रोजगार संधि

एकूण संख्या रोजगार संधि शीर्षक रोजगार संधि दस्तऐवज
1 अपंग कल्याण आयुक्तालय पुणे Jobprospect.pdf  837642(KB)
2 सेवानिवृत्त वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत SIT Advertisement.pdf  281973(KB)
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे