकरी बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता नेर,  मु. पो मंगरुळ
दारव्हा लोही भिमशक्ती पुरुष बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता दारव्हा,  मु. पो लोही
कळंब सावरगाव महात्४माज्योतिबा फुले बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता कळंब,  मु. पो सावरगाव
केळापुर  तेलंगटाकळी  लाॉर्ड बुध्दा बचत गट मिनी ट्रक्टर   12.01.2016   जिल्हा यवतमाळ, ता केळापुर ,  मु. पो तेलंगटाकळी 

औरंगाबाद

तालुका गाव लाभार्थी गटाचे नाव दिलेल्या लाभाचा प्रकार दिलेल्या लाभाची रक्कम दिलेल्या लाभाचा दिनांक योजनेचा लाभ पत्ता 
औरंगाबाद  औरंगाबाद  बहुजन महर्षी काशिराम पुरुष बचत गट मुकुंदवाडी औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2013 भाडे तत्वावर  मु पो  औरंगाबाद तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड  आमठाणा  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बचत गट आमठाणा ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2013 भाडे तत्वावर  मु पो आमठाणा  तालुका - सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  औरंगाबाद सिध्दार्थ महिला बालविकास समिती बचत गट नामांतर कॉलनी हडको औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2013 भाडे तत्वावर  मु पो  औरंगाबाद तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  वाहेगाव सावित्रीरत्न महिला बचत गट वाहेगाव ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2014 भाडे तत्वावर  मु पो वाहेगाव तालुका - गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  औरंगाबाद  गुरु रविदास चर्मकार समाज महिला बचत गट आंबेडकर नगर औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2015 भाडे तत्वावर  मु पो  औरंगाबाद तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड  मोहरा संत रोहीदास मागासवर्गीय पुरुष बचत गट मोहरा ता.कन्नड जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2016 भाडे तत्वावर  मु पो मोहरा तालुका - कन्नड  जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  बाभुळगाव खु भिम संघर्ष बचत गट बाभुळगाव खु ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2017 भाडे तत्वावर  मु पो बाभुळगाव खु तालुका - वैजापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  औरंगाबाद  लोणाश्री मागासवर्गीय महिला बचत गट जयहिंद नगर औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2018 भाडे तत्वावर  मु पो  औरंगाबाद तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  कुंबेफळ  प्रगती महिला बचत गट कुंबेफळ ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2019 भाडे तत्वावर  मु पो कुंबेफळ तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  बकापुर पळशी  प्रियंका सेल्फ हेल्फ ग्रुप बकापुर पळशी ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2020 भाडे तत्वावर  मु पो बकापुर पळशी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  मिटमिटा  रमाबाई महिला बचत गट मिटमिटा ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2021 भाडे तत्वावर  मु पो मिटमिटा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  शिवगाव  सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय बचत गट शिवगाव ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2022 भाडे तत्वावर  मु पो शिवगाव, मानसी अपार्टमेंट तालुका - वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड  वसई  फुले शाहु आंबेडकर पुरुष बचत गट वसई ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2023 भाडे तत्वावर  मु पो वसई , मुकुंदवाडी तालुका - सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री  गणोरी  जय भिम मागासवर्गीय महिला बचत गट गणोरी ता.फुलंब्री जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2024 भाडे तत्वावर  मु पो गणोरी तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड  शिवगाव  रमाबाई महिला बचत गट डॉ.आंबेडकर नगर ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2025 भाडे तत्वावर  मु पो शिवगाव  तालुका -सिल्लोड ल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  औरंगाबाद वैशाली महिला बचत गट शताब्दी नगर ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2026 भाडे तत्वावर  मु पो  औरंगाबाद तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर भटाणा  संत रविदास मागासवर्गीय बचत गट भटाणा ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2027 भाडे तत्वावर  मु पो भटाणा  तालुका - वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  साठेनगर अहिल्यादेवी महिला बचत गट साठेनगर वाळुज ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2028 भाडे तत्वावर  मु पो साठेनगर  तालुका - गंगापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  रांजनगाव शेनपुंजी  तथागत महिला बचत गट रांजनगाव शेनपुंजी ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   07.01.2029 भाडे तत्वावर  मु पो रांजनगाव शेनपुंजी तालुका - गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  कोळघर  प्रगती महिला बचत गट कोळघर ता.जि.औरंगाबाद मिनी ट्रक्टर   07.01.2030 भाडे तत्वावर  मु पो कोळघर  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण  राहुलनगर रमाबाई महिला बचत गट राहुल नगर ता.पैठण जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो राहुलनगर तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण  आपेगाव  प्रतिभाताई महिला बचत गट आपेगाव ता.पैठण जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो आपेगाव  तालुका - पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  अंजनडोह  राजरत्न महिला बचत गट अंजनडोह ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो अंजनडोह  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  पालखेड  संघर्ष युवा पुरुष बचत गट पालखेड ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो पालखेड  तालुका - वैजापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  ब्रिजवाडी  राजनंदीनी महिला बचत गट भटाणा ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो ब्रिजवाडी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड  करंजखेड  मिलन पुरुष मागासवर्गीय बचत गट करंजखेड ता.कन्नड जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो करंजखेड  तालुका - कन्नड  जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  भटाणा  राजर्षी शाहु महाराज बचत गट भटाणा ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भटाणा तालुका - वैजापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड  नाचनवेल  प्रेरणा महिला बचत गट नाचनवेल ता.कन्नड जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो नाचनवेल  तालुका - कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  सुलतानाबाद  सप्तश्रुंगी महिला बचत गट सुलतानाबाद ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो सुलतानाबाद  तालुका - गंगापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  अरिहंत नगर  नवएकता मागासवर्गीय महिला बचत गट अरिहंत नगर ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो अरिहंत नगर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  कोतवालपुरा  तनिष्का मागासवर्गीय महिला बचत गट कोतवालापुरा ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो कोतवालपुरा  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  डोमेगाव  धम्मदिप महिला बचत गट डोमेगाव ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो गंगापुर  तालुका -डोमेगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड  उंडणगाव  भिमाई आंबेडकर महिला बचत गट मांडणा ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो उंडणगाव  तालुका - सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड  भारतनगर  दत्तात्रय मागासवर्गीय बचत गट भारतनगर ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भारतनगर  तालुका - सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  गोयगाव  क्रांतीसुर्य पुरुष बचत गोयगाव ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो गोयगाव  तालुका -वैजापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  ब्रिजवाडी  शाक्योधन महिला बचत गट ब्रिजवाडी ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो ब्रिजवाडी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर राहेगाव  मातेश्री रमाबाई आंबेडकर बचत गट राहेगाव ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो राहेगाव  तालुका - वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  महुनगर  उत्क्रांती महिला बचत गट महुनगर ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो महुनगर  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  गुरु धानोरा  अआन्नाभाऊ साठे पुरुरूा बचत गट गुरु धानोरा ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो गुरु धानोरा  तालुका - गंगापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  वाळुज  सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट वाळुज ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो वाळुज तालुका - गंगापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  भावसिंगपुरा  हिरकणी महिला बचत गट भावसिंगपुरा ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भावसिंगपुरा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  पन्नालालनगर  प्रेरणा महिला बचत गट पन्नालाल नगर ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो पन्नालालनगर  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  एकता नगर एकता महिला बचत गट एकता नगर ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो एकता नगर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  भावसिंगपुरा  ताराश्री महिला बाल विकास समीती भिमनगर भावसिंगपुरा ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भावसिंगपुरा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री  फुलंब्री  रमामाता महिला बचत गट फुलंब्री ता.फुलंब्री जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   28.02.2014 भाडे तत्वावर  मु पो फुलंब्री  तालुका - फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  निमगाव  स्वराज्य महिला बचत गट निमगाव ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो निमगाव तालुका -वैजापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  उस्मानपुरा  नागसेन महिला बचत गट उस्मानपुरा ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो उस्मानपुरा  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  औरंगाबाद  रमाई मागासवर्गीय बचत गट राहुल नगर ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो औरंगाबाद तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण  आपेगाव  छत्रपती शाहुमहाराज महिला पुरुष बचत गट आपेगाव ता.पैठण जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो आपेगाव  तालुका - पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  शितल नगर  सुजाता महिला बचत गट शितल नगर ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो शितल नगर  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  आडगाव बु  भिमरत्न महिला बचत गट आडगाव बु ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो आडगाव बु तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  औरंगाबाद  नंदीनी महिला मागासवर्गीय बचत गट सिध्दार्थ नगर हडको ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो औरंगाबाद तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  जयभिम नगर  पंचशील महिला बचत गट जयभिमनगर ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो जयभिम नगर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  रघुनाथ नगर  आंबेडकर महिला बचत गट रघुनाथ नगर ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो रघुनाथ नगर  तालुका - गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री  लालवण  दिक्षा महिला पुरुष बचत गट लालवण ता.फुलंब्री जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो लालवण  तालुका - फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  मुकुंदवाडी  पार्वतीबाई महिला बचत गट मुकुंदवाडी ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो मुकुंदवाडी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण  टाकळी अंबड  इंदिरा पुरुष बचत गट टाकळी अंबड ता.पैठण जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो टाकळी अंबड तालुका - पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  भानवाडी  राजहंस महिला बचत गट भानवाडी ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भानवाडी  तालुका - गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  भारंबा  सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट भारंबा ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भारंबा  तालुका - वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण  आडुळ खु लक्ष्मी महिला बचत गट आडुळ खु ता.पैठण जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो आडुळ खु तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  भिवगाव  सिध्दार्थ पुरुष बचत गट भिवगाव ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भिवगाव  तालुका - वैजापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  रांजनगाव   भिमाई महिला बचत गट रांजगनगाव ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो रांजनगाव   तालुका -गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  मुकुंदवाडी  आधार महिला बचत गट मुकुंदवाडी ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो मुकुंदवाडी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  वाळुज  स्वरदर्शन सांस्क्ृतिक वाळुज ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो वाळुज  तालुका - गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  वाळुज  आदर्श महिला बचत गट वाळुज ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो वाळुज  तालुका - गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  भावसिंगपुरा  संकल्प बचत गट भावसिंगपुरा ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भावसिंगपुरा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  डोमेगाव  आम्रपाली महिला बचत गट डोमेगाव ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो डोमेगाव  तालुका - गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  भटाणा  साहित्य रत्न आन्नाभाऊ साठे बचत गट भटाणा ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो भटाणा  तालुका - वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  बहादुरपुरा  सम्यक महिला बचत गट बहादुरपुरा ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो बहादुरपुरा  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  बजाज नगर  साहित्य रत्न लोकशाहीर आन्नाभाऊ साठे बचत गट बजाज नगर ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो बजाज नगर  तालुका -गंगापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर  इंदीरा नगर  पंचशिल महिला बचत गट इंदीरा नगर ता.वैजापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो इंदीरा नगर  तालुका - वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर  लांझी  रमाई महिला बचत गट लांझी ता.गंगापुर जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो लांझी  तालुका - गंगापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद  खोकडपुरा वैशाली महिला बचत गट बापु नगर खोकडपुरा ता.जि.औरंगाबाद  मिनी ट्रक्टर   09.11.2014 भाडे तत्वावर  मु पो खोकडपुरा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद

बीड

तालुका गाव लाभार्थी गटाचे नाव दिलेल्या लाभाचा प्रकार दिलेल्या लाभाची रक्कम दिलेल्या लाभाचा दिनांक योजनेचा लाभ पत्ता 
बीड लिंबारोई मुर्शदपूर प्रगती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  मु.लिंबारोई मुर्शदपूर ता.जि.बीड
बीड पाटोदा नांलदा महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  पाटोदा ता.जि.बीड 
माजलगांव सुलतानपूर प्रगती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  सुलतानपूर ता.माजलगांव जि.बीड
केज  नांदुरघाट एकता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  नांदुरघाट ता.केज जि.बीड
बीड पारगाव शिरस रमाबाई सामर्थ्य महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  पारगाव शिरस ता.जि.बीड
बीड सफेपूर राजमाता जिजाऊ महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  सफेपूर ता.जि.बीड
बीड राजुरी (न) मातारमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  राजुरी (न) ता.जि.बीड
बीड नागापूर (बु) रागीनी महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  नागापूर (बु) ता.जि.बीड
परळी टोकवाडी आंबेडकर महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  टोकवाडी ता.परळी जि.बीड
बीड जिरेवाडी सालशिदबाबा महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  जिरेवाडी ता.जि.बीड 
वडवणी कौंडगांव (बु क्रांती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  कौंडगांव (बु) ता.वडवणी जि.बीड
मालगांव सादोळा  जय हनुमान महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  सादोळा ता.मालगांव जि.बीड
बीड भाळवणी दिक्षाभुमी मागासवर्गीय बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  भाळवणी ता.जि.बीड
बीड शिदोड अंबिका मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  शिदोड ता.जि.बीड
बीड पिंपळवाडी  मातोश्री महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  पिंपळवाडी ता.जि.बीड
बीड खंडेश्वरी पेठ बीड आश्वीन महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  खंडेश्वरी पेठ बीड ता.जि.बीड
बीड पाटोदा शिताबाई महिला बचत गट (बे) मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  पाटोदा ता.जि.बीड 
धारुर कासारी (बो) हिंगणी (बु)  प्रगती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  कासारी (बो) हिंगणी (बु) ता.धारुर जि.बीड
परळी  गौतमनगर विर महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  गौतमनगर ता.परळी जि.बीड
बीड शाहूनगर साईबाबा महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  शाहूनगर ता.जि.बीड
बीड रामनगर एकता  महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  रामनगर ता.जि.बीड
बीड चऱ्हाटा रेणुकामाता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  चऱ्हाटा ता.जि.बीड
बीड राजुरी (न) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  राजुरी (न) ता.जि.बीड
बीड कर्झणी आधार मागासवर्गीय बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  कर्झणी ता.जि.बीड 
परळी गौतम नगर गौतमी महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  गौतम नगर ता.परळी जि.बीड
गेवराई सोमेश्वर चौक संजय नगर प्रणिती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  सोमेश्वर चौक संजय नगर गेवराई जि.बीड
गेवराई भिमनगर पंचशिल महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  भिमनगर गेवराई जि.बीड
अंबाजोगाई रमाई आंबेडकर चौक  रिया महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  रमाई आंबेडकर चौक ता.अंबाजोगाई जि.बीड 
बीड नाळवंडी संत रविदास महाराज चर्मोद्योग महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  नाळवंडी ता.जि.बीड
गेवराई मु.अमला पो.वाहेगांव  श्रध्दा महिला बचत गअ  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  मु.अमला पो.वाहेगांव ता.गेवराई जि.बीड
पाटोदा मौजे.चिखली (ना)  अभिनव महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  मौजे.चिखली (ना) ता.पाटोदा जि.बीड
बीड काळेगांव (हवेली) पो.नाळवंडी  जयहिंद मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  काळेगांव (हवेली) पो.नाळवंडी ता.जि.बीड
बीड कर्झणी रमाई मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  कर्झणी ता.जि.बीड 
केज सोनीजवळा प्रगती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  सोनीजवळा ता.केज जि.बीड
बीड कर्झणी स्वा.बाबु जगजिवन राम मागासवर्गीय शेतकरी बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  मु.पो.कर्झणी ता.जि.बीड
बीड कर्झणी श्री.दत्त महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  मु.पो.कर्झणी ता.जि.बीड
गेवराई सुलतानपूर  रमाई मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  सुलतानपूर ता.जि.गेवराई जि.बीड
बीड महात्माफुले नगर भिमगर्जना माहिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  महात्माफुले नगर ता.जि.बीड
  शुक्रवार पेठ यश महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  शुक्रवार पेठ बीड
बीड अंकुशनगर वासवाडी पंचशिल महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  अंकुशनगर वासवाडी ता.जि.बीड
बीड प्रकाश आंबेडकर नगर इमामपूर रोड बहिरवाडी शाहू, फुले,आंबेडकर महिला बचत गट   मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  प्रकाश आंबेडकर नगर इमामपूर रोड बहिरवाडी ता.जि.बीड
.शिरुर .उकीर्डा (च) प्रगती पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  मु.पो.उकीर्डा (च) ता.शिरुर जि.बीड 
आष्टी केरुळ महालक्ष्मी महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  केरुळ ता.आष्टी जि.बीड
आष्टी पारगांव (जो) एकता कृषी बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  पारगांव (जो) ता.आष्टी जि.बीड
गेवराई देवपिंप्री भिमज्योत बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  देवपिंप्री ता.गेवराई जि.बीड
बीड साखरे मोरगांव पो.मोरगांव महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  साखरे मोरगांव पो.मोरगांव ता.जि.बीड
बीड बहिरवाडी दिप महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  बहिरवाडी ता.जि.बीड 
बीड मौजे साखरे बोरबगांव रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  मु.पो.मौजे साखरे बोरबगांव ता.जि.बीड
बीड खंडेश्वरी रोड संघर्ष महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  खंडेश्वरी रोड ता.जि.बीड
बीड घाटसावळी सिताई बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  मु.पो.घाटसावळी ता.जि.बीड
माजलगांव निपानी टाकळी रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2013-14 भाडे तत्वावर  निपानी टाकळी ता.माजलगांव जि.बीड
बीड बहिरवाडी सम्राट मागासवर्गीय बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  बहिरवाडी ता.जि.बीड
बीड संतनामदेव नगर आम्रपाली महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  संतनामदेव नगर ता.जि.बीड
शिरुर शिरापूर (गात) रमाई माहिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  शिरापूर (गात) ता.शिरुर जि.बीड
बीड बाळापूर  रमाबाई स्वयंसेवी महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  बाळापूर ता.जि.बीड 
पाटोदा भिमनगर  भीमाई स्वयंसहाय्यता बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  भिमनगर ता.पाटोदा जि.बीड
बीड पाटोदा आधार स्वयंसहाय्यता पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  पाटोदा ता.जि.बीड 
बीड आहेर धानोरा  महात्माफुले मागासवर्गीय पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  आहेर धानोरा ता.जि.बीड
अंबाजोगाई देवळा अण्णाभाऊ साठे महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  देवळा ता.अंबाजोगाई जि.बीड
अंबाजोगाई वाघाळा पंचशिल महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वाघाळा ता.अंबाजोगाई जि.बीड
बीड बहिरवाडी लुम्बीने अनु.जाती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  बहिरवाडी ता.जि.बीड
बीड बहिरवाडी अंजिठा अनु.जाती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  बहिरवाडी ता.जि.बीड
बीड वासनवाडी समता अनु.जाती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
बीड बहिरवाडी गुरुकबीरजी अनु.जाती बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  बहिरवाडी ता.जि.बीड
बीड शिदोंड  यशवंत मागासवर्गीय बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  शिदोंड ता.जि.बीड
आष्टी  साकत (क) मा.अमदान श्री सुरेश धस सिंचन बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  साकत (क) ता.आष्टी जि.बीड
.केज शेगांजी रमाबाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  शेगांजी ता.केज जि.बीड
.केज सोनिजवळा जनता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  सोनिजवळा ता.केज जि.बीड
माजलगांव गंगामसला भालचंद्र महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  गंगामसला ता.माजलगांव जि.बीड 
  मालगांव रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  मालगांव जि.बीड
बीड ढेकनमोहा समता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  ढेकनमोहा ता.जि.बीड
बीड वासनवाडी महामाया अनु.जाती महिला बचत गट वासनवाडी  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
बीड संतनामदेव नग रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  संतनामदेव नगर ता.जि.बीड
बीड मैाज आंबेडकर महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  मैाज ता.जि.बीड
बीड सावरगांव माऊली महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  सावरगांव ता.जि.बीड
बीड पिपंळवाडी  कानीफनाथ महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  पिपंळवाडी ता.जि.बीड 
गेवराई गेवराई विरलहूजी नगर  सदगुरुकृपा महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  गेवराई विरलहूजी नगर ता गेवराई जि.बीड
गेवराई विरलहूजी नगर  हरिओम महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  विरलहूजी नगर गेवराई जि.बीड
बीड भाळवणी जयलक्ष्मी मागासवर्गीय बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  भाळवणी ता.जि.बीड 
केज  सेानिजवळा समृध्दी मागासवर्गीय पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  सेानिजवळा ता.केज जि.बीड
बीड   सम्यक मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  ता.जि.बीड
केज  सेानिजवळा माता लक्ष्मीण मागासवर्गीय स्व.सहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  सेानिजवळा ता.केज जि.बीड
माजलगांव  मोगारा भिमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  मोगारा ता.माजलगांव जि.बीड
बीड नेकनुर रमाई महिला मागासवर्गीय  बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  नेकनुर ता.जि.बीड
शिरुर राळेसाघवी  संघमेश्वर मागासवर्गीय पुरुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  राळेसाघवी ता.शिरुर जि.बीड
पाटोदा   यशोधरा महिला स्वंयसहाय्यता बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  ता.पाटोदा जि.बीड
आष्टी केरुळ अंबिका स्वंसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  केरुळ ता.आष्टी जि.बीड 
आष्टी वाळूज श्रीरविदास महाराज महिला कलिंजिअम बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वाळूज ता.आष्टी जि.बीड 
गेवराई गढी मनिकर्णीका महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  गढी ता.गेवराई जि.बीड 
बीड उदंडवडगांव रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  उदंडवडगांव ता.जि.बीड
गेवराई भेंडटाकळी  संघर्ष महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  भेंडटाकळी ता.गेवराई जि.बीड
गेवराई खांडेगांव महात्मा फुले परुष बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  खांडेगांव ता.गेवराई जि.बीड
बीड वासनवाडी राजार्षी शाहू महाराज अनु.जाती महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
बीड चिचोंलिमाळी रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  चिचोंलिमाळी ता.जि.बीड
बीड नाळवंडी नाका मुक्ता साळवे मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  नाळवंडी नाका ता.जि.बीड
बीड शिदोड महालक्ष्मी महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  शिदोड ता.जि.बीड
केज साळेगांव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी उपभोक्ता गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  साळेगांव ता.केज जि.बीड
बीड वासनवाडी गुरु रविदास अनु.जाती बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
बीड वासनवाडी राहूल अनु.जाती बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
बीड वासनवाडी आनंद अनु.जाती बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
बीड वासनवाडी राजार्षी शाहू अनु.जाती बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
.माजलगांव सादोळा  साईओम महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  सादोळा ता.माजलगांव जि.बीड
.माजलगांव सादोळा  गौतमी महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  सादोळा ता.माजलगांव जि.बीड
बीड वासनवाडी चार्वाक अनु.जाती बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
बीड वासनवाडी सम्राट अशोक अनु.जाती बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
गेवराई गेवराई सार्थक महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  गेवराई  ता गेवराई जि.बीड
बीड संतनामदेव नगर  सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  संतनामदेव नगर ता.जि.बीड
बीड संतनामदेव नगर  रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  संतनामदेव नगर ता.जि.बीड
.केज  फुलेनगर  रमाबाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  फुलेनगर ता.केज जि.बीड
बीड चौसाळा सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  चौसाळा ता.जि.बीड
धारुर  सुकळी  रमाबाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  सुकळी ता.धारुर जि.बीड
.केज  बनकरंजा  रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  बनकरंजा ता.केज जि.बीड
गेवराई वडगांव सुशि रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वडगांव सुशि ता.गेवराई जि.बीड
बीड घोडका राजूरी रमाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  घोडका राजूरी ता.जि.बीड
बीड कुर्ला संत रविदास मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  कुर्ला ता.जि.बीड 
बीड जुजगव्हाण कै.गोपीनाथरावजी मागासवर्गीय महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  जुजगव्हाण ता.जि.बीड
बीड पाली जय भिम महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  पाली ता.जि.बीड
गेवराई  पोखरी  रमाबाई महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  पोखरी ता.गेवराई जि.बीड
मालगांव सुलतानपूर एकता मित्रमंडळ बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  सुलतानपूर ता.मालगांव जि.बीड
बीड वासनवाडी तुलसी महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  वासनवाडी ता.जि.बीड
बीड चऱ्हाटा एकता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  चऱ्हाटा ता.जि.बीड
गेवराई  माटेगांव बोध्दीसंत्व स्वंयसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  माटेगांव ता.गेवराई जि.बीड
गेवराई  देवपिंपळी बी.आर.आंबेडकर महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  देवपिंपळी ता.गेवराई जि.बीड
बीड कारळवाडी काशी महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  कारळवाडी ता.जि.बीड
गेवराई दैठण संत नामदेव स्वंयसहाय्यता महिला बचत गट  मिनी ट्रॅक्टर    2014-15 भाडे तत्वावर  दैठण ता.गेवराई जि.बीड

जालना

तालुका गाव लाभार्थी गटाचे नाव दिलेल्या लाभाचा प्रकार दिलेल्या लाभाची रक्कम दिलेल्या लाभाचा दिनांक योजनेचा लाभ पत्ता 
जालना कुंभेफळ रमाई महिला स्वं. बचत गट, कुंभेफळ ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  कुंभेफळ तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना हस्वन(बु) डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर महिला बचत गट मु.पो.हिस्वन(बु) ता.जि.जालना. मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  हस्वन(बु) तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना कुंभेफळ सावित्रीबाई फुले  महिला  बचत गट कुंभ्ेाफळ,ता. जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  कुंभेफळ तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना अ.देऊळगाव धम्ममित्र पुरुष बचत गट अहंकार देऊळगाव, ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  अ.देऊळगाव तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना जालना ज्ञानज्योती मागासवर्गीय महिला बचत गट नरिमाणनगर,जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  जालना तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना जालना संत रविदास मराठवाडा बचत गट अंबड रोड,जुना जालना ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  जालना तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना जालना सावित्रीबाई फुले हस्तकला कमहिला स्वयंसहाय्यता बचत गट जमुनानगर रेल्वेस्टेशन जवळ जुना जालना, ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  जालना तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
अंबड गोंदी सम्राट अशोक युवक बचत गट गोंदी ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  गोंदी तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
अंबड पारनेर रमाई स्वयसहाय्यता महिला बचत गट पारनेर, ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  पारनेर तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
अंबड पांगरी साईराम शेतीसमुह बचत गट पांगरी ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  पांगरी तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
मंठा हेलस विशाल शेतकरी ग्रामविकास बचत गट हेलस ता.मंठा जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  हेलस  तालुका - मंठा जिल्हा -  जालना
बदनापूर बा.पांगरी रमाई शेतकरी बचत गट मु.पो.बावणेपांगरी ता.बदनापूर जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो बा.पांगरी तालुका -बदनापूरजिल्हा -  जालना
बदनापूर बा.पांगरी महात्मा फुले शेतकरी बचत गट मु.पो.बावणेपांगरी ता.बदनापूर जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो बा.पांगरी तालुका - बदनापूर जिल्हा -  जालना
परतूर लोणी प्रेरणा महिला बचत गट लोणी, ता.परतूर जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो लोणी तालुका - परतूर जिल्हा -  जालना
जाफ्राबाद वरखेडा क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट वरखेडा विरो,ता.जाफ्राबाद जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो वरखेडा तालुका - जाफ्राबाद जिल्हा -  जालना
बदनापूर बा.वाहेगाव महातमा फुले शेतकरी बचत गट बाजार वाहेगांव ता.बदनापूर जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  बा.वाहेगाव तालुका - बदनापूर जिल्हा -  जालना
बदनापूर बा.बाहेगाव लोकशाहीर अणाभाऊ साठे शेतकरी बचत गट बाजार वाहेगांव ता.बदनापूर जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    26.08.2013 अर्थिक प्रगती मु पो  बा.वाहेगाव  तालुका - बदनापूर जिल्हा -  जालना
घनसावंगी हिवरा लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महिला बचत गट बाचेगांव पो.हिवरा (खा) ता.घनसावंगी जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  हिवरा तालुका - घनसावंगी जिल्हा -  जालना
घनसावंगी कंडारी सागर स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट कंडारी (अंबड) ता.घनसावंगी मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  कंडारी तालुका - घनसावंगी जिल्हा -  जालना
घनसावंगी भोगगाव यशोधरा स्वयं सहाय्यता महिला बचत गट भोगगांव ता.घनसावंगी मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  भोगगाव तालुका - घनसावंगी जिल्हा -  जालना
घनसावंगी टेंभी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महिला बचत गट आंतरवाली टेंभी ता.घनसावंगी मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो टेंभी तालुका - घनसावंगीजिल्हा -  जालना
घनसावंगी बाणेगाव एकता मागासवर्गीय पुरुष बचत गट बाणेगांव ता.घनसांवगी मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  बाणेगाव तालुका - घनसावंगीजिल्हा -  जालना
घनसावंगी मुरमा खु रमाई स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट, मुरमा (खुर्द) ता.घनसावंगी मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो मुरमा खु तालुका - घनसावंगी जिल्हा -  जालना
बदनापूर धोपटेश्वर छत्रपती शिवराय पुरुष बचत गट, धोपटेश्वर ता.बदनापूर जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  धोपटेश्वर तालुका - बदनापूर -  जालना
बदनापूर कडेगाव राजमाता शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट, कडेगांव ता.बदनापूर मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो कडेगाव तालुका - बदनापूर जिल्हा -  जालना
भोकरदन राजूर भिमक्रांती महिला बचतगट, राजुर ता.भोकरदन जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  राजूर तालुका - भोकरदन जिल्हा -  जालना
जाफ्राबाद टेंभूर्णी सिध्दार्थ महिला बचत गट टेंभुर्णी ता.जाफ्राबाद जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो टेंभूर्णी तालुका - जाफ्राबाद जिल्हा -  जालना
जालना जालना मातोश्री रंगुबाई अवसारे स्वयंसहाय्यता बचतगट, नुतन वसाहत, जालना ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  जालना तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना ह.पिंपळगाव हरीतक्रांती शेतकरी स्वयंसहाय्यता बचतगट हस्ते पिंपळगांव ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  ह.पिंपळगाव तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना जालना अमित स्वयंसहाय्यता बचत गट नुतन वसाहत, जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  जालना तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना भाटेपूर धम्मशिला महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट, भाटेपुरी ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  भाटेपूर तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना जालना संत मिराबाई स्वयंसहाय्यता बचतगट,प्रयागनगर, जालना ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  जालना तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना इंदेवाडी मिराबाई महिला बचत गट इंदेवाडी मु.इंदेवाडी पो.जालना ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  इंदेवाडी तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
अंबड जामखेड आम्रपाली महिला बचत गट रा.जामखेड ता.अंबड ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  जामखेड तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
अंबड जामखेड तथागत महिला बचत गट मु.पो.जामेखड ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  जामखेड तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
अंबड जामखेड डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महिला बचत गट मु.पो.जामेखड ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  जामखेड तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
अंबड ह.पोखरी रमाबाई स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट हस्ते पोखरी ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो ह.पोखरी तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
अंबड ह.पोखरी जयभिम स्वयंसहाय्यता बचत गट, हस्ते पोखरी ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो ह.पोखरी तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
अंबड पा.पांगरी दुर्गामाता स्वयंसहाय्यता महिला बचत गट, पावसे पांगरी पो.झिरपी ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो पा.पांगरी तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
अंबड पारनेर सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट, पारनेर ता.अंबड जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  पारनेर तालुका - अंबड जिल्हा -  जालना
जालना नंदापूर सुजाता महिला बचत गट, नंदापुर पो.नाव्हा ता.जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    04.06.2014 अर्थिक प्रगती मु पो नंदापूर तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
मंठा मंठा एकता ग्रामविकास बचत गट , मंठा ता मंठा मिनी ट्रॅक्टर    28.11.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  मंठा तालुका - मंठा जिल्हा -  जालना
जालना गोंदेगाव ऐश्वर्या महिला  बचत गट गांधीनगर, गोंदेगाव, ता. जालना मिनी ट्रॅक्टर    07.09.2014 अर्थिक प्रगती मु पो गोंदेगाव तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
घनसावंगी बोलेगाव त्रिरत्न स्व. महिला  बचत गट , बोलेगाव, ता. घनसावंगी मिनी ट्रॅक्टर    28.11.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  बोलेगाव तालुका - घनसावंगी जिल्हा -  जालना
घनसावंगी घनसावंगी प्रेरणा महिला बचत गट, घनसावंगी मिनी ट्रॅक्टर    07.09.2014 अर्थिक प्रगती मु पो घनसावंगी तालुका - घनसावंगी जिल्हा -  जालना
भोकरदन करजगाव जय भवानी महिला बचत गट , करजगाव ता.भोकरदन मिनी ट्रॅक्टर    09.01.2015 अर्थिक प्रगती मु पो  करजगाव तालुका - भोकरदन जिल्हा -  जालना
जालना गोंदेगाव लक्ष्मी  महिला  बचत गट , गांेदेगाव, जालना मिनी ट्रॅक्टर    28.11.2014 अर्थिक प्रगती मु पो गोंदेगाव तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना चितळीपुतळी संत रोहीदास पुरूष बचत गट, चितळी-पुतळी ता.जालना मिनी ट्रॅक्टर    28.11.2014 अर्थिक प्रगती मु पो चितळीपुतळी तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
घनसावंगी मुरमा खु विश्वशांती  स्वं.पुरूष बचत गट , मुरमा ख्ु. ता.घनसावंगी मिनी ट्रॅक्टर    28.11.2014 अर्थिक प्रगती मु पो मुरमा खु तालुका - घनसावंगी जिल्हा -  जालना
घनसावंगी बाणेगाव आण्णाभाउ साठे स्वं.पुरूष बचत गट , बाणेगाव ता.घनसावंगी मिनी ट्रॅक्टर    28.11.2014 अर्थिक प्रगती मु पो बाणेगाव तालुका - घनसावंगी जिल्हा -  जालना
अंबड कंडारी जोशाबा मागासवर्गीय पुरूष  बचत गट , कडारी ता. अंबड मिनी ट्रॅक्टर    07.09.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  कंडारी तालुका -अंबड जिल्हा -  जालना
घनसावंगी बाचेगाव लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महिला बचत गट बाचेगांव शेवगळ,  ता.घनसावंगी जि.जालना मिनी ट्रॅक्टर    10.09.2014 अर्थिक प्रगती मु पो  बाचेगाव तालुका -घनसा
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे