कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

अकोला

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
बाळापूर पारस सौ.चित्रा अरुण बागर रा.पारस ता.बाळापूर 12.00 /- 27.04.2016   जिल्हा अकोला, ता. बाळापूर, मु. पो. पारस
बाळापूर अंदुरा श्री.धर्मपाल समाधान डोंगरे रा.हातरुण ता.बाळापूर 8.10 /- 05.04.2016   जिल्हा अकोला, ता. बाळापूर, मु. पो. अंदुरा
पातुर डोलारखेड श्री.दादाराव राजाराम वानखडे मु.सुकळी पो.विवरा ता.पातुर 11.52/- 05.05.2016   जिल्हा अकोला, ता. पातुर, मु. पो. डोलारखेड
बार्शिटाकळी काजळेश्वर सौ.विश्रांती भिमसागर इंगळे रा.काजळेश्वर ता.बार्शिटाकळी 12.00/- 05.06.2016   जिल्हा अकोला, ता. बार्शिटाकळी, मु. पो. काजळेश्वर
बार्शिटाकळी वडाळा सौ.लिलाबाई सिध्दार्थ इंगळे रा.रेडवा ता.बार्शिटाकळी  12.00/- 13.05.2016   जिल्हा अकोला, ता. बार्शिटाकळी, मु. पो. वडाळा

अमरावती

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
भातकुली गणोजा देवी श्रीमती वच्छला बापुराव जामनिक (विधवा) 146014/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्रीमती कमला नारायण वानखडे (विधवा) 146014/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. गोवर्धन बकाराम वानखडे 146014/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. देवमन शामराव वानखडे 146632/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. भाष्कराव उदयभान जोगे 134296/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. शंकरराव गंगाराम किस्के 146014/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. महादेव गंगाराम पटके 146632/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. दादाराव समाधान वानखेडे 146014/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. माधव एकनाथ सवई 146014/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. पंजाब छन्नुजी ओळवे 146632/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली कानफोर्डी श्री. खुशाल हिरामन राऊत 108526/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. कानफोर्डी
भातकुली कानफोर्डी श्री. अंबादास भागवत सोनवणे 107496/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. कानफोर्डी
भातकुली कानफोर्डी श्रीमती पार्वती सुधाकर मेश्राम 107496/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. कानफोर्डी
भातकुली कानफोर्डी श्रीमती अनुसया यंशवत गवई 107496/- 13.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. भातुकली, मु. पो. कानफोर्डी
नादगांव खंडे मंगरुळ चव्हाळा श्रीमती वंदना दिलीप दंदे (विधवा) 90490/- 14.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नादगांव खंडे, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नादगांव खंडे मंगरुळ चव्हाळा श्रीमती सिंधु सुखदेव कुऱ्हेकर (विधवा) 90490/- 14.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नादगांव खंडे, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नादगांव खंडे मंगरुळ चव्हाळा श्री. अशोक उंकडा वानखडे 90490/- 14.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नादगांव खंडे, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नादगांव खंडे मंगरुळ चव्हाळा श्री. सुरेश गणपत वानखडे 90490/- 14.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नादगांव खंडे, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नादगांव खंडे मंगरुळ चव्हाळा श्री. सुरेश गणपत  चंदने 94744/- 14.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नादगांव खंडे, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नादगांव खंडे मंगरुळ चव्हाळा श्री. मधुकर शामराव वानखड 90490/- 14.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नादगांव खंडे, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नादगांव खंडे मंगरुळ चव्हाळा श्री. चिंतामंण सुदाम बसवनाथे 90490/- 14.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नादगांव खंडे, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नादगांव खंडे मंगरुळ चव्हाळा श्री. भगवान उंंदराजी उबाडे 90490/- 14.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नादगांव खंडे, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
अमरावती कापुस तळणी सौ. ममता प्रकाश सोनोने 82020/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. कापुस तळणी
अमरावती कापुस तळणी श्रीमती सुनिता मारोतराव ढवळे 62380/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. कापुस तळणी
अमरावती कापुस तळणी श्री. मारोती भोपाजी खडसे 61760/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. कापुस तळणी
अमरावती कापुस तळणी श्रीमती अंजनाबाई विश्वनाथ मेश्राम 108640/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. कापुस तळणी
अमरावती कापुस तळणी श्रीमती सुनंदा दुर्याेधन सोनोने 80730/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. कापुस तळणी
अमरावती कापुस तळणी श्री. वामन झामाजी वाघमारे 80110/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. कापुस तळणी
अमरावती केकतपूर श्रीमती क्रांताबाई रामकृष्ण मेश्राम (विधवा) 132970/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री.राजू खुशालराव सोनोने 132970/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री. हरदास बंडोजी कांबळे 117140/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री.अशोक चंपत काबंळे 117140/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री. उत्तम श्रावण वरघट 112480/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्रीमती राजकन्या विलास वरघट 111660/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री. मनोहर अण्णाजी सोनोने 167610/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री. हर्ष शंकरराव कांबळे 177910/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री. हिरामण अण्णाजी सोनोने 100130/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री. पंडीत अण्णाजी सोनोने 99320/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती ब्राम्हणवाडा (गो) श्रीमती मणकर्णा अजाबराव मोहड (विधवा) 90800/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा (गो)
अमरावती ब्राम्हणवाडा (गो) श्रीमती राजकन्या सुरेश हिवराळे (विधवा) 90800/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा (गो)
अमरावती ब्राम्हणवाडा (गो) श्री प्रभाकर झोलाजी वानखडे 112840/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा (गो)
अमरावती नांदूरा (पि) श्रीमती पार्वती रावसाहेब मोहोकार 97720/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. नांदूरा (पि)
अमरावती नांदूरा (पि) श्री प्रेमदास मारोती धाकडे 99830/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. नांदूरा (पि)
अमरावती नांदूरा (पि) श्री रामकृष्ण बाजीराव मोहड 99830/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. नांदूरा (पि)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) संजय पुंडलिक मोहड 105400/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्री सुखदेव महादेव मोहाड 105400/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्री लेखादास माशीनाथ सरोदे 105400/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्री रामराव सुर्यभान वानखडे 110384/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्री बापुराव गुलाबराव वरघट 111214/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्री चिंतामण रामाजी डोंगरे 111214/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्री प्रल्हाद पुडंलिकराव मेटागे 130380/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्री बाळू श्रीराम गाडे 100440/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्री रंगराव बाबाराव चपाने 100440/- 15.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती धानोरा (कोकाळे) श्रीमती दुर्गा विश्वनाथ तंतरपाळे 106400/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. धानोरा (कोकाळे)
अमरावती सालोरा (खुर्द) श्री मधुकर च्त्रु साबळे 121700/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. सालोरा (खुर्द)
अमरावती सालोरा (खुर्द) श्री मधुकरजी फत्तुजी लोखडे 121700/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. सालोरा (खुर्द)
अमरावती सालोरा (खुर्द) श्री देवानंद आंनदा गायकवाड 121700/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. सालोरा (खुर्द)
अमरावती सालोरा (खुर्द) श्री विष्णु भुराजी वानखडे 124730/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. सालोरा (खुर्द)
अमरावती सालोरा (खुर्द) श्री दादाराव मोतीराम वानखडे 121700/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. सालोरा (खुर्द)
अमरावती यावली शहीद श्रीमती प्रभाबाई महादेव गाडे (विधवा) 122520/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती यावली शहीद श्री प्रमोद अंबादास गुडधे 121540/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती यावली शहीद श्रीमती आशा मारोती गवई 121540/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती यावली शहीद श्रीमती लताबाई सुखदेव खंडारे (विधवा) 129640/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती यावली शहीद श्री सुदर्शन अजाबराव खडसे 96168/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती यावली शहीद श्रीमती रेखा अरुण इंगळे 145040/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती यावली शहीद श्री नेतलाल चुन्नीलाल खरुलेे 115680/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती यावली शहीद श्री विष्णू वामन खडसे 93120/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती यावली शहीद श्री रामराव अमृतराव खडांरे 93120/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहीद
अमरावती डवरगाव सौ सुशिला श्यामराव कांबळे 186800/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती डवरगाव श्रीमती लीलाबाई भाऊराव खंडारे(विधवा) 100910/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती डवरगाव श्री गजानन सहदेव तायडे 100910/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती डवरगाव श्री पद्यमाकर हरीभाऊ तायडे 101174/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती डवरगाव श्री अजाबराव भाऊराव खंडारे 101174/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती ााखेड श्री प्रल्हाद लक्ष्मण मेश्राम 107894/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ााखेड
अमरावती ााखेड श्री महादेव हनवती बोरकर 108902/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ााखेड
अमरावती ााखेड श्री आकाश महादेव गाडे 107894/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ााखेड
नांदगाव खेडपिंप्री श्रीमती गोकर्णा रामचंद्र खंडारे 155000/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. खेडपिंप्री
नांदगाव खेडपिंप्री श्री  प्रल्हाद गोंविदराव जाधव 155000/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. खेडपिंप्री
नांदगाव खेडपिंप्री श्री किसन रामचंद्र खंडारे 153760/- 16.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. खेडपिंप्री
नांदगाव सार्शी श्रीमती बेबीबाई भानुदास राऊत (विधवा) 119040/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्रीमती नलीनी बापुराव मोहड (विधवा) 193216/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री जयकुमार सुखदेव नाईक 193216/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्रीमती शकुंतला शामराव ढोके (विधवा) 194580/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री बबन फुरसाजी गंडलिंग 148732/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री लक्ष्मण पायरु अवचारे 148732/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री नागनाथ लक्ष्मण अंबोरे 149838/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी महादेव गुलाब लोंखडे 208980/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्रीमती सुदंराबाई इसन वानखडे 146806/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्रीमती कलावती बक्षीराम प्रधान 148170/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री ज्ञानेश्वर बन्सी हिवराळे 220320/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्रीमती गिरजा मंगल अंबोरे 126480/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री शंकर जिवन नितनवरे 126480/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्रीमती नर्मदा हरिभाऊ शेळके 177120/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री मनोज बडू हिवराळे 177120/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री रामराव अमृत शिरसाट 178350/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री उकंडराव शामराव रावेकर 161230/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
नांदगाव सार्शी श्री निळकंठराव मानिक अंभोरे 163186/- 27.10.2005   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शी
अमरावती जळका शहापूर श्रीमती बेबीताई वामनराव भुरभुरे 97850/- 30.11.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. जळका शहापूर
अमरावती जळका शहापूर श्री किसन पांडूरंग भुरभुरे 97230/- 30.11.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. जळका शहापूर
अमरावती केकतपूर श्री. अशोक विष्णुजी ठवरे 157560/- 12.07.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्रीमती मणकर्णा माणिक वरघट 157560/- 12.07.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री. धनराज महादेव वरघट 157560/- 12.07.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री. देविदास सखाराम कांबळे 157560/- 12.07.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती केकतपूर श्री.कौतिक सखाराम वरघट 157560/- 12.07.2005   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. केकतपूर
अमरावती यावली शहिद श्री  सुरेश शामराव किर्तकार 120080/- 11.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती यावली शहिद श्री सुधाकर नारायण खडसे 120080/- 11.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती यावली शहिद श्री किशोर अमृतराव खंडारे 161760/- 11.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
नांदगाव मांजरी म्हसला श्री. विश्वनाथ पंतींग साखरे 108900/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मांजरी म्हसला
नांदगाव मांजरी म्हसला श्री राजकुमार रामाजी भगत 108900/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मांजरी म्हसला
नांदगाव मांजरी म्हसला श्री. रामदास पुडलींक जंवजांळ 72900/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मांजरी म्हसला
नांदगाव मांजरी म्हसला श्री. मधुकर शिवराम वाघमारे 99000/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मांजरी म्हसला
नांदगाव मांजरी म्हसला श्री. मधुकर सदाशिव बोधीले 108900/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मांजरी म्हसला
नांदगाव कोहळा जटेसर श्री. वंसत नामदेव मोहड 66096/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. कोहळा जटेसर
नांदगाव कोहळा जटेसर श्री. नवनाथ तुकाराम कांबळे 65448/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. कोहळा जटेसर
नांदगाव कोहळा जटेसर श्री.अनिरुध्द मोहोड 102542/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. कोहळा जटेसर
नांदगाव टाकडी कानडा श्री. धर्मराज संभाजी वागदे 86550/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. टाकडी कानडा
नांदगाव टाकडी कानडा श्री.  अवधुत जयराम कळसकर 86550/- 15.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. टाकडी कानडा
नांदगाव सार्शि श्रीमती मैनाबाई डोमाजी तायडे (विधवा) 90310/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
नांदगाव सार्शि श्री.देविदास अमृत धंदर 112970/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
नांदगाव सार्शि श्री. मनोहर श्रीराम धंदर 112970/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
नांदगाव सार्शि श्री  नागोराव हिरामण श्रीरामे 78250/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
नांदगाव सार्शि श्री. सुरेश रामनाथ राऊत 78250/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
नांदगाव सार्शि श्री भगवान श्यामराव खंडारे 89580/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
नांदगाव प्रिपी पोच्च् श्री. नरेश सुर्यभान जाधव 101440/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. प्रिपी पोच्च्
नांदगाव सालोड कसबा श्री.रामा लक्ष्मण  दाभाडे 83268/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सालोड कसबा
नांदगाव सालोड कसबा श्री. बंडू दशरथ मेश्राम 83268/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सालोड कसबा
नांदगाव सालोड कसबा श्री.  शंकर दशरथ मेश्राम 83268/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सालोड कसबा
नांदगांव सार्शि श्रीमती गयाबाई अन्नाजी गवईे 121030/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
नांदगांव सार्शि श्री सुधारकर भदुजी धंदर 115650/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
नांदगांव सार्शि श्री. दिपक प्रल्हाद बेलेकर 102940/- 16.05.2006   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. सार्शि
अमरावती डवरगांव श्री. केसन तानाजी इंगळे 78100/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगांव
अमरावती डवरगांव श्री. श्रीधर शंकर तायडे 127160/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगांव
अमरावती डवरगांव श्री.प्रल्हाद पुडांजी तायडे 78100/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगांव
अमरावती यावली शहिद श्रीमती कलावंताबाई महादेव सोनोने 141380/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती यावली शहिद श्री प्रल्हाद गोविंदराव मेश्राम 135820/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती यावली शहिद श्री दुुयोेधन गणपत धाकडे 101750/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती यावली शहिद श्री किसन गोपाळ वाघमारे 101750/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती डवरगाव श्री सहदेव महादेव तायडे 167890/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती डवरगाव श्री गौतम सुभानजी वानखडे 168680/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती डवरगाव श्री ज्ञानेश्वर मोरतराव आठवले 169890/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती डवरगाव श्री दादाराव भाऊराव खंडारे 125660/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. डवरगाव
अमरावती नांदूर पिगंळाई श्री.  जानराव यंशवतराव धाकडे 64220/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. नांदूर पिगंळाई
अमरावती नांदूर पिगंळाई श्री. पंजाब फकीरजी वावरे 61280/- 17.06.2016   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. नांदूर पिगंळाई
भातकुली गणोजा देवी श्रीमती गुंफाबाई भिमराव वाकोडे (परितक्ता) 99220/- 07.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्रीमती ललीता देविदास स्वर्गे 112646/- 07.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्रीमती मंजूराबाई मारोती भगत 129860/- 07.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली गणोजा देवी श्री. वामन भिमराव वानखडे 105780/- 07.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. गणोजा देवी
भातकुली इब्राहिनपूर श्रीमती धृपदाबाई डोमाजी सगळे (विधवा) 76380/- 07.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. इब्राहिनपूर
धामणगाव रेल्वे कावली वसाड श्रीमती सुमित्रा तुकाराम डोंगरे (विधवा 56700/- 13.07.2006   जिल्हा अमरावती, ता. धामणगाव रेल्वे, मु. पो. कावली वसाड
धामणगाव रेल्वे कावली वसाड श्री. शंकर शामराव सोनोने 56700/- 13.07.2006   जिल्हा अमरावती, ता. धामणगाव रेल्वे, मु. पो. कावली वसाड
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्रीमती पार्वता बाबाराव वाघमारे 101440/- 08.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्री निंळकंठ गुलाबराव तायडे 105400/- 08.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्री काशिराव रायभान फुले 74400/- 08.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
भातकुली सायत श्री.चंद्रकांत किसन जामनिक 332640/- 08.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. सायत
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्री सुधिर नागोराव शिंगाडे 74400/- 08.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्री प्रितम नथ्थ्‌ु कोकाटे 77050/- 19.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्री. शेषराव कंठूजी जामनिक 75040/- 19.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्री. राजकुमार तुळशिराम खिराळे 75040/- 19.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्री. निंरजन जोतीराम बनसोड 75040/- 19.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
अमरावती ब्राम्हणवाडा श्री. समाधान दौलत बनसोड 75040/- 19.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. ब्राम्हणवाडा
मोर्शी खानापूर श्रीमती आशा शंकर काळे 105000/- 21.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. मोर्शी, मु. पो. खानापूर
मोर्शी खानापूर श्रीमती वच्च्ला अडाजी चांदणे (विधवा 105000/- 21.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. मोर्शी, मु. पो. खानापूर
मोर्शी खानापूर श्रीमती कमला किसन कलाने 105000/- 21.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. मोर्शी, मु. पो. खानापूर
मोर्शी खानापूर श्रीमती रत्ना उंकडराव वानखडे 105000/- 21.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. मोर्शी, मु. पो. खानापूर
मोर्शी खानापूर श्रीमती केशरबाई पांडूरंग पंचाळें (विधवा) 106400/- 21.12.2006   जिल्हा अमरावती, ता. मोर्शी, मु. पो. खानापूर
अचलपूर येवता श्रीमती बेबी देवराव चपाने 91050/- 06.09.2007   जिल्हा अमरावती, ता. अचलपूर, मु. पो. येवता
अचलपूर येवता श्री.बाबुराव रामराव नेतनराव 133200/- 06.09.2007   जिल्हा अमरावती, ता. अचलपूर, मु. पो. येवता
अचलपूर येवता श्री.साहेबराव पांडुरंग वानखडे 103350/- 06.09.2007   जिल्हा अमरावती, ता. अचलपूर, मु. पो. येवता
अचलपूर येवता श्री.दादाराव नत्थु वानखडे 98100/- 06.09.2007   जिल्हा अमरावती, ता. अचलपूर, मु. पो. येवता
अचलपूर येवता श्री.मधुकर काशिराव नेतनराव 81040/- 06.09.2007   जिल्हा अमरावती, ता. अचलपूर, मु. पो. येवता
अमरावती यावली शहिद श्रीमती सुब्रदाबाई दशरथ ढोके 120190/- 22.07.2008   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती. यावली शहिद श्रीमती संगिता अरुण गायकवाड 120190/- 22.07.2008   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती. यावली शहिद श्रीमती मंगला दिलीप कांबळे. 143850/- 22.07.2008   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती. यावली शहिद श्रीमती शिला गोविंदराव वरघट 143850/- 22.07.2008   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती. यावली शहिद श्रीमती सुशिला दिलीपराव किर्तकार  . 196350/- 22.07.2008   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती. यावली शहिद श्रीमती सविता पुडंलिकराव ताथोड 158270/- 22.07.2008   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती. यावली शहिद श्रीमती सिंधु देवानंद मनोहर 120190/- 22.07.2008   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. यावली शहिद
अमरावती. वडूरा श्रीमती  क्रांता सुरेश गवई 143450/- 02.07.2009   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. वडूरा
अमरावती. वडूरा श्रीमती शालू राजेंद्र गवई 144350/- 02.07.2009   जिल्हा अमरावती, ता. अमरावती, मु. पो. वडूरा
भातकुली दाऊदपूर श्रीमती भागिरथी काशिनाथ मोटघरे 125000/- 19.06.2009   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. दाऊदपूर
भातकुली दाऊदपूर श्री.साहेबराव कवढूजी घोडे 123750/- 19.06.2009   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. दाऊदपूर
भातकुली दाऊदपूर श्री. गजानन बापुराव इंगळे 123750/- 19.06.2009   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. दाऊदपूर
नांदगाव खंडे मुडनिशाकराव श्रीमती लिलाबाई गणेशराव लोखंडे 300760/- 23.06.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव खंडे, मु. पो. मुडनिशाकराव
नांदगाव खंडे मुडनिशाकराव श्रीमती रत्नमाला पंजाबराव कटाळैे 300760/- 23.06.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव खंडे, मु. पो. मुडनिशाकराव
नांदगाव खंडे मुडनिशाकराव श्रीमती गुफा शकरराव भिसे 300760/- 23.06.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव खंडे, मु. पो. मुडनिशाकराव
नांदगाव खंडे मुडनिशाकराव श्रीमती कविता अशोक भगत 300760/- 23.06.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव खंडे, मु. पो. मुडनिशाकराव
नांदगाव खंडे मुडनिशाकराव श्रीमती विठाबाई पामाजी कांबळे 300760/- 23.06.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव खंडे, मु. पो. मुडनिशाकराव
नांदगाव खंडे सार्शि श्रीमती उुकठाबाई विश्वनाथ धंदर 101634/- 07.10.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव खंडे, मु. पो. सार्शि
नांदगाव खंडे सार्शि श्री. रमंश श्रावण धनंदर 101634/- 07.10.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव खंडे, मु. पो. सार्शि
नांदगाव खंडे सार्शि श्री. दिंगाबर तुळशिराम मेश्राम 101634/- 07.10.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव खंडे, मु. पो. सार्शि
नांदगांव काठोडा श्रीमती नानुबाई अंबादास हरणे 95210/- 07.10.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. काठोडा
नांदगांव खेड पिंपरी श्रीमती कमला मधुकरराव वरघट 86312/- 09.10.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. खेड पिंपरी
नांदगांव खेड पिंपरी श्रीमती  लिला नानाजी खंडारे 86312/- 09.10.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. खेड पिंपरी
नांदगांव खेड पिंपरी श्री. दिलीप दत्तुजी किरदक 86312/- 09.10.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. खेड पिंपरी
नांदगांव खेड पिंपरी श्री.पुडंलिक लहानुजी गवई 86312/- 09.10.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. खेड पिंपरी
नांदगांव मंगरुळ चव्हाळा श्रीमती.मनकर्णाबाई बंडू भगत 133834/- 23.07.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नांदगांव मंगरुळ चव्हाळा श्रीमती.लता जगन्ननाथ कराळे 133834/- 23.07.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नांदगांव मंगरुळ चव्हाळा श्री.पंडीत मारोती बसवनाथे 133834/- 23.07.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मंगरुळ चव्हाळा
नांदगांव पिंपंळागाव निपाणी श्रीमती.शंकुतला  भिमराव गणविर 51160/- 23.07.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. पिंपंळागाव निपाणी
नांदगांव पिंपंळागाव निपाणी श्रीमती.चित्रलेखा प्रभाकर घोडेस्वार 57160/- 23.07.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. पिंपंळागाव निपाणी
नांदगांव पिंपंळागाव निपाणी श्रीमती.सुनंदा दिलीप धोगंडे 76280/- 23.07.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. पिंपंळागाव निपाणी
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री.विजय श्रीराम रावेकर 182000/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. दामोधर नामदेव भितकर 180000/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. गणेश शंंकरराव खंडारे 182000/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. साहेबराव चंपतराव रावेकर. 244300/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. नरेद्र हरीभाऊ वाडेकर 180000/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. गजानन शंकरराव शेळके 158850/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. राजेद्र डोगाजी लोहकरंे 134050/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्रीमती पुष्पा शेषराव बसवनाथे 180000/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. मंगल झागुजी लोखडे 157300/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. साहेबराव हिरामनजी डवरे 180000/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. प्रकाश शेषराव शेळके 208450/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. भाष्कर शेषराव काळपांडे 190050/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. पंजाब आक्रोशा लोखंडे 180000/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. अरुण रामराव लसनकर 183500/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
नांदगांव मुडनिंशाकराव श्री. अरुण पिंटूजी जोधळे 182000/- 25.08.2009   जिल्हा अमरावती, ता. नांदगाव, मु. पो. मुडनिंशाकराव
भातकुली गणोजा देवी श्रीमती मालू गोपीचंद चौरे (विधवा)े 103750/- 01.07.2010   जिल्हा अमरावती, ता. भातकुली, मु. पो. गणोजा देवी
तिवसा तिवसा श्रीमती संगिता संजय लांडगे 207500/- 01.09.2014   जिल्हा अमरावती, ता. तिवसा, मु. पो. तिवसा
तिवसा तिवसा श्रीमती वनमाला विनोद वाघमारे 317500/- 01.09.2014   जिल्हा अमरावती, ता. तिवसा, मु. पो. तिवसा
तिवसा तिवसा श्रीमती लक्ष्मी नानाजी वानखडे 252500/- 01.09.2014   जिल्हा अमरावती, ता. तिवसा, मु. पो. तिवसा
तिवसा तिवसा श्रीमती नंदा अजय बावणे 211000/- 01.09.2014   जिल्हा अमरावती, ता. तिवसा, मु. पो. तिवसा
तिवसा तिवसा श्रीमती पुष्पा विलास मनवर 387500/- 01.09.2014   जिल्हा अमरावती, ता. तिवसा, मु. पो. तिवसा

बुलडाणा

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
खामगाव गावान्धला भीमराव तुलसीराम सरदार 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला बालकिसन अडाव सरदार 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला विश्वास कडू तायडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला अनिल उत्तम सुरवाडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला मोहन विक्रम सरदार 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला डॉ. वातासाला भास्कर तिडके 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला भीमराव महादू वानखेडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला श्रीमती रुखमाबाई जयराम पातोडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला भास्कर नामदेव इंगळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव गावान्धला प्रलाध नामदेव इंगळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. गावान्धला
खामगाव Kinhi महादेव विजय समाधान रानीत 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. Kinhi महादेव
खामगाव अकोली युवराज राजाराम इंगळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. अकोली
खामगाव कुऱ्हा श्रीमती विमल विठ्ठल वाकोडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. कुऱ्हा
खामगाव कुऱ्हा श्रीमती इंदुबाई फकिरावानखेडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. कुऱ्हा
खामगाव Gharod किसान साम्भूजी कांबळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. घरोड
खामगाव Gharod गजानन काशीराम हिवराळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. घरोड
खामगाव Gharod मुरलीधर निम्बाजी इंगोले 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता. खामगाव मु. पो. घरोड
 लोणार  लोणार भगवान गंगाराम वाकले 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  लोणार मु. पो.  लोणार
 लोणार  लोणार मोतीराम श्रावण अधिक 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  लोणार मु. पो.  लोणार
 लोणार  लोणार श्रीमती मीना केशव भगत 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  लोणार मु. पो.  लोणार
 लोणार  लोणार श्रीमती देऊबाई देवीदास सरदार 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  लोणार मु. पो.  लोणार
 लोणार  लोणार श्रीमती द्वारकाबाई चांदर्भान सरदार 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  लोणार मु. पो.  लोणार
 लोणार बुमराला पंढरी देऊराव कारले 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  लोणार मु. पो.  बुमराला
 लोणार बुमराला सोपान देओराव कारहाले 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  लोणार मु. पो.  बुमराला
जळगाव जॉन मोहितेपूर राजाराम तुकाराम Avchar 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  जळगाव जॉन मु. पो.  मोहितेपूर
शेगाव गायगाव श्रीमती राजकन्या महादेव विरघाट 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  शेगाव मु. पो.  गायगाव
शेगाव गायगाव तुळशीराम पुंजाजी सोनोने  4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  शेगाव मु. पो.  गायगाव
शेगाव आदसूल श्रीमती वेणूताई वसंता डोंगरे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  शेगाव मु. पो.  आदसूल
शेगाव आदसूल सुरेश जग्देओ मानते  4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  शेगाव मु. पो.  आदसूल
शेगाव आदसूल गोपाल सुखदेव इंगळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  शेगाव मु. पो.  आदसूल
सिंधखेड राजा सिंधखेड राजा लक्ष्मण काशीनाथ जाधव 4.08 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  सिंधखेड राजा मु. पो.  सिंधखेड राजा
खामगाव काद्मापूर श्रीमती लीलाबाई गणेश सुरवाले 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर सुरेश श्रीराम तायडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर निरंजन धोनिराम सरकाते 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर पांडुरंग दौलत इंगळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर भिका संपत वानखेडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव अत्ताली श्रीमती वसंताबाई नामदेव इंगळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  अत्ताली
खामगाव अत्ताली श्रीमती जिजाबाई प्रल्हाद गवई 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  अत्ताली
खामगाव काद्मापूर देवदास बिकाजी शेगोकार  4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर बाबुराव उदेभान सावदेकर  4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर तेजराव गुलाबराव पातोडे  4.08 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर श्रीकृष्ण श्रीराम Taide 4,09 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर सुनील प्रल्हाद राजगुरे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर रामक्रिष्ण यादव सरदार 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर प्रभाकर Punjaji वानखेडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर संतोष रामकृष्ण पानपाटील  4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर Jagdeo सुखदेव सरदार 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव मोहना बु श्रीमती बेबीबाई पांडुरंग गावार्गुर 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  मोहना बु
खामगाव अकोली श्रीमती निर्मला अनिल वासनिक 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  अकोली
खामगाव अकोली बाबुराव लक्ष्मण आवरे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  अकोली
खामगाव उमरा अत्ताली हरिभाऊ महादेव गवई 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  उमरा अत्ताली
खामगाव उमरा अत्ताली भारत मोतीराम गावंडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  उमरा अत्ताली
खामगाव उमरा अत्ताली संतोष प्रकाश गावार्गुर 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  उमरा अत्ताली
खामगाव उमरा अत्ताली अशोक जनुजी गावंडे  4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  उमरा अत्ताली
खामगाव उमरा अत्ताली गणेश महादेव गवई 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  उमरा अत्ताली
खामगाव उमरा अत्ताली रामकृष्ण बबन हिवराळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  उमरा अत्ताली
सिंधखेड राजा सिंधखेड राजा अशोक अंकुश पदमुख 3.83 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  सिंधखेड राजा मु. पो.  सिंधखेड राजा
सिंधखेड राजा सिंधखेड राजा श्रीमती शारदा, दिलीप जाधव 3.82 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  सिंधखेड राजा मु. पो.  सिंधखेड राजा
सिंधखेड राजा सिंधखेड राजा प्रवीण सूर्यभान पालमुख 3.82 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  सिंधखेड राजा मु. पो.  सिंधखेड राजा
सिंधखेड राजा सिंधखेड राजा संजय नरहरी म्हस्के 3.83 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  सिंधखेड राजा मु. पो.  सिंधखेड राजा
संग्रामपूर पातुर्डा रामकृष्ण ओंकार खंडेराव 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  संग्रामपूर मु. पो.  पातुर्डा
 लोणार Gaikhed इंदुबाई भगवान अधिक 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   लोणार मु. पो.  Gaikhed
 लोणार बुमराला समाधान देऊराव कहाले  4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   लोणार मु. पो.  बुमराला
खामगाव काद्मापूर माणिकराव महादेव गव्हाळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   लोणार मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर गजानन महादेव गव्हाळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   लोणार मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव काद्मापूर श्रीमती कासाबाई दिलीप वानखेडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव पळशी पु जगदेव शंकर मानकर 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी पु
खामगाव पळशी पु सुरेश मोतीराम मानकर 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी पु
खामगाव पळशी पु ताईबाई सारंगधर कांबळे 3.32 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी पु
खामगाव खामगाव प्रल्हाद जगदेवरावजी  बाबुलकर 4.21 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  खामगाव
खामगाव काद्मापूर विलास गंग्लुमानसावदेकर 3.32 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  काद्मापूर
खामगाव विहीगाव श्रीमती कुसुम नारायण चांदे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  विहीगाव
खामगाव पळशी पु रघुनाथ Dagadu कांबळे 3.32 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी पु
खामगाव निलेगाव भीमराव शामराव हिवराळे 4.04 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  निलेगाव
खामगाव पळशी शंकर, रूपाली ठोसरे 3.29 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी
खामगाव पळशी संग्रक्षक शंकर ठोसरे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी
खामगाव पळशी भास्कर फकिरा  इंगळे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी
खामगाव पळशी श्रीमती कलाबाई  प्रल्हाद इंगळे 4.17 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी
खामगाव लासोरा जहांगीर साहेबराव सितारामजी दुतोंडे 4 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  लासोरा जहांगीर
खामगाव लासोरा जहांगीर सीताराम तुकाराम दुतोंडे 4,02 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  लासोरा जहांगीर
शेगाव भोनगाव राजेंद्र साहेबराव दामोदर 3.01 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.   शेगाव मु. पो.  भोनगाव
खामगाव पाला पंचशीला  श्रीकृष्ण लहाने 4.01 एकर जमीन     जिल्हा बुलडाणा, ता.  खामगाव मु. पो.  पाला
मेहकर जानेफळ संतोष  नामदेव काकडे 1.62 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   मेहकर मु. पो.  जानेफळ
मेहकर मारोतीपेठ बळीराम तुकाराम साद्वारते 1.62 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   मेहकर मु. पो.  मारोतीपेठ
मेहकर मारोतीपेठ सुरेश शिवराम कांबळे 1.62 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   मेहकर मु. पो.  मारोतीपेठ
खामगाव धोरपगाव सुरेश गानू सोनोने  1.40 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  धोरपगाव
खामगाव धोरपगाव वासुदेव सुगदेवसोनोने 1.40 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  धोरपगाव
खामगाव पळशी पु संतोष शामराव ठोसरे 1.91 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी पु
खामगाव पळशी पु हरिश्चंद्र नामदेवढाकरे  1.92 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पळशी पु
खामगाव पिंपरी गवळी प्रकाश वासुदेव सोनोने  1.50 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  पिंपरी गवळी
खामगाव गराड गाव भाऊजी, रावजी वानखेडे 1.51 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  गराड गाव
खामगाव रामनगर विहिगाव भगवान शंकर वाकोडे  1.50 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  रामनगर विहिगाव
खामगाव लाखनवाडा गुलाब तेजराव वाकोडे  1.22 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  लाखनवाडा
खामगाव घारोड सुनंदाबाई किशन अवचार 1.21 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  घारोड
खामगाव अत्ताली कांताराम आत्माराम इंगळे 1.64 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  अत्ताली
खामगाव अत्ताली जगन भिकाजी खंदारे 1.64 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  अत्ताली
खामगाव हिवरखेड उत्तम चीन्गाजी खंडेराव 1.62 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  हिवरखेड
खामगाव हिवरखेड कैलाश रुस्तम मोरे 1.62 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  हिवरखेड
खामगाव हिवरखेड गोपाल उत्तम मोरे 1.62 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  हिवरखेड
खामगाव हिवरखेड श्रीमतीनंदाबाई सुखाचंद झिरे  1.46 एच आर     जिल्हा बुलडाणा, ता.   खामगाव मु. पो.  हिवरखेड

वाशिम

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
मालेगांव पांगराबंदी श्री. सुखदेव जंगलु खंडारे 1.66 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगांव, मु. पो. पांगराबंदी
मालेगांव पांगराबंदी श्री. आकाराम तुकाराम खंडारे 1.68 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगांव, मु. पो. पांगराबंदी
मालेगांव पांगराबंदी श्री. मोतीराम कोलुजी जाधव 1.66 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगांव, मु. पो. पांगराबंदी
मालेगांव पांगराबंदी श्रीमती कलाबाई गणू बोरकर 1.66 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगांव, मु. पो. पांगराबंदी
मालेगांव पांगराबंदी श्री. गजानन सुपाजी खंडारे 1.67 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगांव, मु. पो. पांगराबंदी
मालेगांव दुबळवेल श्रीमती जीजाबाई नारायण गायकवाड 1.58 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगांव, मु. पो. पांगराबंदी
मालेगांव दुबळवेल श्री. विठ्ठल बुगाजी खंडारे 1.58 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगांव, मु. पो. दुबळवेल
मंगरुळपीर दुबळवेल श्री. सुरेशदगडू भांडवले 1.58 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगांव, मु. पो. दुबळवेल
मंगरुळपीर वनोजा श्रीमती हंसा रमेश कांबळे 1.43 हेक्टर 15.08.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. दुबळवेल
मंगरुळपीर वनोजा श्री. सुभाष बळीराम इंगोले 1.44 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री. रामजी नागोजी गायकवाड 1.43 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. वनोजा
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्रीमती सायंकाबाई शेषराव भगत 1.81 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. वनोजा
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्रीमती वनिता दिनकर बडवे 1.82 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्री. सिताराम उदेभान बेलखेडे 1.58 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्री. अंबादास दगडू मनवर 1.57 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्री.पुरुषोत्तम हरिभाऊ इंगोले 1.57 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्री. बाळू भिमराव आठवले 1.62 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर दाभा श्रीमती बेबी रमेश जामनिके 1.80 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर दाभा श्री. भिमराव किसन मोरे 1.80 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. दाभा
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्री. मोतीराम रामजी खडसे 1.56 हेक्टर 28.10.2005 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. दाभा
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्री. धर्मा तुकाराम राऊत 1.56 हेक्टर 05.03.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्रीमती वेणू बाई "ांपत मोहाडे 1.56 हेक्टर 05.03.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्री. सं'ापाल भाऊराव खिराडे 1.56 हेक्टर 05.03.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्रीमती रुख्माबाई सदाशिव खंडारे 1.215हेक्टर 05.03.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मंगरुळपीर बोरव्हा खु. श्री. सुरेश यशवंत इंगोले 1.215हेक्टर 05.03.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मानोरा सिंगणापूर श्री.रामराव लक्ष्मण ठोंबरे 1.70 हेक्टर 05.03.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता.मंगरुळपीर, मु. पो. बोरव्हा खु.
मानोरा सिंगणापूर श्री.मोतीराम अर्जुून मनवर 1.70 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. सिंगणापूर
मानोरा सिंगणापूर श्री.गौतम नारायण राऊत 1.14 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. सिंगणापूर
मानोरा सिंगणापूर श्री.गजानन हरिभाऊ भगत 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. सिंगणापूर
मानोरा जवळा (बु) श्रीमती विमलबाई वि बळीराम सोनुने 1.34 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. सिंगणापूर
मानोरा जवळा (बु) श्री.पुंडलिक दत्तू कांबळे 1.35 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. जवळा (बु)
मानोरा जवळा (बु) श्री.काशीनाथ र'ाुजी मनवर 1.35 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. जवळा (बु)
मानोरा रा. हिवरा (बु) श्रीमती "ांद्रकला वि जानराव भगत 1.78 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. जवळा (बु)
मानोरा रा. हिवरा (बु) श्री.गणेश "ाोखाराम मनवर 1.78 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. हिवरा (बु)
मानोरा रा. हिवरा (बु) देवमन शामराव भगत 1.76 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. हिवरा (बु)
मानोरा रा. हिवरा (बु) र्श्री.विश्वनाथ किसन खडसे 1.34 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. हिवरा (बु)
मानोरा रा. हिवरा (बु) श्री.सुखदेव "ाोखाराम मनवन 1.76 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. हिवरा (बु)
मानोरा साखरडोह श्रीमती शांताबाई वि केशवराव इंगोले 1.54 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. हिवरा (बु)
मानोरा साखरडोह श्री.अजाबराव राम"ांद्र भगत 1.55 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. साखरडोह
मानोरा साखरडोह श्री.देवमन मोतीराम तायडे 1.24 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. साखरडोह
मानोरा साखरडोह श्रीमती मिराबाई सुरेश बेलखेडे 1.47 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. साखरडोह
मानोरा साखरडोह श्री.दत्ता तुकाराम भगत 1.55 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. साखरडोह
मानोरा कार्ली श्रीमती तुळसाबाई वि जयराम सोनोने 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. साखरडोह
मानोरा कार्ली श्री.नारायण राम"ांद्र वा'ामारे 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. कार्ली
मानोरा कार्ली श्री.गौतम कळणाजी वीर 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. कार्ली
मानोरा कार्ली श्री.गुणसागर लक्ष्मण मनवर 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. कार्ली
मंगरुळपीर सावरगांव श्री.गजानन देविदास खडसे 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. कार्ली
मंगरुळपीर सावरगांव श्री.काशीराम गोमाजी इंगोले 1.57 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. सावरगांव
मंगरुळपीर सावरगांव श्री.नारायण पुंजाजी पाटील 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. सावरगांव
मंगरुळपीर सावरगांव मनोहर भिकाजी इंगोले 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. सावरगांव
मंगरुळपीर सावरगांव श्री.युवराज ेअर्जुन पाटील 1.59 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. सावरगांव
मंगरुळपीर सावरगांव श्री.उत्तम पांडू इंगोले 1.59 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. सावरगांव
मंगरुळपीर कोळंबी श्री.महादेव शंकर भगत 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. सावरगांव
मंगरुळपीर वरुड (बु) श्री.आनंदा निवृत्ती वानखडे 1.51 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोळंबी
मंगरुळपीर वरुड (बु) श्री.गजानन नारायण पड'ाान 1.51 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वरुड (बु)
मंगरुळपीर शेंदूरजन (मोरे) श्री.विश्वनाथ महादेव तायडे 1.74 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वरुड (बु)
मंगरुळपीर शेंदूरजन (मोरे) श्री.सुखदेव केशव नव'ारे 1.74 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेंदूरजन (मोरे)
मंगरुळपीर शेंदूरजन (मोरे) श्री.हनुमान हरिभाऊ कांंबळे 1.74 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेंदूरजन (मोरे)
मंगरुळपीर शेंदूरजन (मोरे) श्री.भगवान देवराव इंगोले 1.74 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेंदूरजन (मोरे)
मंगरुळपीर शेंदूरजन (मोरे) श्री.भिमराव सुखदेव कांबळे 1.22 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेंदूरजन (मोरे)
मंगरुळपीर शेंदूरजन (मोरे) श्री.गणपत यशवंता सोनुने 1.22 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेंदूरजन (मोरे)
मंगरुळपीर शेंदूरजन (मोरे) श्री.सं'ाुूपाल निवृत्ती भगत 2.02/हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेंदूरजन (मोरे)
मंगरुळपीर शेंदूरजन (मोरे) श्री.किसन संभाजी खंडारे 2.02 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेंदूरजन (मोरे)
म्‌ंगरुळपीर पिंप्री (बु) श्री. बबन यादवराव पट्टेबहादूर 1.88 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेंदूरजन (मोरे)
मंगरुळपीर पेडगांव श्री.विठ्ठल गणेश भगत 1.82 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पिंप्री (बु)
मंगरुळपीर कोठारी श्री.रमेश नारायण गायकवाड 1.43 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पेडगांव
मंगरुळपीर कोठारी श्री.माणिक शंकर गवई 1.77 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्री.शेषराव श्रीराम सावळे 1.81 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्री.शिवराम गोविंदा गायकवाड 1.25 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्रीमती राधाबाई उत्तम वंजारे 1.87 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्री."िारंजीव श्रीराम वंजारे 1.55 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्री.शामराव रामजी "ााबुकस्वार 1.87 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्री.राजाराम श्रीराम वंजारे 1.55 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्री.हरीदास फत्तुजी झाडे 1.25 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्री.सुभाष उंदरु वंजारे 1.43 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कोठारी श्री.हिम्मत हिरामण वंजारे 1.79 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कवठळ श्रीमती निर्मलाबाई वि. हरी कांबळे 0.86 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कोठारी
मंगरुळपीर कवठळ श्रीमती पुष्पा देविदास मनवर 1.33 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ बाबुराव शंकर भगत 1.33 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री.सुभाष हरिभाऊ मनवर 1.34 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री.विवेकानंद काशीराम गायकवाड 1.57 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री.विठ्ठल कोंडूजी डोंगरे 1.56 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री.महादेव संगितराव राऊत 1.57 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
कारंजा हिवरा लाहे श्रीमती वैजंताबाई वि भिमराव भगत 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
कारंजा हिवरा लाहे श्री.सुखदेव नारायण अडायके 1.285 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. हिवरा लाहे
कारंजा हिवरा लाहे श्री.धन्यकुमार भ्गवानराव अगमे 1.285 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. हिवरा लाहे
कारंजा हिवरा लाहे श्रीमती देवकाबाई अर्जुन मनवर 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. हिवरा लाहे
कारंजा हिवरा लाहे श्री."त्रपती नारायण मनवर 1.62 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. हिवरा लाहे
मंगरुळपीर वनोजा श्रीमती "ांद्रभागा विठूजी इंगोले 1.81 हेक्टर 15.08.2006 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. हिवरा लाहे
मंगरुळपीर वनोजा श्री. प्रभाकर यादोजी इंगोल 1.20 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री.शेषराव विश्वनाथ सोनवणे 1.20 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री. अंबादास सिताराम इंगोले 1.80 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री. दिपक सितराम वैरागडे 1.21 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री. भिमराव परसराम आठवले 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री. बाळकृष्ण किसन इंगोले 1.56 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री. विनोद वा'ाजी ठोंबरे 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री.मधुकर सुखदेव खडसे 1.56 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री. भाऊराव "ांद्रभान खिराडे 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री. निराकार सुखदेव खडसे 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री. भारत दिगांबर तायडे 1.51 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री. गुलाब दिगांबर तायडे 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर बोरव्हा खु श्री. नामदेव यशवंत इंगोले 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर कवठळ श्रीमती पार्वती दयाराम सोनोने 1.21 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु
मंगरुळपीर कवठळ श्री. भारत जयराम कांबळे 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री. विनोद माणिक वैद्य 2.06 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री कंठा खंडूजी सोनोने 1.52 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्रीमती मंदा श्रीराम राऊत 2.02 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री. दिलीप पुंडलिक हिरे 1.60 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री. संजय लक्ष्मण खंडारे 1.52हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री. वामन क"ारु गायकवाड 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री प्रमोद दलपत भगत 1.30 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर कवठळ श्री देविदास देवबाजी भगत 1.58 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
कारंजा ब्राम्हणवाडा श्री. प्रकाश उत्तमराव कांबळे 1.77 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
कारंजा महागाव श्री. वामन सूर्यभान दाभाडे 1.62 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. ब्राम्हणवाडा
मंगरुळपीर शिवणी रोड श्री. नारायण मुंगा भगत 1.06 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. महागाव
मालेगाव पांगराबंदी श्री. अरुण सुखदेव खंडारे 1.52 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शिवणी रोड
मालेगाव पांगराबंदी श्री. नारायण "न्नू धबडगाव 1.53 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगाव, मु. पो. रा. पांगराबंदी
मालेगाव पांगराबंदी श्री. समाधान फकीरा बोकेकोड 1.66 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगाव, मु. पो. रा. पांगराबंदी
मालेगाव पांगराबंदी श्रीमती प्रज्ञा गोरखनाथ अव"ाार 1.53 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगाव, मु. पो. रा. पांगराबंदी
मंगरुळपीर पेडगाव श्रीमती सुनिता वि समाधान दंदे 1.60 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगाव, मु. पो. रा. पांगराबंदी
मंगरुळपीर पेडगाव श्री. धर्मा सुदाम भगत 1.49 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पेडगाव
मंगरुळपीर पेडगाव श्री. बाबूलाल बापूना भगत 1.50 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पेडगाव
मंगरुळपीर पेडगाव श्री. सोपान सुदाम भगत 1.49 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पेडगाव
मंगरुळपीर पेडगाव श्री. दिवाकर विठ्ठल दंदे 1.60 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पेडगाव
मंगरुळपीर पेडगाव श्री. भास्कर मुकींदा भगत 1.60 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पेडगाव
मंगरुळपीर पेडगाव श्री. परसराम पिसाजी भगत 1.49 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पेडगाव
कारंजा पिंपळगाव बू. श्री. रुपराव अनाजी खडसे 1.59 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. पेडगाव
कारजा पिंपळगाव बु. श्री. देवबा दामाजी खंडारे 1.53 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. पिंपळगाव बू.
कारजा पिंपळगाव बू श्री. तुळशिराम अनाजी खडसे 1.60 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. पिंपळगाव बू.
कारंजा पिंपळगाव बु. श्री विलास दामाजी खंडारे 1.53 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. पिंपळगाव बू.
रिसोड रिसोड श्री.श्रावण तुळशिराम पंढरे 1.39 हेक्टर 30.05.2007 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. कारंजा, मु. पो. रा. पिंपळगाव बू.
रिसोड रिसोड श्री अनंता यादवराव कांबळे 1.39 हेक्टर 06.09.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. रिसोड, मु. पो. रा. रिसोड
रिसोड रिसोड श्री तुळशिराम भिकाजी जुमडे 1.39 हेक्टर 06.09.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. रिसोड, मु. पो. रा. रिसोड
रिसोड रिसोड श्री गजानन श्रीपत खंडारे 1.39 हेक्टर 06.09.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. रिसोड, मु. पो. रा. रिसोड
रिसोड रिसोड श्री. कैलास सुर्यभान पंडीत 1.39 हेक्टर 06.09.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. रिसोड, मु. पो. रा. रिसोड
रिसोड रिसोड श्री.कैलास आनंदा जुमडे 1.39 हेक्टर 06.09.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. रिसोड, मु. पो. रा. रिसोड
रिसोड रिसोड श्री रवि वामनराव पंडीत 1.39 हेक्टर 06.09.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. रिसोड, मु. पो. रा. रिसोड
मंगरुळपीर वनोजा श्रीमती बेबी वि वसंता डोंगरे 1.41 हेक्टर 06.09.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. रिसोड, मु. पो. रा. रिसोड
मंगरुळपीर वनोजा श्री विठ्ठल बळीराम इंगोले 1.05 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री दिलीप माणिक सोनुने 1.29 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री संदीप अवधूत मनवर 1.29 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री रमेश वामन रोकडे 1.61 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री शंकर राजाराम भोंगळ 1.62 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्रीमती शांताबाई वि लोडूजी इंगोले 1.41 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्रीमती सुमित्रा वि गुलाब बेलखेडे 1.35 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री प्रल्हाद नारायण इंगोले 1.41 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री अंबादास सावजी ठोंबरे 1.35 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरुळपीर वनोजा श्री केशव हिरामन इंगोले 1.05 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरूळपीर शेगी श्री डिगांबर भिवाजी ढोके 1.26 हेक्टर 06.10.2008 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. वनोजा
मंगरूळपीर शेगी श्री नारायण गणपत भालेराव 1.25 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेगी
मानोरा जवळा बू. श्रीमती आशा पिता र'ाुजी मनवर 1.50 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरुळपीर, मु. पो. रा. शेगी
मानो्‌रा जवळा बू. श्री आनंदा देमाजी मनवर 1.26 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. जवळा बू.
मानोरा जवळा बू. श्री विश्वनाथ लक्ष्मण सोनोने 1.25 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. जवळा बू.
मानोरा जवळा बू. श्री विश्वनाथ तूळशिराम खडसे 1.51 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. जवळा बू.
मानोरा हिवरा बू. श्री संजय नामदेव भगत 1.62 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. जवळा बू.
मंगरूळपीर साळंबी श्री काशीनाथ "ांद्रभान खडसे 1.74 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. हिवरा बू.
मंगरूळपीर साळंबी श्री आनंदा काशिराम खडसे 1.40 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. साळंबी
मंगरूळपीर सावरगाव श्रीमती लिलाबाई शेषराव इंगोले 1.48 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. साळंबी
मंगरूळपीर सावरगाव श्री "ांपत क"ारू इंगोले 1.21 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरूळपीर सावरगाव श्री राजु "ांपत इंगोले 1.48 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरूळपीर सावरगाव श्री नारायण आनंदा इंगोले 1.80 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरूळपीर पेडगाव श्री राम गंभिरा दंदे 1.22 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरूळपीर बोरव्हा खु. श्री ज्ञानेश्वर विश्वनाथ गायकवाड 1.57 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. पेडगाव
मंगरूळपीर बोरव्हा खुर्द श्री मुरलीधर शिवराम इंगोले 1.50 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु.
मंगरूळपीर कवठळ श्री शामराव 'ार्माजी उबाळे 1.40 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. बोरव्हा खु.
मंगरूळपीर कवठळ श्री रामकृष्ण दामोदर इंगोले 1.40 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर सावरगाव श्रीमती "बुताई सोनाजी भालेराव 1.80 हेक्टर 06.01.2010 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. कवठळ
मंगरुळपीर सावरगाव श्री.सतिश काशिराम इंगोले 1.30 हेक्टर 01.02.2011 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरुळपीर सावरगाव श्री.विठ्ठल साहेबराव भगत 1.20 हेक्टर 01.02.2011 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरुळपीर सावरगांव श्री.शंकर श्रावण पाटील 1.20 हेक्टर 01.02.2011 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरुळपीर सावरगांव श्री.साहेबराव भिवाजी भगत 1.20 हेक्टर 01.02.2011 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरुळपीर जोगलदरी श्री.विश्वनाथ धर्मा बेलखेडे 1.45 हेक्टर 01.02.2011 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. सावरगाव
मंगरुळपीर पिंप्री बु. श्री.गौतम कोळशीराम वर 1.51 हेक्टर 01.02.2011 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. जोगलदरी
मंगरुळपीर पिंप्री बु. श्री.अरुण व्यंकटी तायडे 1.51 हेक्टर 15.06.2013 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. पिंप्री बु.
मंगरुळपीर पिंप्री बु. श्रीमती शकुंतला मेंबर ढवळे 1.51 हेक्टर 15.06.2013 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. पिंप्री बु.
मंगरुळपीर "िाखलागड श्री.उत्तम खुशाल पठाडे 1.59 हेक्टर 15.06.2013 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. पिंप्री बु.
मानोरा फुलउमरी श्री.विलास मोतीराम खराटे 2.00 हेक्टर 15.06.2013 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मंगरूळपीर, मु. पो. रा. "िाखलागड
मानोरा फुलउमरी श्री.भिमराव मोहन पाईकराव 2.00 हेक्टर 10.07.2013 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा फुलउमरी श्री.र'ाुनाथ रामजी कोल्हे 1.62 हेक्टर 10.07.2013 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा सोमेश्वर नगर श्री.विष्णू खंडू थोरात 1.35 हेक्टर 10.07.2013 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा सोमेश्वर नगर श्री.प्रकाश दशरथ्र सरे 1.35 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. सोमेश्वर नगर
मानोरा सोमेश्वर नगर श्री.महादेव विठ्ठल वारके 1.34 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. सोमेश्वर नगर
मानोरा फुलउमरी श्रीमती आशा वि विलास डोंगरे 1.30 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. सोमेश्वर नगर
मानोरा फुलउमरी श्री.स"िान प्रल्हाद कोल्हे 1.31 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा फुलउमरी श्री.विक्रम गणपत पाटील 1.70 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा फुलउमरी श्री.गजानन नारायण पानबुडे 1.89 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा फुलउमरी श्री.संतोष गोविंदराव मनवर 0.81 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा साखरडोह श्रीमती यशोदाबाई वि भगवान ठोंबरे 1.95 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा साखरडोह सौ.वंदना परसराम भगत 1.94 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. साखरडोह
मानोरा साखरडोह श्री.लक्ष्मण जगन्नाथ इंगोले 1.94 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. साखरडोह
मानोरा फुलउमरी श्री.राजेश प्रल्हाद कोल्हे 2.03 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. साखरडोह
मानोरा फुलमउमरी श्री.अनिल प्रल्हाद कोल्हे 2.00 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा फुलउमरी श्री.बारकू गणपत खोब्रागडे 1.89 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा फुलउमरी श्रीमती शकुंतला वि दशरथ हरणे 1.89 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मालेगाव खैरखेडा श्री.दयाराम रामजी वैरागडे 1.62 हेक्टर 15.06.2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा फुलउमरी श्री.सुरेंद्र गोविंदराव मनवर 1.77 हेक्टर 7/1/2014 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मालेगाव, मु. पो. रा. खैरखेडा
मानोरा सोमेश्वर नगर श्री.जितेंद्र निवृत्ती डांगे 1.79 हेक्टर 1.5.2015 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. फुलउमरी
मानोरा सोमेश्वर नगर श्री.बाळू  खंडू  थोरात 1.79 हेक्टर 10.8.2015 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. सोमेश्वर नगर
मानोरा सोमेश्वर नगर श्री. संतोष विठ्ठल वारके 1.79 हेक्टर 10.8.2015 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. सोमेश्वर नगर
वाशिम कोंडाळा महाली श्री.दगडू निवृत्ती अघम 1.21 हेक्टर 10.8.2015 वहीत करण्याकरीता शेत जमिन जिल्हा वाशिम, ता. मानोरा, मु. पो. रा. सोमेश्वर नगर

यवतमाळ

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
बाभुळगाव बाभुळगाव सुखदेव शामराव दुर्गे १.२२ हे.आर 01.03.2013 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. बाभुळगाव, मु. पो. बाभुळगाव
घाटंजी येशी निळकंठ विठठल वाघमारे १.६१ 04.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. येशी
घाटंजी येशी उत्त्म तुलसीराम वाघमारे १.६ 04.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. येशी
पुसद नंदीपुर संतोश राजाराम चावरे १.६२ 01.03.2013 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर शोभा उत्तम कांबळे १.६२ 01.03.2013 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर लक्ष्मण तुकाराम सरदार १.६१ ०१.०३.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर बबन तुकाराम खंडरे १.५२ ०१.०३.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर श्रीमती रुखमिनीबाई विठठलराव गायकवाड १.५२ ०१.०३.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर आनंदा रामा गायकवाड १.५१ ०१.०३.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर संतोश विठठल गायकवाड १.५१ ०१.०३.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर किशोर सुखराम चव्हाण  १.४४ ०१.०३.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर प्रकाश परसराम पाईकराव १.६२ ०१.०३.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर भास्कर अवधुत उबाले १.६१ ०१.०३.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर वसंता जलबाजी पडघणे १'७० ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर प्रभाकर तुकाराम खंडरे  १'७० ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर गजानन किसन जोगदंडे  १'७० ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर श्रीमती शशीकला सुदाम डोगरे १.६९ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर बाबाराव सुखाकराम दामोदफहर १.६९ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर नामदेव गोमाजी वाळके १.६५ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर दिगांगर मारोती कांबळे १.६४ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर श्रीमती सक्ष्मीबाई जलबा गजभिये १.६२ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर सुमनबाई मुजाजी भिसे १.६२ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर बंडु किसन जोगदंडे  १.२२ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर सुनिता देविदास मनवर १६१ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर अशोक गोमा वाळके १'४० ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर शंकर देवराव डांगे १.४ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर संतोश कचरु डहाले १.२२ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर इश्वर लक्ष्मन कोल्हे १.२२ ०१.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर रंजना भिमराव खंडरे १'४० १०.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर चंद्रकलाबाई रामराव मनवर १'४० १०.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर अशोक उकंडा कोरडे  १'४० १०.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर कैलास कचरु मनवर १'४० १०.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर लिलाबाई शंकर सोनटक्के ०'२२ १०.०७.२०१३ शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
महागाव वाकन सामा ज्ञानेश्वर हनमंते १.७२ 17.07.2013 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. महागाव, मु. पो. वाकन
नेर कापशी अरुन रामाजी चक्रनारायन १.६७ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. कापशी
नेर कापशी जगन तुकराम रोहीले १.६७ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. कापशी
नेर कापशी गोकर्णाबाई मुकेश चक्रनारायण १.६६ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. कापशी
नेर कापशी गुलाब तुकाराम रोहीले १.६६ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. कापशी
नेर कापशी अभिलाश देविदास खंडरे 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. कापशी
पुसद नंदीपुर बाबुराव नारायाणराव कांबळे १.६२ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
महागाव पेढी विश्वास आत्माराम भवरे १.२१ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. महागाव, मु. पो. पेढी
पुसद नंदीपुर जनार्दन आनंदराव गायकवाड १.२२ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद नंदीपुर बेबीबाई संभाजी वाघमारे १.५८ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. नंदीपुर
पुसद मोखड भगवान माळहरी वाघमारे १.६२ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. मोखड
घाटंजी वाढोना चिन्या हुसना मंत्रीवार १.६१ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. वाढोना
घाटंजी वाढोना ईस्तारी करी खंडरे 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. वाढोना
घाटंजी पहुर इजारा अंकुश विठोबाजी सोनटक्के १.८२ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. पहुर इजारा
घाटंजी पहुर इजारा गौतम विजय शंभरकर  १.८२ 19.06.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. पहुर इजारा
दारव्हा लाडखेड  महादेव किसनराव डहाले १.५९ 03.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. दारव्हा, मु. पो. लाडखेड 
दारव्हा लाडखेड  ललीत गुलाबराव जवादे १.६२ 03.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. दारव्हा, मु. पो. लाडखेड 
घाटंजी भांबोरा मनोज पुंजाराम कावडे १.५९ 03.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. भांबोरा
घाटंजी भांबोरा संदिप मधुकर नगराळे १.६२ 03.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. भांबोरा
घाटंजी भांबोरा विजय पुजाराम कवाडे १.६२ 03.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. भांबोरा
घाटंजी पाटापांगरा दिगांबर पुजाराम मनवर १.५९ 03.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. पाटापांगरा
दारव्हा तरनोली प्रविण भाउराव गायकवाड १'५० 25.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. दारव्हा, मु. पो. तरनोली
दारव्हा तरनोली बबनराव गाणपतराव नाटकर १'५० 25.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. दारव्हा, मु. पो. तरनोली
दारव्हा तरनोली गजानन पांडुरंग वानखेडे  १.४९ 25.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. दारव्हा, मु. पो. तरनोली
नेर भारड यादव किसनद पवार १'४० 13.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. भारड
नेर भारड मधुकर गणेश झोंबाडे १'४०  13.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. भारड
नेर भारड शिवदास सुदाम मिसाळे १.३९ 13.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. भारड
नेर भारड गुलाब नथ्थ्युजी हीवराळे १.३९ 13.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. नेर, मु. पो. भारड
दिग्रस  डेहणी कविता किरण लोंढे १.२१ 13.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. दिग्रस, मु. पो. डेहणी
दिग्रस  डेहणी अंगद ज्ञानेश्वर भारस्कर १.३९ 13.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. दिग्रस, मु. पो. डेहणी
महागाव साई इजारा विनोद आनंदा कांबळे १'५० 13.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. महागाव, मु. पो. साई इजारा
महागाव साई इजारा विजय माधव कोरडे १'५० 25.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. महागाव, मु. पो. साई इजारा
आर्णि  सावली सदोबा  अमोल ववंत मुनेश्वर  १.६२ 25.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. आर्णि, मु. पो. सावली सदोबा
आर्णि  सावली सदोबा  राहुल वसंत मुनेश्वर १.६२ 25.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. आर्णि, मु. पो. सावली सदोबा
आर्णि  सावली सदोबा  फुलवंती दादाराव संगमवार १.६२ 25.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. आर्णि, मु. पो. सावली सदोबा
आर्णि  सावली सदोबा  महेंद्र विश्वनाथ हनवंते १.६२ 25.11.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. आर्णि, मु. पो. सावली सदोबा
घाटंजी बोडादी शंकर हुसन्ना इग्रापवार १.६२ 17.12.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. बोडादी
यवतमाल वाकी दुधाना  सुदाम बांसी जाधव १.६२ 17.12.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. यवतमाल, मु. पो. वाकी दुधाना 
पुसद मुगाशी रामराव रानबा कदम १.६२ 17.12.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. पुसद, मु. पो. मुगाशी
दारव्हा फुबगाव राजेंद्र राजेंद्र महादेव लोहकरे १.४१ 17.12.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. दारव्हा, मु. पो. फुबगाव
उमरखेड अंबाली तातेराव मारोतराव हनवंते १.६२ 17.12.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. उमरखेड, मु. पो. अंबाली
घाटंजी भांबोरा शोभादास ज्ञानेश्वर उमरे १.६२ 17.12.2014 शेती जिल्हा यवतमाळ, ता. घाटंजी, मु. पो. भांबोरा

औरंगाबाद

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
पैठण आपेगाव भासकर बाबुराव प्रव्हणे   27.04.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव संगीता अण्णा साहेब कोल्हे   27.04.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव अशोक श्रीपती कोल्हे   27.04.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव शहादेव अर्जून सुर्यनारायण   27.04.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण रहाटगांव मीराबाई वसंत हतगळ   28.04.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  रहाटगांव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण रहाटगांव दादाआसाराम निकाळजे   28.04.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  रहाटगांव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण रहाटगांव मारुती नाथा निकाळजे   28.04.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  रहाटगांव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ सुगदेव चिधाजी दनके   01.06.2015 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ दामोधर मिका बंडु   01.06.2015 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ केशरबाई सजांजी दामोधर   01.06.2015 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ भास्कर विठठल दनके   01.06.2015 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ गणपत पिंधाजी दनके   04.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ महीपत चिंधाजी दनके   04.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ पुंडलिक म्हनारजी भाटकर   04.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ शांताबाई सरवाराम दनके   04.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ आसराम साळुबा साळवे   04.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ केशरबाई जनार्दन नाडे   04.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ भिमराव साळुबा मोरे   04.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मंगरुळ सुधाकर विठठल दनके   04.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो मंगरुळ तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण विक्रम शंकर डोंगरे   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण दगडू श्रीपती सुर्यनारायण   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण तुकाराम भिका गायकवाड   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण गौतम शंकर डोंगरे   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण हरीचंद्र श्रीपती सुर्यनारायण   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण दादासाहेब भानुदास गायकवाड   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण अशोक शंकर डोंगरे   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण किसन नामदेव गायकवाड   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण योहाण सुंदरलाल कुचेकर   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण सहिबराव शंकर डोंगरे   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण आशाबाई भाऊराव खिल्लारे   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण शेषराव नामदेव गायकवाड   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण सुगदेव तुळशीराम कांबडे   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण मधूकर नामदेव गायकवाड   07.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो  कडेठाण  तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव लिलाबाई सुभाष प्रव्हने   08.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव संतोष कोडीराम खरात   08.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आगापूर येणुबाई भानुदास सावंत   08.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो आगापूर तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आगापूर राधा किसन दामुप्रव्हने   08.06.2005 आर्थिक उन्नती मु पो आगापूर तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापूर वक्ती एकनाथ आनंदा जाधव   04.07.2005 आर्थिक उन्नती मु पो वक्ती तालुका - वैजापूर जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण चांदापुर चंद्रकलाबाई आनंदा भारुडे   04.07.2005 आर्थिक उन्नती मु पो चांदापुर तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पिंपळदरी समाधान फकीरा लोखंडे   16.05.2007 आर्थिक उन्नती मु पो पिंपळदरी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पिंपळदरी संजय अनंदा अंभोरे   16.05.2007 आर्थिक उन्नती मु पो पिंपळदरी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पिंपळदरी सिध्दार्थ यशवंत साबळे   16.05.2007 आर्थिक उन्नती मु पो पिंपळदरी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव फरदापूर अशोक नामदेव जाधव     आर्थिक उन्नती मु पो फरदापूर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव फरदापूर सांडु शिवराम बनसोड     आर्थिक उन्नती मु पो फरदापूर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव पळसखेड संजय सदाशिव दामोधर   22.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो पळसखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव वरखेड बु प्रभाकर बुधाजी दामोधर   22.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेड बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण थेरगाव दयाबाई वसंत आहेर   14.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो थेरगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण थेरगाव संदीप किसन झिने   15.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो थेरगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव पळसखेड संजय हिरामन साठे   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळसखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव पळसखेड भगवान हिरामन साठे   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळसखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव पळसखेड महादू पवलत साठे   27.06.2009 आर्थिक उन्नती मु पो पळसखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव पळसखेड पंढरी संपत म्हस्के   27.06.20010 आर्थिक उन्नती मु पो पळसखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव पळसखेड विजयाबाई बनसी वाघ   27.06.20011 आर्थिक उन्नती मु पो पळसखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव वरखेड बु वामन नारायण दामोधर   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेड बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव वरखेड बु कपील समाधान दामोधर   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेड बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव वरखेड बु गणाजी बुभाजी दामोधर   27.06.2008 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेड बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पिंपळदरी अशोक केरुबा वाघ   16.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो पिंपळदरी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पिंपळदरी भिमराव सेनाजी सपकाळ   16.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो पिंपळदरी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पिंपळदरी भाऊसाहेब लक्ष्मण निकम   16.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो पिंपळदरी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव जंगलतांडा पदमाबाई कडूबा सोनुने   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव जंगलतांडा वामन विठठल सोनुने   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव वरखेड बु रामदास हिरामन साठे   27.06.2008 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेड बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव फर्दापुर प्रमीला जर्नाधन जमदडे   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव प्फर्दापुर विष्णु तुकाराम सोनूुने   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव जंगलतांडा इश्वर महादू ऊसरे   27.06.2008 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव जंगलतांडा गौतम उखा नवगीरे   27.06.2009 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव वरखेड बु सुरेश देवरव ऊसरे   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेड बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव वरखेड बु भागवत महादू गडवे   29.09.2008 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेड बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव वरखेड बु पूजाबाई हिरामन साठे   29.09.2008 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेड बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव लीहातांडा सिताराम दामु साळवे   29.09.2008 आर्थिक उन्नती मु पो लीहातांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव लीहातांडा ज्ञानेश्वर पावलत साठे   29.09.2008 आर्थिक उन्नती मु पो लीहातांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगांव जंगलतांडा शरद रामदास मंडवे   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री फुलंब्री भिमराव दगडू तुपे   16.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फुलंब्री तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री फुलंब्री वामन काशीनाथ मोरे   16.05.2007 आर्थिक उन्नती मु पो फुलंब्री तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री फुलंब्री कचरु केरुजी गंगावणे   16.05.2008 आर्थिक उन्नती मु पो फुलंब्री तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री फुलंब्री रामदास बारकुशेजवळ   16.05.2009 आर्थिक उन्नती मु पो फुलंब्री तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री फुलंब्री समीद्राबाई आनंदा तुपे   16.05.2010 आर्थिक उन्नती मु पो फुलंब्री तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री फुलंब्री सुरेश सुपडाजी गंगावणे   16.05.2011 आर्थिक उन्नती मु पो फुलंब्री तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री फुलंब्री कारभारी गंगाराम सुरभैये   16.05.2012 आर्थिक उन्नती मु पो फुलंब्री तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री फुलंब्री मीना सुरेश गंगावणे   16.05.2013 आर्थिक उन्नती मु पो फुलंब्री तालुका -फुलंब्री  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस लिलाबाई पुंजाजी जगताप   10.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस श्रीरंग पांडुरंग साळवे   10.10.2007 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस वत्सलाबाई भागाजी सपकाळ   10.10.2008 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस केसरीनाथ सेनु मानकर   10.10.2009 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस पंचशील अर्जुन जगताप   10.10.2010 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस रमेश बन्सी मानकर   03.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस प्रल्हाद विष्णु मानकर   03.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस प्रभु भिका मानकर   03.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड दिग्रस तेजराव बन्सी मानकर   03.13.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड चारनेवाडी माणिकराव शंकर सोनुने   06.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो चारनेवाडी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड चारनेवाडी रुख्मनबाई कौतीक सोनुने   06.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो चारनेवाडी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड चारनेवाडी नामदेव बाळा पैठणे   06.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो चारनेवाडी तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा कलाबाई पुंडलीक आव्हाड   17.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव धनवड कृष्णा कुंडलीक वाघ   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धनवड तालुका -सोयगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा कडुबाई अंकुश खरे   06.03.207 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा लक्ष्मण तुळशीराम जाधव   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा हौसाबाई कडुबा कांबळे   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव सोयगाव मुकूंद बुधा चौतमल   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो सोयगाव तालुका -सोयगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा बनाबाई शेनफड थोेरात   19.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा कस्तुराबाई सांडू भिसे   19.08.2007 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगाव  जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु शिवाजी लक्ष्मण बोराडे   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु प्रेमचंद भालचंद्र कोरीचे   27.06.2008 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा हरी लक्ष्मण शिरसाठ   30.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा शंकर सांडु पगारे   30.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा नमंदाबाई भास्कर निकम   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आमदपुर विजय गोपीनाथ गवळी   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो आमदपुर तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आमदपुर शोभा परमेश्वर बळीत   31.05.2007 आर्थिक उन्नती मु पो आमदपुर तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आमदपुर भगवान सुखदेव बरुटे   31.05.2008 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव राजेंद दादा अवचरमल   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव रमेश धत्रु कोल्हे   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव बबन पिराजीं सावंत   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव अरुण भास्कर गंगावणे   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव मधूकर भिमराव कोल्हे   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव वसंत शिवाजी प्रव्हणे   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव छायाबाई कोंडीराम प्रव्हणे   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण दिग्रस मधुकर राजाराम निकाळजे   31.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दिग्रस तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण रतन आसाराम आदमाने   04.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कडेठाण तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण निसर्गे एकणाथ कचरु   04.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कडेठाण तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण रामभाऊ भागाजी जाधव   04.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कडेठाण तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण सर्जेराव कचरु आदमाने   04.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कडेठाण तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण कडेठाण बबनश्रीपती सुर्यनारायण   04.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कडेठाण तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर शेंदूरवाडा खंडु मनोहर रिनकर   04.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो शेंदूरवाडा तालुका -गंगापुर  जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी शशिकलाबाई उत्तम म्हस्के   19.04.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी रूख्मणबाई सुकदेव साळवे   19.04.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी संजय दामु पडुळ   19.04.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी अण्णा दामु म्हस्के   19.04.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी प्रभु सांडु कडु   19.04.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी रमेश तुकाराम भालेराव   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी राहुल सर्जेराव मगरे   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी भाऊसाहेब किसन पडूळ   18.05.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी कडूबा तुकाराम भालेराव   18.05.2007 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी कमलबाई भिका लोखंडे   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी संजय सांडू पडूळ   13.07.2007 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी हरीदास गोविंद कडू   18.05.2007 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोनेवाडी हौसाबाई बाबुराव शिंदे   18.05.2007 आर्थिक उन्नती मु पो कोनेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण हिवरा निवृती सिताराम हातांगळे   04.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो हिवरा तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण हिवरा शिवाजी वामनराव गायकवाड   04.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो हिवरा तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण हिवरा रघूनाथ रंगनाथ कापसे   04.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो हिवरा तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण थेरगांव संजय हरीचंद्र वाहळ   14.07.2007 आर्थिक उन्नती मु पो थेरगांव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण थेरगांव ताराबाई रामराव वाहळ   14.07.2011 आर्थिक उन्नती मु पो थेरगांव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण थेरगांव हरीचंद्र वामन वाहळ   14.07.2009 आर्थिक उन्नती मु पो थेरगांव तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा छबु अप्पा गायकवाड   03.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा मधूकर लक्ष्मण ब्रम्हराक्षस   03.07.206 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा प्रकाश किसन गायकवाड   03.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा भिमराव रामभाऊ शिरसाठ   03.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका - पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु भाऊराव तुलशीराम पगारे े   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा अशोक तुकाराम नवगीर   27.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा सुनिल तुळशीराम कदम   27.06.2008 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु उखर्डा तुकाराम रावलकर   27.06.20098 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा राधाकृष्ण रामराव गायकवाड   30.07.2009 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा संजयकुमार यादव पगारे   30.07.2007 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा एकनाथ यशवंत वाघ   30.07.2008 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी नारायण रामचंद्र पाचगणे   30.07.2009 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी सुर्यभान लक्ष्मण आव्हाड   30.07.2010 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी बन्सी शेशू दनके   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी रोहीदास सुगदेव कसबे   27.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी विठठल सांडू वाघ   27.06.2008 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी दादाराव यशवंत खोतकर   27.06.2009 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी राजाराम शंताराम जाधव   27.06.2010 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी वामन केशव बनकर   27.06.2011 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी एकनाथ किसन आव्हाड   27.06.2012 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी लक्ष्मण कचरु पवार   27.06.2013 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु आशा राहुल दामोधर   27.06.2014 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फरदापुर्र सुरेश एकनाथ दामोधर   27.06.2015 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु प्रकाश एकनाथ दामोधर   27.06.2016 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा ज्ञानेश्वर तुकाराम वानखेडे   30.7.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर रविंद्र तोताराम बोराडे   30.7.2007 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर कडूबां लिंबाजी दाभाडे   30.7.2008 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर श्रीरंग चिंतामन कांबळे   30.7.2009 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी महादू कृष्णा अभंग   30.7.2010 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी रामदास तानाजी गायकवाड   30.7.2011 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी राजाराम पुंजाजी गायकवाड   30.7.2012 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी सुमनबाई रामराव सौदागर   30.7.2013 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी तान्हाबाई सखाराम आगळे   30.7.2014 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी विमलबाई देवराव सौदागर   30.7.2015 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी रमेश बन्सी दनके   30.7.2016 आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड वासाडी रुपाबाई लक्ष्मण चिकसे     आर्थिक उन्नती मु पो वासाडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव शेषराव धोंडीराम गायकवाड   03.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव अशोक लक्ष्मण निसर्ग   03.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव कोंडीराम शाहु गायकवाड   03.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव सतीश केशवराव गायकवाड   03.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव युवराज धोंडीराम गायकवाड   03.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव सुभाष दामोधर निसर्गे   03.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव शंकर केशवराव गायकवाड   03.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव अर्जून शाहूराव गायकवाड   14.03.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण भालगांव शिवाजी केशवराव गायकवाड   15.03.2006 आर्थिक उन्नती मु पो भालगांव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद जळगाव फे दगडू रामचंद्र हिवराळे   10.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जळगाव फे तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद जळगाव फे बाळू कडूबा ढेपे   10.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जळगाव फे तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद जळगाव फे जालींदर केरुबा हिवराळे   10.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जळगाव फे तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बेदेवाडी वामन विठोबा दाभाडे   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो बेदेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बेदेवाडी शेळके सोमीनाथ थेराजी   27.06.2007 आर्थिक उन्नती मु पो बेदेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा रामनाथ बाळ सरोदे   24.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा कचरु केरुबा शिंदे   24.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा भाऊसाहेब बारकु अवचरमल   24.07.2007 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा बबन संपत खरात   24.07.2007 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा कचरु कोडीरांम भालके   24.07.2008 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा शोभा रामभाउ अवचरमल   24.07.2009 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा दिगंबर संपत खरात   24.07.2010 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा कचरु विठोबा अवचरमल   24.07.2011 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा गोरखनाथ तुळशीराम जाधव   24.07.2012 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद घारदोनतांडा संपत तान्हाजी खरात   24.07.2013 आर्थिक उन्नती मु पो घारदोनतांडा तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड डखला शेनफडू बंडू गायकवाड   02.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो डखला तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड डखला राहुल सांडू शिंदे   02.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो डखला तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड डखला संतोष सांडू शिंदे     आर्थिक उन्नती मु पो डखला तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड डखला रमेश विठठल भिवसने   02.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो डखला तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड डखला विश्वनाथ शेनफड गायकवाड   02.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो डखला तालुका -सिल्लोड  जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापूर दहेगाव कारभारी सोमा त्रिभुवन   04.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दहेगाव तालुका -वैजापूर  जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापूर दहेगाव भाऊसाहेब फकीरबा शेलार   04.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दहेगाव तालुका -वैजापूर  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण वडजी भोगो भास्कर आहीर   07.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वडजी  तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण वडजी संपत कचरु झिने   07.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वडजी  तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण वडजी अरुण रायभाऊ ससाने   07.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वडजी  तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण वडजी नारायण उमाजी झिने   07.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वडजी  तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण गेवराई तां लालु देवचंद भगुरे   07.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो गेवराई तां तालुका -पैठण  जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण गेवराई तां बालचंद्र देविचंद्र भगुरे   07.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो गेवराई तां तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव रमेश भगाजी गरुड   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव विठठल पिचंद शेरे   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव भागाजी धोडींबा गरुड   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव संजय भागाजी गरुड   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव दिपाली आनंदा गरुड   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव सखाहरी दगडूबा बनकर   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव सुधाकर एकनाथ विधाते   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव अशोक शंकर खोतकर   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव कचरु महादेव श्रीखंड   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव भिमराव सांडू गरुड   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव प्रकाश दामु विधाटे   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव राजू वामन विधाटे   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव रतन वामन विधाटे   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव विलास बाबुराव खोतकर   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद धामणगाव कारभारी आसराजी आव्हाड   30.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धामणगाव तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मोढा साळवे मिराबाई उत्तम   02.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो मोढा तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मोढा सोनुने नानु सिताराम   02.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो मोढा तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बेदेवाडी कृष्णा शामराव हिवाळे   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बेदेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बेदेवाडी देविदास दगडु म्हस्के   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बेदेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बेदेवाडी मुकींदा केरुबा हिवराळे   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बेदेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बेदेवाडी अशोक बाबुराव हिवराळे   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बेदेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बेदेवाडी प्रकाश पांडव हिवराळे   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बेदेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बेदेवाडी सिताबाई भाऊराव साबळे   13.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बेदेवाडी तालुका -औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा शांताराम भागाजी धनेश्वर   19.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा बागुल जगन सुगदेव   19.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बहुलखेडा कमलाबाई नारायण मोरे   19.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बहुलखेडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव अनाड सावण भिमराव गणभास   22.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो अनाड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव अनाड बाबुलाल देवचंद पिंपळे   22.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो अनाड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव अनाड भिमराव सोनु सुरवाडे   22.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो अनाड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फरदापुर्र युवराज बुधाजी दामोधर   15.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव बाहुल खेड साहेबराव सुगदेव बागुल   17.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो बाहुल खेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव धनेगांव शोभाबाई भगपत सपकाळ   17.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धनेगांव तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा उत्तम मोतीराम शिंदे   19.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु संजय भिका बोराडे   17.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव धनपट चंद्रकला शाहु बनसोडे   06.03.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धनपट तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु आत्माराम सुदाम पगारे   29.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु कुसुम उत्तम गडवे   29.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव घानेगाव फुलचंद रुपचंद पिंपळे   22.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो घानेगाव तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव सावळदबारा दशरथ नारायण ताकफळे   22.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो सावळदबारा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव टिटवी ईश्वर रामचंद्र वाघ   22.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो टिटवी तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव मोजखेड त्र्यंबक सोनु सुरवाडे   22.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो मोजखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव मोलखेडा फुलचंद मोतीसिंग इंगोले   22.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो मोलखेडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव मोलखेडा नामदेव तुकडू भालेराव   17.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो मोलखेडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फरदापुर्र अनंत राधे साळवे   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा विठठल जुमन कोतवाल   30.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा वंदनाबाई युवराज ब्राम्हणे   30.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव धनवट कारभारी भावलाल पिंपळे   10.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो धनवट तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु वाल्मीक रामदास वाघ   30.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु पगारे चिंतामन  सांडु   30.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव घानेगाव भागवत शंकर भालेराव   22.06.2006 आर्थिक उन्नती मु पो घानेगाव तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव टिटवी गंगाधर यादव चंदनशीव   19.08.2006 आर्थिक उन्नती मु पो टिटवी तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु बालाबाई पिंराजी खरात   29.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु तुकाराम विठठल बनकर   30.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव सावरखेड कडूबा देवराव भोकरे   30.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो सावरखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव सावरखेड शांताराम लक्ष्मण घन   30.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु अंजनाबाई दामु सावळे   20.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव सावरखेड हरी बंडू पगारे   31.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो सावरखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु कौतीक देवचंद बोराडे   29.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु चिंधू पांडूरंग पगारे   29.09.2006 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा अशोक भावलाल नरवडे   17.10.2007 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव हनुमंतखेडा रमेश नामदेव खेतकर   19.8.2007 आर्थिक उन्नती मु पो हनुमंतखेडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव हनुमंतखेडा महादू धोंडू सोनवणे   19.8.2007 आर्थिक उन्नती मु पो हनुमंतखेडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव घांनेगाव भावराव शंकर भालेराव   22.08.2007 आर्थिक उन्नती मु पो घांनेगाव तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव घांनेगाव प्रभाकर सोनु सुरवाडे   22.08.2008 आर्थिक उन्नती मु पो घांनेगाव तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव घांनेगाव दिलीप शंकर भालेराव   22.08.2009 आर्थिक उन्नती मु पो घांनेगाव तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव गलवाडा भारत बाबुराव तायडे   19.8.2007 आर्थिक उन्नती मु पो गलवाडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव सावरखेड सुनिल वामन वाघ   19.8.2008 आर्थिक उन्नती मु पो सावरखेड तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव प्रभाकर शामराव प्रव्हणे   19.8.2009 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव सुभाष फकीरा साळवे   19.08.2010 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण आपेगाव भगवान पंढरीनाथ खंडागळे   04.10.2010 आर्थिक उन्नती मु पो आपेगाव तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर गंगापूर भाऊसाहेब चंद्रभान पवार   04.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो गंगापूर तालुका -गंगापूर जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर गंगापूर एकनाथ मारुती काकडे   04.12.2006 आर्थिक उन्नती मु पो गंगापूर तालुका -गंगापूर जिल्हा -  औरंगाबाद
गंगापुर गंगापूर बाबासाहेब मनोहर काकडे   04.13.2006 आर्थिक उन्नती मु पो गंगापूर तालुका -गंगापूर जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव सांडू अमृता वाहुळे   12.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव चंपाबाई नारायण मोरे   12.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव नंदाबाई अशोक भोसले   12.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव तुळशीराम श्रावण भालेराव   12.11.2006 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पालोद रामदास कचरु पगारे   28.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो पालोद तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पालोद रविदंर माणिकराव बोर्डे   28.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो पालोद तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पालोद कांताबाई दिलीप आव्हाड   28.07.2008 आर्थिक उन्नती मु पो पालोद तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पालोद पदमाबाई रतन साळवे   28.07.2008 आर्थिक उन्नती मु पो पालोद तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर रमाबाई शेनफड लोखंडे   15.01.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर सुपडू शमराव सुखडे   17.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर अनिल चिंतामण लाटे   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव सावळदबारा देवराव शंकर भालेराव   17.10.2006 आर्थिक उन्नती मु पो सावळदबारा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा उषाबाई दुर्गा खरे   17.10.2007 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु अशोक धनाजी पारधे   06.03.2007 आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव वरखेडी बु ज्ञानेश्श्वर धनाजी दामोधर     आर्थिक उन्नती मु पो वरखेडी बु तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर रामदास शिवराम बनसोड   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर कौतीक शिकर लोखडे   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर जगन कुंडलीक शिंदे   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर केशवरबाई पुंडलीक शिंदे   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर कौशल्याबाई तुकाराम बनसोड   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव तिडका सिंताराम शेनफडू खरे   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो तिडका तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव जंगलतांडा नथ्थु सखाराम मोची   19.07.2006 आर्थिक उन्नती मु पो जंगलतांडा तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव तिखी शंकर कोडीराम म्हस्के   30/09/2006 आर्थिक उन्नती मु पो तिखी तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर कैलास शिवराम दामोधर   19/07/2006 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर रविंद्र सांडू मगरे   19/07/2007 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
सोयगाव फर्दापुर शांताबाई दगडू दामोधर   19/07/2008 आर्थिक उन्नती मु पो फर्दापुर तालुका -सोयगांव जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव गुलाब पिराजी तुपे   4/1/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव शांताबाई आंबादास तुपे   4/2/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव अशोक विठठल गवळे   4/3/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव मिंलींद दशरथ साबळे   4/5/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव लक्ष्मण तुकाराम तुपे   4/5/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव गोविदराव बाबुराव तुपे   4/6/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव राजू नगोराव तुपे   4/7/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव शिल्पा भागाजी तुपे   4/8/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव चिंतामन विश्वनाथ मोरे   4/9/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री दरेगाव कडुबा येसुबा तुपे   4/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो दरेगाव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री पळशी बाळू गंगाराम निकम   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी प्रकाश पंडीत सोनवणे   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी भिमराव त्र्यंबक निकम   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी विजय पंडीत सोनवणे   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी अप्पामोहन निकम   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी नानामोहन निकम   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी कुंडलीक देवाजी सोनवणे   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मोढा उत्तम चरप निकम   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो मोढा तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड मोढा कांताबाई वामन कांबळे   5/10/2007 आर्थिक उन्नती मु पो मोढा तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा रंगनाथ भानुदास ब्राम्हरक्षे   18/07/2007 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा लहु सर्जेराव गवळी   18/07/2007 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा लक्ष्मण तुळशीराम ब्रम्राक्षे   18/07/2007 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा गुलाब लिंबाजी धयवट   18/07/2007 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद म्हैसमाळ संजय भागाजी जाधव   3/7/2007 आर्थिक उन्नती मु पो म्हैसमाळ तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद म्हैसमाळ हरी गंगाराम बनकर   3/7/2007 आर्थिक उन्नती मु पो म्हैसमाळ तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद म्हैसमाळ रामदास शंकर मोढे   3/7/2007 आर्थिक उन्नती मु पो म्हैसमाळ तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद म्हैसमाळ सरुबाई कचरु सातदिवे   20/02/2008 आर्थिक उन्नती मु पो म्हैसमाळ तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद म्हैसमाळ सावीत्रीबाई गहनाजी वाहुळ   20/02/2007 आर्थिक उन्नती मु पो म्हैसमाळ तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
खुलताबाद म्हैसमाळ दगडू गंगाराम बनकर   20/02/2008 आर्थिक उन्नती मु पो म्हैसमाळ तालुका -खुलताबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण पैठण सुंदराबाई रघूनाथ वावळे   10/5/2007 आर्थिक उन्नती मु पो पैठण तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर काशीनाथ सांडू खरात   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर रमेश चितामन खरात   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर अशोक दगडू साळवे   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर केरुबा तानाजी बोराडे   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर दिलीप कचरु कांबळे   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर सुरेश केशव वाघ   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर उत्तम केशव गडवे   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर सिध्दार्थ गंगाराम सोनवणे   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर भगवान लालचंद जाधव   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर देविदास घोंडीबा सोनवणे   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर कमलाबाई सुर्यभान सोनवणे   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर शेनकडू शिवराम चौतमल   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर कौशल्याबाई चिंतामन खरात   19/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर सुनिता शिवाजी सुरवाडे   31/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर गौतम किसन अहीरे   31/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर भगवान पांडूरग कानफळे   31/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर मंदाबाई जामसिंग पसरटे   31/05/2007 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा श्रीधर हरीभावू गायकवाड   16/052007 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा विठठल श्रेयस पाखरे   16/052008 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा अन्नासाहेब शेषराव गायकवाड   16/052009 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा जिजाबाई सोपानबाई ब्रम्हराक्षस   16/052010 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा बबन दशरथ गायकवाड   16/052011 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
पैठण विहामांडवा मालनबाई बाबुराव गायकवाड   16/052012 आर्थिक उन्नती मु पो विहामांडवा तालुका -पैठण जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर खरात प्रकाश शंकर   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर सोनंवणे भिमराव चिंधाजी   30/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी संजु हिरालाल रमणे   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी चंद्रभागा भिमराव गायकवाड   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी पवार दादाराव शंकर   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी पवार यादव उमाजी   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी पवार लिलाबाई शहादेव   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी सोनवणे पंडीत किशन   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी पवार कचराबाई भगत   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी सोनवणे पुडलीक पांडु   29/05/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी दिपचंद्र दगडु वाघ   4/7/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड कन्नड आशोक गयाबाई आगळे   4/7/2008 आर्थिक उन्नती मु पो कन्नड तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड कन्नड श्रिरंग भागाजी कांबळे   4/7/2008 आर्थिक उन्नती मु पो कन्नड तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी सुनिता सांडु पवार   4/7/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी चंदाबाई शामराव आगळे   4/7/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी भास्कर धर्मा गायकवाड   4/7/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा रामदास भिकन सोनवणे   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा धनराज कडूबा निकम   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा शामराव भिकन सोनवणे   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा लताबाई राजू खैरनार   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा लक्ष्मण सुपडू जाटोड   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा भिमराव कडूबा निकम   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर कडूबाई पांडूरंग खोतकर   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर सिताबाई गीरजा अप्पा वाघ   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर गयाबाई सुपडाजी वाघ   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर बाबुराव साळुबा तुपशेंद्रे   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर सोनाबाई लक्ष्मण चौथमल   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेगाव पूर्णाबाई रमाबाई आव्हाड   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेगाव काशीनाथ हरकु बोराडे   3/6/2008 आर्थिक उन्नती मु पो माळेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी(बु.) जाधव पांचाबाई लालचंद   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी(बु.) तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी(बु.) गायकवाड शांताबाई रमेश   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी(बु.) तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी(बु.) मोहिते कौसाबाई शंकर   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी(बु.) तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी(बु.) पर्द्मे सोनाबाई जयाजी   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी(बु.) तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी(बु.) मोहिते शेनकडाबाई तुकाराम   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी(बु.) तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी(बु.) चव्हाण कौशल्याबाई रामलाल   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी(बु.) तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी(बु.) मोहिते बनाबाई रंगनाथ   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी(बु.) तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर खरात शकुबाई शंकर   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर सोनवणे भागाबाई श्रवण   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर बागठाण गायकवाड सोमनाथ लहु   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो बागठाण तालुका -वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर बागठाण गायकवाड काळु पावळस   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो बागठाण तालुका -वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर बागठाण भुजंग पदमा अशोक   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो बागठाण तालुका -वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर बागठाण जाधव शोभा आण्णा   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो बागठाण तालुका -वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर बागठाण खरात बिजुबाई सखाहरी   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो बागठाण तालुका -वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर बागठाण कनगरे साहेबराव विश्वनाथ   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो बागठाण तालुका -वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर बागठाण खरात पुंजाहरी लक्ष्मण   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो बागठाण तालुका -वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
वैजापुर बागठाण कनगरे बबन गंगाधर   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो बागठाण तालुका -वैजापुर जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नादरपूर बावस्कर भिमराव संघाजी   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो नादरपूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नादरपूर बावस्कर रामदास संघाजी   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो नादरपूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी सुभद्राबाई पांडुरंग सोनवणे   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी दनके संगिता शामराव   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी बनाबाई बीसन खेत्रे   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
सिल्लोड पळशी खेत्रे नंदा ज्ञानेश्वर   4/8/2010 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी तालुका -सिल्लोड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव दाभाडे विठल काशिनाथ   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव हिराबाई रामाजी दोभाड   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव अंबादास पुडलीक चोतमल   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव रमेश शंकर भालेराव   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव ृभाऊसाहेब भिमराव चोतमल   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव आव्हाड शामराव रामाजी   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव गायकवाड ऊत्तम सांडु   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव आव्हाड कमराज रमाजी   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव कौशल्याबाई एकनाथ चातमल   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव गायकवाड सांडु साळुबा   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माडेगाव अण्णा लक्ष्मण चोतमल   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माडेगाव तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पडशी अल्काबाई भगवान मोहिते   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो पडशी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पडशी अशोक शंकर मोहिते   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो पडशी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पडशी पांडुरंग शंकर मोहिते   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो पडशी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी साहेबराव कचरु कांबळे   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी दगडू यशवंता जाधव   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी साईनाथ दादाराव खोतकर   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी दिलीप रामचंद्र पाचुदे   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेेगाव लोखंडी धोडीराम यशवंत जाधव   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो माळेेगाव लोखंडी तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा रतीलाल मोतीलाल डोंगरे   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा सुधाकर कल्याण पाखरे   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर मधुराबाई सिताराम पहारे   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर भिमराव शंकर गडवे   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड नागापूर संतोष सांडु कांबळेे   24/01/2013 आर्थिक उन्नती मु पो नागापूर तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री शिरोडी कडुबाई रामराव बोराडे   16/01/2012 आर्थिक उन्नती मु पो शिरोडी तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री शिरोडी रमेश भिमराव पाचुंदेे   16/01/2012 आर्थिक उन्नती मु पो शिरोडी तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री शिरोडी कुशीवर्ताबाई गंगाधर बोरडे   16/01/2012 आर्थिक उन्नती मु पो शिरोडी तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री शिरोडी प्रविण्ण मारुती ढगे   16/01/2012 आर्थिक उन्नती मु पो शिरोडी तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री शिरोडी विश्वनाथ भिमराव पाचुंदे   16/01/2012 आर्थिक उन्नती मु पो शिरोडी तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री शिरोडी बाळु सांडु पाचुंदे   16/01/2012 आर्थिक उन्नती मु पो शिरोडी तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.दिपक आनंदा मोहिते   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.रुपचंद शेकु वाघ   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेगाव ठो श्री.बळीराम नामदेव पवार   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो माळेगाव ठो तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.सुरेश सांडुजी शेजवळ   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.अनिल चंद्रभान शेजवळ   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.अशोक छगन विठोरे   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.अर्जुन साळुबा बनकर   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.रमेश देवाजी शेजवळ   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.कचरु त्र्यंबक अंभोरे   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड पळशी बु. श्री.भगवान शेकु शेलार   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो पळशी बु. तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा श्रीम.रंजनाबाई संतोष अंभोरे   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा  तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड भारंबा श्री.किशोर फकीरराव शेजवळ   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो भारंबा तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद
कन्नड माळेगाव लो श्री.बन्सीलाल धोंडीराम डोंगरे   19.10.2015 आर्थिक उन्नती मु पो माळेगाव लो तालुका -कन्नड जिल्हा -  औरंगाबाद

बीड

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
गेवराई  चकलाबा श्रीम.मोरे गंगुबाई तुकाराम 86400/- 2004-05   मु पो चकलाबा तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  चकलाबा श्रीम.कला हरी साळवे  86400/- 2004-05   मु पो चकलाबा तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  चकलाबा श्रीम.सुमन वसंत मंडलीक  86400/- 2004-05   मु पो चकलाबा तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  चकलाबा श्रीम.गंगु देवराव साळवे  86400/- 2004-05   मु पो चकलाबा तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  चकलाबा श्रीम.संगीता सुखदेव साळवे  86400/- 2004-05   मु पो चकलाबा तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  चकलाबा श्रीम.लिला आसाराम साळवे  86400/- 2004-05   मु पो चकलाबा तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
केज म्हसाजोग श्री.कासार अभिमान धेडे  201250/- 2005-06   मु पो म्हसाजोग तालुका - केज जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.गंगु किसन थोरात 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.पंडीत नंदाबाई दासू 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.मोरे सुशिला शेषराव  161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.ध्रुपती आश्रुबा मोरे 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी सुनंदा लक्ष्मण लोखंडे  161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.वंदना राजाभाऊ मोरे 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्री.मोरे यादव राणाजी 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.वैजंती आसाराम खंडागळे  161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.मुद्रीका बळीराम मोरे 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.सोनाबाई काशीराम थोरात  161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्री.रोकडे किसन खोबराजी 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.अनिता बाबासाहेब थोरात 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.जना गुलाब लोखंडे  161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.राजमती मधुकर मोरे 161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.नंदाबाई अंकुश थोरात  161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.लक्ष्मी नारायण सोनवणे  161596/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.शोभा धमेद्र मोरे  215460/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.सुधामती रामभाऊ थोरात  215460/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.सुधामती लक्ष्मण खंडाळे  212000/- 2005-06   मु पो पुरुषोत्तमपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  महातपूरी श्रीम.सेवंता चिमाजी लोखंडे 161596/- 2005-06   मु पो महातपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  महातपूरी श्री.नामदेव कोंडीबा लोखंडे  161596/- 2005-06   मु पो महातपूरी तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
गेवराई  सुरडी  श्रीम.जनाबाई विठ्ठल थडके 109350/- 2005-06   मु पो सुरडी  तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  सुरडी  श्रीम.मंगला रोहिदास काजळे 109350/- 2005-06   मु पो सुरडी  तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.गंगु संजय लोखंडे 161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.चतूरा अंकुश थोरात  161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.सुशिला रामदास कांबळे 161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.पार्वती राजाभाऊ लोखंडे  161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.सोनाबाई नारायण लोखंडे  161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.जिजा दगडू थोरात 161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.वेणू दगडू लखंडे  161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.सावित्रा शेषराव लोखंडे  161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सुलतानपूर  श्रीम.सागरबाई पंढरीनाथ रोकडे  161596/- 2005-06   मु पो सुलतानपूर तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  माजलगांव  श्रीम.अम्रपाली विनोद साळवे  409860/- 2005-06   मु पो माजलगांव  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  माजलगांव  श्रीम.केशर अरुन अलझेडे 409860/- 2005-06   मु पो माजलगांव  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  माजलगांव  श्रीम.कवसाबाई किसन सुतार  409860/- 2005-06   मु पो माजलगांव  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  माजलगांव  श्रीम.कल्पना नाना भिषण 409860/- 2005-06   मु पो माजलगांव  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  शिंपेटाकळी  श्रीम.तारामती सर्जेराव कसबे 258552/- 2005-06   मु पो शिंपेटाकळी   तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  शिंपेटाकळी  श्रीम.महानंदा रत्नाकर किर्ते 258552/- 2005-06   मु पो शिंपेटाकळी  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम.वंदना रघुनाथ चांदमारे  298080/- 2005-06   मु पो पात्रूड   तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम.संगीता बाबा चांदमारे 298080/- 2005-06   मु पो पात्रूड   तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
पाटोदा  थेरला श्रीम.दवशाला कैलास पायाळ 100000/- 2005-06   मु पो थेरला  तालुका - पाटोदा  जिल्हा -  बीड 
धारुर  देवठाण श्रीम.लक्ष्मी आश्रुबा वरकड  74115/- 2005-06   मु पो देवठाण  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
धारुर  देवठाण श्रीम.जनाबाई सैदू वरकड 74115/- 2005-06   मु पो देवठाण  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
अंबाजोगाई  धानोरा श्रीम.स्वाती सुधाकर साळूके 222750/- 2005-06   मु पो धानोरा  तालुका - अंबाजोगाई  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  बेलूरा  श्रीम.अनिता लक्ष्मण फुलवरे  158760/- 2005-06   मु पो बेलूरा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
गेवराई  धोडराई श्रीम.संगीता  विष्णु सिरसठ  265477/- 2005-06   मु पो धोडराई तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  धोडराई श्रीम.निकाळजे शाहू  रुजाजी  265477/- 2005-06   मु पो धोडराई तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  धोडराई श्रीम.शिंधु सखाराम हातागळे 265477/- 2005-06   मु पो धोडराई तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
गेवराई  धोडराई  श्रीम.सत्यभामा शंकर निकाळजे 265477/- 2005-06   मु पो धोडराई तालुका - गेवराई  जिल्हा -  बीड 
धारुर  देवदहीफळ  श्रीम.नंदाबाई सुभाष कांबळे 171600/- 2006-07   मु पो देवदहीफळ  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
धारुर  देवदहीफळ  श्रीम.चित्रा ज्ञानोबा पायके 171600/- 2006-07   मु पो देवदहीफळ  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
धारुर  देवदहीफळ  श्रीम.मंदाकिनी महादेव कुचेकर 171600/- 2006-07   मु पो देवदहीफळ  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  उमरी  श्रीम.गया श्रीरंग सोनवणे  121500/- 2006-07   मु पो उमरी  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  उमरी  श्रीम.संजीवणी बाळासाहेब साळवे 121500/- 2006-07   मु पो उमरी  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.कमला श्रीरंग शिरसठ 215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.शिंदे रुक्मीणी बालासाहेब 215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.आश्राबाई काशीनाथ धोडे 215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.अरुणा दुर्गादासा सुरवसे  215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.लक्ष्मी रामभाऊ हावणे  215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.बबीता भिमराव खंडागळे  215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.बबीता दंगडू घोडे  215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.राधीका एकनाथ सुर्वसे 215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम.शुभाबाई बाबुराव घोडे 215460/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  खेरडा  श्रीम.शितल राजाभाऊ दाहीजे 174960/- 2006-07   मु पो खेरडा तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.वत्सला होणाजी लोखडे  179712/- 2006-07   मु पो पुरुषोत्तमपूरी  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.कांता मंजा लोखंडे  179712/- 2006-07   मु पो पुरुषोत्तमपूरी  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.केशर केशव लोखंडे 179712/- 2006-07   मु पो पुरुषोत्तमपूरी  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी श्रीम.लता बळीराम लोखंडे 179712/- 2006-07   मु पो पुरुषोत्तमपूरी  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पुरुषोत्तमपूरी  श्रीम.कमल रामा लोखंडे 179712/- 2006-07   मु पो पुरुषोत्तमपूरी  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
धारुर  देवदहीफळ  श्रीम.व्दारका रामा शिंदे 234000/- 2006-07   मु पो देवदहीफळ  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
धारुर  देवदहीफळ  श्रीम.वंदना महादेव सहजराव 234000/- 2006-07   मु पो देवदहीफळ  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
धारुर  देवदहीफळ  श्रीम.सागर विनायक कांबळे 234000/- 2006-07   मु पो देवदहीफळ  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  जवळा श्रीम.डोगरे रुक्मीणीबाई भिका  108000/- 2006-07   मु पो जवळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
अंबाजोगाई  सावरगांव  श्रीम.भुतके मिराबाई फुलचंद 207000/- 2006-07   मु पो सावरगांव तालुका - अंबाजोगाई जिल्हा -  बीड 
धारुर  चिखली श्रीम.पार्वती भगवान शिंदे  842400/- 2006-07   मु पो चिखली  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
धारुर  चिखली श्रीम.‍ गया माणिक शिंदे 842400/- 2006-07   मु पो चिखली  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
धारुर  चिखली श्रीम.कस्तुरा दंगडू वगर  842400/- 2006-07   मु पो चिखली  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
धारुर  चिखली श्रीम.गवळणबाई सखाराम वाघमारे  842400/- 2006-07   मु पो चिखली  तालुका - धारुर   जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. इंदुबाई गेणु गाडेकर 485760/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. लक्ष्मी बाजीराव मोरे 214928/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. सुशिला विलास सिरसट 214928/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. सारजा गणेश जाधव 214928/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. इंदुबाई लिंबाजी माने 214928/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. मनिषा दगडू सुरवसे 214928/- 2006-07   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. निरगुना सुदाम उजगरे 1015560/- 2007-08   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. इंदू महादेव साळवे 1015560/- 2007-08   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. कमला मच्छिंद्र पटेकर 1015560/- 2007-08   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. शशिकला किसन अडागळे 1015560/- 2007-08   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  सादोळा  श्रीम. मालनबाई श्रीपती धोतरे 1015560/- 2007-08   मु पो सादोळा  तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्रीम. काकडे सविता सदाशिव 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. शिंदे नारायण हरीभाउ 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. शिदे मल्हारी बाबुराव 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. विठ्ठल नामदेव शिंदे 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. शिंदे उत्तम किसनराव 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. काकडे उत्तम बन्सी 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्रीम. सेानवण महानंदा मकरध्वज 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. शिंदे वैजीनाथ लक्ष्मण 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्रीम. कांबळे प्रयाग सुदामराव 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. शिंदे भगवान शिवाजी 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. शिंदे आत्माराम किसन 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. शिंदे गणपत शिवाजी 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. काकडे भगवाना बन्सी 1309440/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. काकडे दामोदर तुकाराम 594000/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. हरीभाऊ रामभाऊ शिंदे 594000/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
वडवणी हरिशचंद्र पिंप्री  श्री. देवीदास महादेव शिंदे 594000/- 2008-09   मु पो हरिशचंद्र पिंप्री तालुका - वडवणी जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. पार्वती मुकूंद ढगे 151200/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. अहील्या कोडीराम कांबळे 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम रुक्मीनी बाळासाहेब शिंदे 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. लता बाळु चौरे 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. अंबा लिंबा गवळी 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. शालनबाई शिवाजी भिसे 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. भामाबाई केशव शिंदे 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. सुदामती नामदेव वावळे 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. शिंदे शशीकला बापु 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्रीम. सुभद्राबाई सरस्वती कसबे 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्री. कांबळे भगवान घनशाम 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  नागडगांव  श्री. बळीराम महादेव तरकसे 190604/- 2008-09   मु पो नागडगांव तालुका - माजलगांव जिल्हा -  बीड 
धारुर  जवळा श्री. शिंदे बबन रंगा 324800/- 2008-09   मु पो जवळा तालुका - धारुर  जिल्हा -  बीड 
धारुर  जवळा श्री. यशवंत देवराव शिंदे 256000/- 2008-09   मु पो जवळा तालुका - धारुर  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम. कसबे माया बाबु 500000/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम. रंधावणे संजय सैादरमल 500000/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम. घडसिंग सरस्वती राजेभाउ 500000/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम. तांबवे अरुणा अंकूश 500000/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम. टेकाळे सुदामती मंचक 330000/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम. मेारे हौसाबाई रुपचंद 330000/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्रीम. भराडे शोभा उत्तम 330000/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्री. कांबळे संभाजी भिमाजी 235500/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्री. ऊफाडे बाळासाहेब झुगराजी 235500/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
माजलगांव  पात्रूड  श्री. कांबळे नवनाथ संभाजी 168000/- 2008-09   मु पो पात्रूड तालुका - माजलगांव  जिल्हा -  बीड 
बीड हिंगणी श्रीम. बोराडे विजुबाई नामदेव 187200/- 2008-09   मु पो हिंगणी तालुका - बीड जिल्हा -  बीड 
धारुर  खामगाव श्रीम. वाघमारे राधा त्र्यंबक 156000/- 2008-09   मु पो खामगाव तालुका - धारुर  जिल्हा -  बीड 
धारुर  खामगाव श्री. राउत लक्ष्मण तुकाराम 156000/- 2008-09   मु पो खामगाव तालुका - धारुर  जिल्हा -  बीड 
धारुर  खामगाव श्री. बनसोडे किसन मारुती 156000/- 2008-09   मु पो खामगाव तालुका - धारुर  जिल्हा -  बीड 
धारुर  खामगाव श्री. घडवे दत्तात्रय विठ्ठल 156000/- 2008-09   मु पो खामगाव तालुका - धारुर  जिल्हा -  बीड 
आष्टी आष्टी  श्रीम. संगीता देवीदास उणवणे 128150/- 2008-09   मु पो आष्टी  तालुका - आष्टी   जिल्हा -  बीड 
आष्टी आष्टी  श्रीम. ताराबाई कैलास जाधव 128150/- 2008-09   मु पो आष्टी  तालुका - आष्टी   जिल्हा -  बीड 
आष्टी आष्टी  श्री. राधव रखमाजी बापु, 128150/- 2008-09   मु पो आष्टी  तालुका - आष्टी   जिल्हा -  बीड 
धारुर  जवळा श्री. संजय विश्वनाथ शिंदे 648750/- 2013-14   मु पो जवळा तालुका - धारुर  जिल्हा -  बीड 
धारुर  जवळा श्री. मसा देवराव शिंदे 648750/- 2013-14   मु पो जवळा तालुका - धारुर  जिल्हा -  बीड 

जालना

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
परतुर सावरगांव श्री. वक्ते सर्जेराव केशव, मु.पो. सावरगांव बु.,  ता. परतूर, जि. जालना     अर्थिक प्रगती मु.पो. सावरगांव बु.,  ता. परतूर, जि. जालना
परतुर सावरगांव श्री. सोनटक्के सुर्यभान रानु, मु. पो. सावरगांव बु. ता.  परतूर,जि. जालना     अर्थिक प्रगती मु.पो. सावरगांव बु.,  ता. परतूर, जि. जालना
जालना पळसखेडा श्रीमती लांडगे रामकोर दत्ता, मु.पो. पळसखेडा, जि. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. पळसखेडा बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना पळसखेडा श्रीमती कांबळे पंचफुला मल्हारी, पळसखेडा,   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. पळसखेडा बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना पळसखेडा श्री. प्रधान प्रभा गोविंदा, पळसखेडा, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. पळसखेडा बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना पळसखेडा श्री. कांबळे भानुदास संतुबा, पळसखेडा,   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. पळसखेडा बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना पळसखेडा श्री.  कांबळे दगडूबा संतुबा, पळसखेडा,   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. पळसखेडा बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना सेवली श्रीमती वेणुताई भगवान सदावर्ते, सेवली,ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सेवली  ता. जालना जि. जालना
जालना सेवली श्रीमती लक्ष्मीबाई कोंडीबा खंदोर, सेवली, ता.जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सेवली  ता. जालना जि. जालना
जालना सेवली श्रीमती गयाबाई श्रीरंग काकडे सेवली, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सेवली  ता. जालना जि. जालना
जालना सेवली श्रीमती सुभद्राबाई विश्वनाथ कांबळे, सेवली, ता.जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सेवली  ता. जालना जि. जालना
जालना सेवली श्रीमती जिजाबाई शांताराम खंदारे , सेवली, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सेवली  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  तुरेराव सुनिल चिंतामन, बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. पळसखेडा बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  डोके सर्जेराव चंद्रभान , बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  डोके  कुंडलीक  कचरु ,बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  पाळमुख भास्कर सुदाम , बोरगांव , ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, डोके  बारकु शंकर, बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  रणशुर राजु राहिदास,  बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  तुरेराव चिंतामन शंकर, बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  डोके  दिनकर  कुंडलीक, बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  डोके वैजनाथ बारकु, बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव, श्री.  डोके  अर्जुन सत्यभान,  बोरगांव, ता. जालना   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव बु.,  ता. जालना जि. जालना
बदनापुर रोषणगांव श्रीमती शशिकला बाळुजी हिवाळे, रा. रोषणगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. रोषणगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर  पीरसावंगी श्रीमती कौसाबाई रामराव डोंगरे, पीरसावंगी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  पीरसावंगी  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर  पीरसावंगी श्रीमती  गयाबाई  पांडूरंग बोरुडे, पिरसांवगी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  पीरसावंगी  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर  पीरसावंगी श्री.  पांडूरंग धोंडीबा बोरुडे, पिरसावंगी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  पीरसावंगी  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर सायगांव श्रीमती ताईडकर लता निवृत्ती, सायगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सायगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर सायगांव श्रीमती खरात कौताबाई दादाराव, सायगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सायगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर सायगांव श्री.  सोनवणे सखाराम तुकाराम,  सायगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सायगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर सायगांव श्री. थोरात केरुबा नामदेव, सायगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सायगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर सायगांव श्री.  गोरे कोंडीबा  भागुजी, सायगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सायगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर सायगांव श्री. श्रीसुंदर प्रभाकर सुंदरराव सायगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सायगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर ढोकसाळ श्रीमती रेशमाबाई दशरथ लोखंडे,  ढोकसाळ   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  ढोकसाळ  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर ढोकसाळ श्रीमती शांताबाई कोंडीबा गवळी, ढोकसाळ   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  ढोकसाळ  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर ढोकसाळ श्री. अशोक याकुबा गायकवाड, ढोकसाळ   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  ढोकसाळ  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर ढोकसाळ श्री. मोकिंदा कचरु मगरे, ढोक साळ   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  ढोकसाळ  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर ढोकसाळ श्री. माधव दौलत गवळी,ढोक साळ   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  ढोकसाळ  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर ढोकसाळ श्री.  जगन ओंकार घोरपडे, ढोक साळ   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  ढोकसाळ  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर ढोकसाळ श्री.  देवराव पांडूरंग लोखंडे ढोकसाळ   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  ढोकसाळ  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर  पठारदेऊळगांव श्री.  वाघमारे छबु कमलाकर पठारदेऊळगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  पठारदेऊळगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर  पठारदेऊळगांव श्री.  लोखंडे  कचरु  छबु  पठारदेऊळगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  पठारदेऊळगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर  पठारदेऊळगांव श्री.  पिंपळे तोतालाल तुळशिराम, पठारदेऊळगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  पठारदेऊळगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर  पठारदेऊळगांव श्रीमती पार्वताबाई जिवन पिंपळे, पठारदेऊळगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  पठारदेऊळगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर  पठारदेऊळगांव श्री.  पिंपळे हरिचंद्र तुळशिराम, पठारदेऊळगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  पठारदेऊळगांव  ता. बदनापुर जि. जालना
अंबड सारंगपुर श्री. तांबे मोहन बन्सी, सारंगपुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.   सारंगपुर  ता. अंबड जि. जालना
अंबड सारंगपुर श्री. घागरे उत्तम गोमाजी, सारंगपुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.   सारंगपुर  ता. अंबड जि. जालना
अंबड सारंगपुर श्री. घागरे गुलाब वामन, सारंगपुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.   सारंगपुर  ता. अंबड जि. जालना
अंबड शिराढोण श्रीमती सखुबाई रामभाऊ येडे शिराढोण   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.   शिराढोण  ता. अंबड जि. जालना
अंबड शिराढोण श्री. मस्के निवृत्ती भिकाजी शिराढोण   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.   शिराढोण  ता. अंबड जि. जालना
घनसांवगी लमाणवाडी श्री. जाधव हिरामन रावसाहेब लमाणवाडी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  लमाणवाडी  ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी लमाणवाडी श्री.  जाधव रावसाहेब आबाजी, लमाणवाडी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  लमाणवाडी  ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी रामसगांव श्रीमती शांताबाई सुंदर हिवाळे  रामसगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. रामसगांव  ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी रामसगांव श्रीमती उमाप सुमन लक्ष्मण रामसगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. रामसगांव  ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी रामसगांव श्रीमती सुमन दादाराव आव्हाड, रामसगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. रामसगांव  ता. घनसांवगी जि. जालना
परतुर डोलारा श्रीमती केसराबाई सुदाम हिवाळे, डोलारा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. डोलारा  ता. परतुर जि. जालना
परतुर डोलारा श्री.  गौतम नामदेव वाघमारे,  डोलारा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. डोलारा  ता. परतुर जि. जालना
परतुर डोलारा श्री.  छबूराव  बापुराव हिवाळे,डोलारा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. डोलारा  ता. परतुर जि. जालना
परतुर डोलारा श्री.  शाहू  काळाजी वाघमारे, डोलारा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. डोलारा  ता. परतुर जि. जालना
परतुर डोलारा श्री.  नामदेव आश्रूबा थोरात,डोलारा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. डोलारा  ता. परतुर जि. जालना
परतुर डोलारा श्री.  दामोधर आश्रूबा थोरात, डोलारा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. डोलारा  ता. परतुर जि. जालना
परतुर डोलारा श्रीमती शांताबाई पाईकराव डोलारा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. डोलारा  ता. परतुर जि. जालना
परतुर डोलारा श्री.  शिवाजी  हिवाळे, डोलारा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. डोलारा  ता. परतुर जि. जालना
जालना सेवली, श्रीमती खंदारे ममताबाई आनंदा, रा. सेवली,   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सेवली  ता. जालना जि. जालना
जालना सेवली, श्रीमती खंदारे मुक्ताबाई कचरु, रा. सेवली   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सेवली  ता. जालना जि. जालना
जालना सेवली, श्रीमती सदावर्ते सरस्वती साहेबराव.,  रा. सेवली   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सेवली  ता. जालना जि. जालना
जालना शेवगा श्रीमती पाखरे प्रयागबाई सुदामराव., रा.शेवगा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. शेवगा ता. जालना जि. जालना
जालना वरखेडा श्री. खाडे सोपान नाथा, विधवा, रा. वरखेडा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. वरखेडा ता. जालना जि. जालना
जालना वरखेडा श्री. खाडे कचरु  बन्सी, विधवा,रा.वरखेडा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. वरखेडा ता. जालना जि. जालना
जालना वरखेडा श्री. खाडे सुधाकर भाऊराव, विधवा, रा.वरखेडा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. वरखेडा ता. जालना जि. जालना
जालना वरखेडा श्री.  खाडे सुभाष अंकुश, विधवा, रा.वरखेडा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. वरखेडा ता. जालना जि. जालना
जालना वरखेडा श्री. खाडे  पुंजाराम अंकुश, रा. वरखेडा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. वरखेडा ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव श्री. डोके नाथा सत्यभान, रा. बोरगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव ता. जालना जि. जालना
जालना बोरगांव श्रीमती उघडे छबुबाई भास्कर, रा.बोरगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बोरगांव ता. जालना जि. जालना
जालना बाजीउम्रद श्रीमती रुख्मीनीबाई प्रल्हाद लोखंडे, विधवा,  रा. बाजीउम्रद   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. बाजीउम्रद ता. जालना जि. जालना
जालना रोषणगांव श्रीमती गोदाबाई भिकाजी गाडगे,रा. रोषणगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.रोषणगांव ता. जालना जि. जालना
जालना रोषणगांव श्रीमती समिदराबाई भाऊसाहेब कुलकर्णी ,रा. रोषणगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. रोषणगांव ता. जालना जि. जालना
बदनापुर कस्तुरवाडी श्रीमती अभोरे शोभाबाई  बापुराव., रा. कस्तुरवाडी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. कस्तुरवाडी ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर कस्तुरवाडी श्रीमती  मस्के दगडाबाई मेहबूबा उर्फ दगडाबाई बळवंता बोर्डे, रा. कस्तुरवाडी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. कस्तुरवाडी ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर नानेगांव श्रीमती दाभाडे तुळसाबाई सर्जेराव., रा. नानेगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  नानेगांव ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर नानेगांव श्री. कसाब रॉबीन केशव, रा. नानेगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  नानेगांव ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर नानेगांव श्रीमती दाभाडे तान्हाबाई वामनराव, रा. नानेगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  नानेगांव ता. बदनापुर जि. जालना
घनसांवगी सोयगांव श्रीमती रुखमनबाई धनाजी जाधव, विधवा, रा. सोयगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. सोयगांव ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी देवडीहादगांव श्री.खुळे बन्सी सखाराम., रा.देवडीहादगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.देवडीहादगांव ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी देवडीहादगांव श्री.खुळे पांडूरंग सखाराम, रा.देवडीहादगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.देवडीहादगांव ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी देवडीहादगांव श्री.खुळे प्रभू   तुकाराम, रा.देवडीहादगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.देवडीहादगांव ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी देवडीहादगांव श्री.  खुळे नंदू गणपत, रा.देवडीहादगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.देवडीहादगांव ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी  राजेगांव श्रीमती  कांबळे वन्साबाई गंगाधर-  विधवा, रा. राजेगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  राजेगांव ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी  राजेगांव श्री.  अहिरे रमेश अर्जुन, रा. राजेगांव   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.  राजेगांव ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी दहिगव्हाण बु. श्री. लोंढे दामोधर धोंडीबा, रा. दहिगव्हाण बु.   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. दहिगव्हाण बु ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी बोडखा श्री.  भगवान कोंडीबा साठे, रा. बोडखा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.बोडखा ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी पाडूळी खुर्द श्रीमती गंगुबाई भानुदास दाभाडे, रा. पाडूळी खुर्द   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.पाडूळी खुर्द ता. घनसांवगी जि. जालना
परतुर आष्टी श्री. खरात जनाबाई धोंडीबा,विधवा, आष्टी, ता. परतुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर आष्टी श्रीमती इंगळे विठाबाई  भिकाजी, विधवा, रा. आष्टी, ता. परतुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर आष्टी श्रीमती रोहिमल रुखमन किसनराव., विधवा, रा. आष्टी, ता. परतुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर आष्टी श्रीमती भालशंकर राजाबाई लिंबाजी, रा.आष्टी, ता. परतुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर आष्टी श्रीमती  सुटे सत्यभामा लाला, रा. आष्टी, ता. परतुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
 मंठा उस्वद श्रीमती चंद्रभागाबाई किसन कांबळे, रा. उस्वद, ता. मंठा   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.उस्वद ता.  मंठा जि. जालना
परतुर श्रीष्टी श्रीमती. लहाडे शषीकला दूण्यंतारा. मु.पो.श्रीष्टी, ता.परतूर,जि.जालना.   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर श्रीष्टी श्रीमती. साबळे सुनिता साबळे रा. मु.पो.श्रीष्टी, ता.परतूर,जि.जालना.   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर श्रीष्टी श्रीमती. साबळे सत्यभामा केरुबा रा. मु.पो.श्रीष्टी, ता.परतूर,जि.जालना.   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर श्रीष्टी श्रीमती. पाजगे नर्मदा रामचंद्र रा. मु.पो.श्रीष्टी, ता.परतूर,जि.जालना.   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर श्रीष्टी श्रीमती. सरकटे कौशल्याबाई रामभाऊ रा. मु.पो.श्रीष्टी, ता.परतूर,जि.जालना.   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर श्रीष्टी श्रीमती. हजारे शोभा प्रल्हाद रा. मु.पो.श्रीष्टी, ता.परतूर,जि.जालना.   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
परतुर श्रीष्टी श्रीमती. साबळे कोंडीराम नामदेव रा. मु.पो.श्रीष्टी, ता.परतूर,जि.जालना.   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.आष्टी ता. परतुर जि. जालना
घनसांवगी देवडी हादगांव श्रीमती सखुबाई उत्तमराव खुळे मु. पो रा देवडी हादगांव, ता. घनसावंगी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.देवडी हादगांव ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी पाडुळी खु श्री दाभाडे इंदर सर्जेराव रा. पाडुळी खु. ता .घनसावंगी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.पाडुळी खु ता. घनसांवगी जि. जालना
घनसांवगी पाडुळी खु श्री. दाभाडे मच्छींद्र किसनराव ा रा. पाडुळी खु. ता .घनसावंगी   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो.पाडुळी खु ता. घनसांवगी जि. जालना
बदनापुर मानदेऊळगांव श्रीमती. खिल्लारे अंतिकाबाई फकीरा . रा. मानदेऊळगांव ता. बदनापुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. मानदेऊळगांव ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर मानदेऊळगांव श्रीमती .हिवाळे सखुबाई रुस्तुम रा. मान्देऊळगांव ता. बदनापुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. मानदेऊळगांव ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर मानदेऊळगांव श्री . डोळसे रंगनाथ गोविंदराव रा मानदेऊळगांव ता. बदनापुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. मानदेऊळगांव ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर मानदेऊळगांव श्रीमत. डोळसे व्दारका लहु रा मानदेऊळगांव ता. बदनापुर   24.07.2006 अर्थिक प्रगती मु.पो. मानदेऊळगांव ता. बदनापुर जि. जालना
बदनापुर मानदेऊळगांव श्री. डोळसे राजु लहु रा मानदेऊळगांव ता. बदनापुर   11.08.2008 अर्थिक प्रगती मु.पो. मानदेऊळगांव ता. बदनापुर जि. जालना

हिंगोली

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
वसमत नाहद श्रीमती जमदाडे अनुसया देवराव 311570.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. वसमत. मु. पो. नाहद 
वसमत नाहद श्रीमती थोरात केरुबाई रखमाजी 309220.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. वसमत. मु. पो. नाहद 
वसमत नाहद श्रीमती जमदाडे रमाबाई काशिनाथ 210610.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. वसमत. मु. पो. नाहद 
वसमत चिखली श्रीमती लोंढे भागाबाई शिवराम 193993.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. वसमत. मु. पो. चिखली
वसमत चिखली श्रीमती पहारे आसराबाई रामचंद्र 193991.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. वसमत. मु. पो. चिखली
वसमत चिखली मस्के संतराम हैबती 193991.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. वसमत. मु. पो. चिखली
वसमत आरळ श्रीमती टापरे सुमन रमेश 211100.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. वसमत. मु. पो. आरळ
औंढा दुधाळा श्री खंदाडे नामदेव दगडू 169205.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा. मु. पो. दुधाळा
औंढा ना., येळी श्री घुगे ज्ञानोबा विठोबा 212226.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा.ना. मु. पो. येळी
औंढा ना., येळी श्रीमती पंडीत भिमाबाई गणपत 212226.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा.ना. मु. पो. येळी
औंढा ना., येळी श्री खिल्लारे गोविंद येझू 212226.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा.ना. मु. पो. येळी
औंढा ना., येळी श्री खिल्लारे सागर नारायण 212226.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा.ना. मु. पो. येळी
औंढा ना., येळी श्री मोगरे नारायण खंडूजी 212226.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा.ना. मु. पो. येळी
हिंगोली वांझोळा कांबळे इंदुबाई प्रकाश 131455.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. वांझोळा
हिंगोली वांझोळा कांबळे वेनुताई सुभाष 131455.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. वांझोळा
हिंगोली वांझोळा भालेराव आनंदाबाई मंचक 131455.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. वांझोळा
हिंगोली वांझोळा कांबळे सुनिता नारायण 131455.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. वांझोळा
हिंगोली वांझोळा इंगोले गयाबाई काळोजी 131455.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. वांझोळा
हिंगोली वांझोळा उचित ताराबाई अशोक 131455.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. वांझोळा
हिंगोली बोंडाळा श्रीमती जुमडे चंद्रभागाबाई प्रल्हाद 107200.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. बोंडाळा
हिंगोली आंबाळा इंगळे शोभाबाई उत्तम 156190.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. आंबाळा
हिंगोली खानापूर ब श्री डोंगरे मनोहर माधव 138920.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. खानापूर ब
हिंगोली खानापूर ब श्री पठाडे काशिराम किसन 158550.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. खानापूर ब
हिंगोली दुर्गसागंवी श्री साठे राघो केरबा 138920.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. दुर्गसागंवी
हिंगोली दुर्गसागंवी श्री ढोले नारायण देवराव 138920.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. दुर्गसागंवी
हिंगोली दुर्गसागंवी श्री शिवराम भागाजी कांबळे 185100.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. दुर्गसागंवी
हिंगोली दुर्गसागंवी श्री धांडोरे यशाजी कांबळे 185400.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. हिंगोली. मु. पो. दुर्गसागंवी
कळमनुरी डोंगरगांव पुल नरवाडे कांताबाई शेषेराव 218825.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. डोंगरगांव पुल
कळमनुरी डोंगरगांव पुल रायघोळ विमलबाई दिलीप 218825.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. डोंगरगांव पुल
कळमनुरी तरोडा. आवटे नामदेव दशरथ 140250.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तरोडा.
कळमनुरी देवदरी साबळे कानबाराव लिंबाजी 86660.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. देवदरी
कळमनुरी सुकळीवीर साळवे जयवंता कचरु 198430.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. सुकळीवीर
कळमनुरी सुकळीवीर शितळे महादु कोंडबा 198430.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. सुकळीवीर
कळमनुरी सुकळीवीर ढेंबरे गंगाधर आबाजी 198430.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. सुकळीवीर
कळमनुरी सुकळीवीर शितळे मारोती सटवा 198430.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. सुकळीवीर
कळमनुरी सुकळीवीर सुर्यवंशी दत्ता वामन 198430.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. सुकळीवीर
कळमनुरी सुकळीवीर कांबळे शेषाबाई लक्ष्मण 198430.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. सुकळीवीर
कळमनुरी सुकळीवीर खटावे सुंदराबाई नारोजी 198430.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. सुकळीवीर
कळमनुरी तोंडापूर श्रीमती रुख्मीनबाई मेश्राम 233640.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तोंडापूर
कळमनुरी तोंडापूर श्री थोरात भिवाजी यादव 233640.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तोंडापूर
कळमनुरी तोंडापूर श्रीमती सारजाबाई कानबा 233640.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तोंडापूर
कळमनुरी तोंडापूर श्रीमती लक्ष्मीबाई नागोराव लांडगे (कांबळे) 221280.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तोंडापूर
कळमनुरी तोंडापूर श्री नामदेवराव भिकाजी सोनटक्के 212400.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तोंडापूर
कळमनुरी तोंडापूर श्री उत्तम रेष्माजी गजभारे 227800.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तोंडापूर
कळमनुरी तोंडापूर श्री बिबीषण चांदू इंगोले 233640.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तोंडापूर
कळमनुरी तोंडापूर श्री धारबा तुकाराम थोरात 234960.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. कळमनुरी. मु. पो. तोंडापूर
सेनगांव लिंबाळा आ श्री कांबळे तुकाराम निवृत्ती 95867.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. लिंबाळा आ
सेनगांव लिंबाळा आ श्री गवळी परसराम संभाजी 95867.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. लिंबाळा आ
सेनगांव लिंबाळा आ श्री गवळी शिवराम संभाजी 95866.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. लिंबाळा आ
सेनगांव वडहिवरा श्री सभादिंडे सुवर्णा वसंता 114520.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. वडहिवरा
सेनगांव गणेशपूर श्री कांबळे बबन आश्रोबा 177590.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. गणेशपूर
सेनगांव गणेशपूर श्री कांबळे आश्रोबा राघोजी 177590.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. गणेशपूर
सेनगांव वायचाळ पिंप्री श्रीमती इंगोले बेबी मोतीराम 222990.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. वायचाळ पिंप्री
सेनगांव वायचाळ पिंप्री खडसे भिमराव कुंडलिक 222990.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. वायचाळ पिंप्री
सेनगांव वायचाळ पिंप्री भगत प्रभाकर उत्तम 222990.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. वायचाळ पिंप्री
सेनगांव खुडज रेष्मा कुंडलिक उबाळे 225660.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. खुडज
सेनगांव खुडज वनिता भिमराव उबाळे 225660.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. सेनगांव. मु. पो. खुडज
औंढा ना., साळणा अशोक भिमराव खिल्लारे 1444400.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा ना.,. मु. पो.साळणा
औंढा ना., साळणा भगवान कोंडबा धाबे 144400.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा ना.,. मु. पो.साळणा
औंढा ना., केळी श्रीमती द्रोपताबाई प्रकाश खिल्लारे 215140.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा ना.,. मु. पो.केळी
औंढा ना., केळी रमेश सुदाम खिल्लारे 213404.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा ना.,. मु. पो.केळी
औंढा ना., केळी शकंर नामदेव खिल्लारे 214125.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा ना.,. मु. पो.केळी
औंढा ना., केळी हिरामण दिंगाबर खिल्लारे 215295.00 09.04.2009 सदर जमिन सद्या वापरात आहे. जिल्हा हिंगोली, ता. औंढा ना.,. मु. पो.केळी

लातूर

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
जळकोट रावनकोळा थोडगे लालू बाबाराव 76000/- 24.11.2005 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. जळकोट, मु. पो. रावनकोळा 
जळकोट रावनकोळा वाघमारे केरबा यादव 76000/- 24.11.2005 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. जळकोट, मु. पो. रावनकोळा 
जळकोट रावनकोळा कांबळे सोपान्न संभाजी 80275/- 24.11.2005 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. जळकोट, मु. पो. रावनकोळा 
जळकोट रावनकोळा कांबळे गोपाळ सटवा 79325/- 24.11.2005 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. जळकोट, मु. पो. रावनकोळा 
जळकोट रावनकोळा सोनकांबळे चंदर पिराजी 79325/- 24.11.2005 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. जळकोट, मु. पो. रावनकोळा 
जळकोट रावनकोळा वाघमारे जीवन शंकर 76000/- 24.11.2005 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. जळकोट, मु. पो. रावनकोळा 
जळकोट रावनकोळा वाघमारे माधव किसन 79325/- 24.11.2005 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. जळकोट, मु. पो. रावनकोळा 
जळकोट रावनकोळा गायकवाड वंदनन शेषेराव 76000/- 24.11.2005 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. जळकोट, मु. पो. रावनकोळा 
चाकूर जानवळ श्रीमती रंभा रमेश टेकाळे 105000/- 26.08.2006 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ मान्ने न्नंदू नागनाथ 104300/- 26.08.2006 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ दांडगे ज्ञान्नोबा बाळू 104300/- 26.08.2006 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
लातूर चिंचोली (ब) श्रीमती घन्नगावकर न्निलावती 166440/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. लातूर, मु. पो. चिंचोली (ब)
लातूर चिंचोली (ब) चौधरी बालासाहेब देवीदास 166440/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. लातूर, मु. पो. चिंचोली (ब)
चाकूर शिरनाळ कांबळे न्नारायण अमृता 112000/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. शिरनाळ
चाकूर जानवळ गायकवाड त्रिंबक महादू 104800/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. शिरनाळ
चाकूर जानवळ कांबळे सुभाष न्नामदेव 100800/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. शिरनाळ
चाकूर जानवळ सावंत दत्तु मुंजाजी 100800/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. शिरनाळ
चाकूर जानवळ कांबळे गणपती हिरामण 107800/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. शिरनाळ
चाकूर जानवळ कांबळे भगवान्न सुदामा 104300/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. शिरनाळ
चाकूर जानवळ कांबळे संतराम लक्ष्मण 105000/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. शिरनाळ
चाकूर हानमंतवाडी गुळवे मषन्ना तुळशीराम 113960/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. हानमंतवाडी
चाकूर हानमंतवाडी गुळवे विठ्ठल जळबा 120120/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. हानमंतवाडी
चाकूर सांडोळ देवकते विठ्ठल कचरु 125160/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. सांडोळ
चाकूर सांडोळ श्रीमती ताईबाई मल्लारी 141525/- 06.02.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. सांडोळ
चाकूर महांडोळ वाघमारे जळबा न्नारायण 134000/- 06.02.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ कांबळे बाबू लक्ष्मण 128000/- 06.02.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ सुर्यवंशी बाबू मोरोबा 81337/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ बेडे महादेव गोविंद 93737/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ सुयंवंशी उत्तम दशरथ 151524/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ कांबळे प्रभु महादू 109200/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ सुर्यवंशी गोरोबा न्नामा 93737/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ कांबळे महादेव प्र्रभु 109200/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. महांडोळ
चाकूर जानवळ लोखंडे इंदूबाई दत्तात्रय 126000/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ वाघमारे कुशाबाई मुरलीधर 126000/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
अहमदपूर मांगदरी वाघमारे शिवाजी जळबा 91350/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. अहमदपूर, मु. पो. मांगदरी
अहमदपूर मांगदरी चौथरे न्निवृत्ती मुक्तीराम 95025/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. अहमदपूर, मु. पो. मांगदरी
अहमदपूर मांगदरी चौथरे पिराजी नाामदेव 95475/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. अहमदपूर, मु. पो. मांगदरी
अहमदपूर मांगदरी चौथरे चांगुना किशन्न 95550/- 25.01.2008 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. अहमदपूर, मु. पो. मांगदरी
चाकूर जानवळ लोखंडे राजकुमार सोपान 160000/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ गायकवाड निर्मलाबाई दगडू 164000/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ कांबळे संभाजी नारायण 172000/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ गायकवाड लक्ष्मण इराप्पा 160000/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ शिंदे दगडू हरीबा 160000/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ सोनकांबळे नामदेव वैजनाथ 160000/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ सोनकांबळे नागनाथ एकनाथ 172000/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. जानवळ
चाकूर डोंग्रज कवीता काशिनाथ गायकवाड 236350/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज सोपान कोंडीबा सगर 237600/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज भानुदास नाम सुर्यवंशी 220050/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज देवबा नागोराव कोल्हेवाट 237600/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज पंडीत वामनराव आवळे 252450/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज नामदेव आनंदा गायकवाड 238950/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज दत्ता गणपती कोल्हेवाड 243000/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज गायकवाड आनंदा नामा 238950/- 01.12.2013 दारिद्रय रेषेखालील अनु.जाती व नवबौध्द भुमिहिन शेतमजुर कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे व उत्पन्नवाढीसाठी  जमिन उपलब्ध करुन देऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे. जिल्हा लातुर, ता. चाकूर, मु. पो. डोंग्रज

नांदेड

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
नायगांव अंतरगांव पवार प्रकाश गोविंद   जुन-2007 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव, मु. पो. अंतरगांव
नायगांव अंतरगांव पवार केशव चांदबा   जुन-2007 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव, मु. पो. अंतरगांव
नायगांव अंतरगांव सुर्यवंशी निवृत्ती दगडूजी   जुन-2007 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव, मु. पो. अंतरगांव
मुखेड कर्णा तोटरे कल्लूबाई चांदू   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. पो.कर्णा
.मुखेड कर्णा सोनकांबळे आनंदा मरिबा   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. पो.कर्णा
मुखेड कर्णा गवळे बाबु शंकर   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. पो.कर्णा
मुखेड कर्णा गवळे गंगाधर माधव   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. पो.कर्णा
लोहा ढाकणी गजभारे इंदूबाई गंगाधर   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. लोहा, मु. ढाकणी
भोकर नागापूर भागनबाई शंकर कसबे   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर, मु. नागापूर
भोकर नागापूर मारोती गणपती जोधळे   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर, मु. नागापूर
भोकर नागापूर जनाबाई मरीबा कसबे   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर, मु. नागापूर
भोकर किनी बासनुरे हौसाबाई सय्याजी   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर, मु. किनी
भोकर किनी भाडेकर भोजन्ना देवन्ना   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर, मु. किनी
भोकर किनी भालेराव गंगाराम पिराजी   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर, मु. किनी
हिमायतनगर सिरंजनी घुले सत्यभामाबाई  विठल   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. हिमायतनगर, मु. सिरंजनी
हिमायतनगर सिरंजनी गायकवाड गोदावरीबाई नागोराव   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. हिमायतनगर, मु. सिरंजनी
मुखेड धामनगांव तोटरे बाबु लालबा   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. धामनगांव
मुखेड धामनगांव तोटरे बाबु लक्ष्मण   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. धामनगांव
मुखेड धामनगांव नरवाडे बापुसाहेब पिराजी   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. धामनगांव
कंधार लाडका बोयेवार यमनाबाई शिवाजी   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. कंधार, मु. लाडका
हदगांव सावरगांव (मा) वंदना दिंगाबर गायकवाड   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. हदगांव, मु. सावरगांव (मा)
हिमायतनगर सिंरजणी नागरे लक्ष्मीबाई सावजी   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. हिमायतनगर, मु. सिंरजणी
बिलोली चिंचाळा श्रीमती जनाबाई सटवा वाघमारे   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. बिलोली, मु. चिंचाळा
मुखेड मुगांव श्रीमती कैतिक बाई मरीबा कांबळे   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. मुगांव
मुखेड मुगांव श्रीमती सुमनबाई गोंविद मोरे   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. मुगांव
मुखेड मुगांव श्री पिराजी बाबूराव बैलकर   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. मुगांव
नायगांव घुगंराळा श्रीमती सुर्यवंशी धोडयाबाई जयवंत   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव, मु. घुगंराळा
नायगांव घुगंराळा श्रीमती सुर्यवंशी सरजाबाई गंगाधर   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव, मु. घुगंराळा
नायगांव घुगंराळा श्री ननुरे रामदास सटवाजी   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव, मु. घुगंराळा
नायगांव घुगंराळा श्री आढाव पुंडलीक निवृत्ती   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव, मु. घुगंराळा
नायगांव घुगंराळा श्री हणमंते परबत शंकर   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव, मु. घुगंराळा
देगलूर शहापूर श्रीमती कांबळे शारदाबाई चंद्रकांत   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. देगलूर, मु. शहापूर
देगलूर शहापूर श्रीमती वाघमारे केवळाबाई मोगलाजी   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. देगलूर, मु. शहापूर
मुखेड मंग्याळ श्री बिजले सोमन गोविंद   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. मंग्याळ
मुखेड कर्णा सोमवारे पिराजी पुंडलीक   सन 2010-11 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड, मु. कर्णा
लोहा कापशी (बु) कमलबाई दत्ता शिंदे   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता.लोहा, मु. कापशी (बु)
मुखेड धामनगांव बाबुलाल विठ्ठल गौंडाले   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता.मुखेड, मु. धामनगांव
मुखेड धामनगाव माधव पिराजी नरवाडे   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता.मुखेड, मु. धामनगांव
माहूर ंहिगणी आवळे रामराव गणपत   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता.माहूर, मु. ंहिगणी
भोकर किनी गुंडेवाड पोशट्टी गंगाराम   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. किनी
भोकर किनी समुद्रवाड गंगाराम भुमन्ना   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. किनी
भोकर किनी समुद्रवाड पोशट्टी बडा गंगाराम   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. किनी
भोकर किनी श्रीमती उदगीरकर शारदाबाई गणपती   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. किनी
मुखेड मंग्याळ श्रीमती नागरबाई निवृत्ती कोद्रे   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड मु. मंग्याळ
हि.नगर सिरंजणी बाबुलाल गंगाराम नरवाडे   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. हि.नगर मु. सिरंजणी
हि.नगर सिरंजणी नरवाडे चंद्रकांत मोहन   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. हि.नगर मु. सिरंजणी
माहूर तांदळा भरणे संजय चाफाजी   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. माहूर मु. तांदळा
किनवट पिंपरफोडी नरसिंग देवन्ना बिडदुलवार   सन 2012-13 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. किनवट मु. पिंपरफोडी
बिलोली हुनगूदा दावलबाजे अनुसया विठ्ठल   सन 2013-14 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. बिलोली मु. हुनगूदा
बिलोली हुनगंुदा बोदलेवार गंगाबाई संभाजी   सन 2013-14 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. बिलोली मु. हुनगूदा
बिलोली हुनगुंदा धर्मापुरे साहेबराव पोचिराम   सन 2013-14 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. बिलोली मु. हुनगूदा
बिलोली हुनगुंदा कांबळे सुभाष बाळू   सन 2013-14 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. बिलोली मु. हुनगूदा
भोकर भुरभुशी गाडेकर शांताबाई आनंदा   सन 2013-14 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. भुरभुशी
भोकर भुरभुशी कंडेलवार आडेलबाई पोशट्ठी   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. भुरभुशी
भोकर भुरभशी सावळे विलास नागोराव   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. भुरभुशी
भोकर पाळज डोंगरे भोजाबाई महादू   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. पाळज
भोकर पाळज तिरमनदार भुमाभाई गंगाराम   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. पाळज
भोकर नेकली गडमोड नरसुबाई चांदु   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. नेकली
भोकर नेकली हेमले सागरबाई शेषेराव   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. नेकली
भोकर पाळज सोनकांबळे भुमाबाई गंगाधर   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. पाळज
भोकर पाळज डोंगरे गंगाधर भिवाजी   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. पाळज
भोकर पाळज डोंगरे सोनाबाई लक्ष्मण   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. पाळज
भोकर नेकली हेमले माधव बाबजी   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. नेकली
भोकर पाळज बोलकर साईनाथ लक्ष्मण   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. नेकली
भोकर पाळज दासरवाड लक्ष्मीबाई पोशट्ठी   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. भोकर मु. पाळज
मुखेड धामनगांव वाघमारे विठ्ठल गंगाराम   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड मु. धामनगांव
मुखेड धामनगांव नरवाडे सुरेश लालबा   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड मु. धामनगांव
मुखे्‌ेड धामनगांव तोटरे जनाबाई गंगाराम   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड मु. धामनगांव
मुखेड धामनगांव तोटरे श्यामराव लक्ष्मण   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. मुखेड मु. धामनगांव
नायगांव मुगांव गंगाबाई दशरथ कांबळे   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव  मु. मुगांव
नायगांव मुगांव दिंगाबर नागा गंगासागरे   सन 2014-15 अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन लाभार्थ्यांना उदर निर्वाहसाठी साधन जिल्हा नांदेड, ता. नायगांव  मु. मुगांव

उस्मानाबाद

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
तुळजापूर हगलूर श्री. दादा भगवान गवळी 1558400 /- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता. तुळजापूर, मु. पो. हगलूर
तुळजापूर हगलूर श्रीमती निलाबाई निवृत्ती गवळी 1558400/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता. तुळजापूर, मु. पो. हगलूर
तुळजापूर हगलूर श्री. तुकाराम भगवान गवळी 1558400/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता. तुळजापूर, मु. पो. हगलूर
तुळजापूर हगलूर श्री. शिवाजी विश्वंभर गवळी 1558400/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता. तुळजापूर, मु. पो. हगलूर
तुळजापूर हगलूर सौ. चंपाबाई भगवान गवळी 1558400/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता. तुळजापूर, मु. पो. हगलूर
परंडा परंडा शाबु तात्या भोसले 156120/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा महेंद्ग माणिक बनसोडे 424500/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा बुवा माणिक बनसोडे 424500/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
तुळजापूर काटगाव मर्‍याप्पा दत्तु गोरसे 192192/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव निवृत्ती नामदेव गायकवाड 191136/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गवळू रेवन देडे 192192/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गोरसे मुद्गिका महादेव 192192/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गवळी अंबादास सदाशिव 191136/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर नळदुर्ग हरीबा पंढरी कांबळे 452592/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.नळदुर्ग
तुळजापूर किलज चितामणी चंद्गाप्पा कांबळे 77220/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.किलज
तुळजापूर किलज रूकमिनबाई खंडू राजगुरू 77220/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.किलज
तुळजापूर सावरगाव फडके प्रल्हाद बापू 318780/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो. सावरगाव
तुळजापूर सावरगाव डोलारे विठ्ठल सोपान 316800/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो. सावरगाव
तुळजापूर सावरगाव श्रीम. सुशिला बाबू पाटोळे 140580/- 14.6.2006 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो. सावरगाव
तुळजापूर काटगाव कांबळ चंदू लक्ष्मण 172044/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव बनसोडे जिजाबाई तम्मा 169920/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव कांबळे उत्तम तायाप्पा 169920/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर अणदूर कांबळे रावसाहेब हरीबा 427200/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.अणदूर
तुळजापूर अणदूर सुर्यवंशी रोहीदास सादू 368400/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.अणदूर
तुळजापूर अणदूर कांबळे लक्ष्मीबाई बंडा 368400/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.अणदूर
तुळजापूर अणदूर व्हटकर पांडूरंग उमराव 424800/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.अणदूर
परंडा परंडा राठोड बाबू भिकाजी 576000/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा चोथमहल चांगदेव अप्पाराव 576000/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा शिंदे मालनबाई अर्जून 656640/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा शिंदे सिद्गाम दासू 656640/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा शेलार नामदेव बाबू 656640/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा शिंदे रामा किशन 656640 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा बनसोडे भास्कर धुळाजी 656641 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा वाकचौरे हिरामन किसन 660480 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा चंदनशिवे शकुंतला भैरू 660480/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा बनसोडे सोमा देवू 660480/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा शिंदे धोंडिबा विठ्ठल 660480/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा साळवे भाऊ लाला 512000/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा बनसोडे दादासाहेब विठ्ठल 512000/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा कसाब शाळूबाई दशरथ 512000/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा भोसले भिवा मानाप्पा 512000/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा प्रकाश वामन शिंदे 512000/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा बनसोडे विष्णू दादा 512000/- 25.7.2007 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
तुळजापूर काटगाव गेंदाबाई अरविंद कांबळे 174168/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गंगाबाई भानूदास वाघमारे 174168/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव जनार्दन मल्हारी गोरसे 173106/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव शशाबाई चिमाजी देडे 174168/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव बाई आप्पा ढवळे 169920/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गोरसे अनुसया तुकाराम 169920/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव अहिरे गुंडाबाइ धर्मा 169920/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव सुरवसे मुक्ताबाई प्रभू 169920/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव कांबळे अशोक तायाप्पा 210600/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव साखरे संगमेश्वर प्रल्हाद 210600/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटी डोळसे दादाराव गोरख 131760/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटी
तुळजापूर काटी बनसोडे महेश विठोबा 131760/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटी
तुळजापूर काटी चव्हाण संगिता आबा 131760/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटी
तुळजापूर काटी लोंढे विठ्ठल सिताराम 131760/- 22.8.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटी
तुळजापूर देवसिंगा-तु कैलास सिताराम भगत 122244/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो. देवसिंगा-तु
तुळजापूर देवसिंगा-तु गुलाब गणपती वाघमारे 122244/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो. देवसिंगा-तु
तुळजापूर देवसिंगा-तु कस्तुरा अंबादास कांबळे 122244/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो. देवसिंगा-तु
तुळजापूर देवसिंगा-तु बळी पांडूरंग मस्के 122244/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो. देवसिंगा-तु
तुळजापूर देवसिंगा-तु जनार्दन दगडू मस्के 122244/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो. देवसिंगा-तु
परंडा परंडा शिंदे लक्ष्मण दामू 550400/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
तुळजापूर हगलूर गवळी धुळाप्पा विश्वनाथ 156000/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.हगलूर
तुळजापूर मोर्डा बायडा कुंडलिक पांडागळे 110600/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.मोर्डा
तुळजापूर मोर्डा मेसा लक्ष्मण पांडागळे 110600/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.मोर्डा
तुळजापूर मोर्डा रामलिंग नामदेव वाघमारे 105000/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.मोर्डा
तुळजापूर मोर्डा विजय देविदास पांडागळे 104300/- 19.11.2008 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.मोर्डा
तुळजापूर काटगाव साखरे मधूकर श्रावण 169920/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गायकवाड धुळाप्पा गणपती 169920/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गोरसे गोपाळ गोविंदा 169920/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव खुडे मल्हारी राजू 169920/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव खुडे रकमाबाई जोतीबा 169920/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव देडे राजू काशिनाथ 187200/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव पारधे बळी आमंक 187200/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव कांबळे अंकुश साधू 187200/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गोरसे तायनाबाई दगडू 187200/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गोरसे तायाप्पा केरबा 177840/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव देडे भाऊ चिमाजी 176770/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव धोंडाबाई शिवाजी क्षिरसागर 177840/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव शेंडगे सोजल गणपती 177840/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव पारधे विठ्ठल आमंक 177840/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव मेसाबाई सुर्यकांत साखरे 176670/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव चंद्गभागाबाई महादेव कांबळे 176670/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गोरसे पांडूरंग दत्तू 177840/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव वाघमारे शांताबाई रामा 182664/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव कांबळ ेमारूती साधू 181602/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव पारधे बाबू अमंक 181602/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव गायकवाड नागनाथ तुकाराम 182664 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव कांबळे लक्ष्मी तायाप्पा 181602/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव तुकाराम मल्ला गायकवाड 181602/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर काटगाव पारधे बाळू साधू 181602/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.काटगाव
तुळजापूर हगलूर गवळी गोरोबा सदाशिव 181602/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.हगलूर
तुळजापूर हगलूर कांबळे विजयकुमार मोतीराम 181602/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.हगलूर
तुळजापूर हगलूर सिताराम बाबू पाडोळे 181602/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.हगलूर
परंडा परंडा लक्ष्मी उध्दव बनसोडे 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा महादेव तुकाराम सरवदे 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा सुमन विठ्ठल कांबळे 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा बाबासाहेब बन्सी पालखे 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा लक्ष्मण कचरू शिंदे 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा दिनेश उत्तरेश्वर बनसोडे 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
परंडा परंडा लालन बब्रुवान भोसले 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.परंडा , मु. पो.परंडा
तुळजापूर अणदूर कांबळे मधूकर शिवाजी 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.अणदूर
तुळजापूर अणदूर गायकवाड गणपती साधू 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.अणदूर
तुळजापूर अणदूर कांबळे भारतबाई प्रकाश 551040/- 13.2.2009 होय जिल्हा उस्मानाबाद, ता.तुळजापूर , मु. पो.अणदूर

भंडारा

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
भंडारा पांढराबोडी  श्रीमती चंद्रकांता डोमाजी उके रा. पांढराबोडी ता. जि. भंडारा 207000/- 30.11.2005 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. पांढराबोडी
भंडारा सिरसी श्री.मन्साराम माधो रामटेके रा.सिरासी ता.जि. भंडारा 182700/- 30.11.2005 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. सिरसी
भंडारा सिरसी श्री.चंद्रमणी शिवशंकर भिवगडे रा. सिरसा ता. जि.भंडारा 181800/- 30.11.2005 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. सिरसी
भंडारा जमनह श्री.परसराम तेजराम साखरे रा. जमनी ता.जि. भंडारा 201600/- 30.11.2005 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. जमनह
भंडारा सिरसी श्री.पांडुरंग अंबादास रामटेके रा. सिरसी ता. जि. भंडारा 202050/- 30.11.2005 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. सिरसी
भंडारा दाभा श्री.भारत देवदास वासनीक रा.दाभा ता. जि.भंडारा 201600/- 30.11.2005 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. दाभा
भंडारा खुटसावरी श्रीमती अंजिरा नरेश गोस्वामी, (परितक्त्या) मु. खुटसावरी ता. जि. भंडारा 146918/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. खुटसावरी
भंडारा खुटसावरी श्रीमती उत्तमा जिवरदास कोटांगले (विधवा) मु.खुटसावरी ता.जि.भंडारा 200077/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. खुटसावरी
भंडारा खुटसावरी श्री.नरेश बिसन बोरकर मु.खुटसावरी ता.जि.भंडारा 184200/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. खुटसावरी
भंडारा खुटसावरी श्री.इसन भानु बोरकर मु.खुटसावरी ता.जि.भंडारा 184200/-  14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. खुटसावरी
भंडारा खुटसावरी श्री.देवानंद रामाजी मेश्राम मु.खुटसावरी ता.जि.भंडारा 184200/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. खुटसावरी
भंडारा खुटसावरी श्री.अरविंद भगवान बन्सोड रा.खुटसावरी ता.जि.भंडारा 184200/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. खुटसावरी
भंडारा खुटसावरी श्री.हारीहर तुळशिराम खोब्रागडे मु.खुटसावरी ता.जि.भंडारा 184200/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. खुटसावरी
भंडारा खुटसावरी श्री.जितेंद्र दुर्योधन वासनीक मु.खुटसावरी ता.जि.भंडारा 184200/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. खुटसावरी
भंडारा मांडवी श्री.रूपचंद्र मोराती टेंभूर्णे रा.मोंडवी ता. जि. भंडारा 201000/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. मांडवी
मोहाडी नवेगाव (बु) श्रीमती जसवंती भाऊराव रोडगे (विधवा) रा. नवेगाव बु.ता. मोहाडी जि. भंडारा 153925/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. नवेगाव (बु)
मोहाडी नवेगाव (बु) श्री. सुनिल विश्वनाथ बोरकर मु. नवेगाव बुज. ता.मोहाडी जि.भंडारा 153925/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. नवेगाव (बु)
मोहाडी नवेगाव (बु) श्री.सुरविर श्रीराम डोंगरे रा.नवेगाव बुज. ता. मोहाडी जि.भंडारा 137987/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. नवेगाव (बु)
मोहाडी करडी श्रीमती सुनिता अनिल गणवीर (विधवा) रा.करडी ता. मोहाडी जि. भंडारा 137986/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी करडी श्रीमती सत्यकला वातुजी भेरजार (विधवा) रा.करडी ता. मोहाडी जि.भंडारा 137986/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी करडी श्री.दिपक सुखदास बर्वे मु. करडी ता.मोहाडी जि. भंडारा 132965/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी नवेगाव (बु) श्रीमती कासूबाई मधुकर डोंगरे रा.नवेगाव बुज. ता मोहाडी जि. भंडारा 132965/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. नवेगाव (बु)
मोहाडी करडी श्री.भेाजराम जियालाल जगनीत रा. करडी ता. मोहाडी जि. भंडारा 132965/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी करडी श्री.नरेंद्र वातुजी भेरजार रा.करडी ता. मोहाडी जि. भंडारा 132965/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी करडी श्रीमती भागरथाबाई जनार्दन लांजेवार रा.करडी ता. मोहाडी जि. भंडारा 132965/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी करडी श्री.गोपाल कचरु ढोके रा.करडी ता. मोहाडी जि. भंडारा 132965/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी नवेगाव (बु) श्रीमती बबीता सेवक डोंगरे (विधवा) रा.नवेगाव बुज.मोहाडी जि. भंडारा 128138/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. नवेगाव (बु)
मोहाडी ढिवरवाडा श्री.रत्नघोष माधो बोरकर रा.ढिवरवाडा ता.मोहाडी जि. भंडारा 212220/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. ढिवरवाडा
मोहाडी कान्हळगाव श्री.विजय नागोजी कांबळे रा.कान्हळगाव पो. मुढरी ता.मोहाडी जि. भंडारा 237115/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. कान्हळगाव
मोहाडी करडी श्रीमती गंगासागर लोकचंद मेश्राम (विधवा) मु.पो.करडी ता. मोहाडी जि. भंडारा 144498/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी करडी श्री.अरुण चरणदास शेंडे मु.पो.करडी ता. मोहाडी जि. भंडारा 162112/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी करडी श्री.विजय माहो गणवीर मु.पो.करडी ता. मोहाडी जि.भंडारा 126342/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. करडी
मोहाडी नरसिंहटोला श्री.पृथ्वीराज कवळू नंदेश्वर मु.नरसिंहटोला पो.देव्हाडा(बु)ता. मोहाडी जि.भंडारा 164750/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. नरसिंहटोला
मोहाडी देव्हाडा (बुज) श्री.नरेंद्र गोपीचंद्र बन्सोड मु.पो.देव्हाडा(बु) ता.मोहाडी जि.भंडारा 162750/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. देव्हाडा (बुज)
मोहाडी वरठी श्रीमती दर्शना विनोद गजभिये (विधवा) मु.वरठी ता.मोहाडी जि. भंडारा 348750/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. वरठी
मोहाडी वरठी श्रीमती सुनिता ऊर्फ वर्षा विनोद मेश्राम (विधवा) मु.गांधीवार्ड वरठी ता.मोहाडी जि.भंडारा 348750/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. मोहाडी, मु. पो. वरठी
तुमसर कवलेवाडा श्री.प्रेमदास श्यामराव सांगोडे रा.कवलेवाडा ता.तुमसर जि. भंडारा 256542/- 28.10.2005 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. कवलेवाडा
तुमसर कवलेवाडा श्री.राजेंद्र गोखल जनबंधू रा.कवलेवाडा ता.तुमसर जि.भंडारा 255944/- 28.10.2005 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. कवलेवाडा
तुमसर गर्रा/बघेडा श्रीमती कौतुक श्रावण वासनिक मु.गर्रा बघेडा ता.तुमसर जि.भंडारा 125580/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. गर्रा/बघेडा
तुमसर गर्रा/बघेडा श्री.सागरताबाई अंजनदास गौरेकर (विधवा) मु.गर्रा बघडा ता. तुमसर जि. भंडारा 144375/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. गर्रा/बघेडा
तुमसर पवनारा श्री.धर्मपाल धनश्याम रामटेके मु.पवनारा पो.चिचोली ता.तुमसर जि.भंडारा 145159/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर पवनारा श्री.आनंद गौतू मेश्राम मु.पवनारा पो.चिचोली ता. तुमसर जि.भंडारा 145159/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर पवनारा श्री.मनोज हिरामण चव्हाण मु.पवनारा पो.चिचोली ता. तुमसर जि.भंडारा 84934/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर पवनारा श्रीमती बसंताबाई रूपचंद बावणे (विधवा) मु.पवनारा पो.चिचोली ता.तुमसर जि.भंडारा़ /-84933 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर पवनारा श्री.अशेाक दोडकू नागदेवे मु.पवनारा पो.चिचोली ता. तुमसर जि.भंडारा 84933/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर पवनारा श्रीमती मनोरमा रमेश रामटेके (विधवा) मु.पवनारा पो.चिचोली ता. तुमसर जि.भंडारा 74550/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर पवनारा श्रीमती पुस्तकला देवजी बागडे (विधवा) मु.पवनारा पो.चिचोली ता.तुमसर जि. भंडारा 74550/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर पवनारा श्रीमती निरूपारा गौरीशंकर नागदेवे (विधवा) मु.पवनारा पो. चिचोली ता.तुमसर जि.भंडारा 71750/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर पवनारा श्रीमती पंचशिला दिनदयाल नागदेवे (विधवा) मु.पवनारा पो.चिचोली ता.तुमसर जि.भंडारा 71750/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पवनारा
तुमसर सिलेगाव श्रीमती ममताबाई मनोज घरडे (परितक्त्या) मु.सिलेगाव पो.वाहणी ता.तुमसर जि.भंडारा 215265/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. सिलेगाव
तुमसर सिलेगाव श्रीमती ताराबाई जाधेराव मळामे (विधवा) मु.सिलेगाव वाहणी ता.तुमसर जि.भंडारा 215265/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. सिलेगाव
तुमसर सिलेगाव श्री.लाखळू हनवत मेश्राम मु.सिलेगाव पो.वाहणी ता.तुमसर जि.भंडारा 215265/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. सिलेगाव
तुमसर देवसर्रा कु.हंसाबाई पतीराम बागडे मु.देवसर्रा पो. बपेरा ता.तुमसर जि.भंडारा 107992/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. देवसर्रा
तुमसर देवसर्रा श्री.सदाशिव प्रेमलाल उंदिरवाडे मु.देवसर्रा पो.बपेरा ता.तुमसर जि.भंडारा 107993/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. देवसर्रा
तुमसर देवसर्रा श्री.राजू हंसराज डोंगरे मु.देवसर्रा पो.बपेरा ता. तुमसर जि. भंडारा 107993/- 14.07.2006 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. देवसर्रा
तुमसर परसवाडा श्रीमती हेमलता प्रभाकर वासनिक (विधवा) मु.परसवाडा पो. देव्हाडी ता.तुमसर जि.भंडारा 200218 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. परसवाडा
तुमसर परसवाडा श्री.शंकर बारकू खरोले मु.परसवाडा.पो देव्हाडी ता. तुमसर जि.भंडारा 216887/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. परसवाडा
तुमसर शिवणी श्री.वासुदेव गुलाब बागडे मु.शिवणी पो.माडगी ता.तुमसर जि. भंडारा 182880/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. शिवणी
तुमसर शिवणी श्री.रमेश भवसागर मु.शिवणी पो. माडगी ता. तुमसर जि.भंडारा 182880/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. शिवणी
तुमसर पांजरा (दें) श्री.रामु लखू निखाडे मु.पांजरा (दे) पो.माडगी ता. तुमसर जि.भंडारा 210312/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पांजरा (दें)
तुमसर पांजरा (दें) श्री.विजय रामचंद्र बावणे मु.पांचरा (दे) पो. माडगी ता.तुमसर जि.भंडारा 210312/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पांजरा (दें)
तुमसर पांजरा (दें) श्री.नामदेव लखू निखोडे मु.पांजरा (दे) पो.माडगी मा. तुमसर जि.भंडारा 181633/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. पांजरा (दें)
तुमसर मांढळ श्रीमती कलाबाई मारोती कनोजे मु.मांढळ पो.माडगी ता. तुमसर जि.भंडारा 262890/- 20.03.2007 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. मांढळ
तुमसर खापा श्री.अरविंद चंदन गणवीर रा.खापा ता.तुमसर जि. भंडारा 503686/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्री.राजकुमार मोतीराम इंगळे रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 503686/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्री.रविचंद्र चंद्रभान गणवीर रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 497544/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्रीमती कलाबाई सुदाम गणवीर (विधवा) रा.खापा ता. तुमसर जि.भंडारा 497544/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्रीमती रत्नमाला मोहन नागदेवे (विधवा) रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 497542/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्री.शंकर राजाराम पटले रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 497542/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्री.मुकुंद भाऊदास डोंगरे रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 497542/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्री.मनोहर सुकतन कनोजा रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 497542/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्री.वामन सिताराम नागदेवे रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 497544/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्रीमती प्रभा रमेश नंदागवळी (विधवा) रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 497542/- 29.032008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर खापा श्री.हंसराज चंदन गणवीर रा.खापा ता.तुमसर जि.भंडारा 497542/- 29.03.2008 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. खापा
तुमसर मांडवी श्रीमती तुरसाबाई जयंतकुमार नागदेवे मु.मांडवी पो.वाहणी ता.तुमसर जि.भंडारा 156370/- 24.02.2009 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. मांडवी
तुमसर मांडवी श्री.संतोष गोविंदा खडसे मु.मांडवी पो. वाहणी ता.तुमसर जि.भंडारा 159360/- 24.02.2009 आर्थिक उन्नती जि. भंडारा, ता. तुमसर, मु. पो. मांडवी

नागपूर

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
सावनेर रा.नांदुरी ता.सावनेर   1.35 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, मु. पो. नांदुरी ता.सावनेर
सावनेर केळवद, ता.सावनेर   1.35 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, मु. पो. केळवद, ता.सावनेर
सावनेर खैरी ढालगांव   1.28 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, मु. पो. खैरी ढालगांव, ता.सावनेर
सावनेर रायबासा ता.सावनेर   1.35 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, मु. पो. रायबासा ता.सावनेर
सावनेर केळवद, ता.सावनेर   1.35 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, मु. पो. केळवद, ता.सावनेर
काटोल मंगालडोह   1.20 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. मंगालडोह, 
काटोल पारडसिंगा   1.30 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. पारडसिंगा
काटोल खुर्सापार, ता.काटोल   0.80 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. खुर्सापार
काटोल मेंढेपठार, ता.काटोल   0.80 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. मेंढेपठार
काटोल चिखली (मेघे) ता.काटोल   1.64 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. चिखली (मेघे) 
काटोल येरला धोटे, ता.काटोल   1.64 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. येरला धोटे
काटोल येनवा ता.काटोल   1.64 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. येनवा
काटोल चिखली (मेघे) ता.काटोल   1.64 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. चिखली (मेघे) 
काटोल येरला धोटे, ता.काटोल   1.65 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. येरला धोटे
काटोल तपनी, ता.काटोल   0.60 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता.काटोल, मु. पो. तपनी
काटोल तपनी, ता.काटोल   0.60 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. तपनी
काटोल मेंढेपठार, ता.काटोल   1.50 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. मेंढेपठार
काटोल लाखोळी, ता.काटोल   1.74 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. लाखोळी
कुही खैरलांजी ता.कुही   1.22 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. कुही, मु. पो. खैरलांजी
कुही वेलतुर ता.कुही   1.22 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. कुही, मु. पो. वेलतुर
कुही वेलतुर ता.कुही   1.22 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. कुही, मु. पो. वेलतुर
काटोल सोनुली ता. काटोल   1.20 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. सोनुली
काटोल मेंढेपठार, ता.काटोल   1.21 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल , मु. पो. मेंढेपठार
काटोल सोनुली ता.काटोल   1.00 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. सोनुली
काटोल ईसापुर ता.काटोल   1.04 हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. ईसापुर, मु. पो. सोनुली
काटोल वाढोणा काटोल   1.11  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. वाढोणा
नरखेड हिवरमठ ता.नरखेड   1.49  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. हिवरमठ
नरखेड लोहारी सावंगा, ता.नरखेड   1.49  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. लोहारी सावंगा
काटोल आरंभी, काटोल   1.47  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. आरंभी सावंगा
नरखेड लोहारी सावंगा, ता.नरखेड   1.47  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. लोहारी सावंगा
नरखेड जाटलापुर   1.46  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. जाटलापुर
नरखेड रामठी   1.46  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. रामठी
नरखेड लोहारी सावंगा, ता.नरखेड   1.46  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. लोहारी सावंगा
नरखेड लोहारी सावंगा, ता.नरखेड   1.46  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. लोहारी सावंगा
काटोल भोरगड   1.24  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. भोरगड
काटोल सावळी   1.23  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. सावळी
काटोल जुनेवानी   1.23  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. काटोल, मु. पो. जुनेवानी
कुही सावळा   1.44  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. कुही, मु. पो. सावळा
नरखेड मोहदी दवळी   1.00  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. मोहदी दवळी
नरखेड मोहदी दवळी   1.00  हे.आर.जमिन 2004-05 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. मोहदी दवळी
नरखेड मेंढला   0.81  हे.आर.जमिन 19/3/2016 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. मेंढला
नरखेड वाढोणा नरखेड   1.60  हे.आर.जमिन 19/3/2016 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. वाढोणा नरखेड
नरखेड मेंढला   1.60  हे.आर.जमिन 19/3/2016 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. मेंढला
नरखेड मेंढला   1.60  हे.आर.जमिन 19/3/2016 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. मेंढला
नरखेड वाढोणा नरखेड   1.60  हे.आर.जमिन 19/3/2016 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. वाढोणा नरखेड
नरखेड वाढोणा नरखेड   1.11  हे.आर.जमिन 19/3/2016 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. वाढोणा नरखेड
नरखेड वाढोणा नरखेड   1.55  हे.आर.जमिन 19/3/2016 स्वयंरोजगाराकरीता जिल्हा नागरपुर, ता. नरखेड, मु. पो. वाढोणा नरखेड

वर्धा

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
आर्वी दहेगाव गोंडी राजेश झापूरूजी गौरखेडे 50160/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. दहेगाव गोंडी
आर्वी मदना कैलास बूदाजी गौरखेडे  49780/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मदना
आर्वी मदना प्रकाश दत्तूजी दाभणे  61560/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मदना
आर्वी मदना चरणदास उंकडराव खांडेकर 61560/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मदना
आर्वी किन्हाळा लक्ष्मी माणिकराव वाघमारे 42210/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. किन्हाळा
आर्वी किन्हाळा संगिता सुरेन्द्र गुजर  47235/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. किन्हाळा
आर्वी उमरी सु नागोराव कृष्णाजी कुसळे 47235/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. उमरी सु
आर्वी मोरंगाणा रविन्द्र रामभाऊ सहारे 47235/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मोरंगाणा
आर्वी मोरंगाणा राजेश महादेवराव भोयर 47235/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मोरंगाणा
आर्वी मोरंगाणा लक्ष्मण हरीजी वानखेडे 47235/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मोरंगाणा
आर्वी मोरंगाणा किशोर नारायण भागवते 46900/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मोरंगाणा
आर्वी मोरंगाणा प्रशांत गणपतराव मेंढे 46900/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मोरंगाणा
आर्वी मोरंगाणा सिध्दार्थ यादवराव सहारे 66690/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. मोरंगाणा
आर्वी खरांगणा निर्मला गौरखनाथ बेंन्डे 51300/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. खरांगणा
आर्वी खरांगणा सुरेश पुंडलिक पडघान  51300/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. खरांगणा
आर्वी खरांगणा हरिशचंन्द्र भोगूजी वानखेडे 44555/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. खरांगणा
आर्वी खरांगणा देवकी पंढरी बेंन्डे 44555/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. खरांगणा
आर्वी पाचोड मांडवा रमेश हरीभाऊ तेंलगे 54080/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. पाचोड मांडवा
आर्वी परसोडी सुखदेव श्यामराव डोळे 53760/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. परसोडी
आर्वी सालदरा रोहणा ज्ञानेश्वर महादेव आटे 53760/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. सालदरा रोहणा
आर्वी पाचोड मांडवा देवराव अर्जून पाटील  54400/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. पाचोड मांडवा
आर्वी टाळी महादेव रामकृष्ण बोदिले 53760/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. टाळी
आर्वी निझामपुर टाळी अशोक‍ भिमराव गुजर 54240/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. निझामपुर टाळी
आर्वी निझामपुर टाळी राजू रामकृष्ण बोदिले 53760/- 28.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. निझामपुर टाळी
वर्धा उमरी मेघे भोजराज देवमण भगत 150930/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. वर्धा, मु. पो. उमरी मेघे
वर्धा उमरी मेघे केशव बापूराव लोहवे 148995/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. वर्धा, मु. पो. उमरी मेघे
वर्धा उमरी मेघे विनोद बाळकृष्ण शेळके 148995/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. वर्धा, मु. पो. उमरी मेघे
वर्धा मदनी सिताबाई हरीभाऊ भगत 57638/-  27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. वर्धा, मु. पो. मदनी
वर्धा मदनी शांताबाई पुरुषोत्तम शंभरकर 57638/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. वर्धा, मु. पो. मदनी
वर्धा मदनी रोशन फुलचंद थुल  48937/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. वर्धा, मु. पो. मदनी
वर्धा मदनी गंगुबाई बळीराम भगत 49300/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. वर्धा, मु. पो. मदनी
वर्धा मदनी सिध्दार्थ एकनाथ कोथळकर 43863/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. वर्धा, मु. पो. मदनी
सेलु सालई ला सुरेश काबलाजी डोंगरे  63508/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. सेलु, मु. पो. सालई ला
सेलु आमगाव जं रतन तुकाराम वालेकर 63507/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. सेलु, मु. पो. आमगाव जं
सेलु सालई ला नामदेव तुकडोजी डोंगरे 63985/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. सेलु, मु. पो. सालई ला
आर्वी निंबोली संघमित्रा गौतम पोहेकरे 92365/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी , मु. पो. निंबोली
देवळी आडेगाव नंदाबाई सुरेश कांबळे  72900/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी , मु. पो. आडेगाव
आष्टी शिरसुली ज्ञानेश्वर मारोतराव सोनटक्के 58500/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी , मु. पो. शिरसुली
आष्टी   विलास सावजी शेंन्डे 58950/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी
आष्टी   राजेन्द्र हरीभाऊ महाजन  58950/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी
हिंगणघाट अल्लीपुर शंकर रामाजी डाहाके 150657/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर माधव डुबाजी ताकसांडे  150657/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर वामन महादेव शिखरे 151599/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर वसंता राघोबाजी खांडस्कर 151599/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर संजय नारायण गवळी 151599/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर शंकर पुडलिक शिवणकर 151599/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर गौतम सहदेव काबंळे  151599/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर सुमेध एकनाथ भगत 151599/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर कविता मंगल धनविज 150657/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर रामकृष्ण करणूजी तुट 170435/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट मु. पो. अल्लीपुर
देवळी शिरपुर हो सरूबाई सुभानजी जाधव  39000/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. शिरपुर हो
देवळी शिरपुर हो नानूबाई सुरेश वाघमारे 39000/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. शिरपुर हो
देवळी शिरपुर हो सिताबाई श्रीराम कांबळे  39000/- 27.12.2006 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. शिरपुर हो
देवळी शिरपुर हो रत‍न श्रीराम कांबळे 39000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. शिरपुर हो
देवळी शिरपुर हो जनाबाई हिरामण कांबळे 39000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. शिरपुर हो
देवळी शिरपुर हो संभा महादेव लोहवे  39000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. शिरपुर हो
देवळी शिरपुर हो गजानन शंकराव थुल 39000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. शिरपुर हो
देवळी खर्डा शालीक डोमाजी बोरकुटे 39000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. खर्डा
देवळी नविन पुनर्वसन देवळी किशोर भरतराव वाहाणे 39750/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. नविन पुनर्वसन देवळी
देवळी नविन पुनर्वसन देवळी लताबाई बाबाराव मकेश्वर 81295/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. नविन पुनर्वसन देवळी
देवळी नविन पुनर्वसन देवळी प्रल्हाद किसनराव खोब्रागडे 38250/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. नविन पुनर्वसन देवळी
देवळी नविन पुनर्वसन देवळी कैलास किसनराव खोब्रागडे 38250/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. नविन पुनर्वसन देवळी
देवळी नविन पुनर्वसन देवळी रामदास सुखदेवराव मकेश्वर  38250/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. नविन पुनर्वसन देवळी
देवळी नविन पुनर्वसन देवळी अनिल बिसनराव खोब्रागडे 39000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. नविन पुनर्वसन देवळी
देवळी खर्डा वनिता महादेव मून 42750/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. खर्डा
देवळी खर्डा मधूकर बापूराव कांबळे 42750/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. खर्डा
हिंगणघाट वडनेर सुभ्रदाबाई रावजी खैरे 169150/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. वडनेर
हिंगणघाट वडनेर विशाखा विलास पुडके 169150/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. वडनेर
हिंगणघाट वडनेर सुमन देवराव जोगे 150000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. वडनेर
हिंगणघाट वडनेर चंद्रशेखर श्यामराव ब्राम्हणे 141250/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. वडनेर
हिंगणघाट वडनेर वंसता रामजी ब्राम्हणे  142500/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. वडनेर
हिंगणघाट वडनेर भिमराव निलकंठ डोफे 211250/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. वडनेर
हिंगणघाट वडनेर हरीदास कोळसूजी गायधने 150000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. वडनेर
हिंगणघाट अल्लीपुर जिजाबाई दादाजी गुजरकर 113000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. अल्लीपुर
हिंगणघाट अल्लीपुर विमल ज्ञानेश्वर डांगरे 113000/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. हिंगणघाट, मु. पो. अल्लीपुर
देवळी चिंचाळा मालाबाई दिनकर खैरकार  36160/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. चिंचाळा
देवळी चिंचाळा शंकर लक्ष्मण पोटफोडे 36160/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. देवळी, मु. पो. चिंचाळा
आर्वी पिंपळा पुर्नवर्सन जाम मनोज मधूकर डाहाके 95210/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. पिंपळा पुर्नवर्सन जाम
आर्वी पिंपळा पुर्नवर्सन जाम मोहन आंनदराव मनोहरे 97300/- 16.06.2007 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. पिंपळा पुर्नवर्सन जाम
आर्वी विरुळ नितीन सुखदेव शेन्डे 72600/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. विरुळ
आर्वी विरुळ अशोक श्रावण कांबळे 80850/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. विरुळ
आष्टी धाडी राजेन्द्र गोपाळ ठाकरे 57500/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी महादेव बळीराम वावरे 57500/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी ज्ञानेश्वर देवमण ठाकरे 93500/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी भिमराव किसन पाखाडे 93500/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी गोंड पुरा वार्ड 5 वासुदेव गणपत शिंदे 86400/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. गोंड पुरा वार्ड 5
आष्टी आष्टी दिपाली प्रदिप नाखले 87000/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. आष्टी
आष्टी इंदिरानगर वार्ड 5 बाबाराव किसनरावजी लांडगे 87000/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. इंदिरानगर वार्ड 5
आर्वी सावद कवडू अवचित खोब्रागडे 124410/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. सावद
आर्वी सावद केशव बकाराजी कांबळे 124410/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. सावद
आर्वी सावद वसंता बाबूरावजी खोब्रागडे 92950/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. सावद
आर्वी पानवाडी नरेश लक्ष्मणराव वानखेडे 109560/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. पानवाडी
आर्वी पानवाडी संजय मारोमराव तेंलगे 109560/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. पानवाडी
आर्वी सुकळी उ गजानन तुकारामजी सामपुते 96800/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. सुकळी उ
आर्वी सुकळी उ बेबी अनंता बारसागडे  96800/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आर्वी, मु. पो. सुकळी उ
आष्टी धाडी सुधाकर किसन पखाले 96800/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी महेंन्द्र सुधाकर पखाले 96800/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी छत्रपती श्रावण ठाकरे 94400/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी पंडीत महादेव डबले 95200/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी महादेव धोडबाजी बनसोड 91000/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी भिमराव जयराम गजरे 91000/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी वंसता पांडूरंग रामटेके 91650/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी धाडी लताबाई मधूकर गवई 60600/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. धाडी
आष्टी पांढुर्ना चंदा अनंतराव पंडीत 60600/- 11.09.2010 शेती जिल्हा वर्धा, ता. आष्टी, मु. पो. पांढुर्ना

कोल्हापूर

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
शिरोळ दानवाड श्री हरीचंद्र लहु  कांबळे 0.81 आर 03.04.2008 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो दानवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ शिरढोण श्री भगवान आण्णाप्पा भंडारे 0.41 आर 28.03.2008 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो शिरढोण तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ नांदणी श्री श्रीकांत श्रीपती कांबळे 0.80 आर 03.04.2008 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  नांदणी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ तेरवाड श्री प्रकाश यशवंत जाधव 0.84 आर 03.04.2008 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  तेरवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ नांदणी श्री  कुमार श्रीपती कांबळे 0.88 आर 03.04.2008 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  नांदणी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ चिंचवाड श्री पुंडलिक लक्ष्मण ठोमके 0.80 आर 04.12.2008 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो चिंचवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ तेरवाड श्री दशरथ राऊ  माने 076. आर 03.01.2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  तेरवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
करवीर वसगडे श्री गोरखनाथ संभाजी कांबळे 0.87 24.11.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो वसगडे तालुका -करवीर  जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ सैनिक टाकळी श्री आंनंदा नागाप्पा शिंदे 0.80 आर 08.04.2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो सैनिक टाकळी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ शिरढोण श्री भगवान आण्णाप्पा भंडारे 0.58 आर 30.06.2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो शिरढोण तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ तेरवाड श्री  जगन्नाथ शाहू माळगे 0.88 आर 21.08.2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  तेरवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ नांदणी श्री  बाळासो सिताराम कांबळे 0.88 आर 21.08.2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  नांदणी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ अर्जुनवाड श्री राजेंद्र बापुसो गवळे 0.80 आर 21.08.2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो अर्जुनवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ कुरुंदवाड श्री सुनिल पांडुरंग कांबळे 0.74 आर 21.08.2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  कुरुंदवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ कुरुंदवाड श्री संजय सत्यापा आवळे 0.83 आर 12/11/2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  कुरुंदवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ घालवाड सौ. पुष्पाताई चिदानंद कांबळे 0.80 आर 20/11/2009 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो घालवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ नांदणी श्री भिमराव शंकर दानवाडे 0.99 आर 1/4/2010 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  नांदणी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ कुरुंदवाड श्री विनोद दशरथ आवळे 0.80 आर 1/4/2010 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  कुरुंदवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ धरणगुत्ती श्रीमती पवित्रा अशोक कांबळे 3.36 आर 1/4/2010 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो धरणगुत्ती तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ आकीवाट सौ.सुलोचना कल्लापा कांबळे 0.80 आर 14/5/2010 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  आकीवाट तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ आलास श्री विरसेन सुखदेव  मुगुळखोडे 0.88 आर 14/5/2010 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो आलास तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ शिरटी श्री रुद्राक्ष आप्पु कांबळे 0.84 आर 14/5/2010 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो शिरटी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ घोसरवाड श्री शिवाजी मारुती निर्मळे 0.80 आर 30/10/2010 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  घोसरवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ शिरटी श्री सुरेश मरगु कांबळे 0.83 आर 24.05.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो शिरटी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ आलास श्री शरद बजरंग कोरे 0.88 आर 24.05.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो आलास तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ आलास श्री सुदर्शन शिवाजी ठोमके 0.80 आर 24.05.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो आलास तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ नवे दानवाड श्री श्रीमंत कल्लाप्पा ठब्बे 0.90 आर 24.05.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  नवे दानवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ कोथळी श्री प्रफुल्ल सदानंद वायदंडे 0.92 आर 24.05.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो कोथळी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ कुरुंदवाड श्री बंडु  कृष्णा आवळे 0.80 आर 24.05.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  कुरुंदवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ आकीवाट श्री रावसाहेब सखाराम कांबळे 0.80 आर 24.05.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  आकीवाट तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ नांदणी श्री यशवंत चन्नाप्पा चव्हाण 0.80 आर 13.10.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  नांदणी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ चिंचवाड श्री लक्ष्मण यमाजी सावंत 0.80 आर 13.10.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो चिंचवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ कुरुंदवाड श्री. दिलीप हरिबा गायकवाड 0.83 आर 24.11.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  कुरुंदवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ कुरुंदवाड श्री. मोहन हरिबा गायकवाड 0.67 आर 24.11.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  कुरुंदवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ नांदणी श्री यशवंत चन्नाप्पा चव्हाण 0.80 आर 24.11.2011 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  नांदणी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ कुरुंदवाड श्री. भिमराव जानबा मधाळे 0.91 आर 14.08.2012 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  कुरुंदवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ शिरटी श्री. आनंदा मसाजी शिंगे 0.90 आर 14.08.2012 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो शिरटी तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ हासुर श्री. संतोष बसापा कुरणे 0.86 आर 14.08.2012 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो  हासुर तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर
शिरोळ नवे दानवाड श्री. मुत्याप्पा सत्याप्पा कांबळे 0.79 आर 06.10.2012 सदर जमीन सद्या वापरात आहे मु पो नवे दानवाड तालुका -शिरोळ जिल्हा - कोल्हापूर

पुणे

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
इंदापुर लाखेवाडी श्री.हनुमंत महादेव सुर्यवंशी शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 21.6.2008 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो लाखेवाडी तालुका - इंदापुर जिल्हा - पुणे
इंदापुर वरकुटे खुर्द श्री.भिमराव दौलत मोरे शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 21.6.2008 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो वरकुटे खुर्द तालुका - इंदापुर जिल्हा - पुणे
इंदापुर काटी श्री.सुनिल दत्तु आरडे शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 21.6.2008 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो काटी तालुका - इंदापुर जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. नाळेगाव सुर्यकात सुदाम भोसले शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  नाळेगाव तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. पाहुणेवाडी श्री.तुकाराम श्रावण उघडे शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  पाहुणेवाडी तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. पिंपळी श्री.कुंडलीक पांडुरंग गायकवाड शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  पिंपळी तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती कसबा बारामती श्री.मारुती बजरंग खवळे शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  कसबा बारामती तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. माळेगाव बुाा श्री.विठ्ठल मोहन सोनवणे शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  माळेगाव बुाा तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. माळेगाव बुाा श्री.महादेव मोहन सोनवणे शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  माळेगाव बुाातालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. माळेगाव बुाा श्री.राजेंद्र भिमराव भोसले शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  माळेगाव बुाा तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. माळेगाव बुाा श्री.नितीन जगन्नाथ भोसले शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  माळेगाव बुाा तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. माळेगाव बुाा श्री.सर्जेराव सुदाम भोसले शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  माळेगाव बुाा तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
बारामती मु. पो. माळेगाव खुाा श्री.मधुकर काळु मोरे शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 22.12.2010 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु पो  माळेगाव बुाा तालुका - बारामती जिल्हा - पुणे
इंदापुर मु. पो. बावडा श्री.पावलास प्रभु कांबळेे शेती स्वरुपात (50% अनुदान 50% कर्ज ) 7.4.2011 होय, मागासवर्गीय लाभार्थ्यांचे (दारिद्रय रेषेखालील) कुटुबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यंाच्या राहणीमात बदल व्हावा मु. पो. बावडा  तालुका - इंदापुर जिल्हा - पुणे

सांगली

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
मिरज  रा. सिध्देवाडी  श्री.रामचंद्र शंकर कांबळे,  रा. सिध्देवाडी ता. मिरज 632000/- 5/30/2007 जमिन खरेदीसाठी  मु पो रा. सिध्देवाडी  तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
 जत  बागेवाडी  श्री. फेदू दिंगंबर वाघमारे,  रा. बागेवाडी ता. जत 632000/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो बागेवाडी तालुका -  जत जिल्हा -सांगली
खानापूर  मंगरुळ श्री. सावंता जयसिंग साठे,   रा. मंगरुळ ता. खानापुर 408240/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मंगरुळ तालुका - खानापूर जिल्हा -सांगली
मिरज मिरज श्री.सदाशिव हकाप्पा वाघमारे, मु.पो. मिरज ता.मिरज 600000/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मिरज तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
खानापूर चिचंणी श्री.राजाराम बबन व्होवाळे, मु.पो. चिंचणी ता. खानापूर 408240/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो चिचंणी तालुका - खानापूर जिल्हा -सांगली
मिरज लिंगनूर श्री. गौत्तम श्रीपती बनसोडे, मु.पो. लिगनूर ता. मिरज 135200/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो लिंगनूर तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज ढवळी श्री. सुनिल परशराम कांबळे, मु.पो. ढवळी ता.मिरज 234966/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो ढवळी तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
जत शेगांव श्री.भाऊसाहेब साबू व्हनकडे, रा. शेगांव ता.जत 182400/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो शेगांव तालुका - जत जिल्हा -सांगली
जत बेळुंखी श्री.संभाजी विठोबा लांडगे, रा. बेळुंखी ता. जत 182400/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो बेळुंखी तालुका - जत जिल्हा -सांगली
जत शेगांव श्री.बाळासाहेब साबू व्हनकडे, मु.पो. शेवगाव ता.जत. 182400/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो शेगांव तालुका - जत जिल्हा -सांगली
मिरज येळवी श्री.विष्णू विठ्ठल रास्ते, मु.पो.येळवी ता. मिरज 182400/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो येळवी तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मिरज श्री. केदारी शिवराम कांबळे मु.पो. मिरज ता.मिरज 315360/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मिरज तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मिरज श्रीम.अंजनी कल्लाप्पा कुरणे मु.पो. मिरज ता. मिरज 315360/- 06.04.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मिरज तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मालगांव श्री.कुमार सुदाम कांबळे, मु.पो. मालगांव ता. मिरज 315360/- 06.0२.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज नांद्रे श्री. निवास जनार्दन कांबळे, मु.पो. नांद्रे 307200/- 06.0२.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो नांद्रे तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज जुनी धामणी  श्री. चंद्रकांेत मल्हारी सकट, मु.पो. जुनीधामणी ता.मिरज 320000/- 06.02.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो  जुनी धामणी  तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज जुनी धामणी  श्री.मोहान मल्हारी सकट, मु.पो. जुनीधामणी ता.मिरज 320000/- 06.02.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो  जुनी धामणी  तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मिरज श्रीम.संजिवनी शत्रुघ्न सोनवणे, मु.पो. उदगांववेस ढोरगल्ल्‌ी,मिरज 797658/- 6/2/2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो  तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मिरज श्री.युवराज स लासुर्वे, मु.पो. उदगांववेस ढोरगल्ल्‌ी ,मिरज 797658/- 6/4/2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मिरज तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मालगांव श्री.भूपाल जयराम जगताप, मु.पो. मालगांव ता.मिरज 315360/- 6/4/2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मिरज श्री.राजू गंगाप्पा कांबळे ,मु.पो. पंढरपूरचाळ ता.मिरज 315360/- 6/4/2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मिरज तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
वाळवा  कामेरी श्रीम.वंदना बापू कांबळे, मु.पो. कामेरी ता.वाळवा 546000/- 5/1/2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो कामेरी तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
वाळवा  कामेरी श्रीम.आशाताई भरत बनसोडे, मु.पो. दुधारी कामेरी ता.वाळवा 301200/- 29.07.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो कामेरी तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
वाळवा  देवडै श्री.सुनिल मधुकर बनसोडे, मु.पो. देवडे ता.वाळवा 340000/- 29.07.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो देवडै तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
मिरज मालगांव श्री.भास्कर  बाबू सदामते, मु.पो. मालगांव ता. मिरज 266800/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मालगांव श्री.नकुशा वामन व्हनकांबळे, मु.पो. मालगांव ता.मिरज 266800/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज चांभार गल्ली मिरज श्री. वसंत विठ्ठल व्हनमोरे, सांगलीवेस चांभारगल्ली, मिरज 225060/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो चांभार गल्ली मिरज तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज नरवाड श्री.प्रकाश महादेव गंगणे, मु.पो. नरवाड ता.मिरज 99840/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो नरवाड तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज खंडेराजुरी श्री. मुत्याप्पा लक्ष्मण कांबळे, मु.पो. खंडेराजुरी ता.मिरज 266800/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो  खंडेराजुरी तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
वाळवा  कारंदवाडी श्री. सचिन युवराज लोंढे, मु.पो. कारंदवाडी ता.वाळवा 340000/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो कारंदवाडी तालुका - वाळवा जिल्हा -सांगली
वाळवा  कारंदवाडी श्री.सुनिल गणपती लोंढे, मु.पो. कारंदवाडी ता.वाळवा 340000/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो कारंदवाडी तालुका - वाळवा जिल्हा -सांगली
मिरज मालगांव श्री. प्रविण बंडा आवळे, मु.पो. माहगांव  ता.मिरज 355720/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मालगांव श्रीम. शांता अरुण आवळे, मु.पो. माहगांव ता.मिरज 355720/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मालगांव श्रीम.काशिबाई अंकुश सदामते, मु.पो. माहगांव ता.मिरज 355720/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज मालगांव श्री.दत्तात्रय बाळू व्हनमोरे, मु.पो. माहगांव ता.मिरज 355720/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
वाळवा  लाडेगांव श्री.सुरेश मधुकर पाटसुते मु.पो.लाडेगांव ता.वाळवा. 796800/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो लाडेगांव तालुका - वाळवा जिल्हा -सांगली
वाळवा  सुरल श्री.राजाराम गोविंद वायदंडे, मु.पो. सुरुल ता.वाळवा 300000/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो सुरल तालुका -वाळवा  जिल्हा -सांगली
जत सुसलाद श्री.शिवगोंडा पुतळु चांभार, मु.पो. सुसलाद ता.जत 79200/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो सुसलाद तालुका -जत जिल्हा -सांगली
मिरज नविन वसाहत सांगली श्री. शहाजी लक्ष्मण मोरे, मु.पो. नवीन वसाहत ,सांगली 435560/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो नविन वसाहत सांगली तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज नविन वसाहत सांगली श्री. अतुल हिरालाल गाडे, मु.पो.नवीन वसाहत, सांगली 435560/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो नविन वसाहत सांगली तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज इनाम धामणी  श्री. रामचंद्र इश्वरा माने, मु.पो.इनाम धामणी ता. मिरज 307200/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो इनाम धामणी  तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
वाळवा  आष्टा श्री. सुनिल गणपती वारे, मु.पो.आष्टा ता. वाळवा 478320/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आष्टा तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
वाळवा  आष्टा श्री. यशवंत मार्तंडा वारे, मु.पो.आष्टा ता.वाळवा 465564/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आष्टा तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
वाळवा  आष्टा श्री. अब्बास मार्तंडा वारे, मु.पो.आष्टा ता.वाळवा 476640/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आष्टा तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
आटपाडी आटपाडी श्री.बबन वसंत लांडगे, मु.पो. आटपाडी ता.आटपाडी 242500/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आटपाडी तालुका - आटपाडी जिल्हा -सांगली
जत अचकनहळी श्रीम. शेवता भगवान ऐवळे, मु.पो. आचकन्रहळ्ळी ता.जत 144000/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो अचकनहळी तालुका -जत जिल्हा -सांगली
मिरज कवठेपिरान श्री.समाधान शिवाजी कांबळे, मु.पो. कवठेपिरान ता.मिरज 307000/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो कवठेपिरान तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
वाळवा  साखराळे श्री.दिलीप तुकाराम साठे, मु.पो. साखराळे ता.वाळवा 419200/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो  साखराळे तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
पलुस तुपारी श्री. मारुती उर्फ कोंडिबा सोपान सोळवडे, मु.पो.तुपारी ता.पलुस 301600/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो तुपारी तालुका - पलुस जिल्हा -सांगली
वाळवा  ऊरण इस्लामपूर श्री.भिमराव रामचंद्र महापुरे, मु.पो.उरुण इस्लामपूर ,अण्णाभाऊ साठेनगर 784480/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो ऊरण इस्लामपूर तालुका - वाळवा जिल्हा -सांगली
जत सुसलाद श्री. मुत्याप्पा लक्ष्मण कांबळे, मु.पो. सुसलाद ता.जत 83520/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो सुसलाद तालुका - जत जिल्हा -सांगली
वाळवा  आष्टा श्री.मधुकर कृष्णा विरभक्त, मु.पो. आष्टा ता.वाळवा. 953280/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आष्टा तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
वाळवा  आष्टा श्री. जितेंद्र शामराव कांबळे, गौत्तम कॉलनी आष्टा, ता.वाळवा. 953280/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आष्टा तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
वाळवा  आष्टा श्री.घस्ते बाजीराव गुंगा, मु.पो.आष्टा ता. वाळवा. 735840/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आष्टा तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
पलुस भिलवडी श्रीम.रुक्मीनी भिमराव कांबळे, मु.पो. भिलवाडी ता. पलुस. 414400/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो भिलवडी तालुका - पलुस जिल्हा -सांगली
मिरज नविन वसाहत सांगली श्री. विकास जगन्नाथ माने, नवीन वसाहत रा.शाहू कॉलनी,सांगली 765360/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो नविन वसाहत सांगली तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
मिरज नविन वसाहत सांगली श्रीम. शोभा परशराम आदुके नवीन वसाहत,उत्तर शिवाजीनगर,सांगली 765360/- 20.09.2008 जमिन खरेदीसाठी  मु पो नविन वसाहत सांगली तालुका - मिरज जिल्हा -सांगली
वाळवा  वाटेगांव श्री.दादासाहेब महादेव साठे, मु.पो. वाटेगांव ता.वाळवा. 300000/- 18.06.2013 जमिन खरेदीसाठी  मु पो वाटेगांव तालुका - वाळवा जिल्हा -सांगली
वाळवा  आष्टा श्री. श्रीकांत गुलाब कांबळे, मु.पो. आष्टा ता.वाळवा. 762930/- 18.06.2013 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आष्टा तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
वाळवा  ऊरण इस्लामपूर श्री. हिंदूराव दत्तू महापुरे, मु.पो. उरुण इस्लामपूर ता.वाळवा 784480/- 18.06.2013 जमिन खरेदीसाठी  मु पो ऊरण इस्लामपूर तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली
वाळवा  आष्टा श्री. प्रमोद दिनकर वारे, मु.पो. आष्टा ता.वाळवा 735840/- 18.06.2013 जमिन खरेदीसाठी  मु पो आष्टा तालुका - वाळवा  जिल्हा -सांगली

सोलापूर

तालुका गाव लाभार्थीचे नाव लाभाची रक्कम रूपये/लाख/हेक्टर आर लाभ दिल्याचा दिनांक  उददेश  पत्ता 
दक्षिण सोलापूर मौजे कुंभारी श्रीमती मिनाक्षी देवेंद्र कदम राहणार मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर 140964/-      मु.पो.र मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर
दक्षिण सोलापूर मौजे कुंभारी श्रीमती महानंदा सोमलिंग चाबुकस्वार राहणार मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर 139018/-      मु.पो.र मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर
दक्षिण सोलापूर मौजे कुंभारी मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर 183806/-      मु.पो.र मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर
दक्षिण सोलापूर मौजे कुंभारी गेनसिध्द रामचंद्र मोरे  राहणार मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर 127339/-      मु.पो.र मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर
दक्षिण सोलापूर मौजे कुंभारी श्री.शरणप्पा परसप्पा चाबुकस्वार राहणार मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूरता. 127339/-      मु.पो.र मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर
दक्षिण सोलापूर मौजे कुंभारी प्रकाशा नारायण इंगळे  राहणार मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर        मु.पो.र मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर
दक्षिण सोलापूर मौजे कुंभारी भगीरथी महादेव निकंबे  मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर 125392/-      मु.पो.र मौजे कुंभारी ता.दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे