फॉर्म

एकूण संख्या फॉर्म शीर्षक दस्तऐवज फॉर्म गूगल फॉर्म
1 २०१६-१७ या शैक्षणीक वर्षासाठी, शासकीय वस्तीगृहात ऑनलाईन प्रक्रीयेचा वेळापत्रक online hostel admission process 16-17.PDF  573880(KB)
2 महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार व पुनर्वसन केंद्र, प्रचार व प्रसार करणा-या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रस्ताव Vyasanmukti Swayamsevi Sanstha.PDF  544872(KB)
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे