आश्रम शाला

अमरावती विभाग

अमरावती जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 दर्यापूर प्राथ. आश्रमशाळा आमला 1 ते 4
2 दर्यापूर माध्य. आश्रमशाळा आमला 5 ते 10
3 दर्यापूर प्राथ. आश्रमशाळा चंद्रपूर 1 ते 4
4 दर्यापूर माध्य. आश्रमशाळा चंद्रपूर 5 ते 10
5 तिवसा प्राथ. आश्रमशाळा मार्डी 1 ते 7
6 तिवसा प्राथ. आश्रमशाळा शेंदोळा 1 ते 4
7 तिवसा माध्य. आश्रमशाळा शेंदोळा 5 ते 10
8 तिवसा प्राथ. आश्रमशाळा भारवाडी 1 ते 7
9 तिवसा माध्य. आश्रमशाळा भारवाडी 8 ते 10
10 तिवसा श्री.संत सत्यदेव बाबा उच्च माध्य.आश्रमशाळा, भारवाडी, ता.तिवसा, जि.अमरावती 11 ते 12
11 अमरावती प्राथ. आश्रमशाळा बहीलेलपूर 1 ते 7
12 मोशी प्राथ. आश्रमशाळा रिध्दपूर 1 ते 7
13 अंजनगाव सुर्जी प्राथ. आश्रमशाळा सातेगाव 1 ते 7
14 अंजनगाव सुर्जी माध्य. आश्रमशाळा सातेगाव 8 ते 10
15 चांदूर बाजार प्राथ. आश्रमशाळा बोराळा 1 ते 7
16 चांदूर बाजार प्राथ. आश्रमशाळा आसेगाव 1 ते 6

अकोला जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 पातूर प्राथ. आश्रमशाळा गांवडगाव 1 ते 7
2 पातूर माध्य. आश्रमशाळा गांवडगाव 8 ते 10
3 पातूर बाबासाहेब नाईक कला व विज्ञान उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा,गावंडगाव 11 ते 12
4 पातूर प्राथ. आश्रमशाळा शेकापूर 1 ते 7
5 पातूर माध्य. आश्रमशाळा शेकापूर 8 ते 10
6 बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा पंराडा 1 ते 4
7 बार्शि टाकळी माध्य. आश्रमशाळा परांडा 5 ते 10
8 बार्शि टाकळी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, पंराडा 11 ते 12
9 बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा जांब 1 ते 7
10 बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा हातरुण 1 ते 7
11 बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा जूनूना 1 ते 7
12 बार्शि टाकळी माध्य. आश्रमशाळा जूनूना 8 ते 10
13 बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा धाब्बा 1 ते 7
14 बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा साखरविरा 1 ते 7
15 बार्शि टाकळी माध्य. आश्रमशाळा साखरविरा 8 ते 10
16 बार्शि टाकळी वसराम नाईक आडे उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, साखरविरा 11 ते 12
17 अकोला प्राथ. आश्रमशाळा सिसामासा 1 ते 7
18 मुर्तिजापूर प्राथ. आश्रमशाळा दहातोडा 1 ते 7
19 मुर्तिजापूर माध्य. आश्रमशाळा दहातोंडा 8 ते 10
20 मुर्तिजापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा दहातोंडा ता.मुर्तिजापूर 11 ते 12

यवतमाळ जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 यवतमाळ आण्णासाहेब खडसे विजाभज प्रा.आ. शाळा कोपदा ता.पुसद 1 ते 7
2 यवतमाळ कै. चद्रभान पाटील विजाभज प्रा. आ. शाळा रामनगर 1 ते 7
3 यवतमाळ कै. चद्रभान पाटील विजाभज मा. आ. शाळा रामनगर 8 ते 10
4 घाटंजी सेवा ग्रामिण विजाभज प्रा. आ. शाळा शिवणीतांडा 1 ते 7
5 घाटंजी जिजाउ विजाभज प्रा. आ. शाळा खापरी 1 ते 7
6 घाटंजी जिजाउ विजाभज मा. आ. शाळा खापरी 8 ते 10
7 आर्णी जिजाऊ विजाभज उच्च माध्य.आश्रमशाळा खापरी ता.घाटंजी 11 ते 12
8 आर्णी राष्टीय विजाभज प्रा. आ. शाळा लोणी 1 ते 7
9 आर्णी राष्टीय विजाभज मा. आ. शाळा लोणी 8 ते 10
10 आर्णी राष्ट्रीय विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, लोणी ता.आर्णी 11 ते 12
11 आर्णी स्व. गोवर्धन राठोड विजाभज प्रा. आ. शाळा हेटी येरमल 1 ते 7
12 आर्णी शिवाजीराव मोघे विजाभज मा. आ. शाळा हेटी येरमल 8 ते 10
13 आर्णी श्री.शिवाजीराव मोघे विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, हेटी येरमल ता.आर्णी 11 ते 12
14 आर्णी शिवाजीराव मोघे विजाभज प्रा. आ. शाळा महाळूंगी 1 ते 7
15 आर्णी स्व. सजनीबाई आडे विजाभज मा. आ. शाळा महाळूंगी 8 ते 10
16 आर्णी सजनीबाई आडे विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, महाळुंगी ता.आर्णी 11 ते 12
17 दारव्हा वसंत विजाभज प्रा. आ. शाळा हरु 1 ते 7
18 दारव्हा वसंत विजाभज मा. आ. शाळा हरु 8 ते 10
19 दारव्हा वसंत विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, हरु ता.दारव्हा 11 ते 12
20 दारव्हा विजाभज प्रा. आ. शाळा लालखिंड 1 ते 7
21 दारव्हा श्रीराम विजाभज प्रा. आ. पिंपळखूटा 1 ते 7
22 दारव्हा श्रीराम विजाभज मा. आ. पिंपळखूटा 8 ते 10
23 दारव्हा श्रीराम विजाभज उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, ता.दारव्हा 11 ते 12
24 दिग्रस तपस्वी काशिनाथबाबा विजाभज प्रा. आ. माळहिवरा 1 ते 7
25 दिग्रस वसंतराव नाईक विजाभज प्रा.आ. शाळा वसंतनगर, ता.दिग्रस 1 ते 7
26 दिग्रस वसंतराव नाईक विजाभज मा.आ. शाळा वसंतनगर, ता.दिग्रस 8 ते 10
27 दिग्रस ॲड शंकरराव राठोड विजाभज प्रा. आ. शाळा रुई तलाव 1 ते 7
28 दिग्रस ॲड शंकरराव राठोड विजाभज मा. आ. शाळा रुई तलाव 8 ते 10
29 दिग्रस बळीराम राठोड विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, रुई(तलाव) ता.दिग्रस 11 ते 12
30 दिग्रस स्व. मोतीराम नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा तिवरी 1 ते 7
31 दिग्रस स्व. पिरु नाईक विजाभज मा. आ. शाळा तिवरी 8 ते 10
32 दिग्रस स्व. पिरु नाईक विजाभज उच्च मा. आ. शाळा तिवरी 11 ते 12
33 दिग्रस आदर्श विजाभज प्रा. आ. शाळा वडगांव 1 ते 7
34 दिग्रस श्री. शिवाजी मोघे विजाभज मा. आ. शाळा वडगांव 8 ते 10
35 दिग्रस श्री. शिवाजी मोघे विजाभज उच्च मा. आ. शाळा वडगांव 11 ते 12
36 दिग्रस बाबासाहेब नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा गहूली 1 ते 7
37 दिग्रस बाबासाहेब नाईक विजाभज मा. आ. शाळा गहूली 8 ते 10
38 दिग्रस मनोहर नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा येरंडा 1 ते 7
39 दिग्रस मनोहर नाईक विजाभज मा. आ. शाळा येरंडा 8 ते 10
40 दिग्रस विजाभज प्रा.आ.शाळा मोहा (ई) 1 ते 7
41 पुसद स्व. थावरा नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा हुडीतांडा 1 ते 7
42 पुसद गिरीधारी महाराज विजाभज प्रा. आ. शाळा हुडी बु. 1 ते 7
43 पुसद विजाभज प्रा. आ. शाळा सावरगांव बंगला 1 ते 7
44 पुसद विजाभज माध्य. आ. शाळा सावरगांव बंगला 8 ते 10
45 पुसद विजाभज उच्च माध्य. आ. शाळा सावरगांव बंगला 11 ते 12
46 पुसद श्रीमती प्रमिलाताई नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा लाखी 1 ते 7
47 पुसद वसंतराव नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा चिखलीकॅम्प 1 ते 7
48 पुसद वसंतराव नाईक विजाभज मा. आ. शाळा चिखलीकॅम्प 8 ते 10
49 पुसद वसंतराव नाईक विजाभज उच्च मा. आ. शाळा चिखलीकॅम्प 11 ते 12
50 महागांव वसंतराव नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा काळी (दौ) 1 ते 7
51 महागांव अतहर मिर्झा विजाभज मा. आ. शाळा काळी दौ. 8 ते 10
52 महागांव अतहर मिर्झा विजाभज उच्च मा. आ. शाळा काळी दौ. 11 ते 12
53 महागांव टी. जी. देशमुख विजाभज प्रा. आ. शाळा आमणी 1 ते 7
54 महागांव टी. जी. देशमुख विजाभज मा. आ. शाळा आमणी 8 ते 10
55 महागांव टी. जी. देशमुख विजाभज उच्च मा. आ. शाळा आमणी 11 ते 12
56 महागांव बाबासाहेब नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा सातघरी 1 ते 7
57 उमरखेड अप्पासोब अत्रे विजाभज प्रा. आ. शाळा जनुना 1 ते 7
58 उमरखेड स्व. पार्वतीबाई नाईक विजाभज प्रा. शाळा कुरळी 1 ते 7
59 झरी मातेाश्री पुनकाबाई आडे भ.ज. प्रा. आ. शाळा मुकुटबन 1 ते 7
60 झरी मातेाश्री पुनकाबाई आडे विजाभज मा.आ. शाळा मुकुटबन 8 ते 10
61 झरी मातेाश्री पुनकाबाई आडे विजाभज उच्च मा.आ. शाळा मुकुटबन 11 ते 12
62 नेर गौतम विजाभज प्रा. आ. शाळा नबाबपूर 1 ते 7
63 नेर मातोश्री हौसाबाई आठवले विजाभज प्रा.आ. शाळा. चिकणी (डो) 1 ते 7
64 नेर मातोश्री हौसाबाई आठवले विजाभज माध्य.आ. शाळा. चिकणी (डो) 8 ते 10
65 नेर रामदास आठवले विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, चिकणी (डो) ता.नेर 11 ते 12
66 कळंब स्व. सगडाजी नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा शिवपुरी 1 ते 7
67 कळंब स्व. सगडाजी नाईक विजाभज मा. आ. शाळा शिवपुरी 8 ते 10
68 कळंब स्व.संगडाजी नाईक विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, शिवपूरी ता.कळंब 11 ते 12
69 कळंब कै. चंद्रभान पोटे विजाभज प्रा. आ. शाळा डोगरखर्डा 1 ते 7
70 कळंब कै. चंद्रभान पोटे विजाभज मा. आ. शाळा डोगरखर्डा 8 ते 10
71 कळंब श्री. संत गाडगेबाब विजाभज मा. आ. शाळा ढाणकी 8 ते 10
72 कळंब संत गाडगेबाबा विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, ढाणकी ता.उमरखेड 11 ते 12
73 केळापूर स्व. आशाताई चव्हाण विजाभज प्रा. आ.शाळा दहेलीतांडा 1 ते 7
74 राळेगांव विजाभज प्रा. आ. शाळा उमरविहीर 1 ते 7

बुलढाणा जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 बुलढाणा प्राथ. आ. शाळा पळसखेड नागो 1 ते 7
2 बुलढाणा माध्य.आ. शाळा पळसखेड नागो 8 ते 10
3 बुलढाणा प्राथ. आ. शाळा वरवंड 1 ते 7
4 चिखली प्राथ. आ. शाळा करवंड 1 ते 7
5 चिखली माध्य. आ. शाळा करवंड 8 ते 10
6 चिखली प्राथ. आ. शाळा अंचरवाडी 1 ते 4
7 चिखली माध्य. आ. शाळा अंचरवाडी 5 ते 10
8 मातोळा प्राथ.आ.शाळा मोहेगाव 1 ते 7
9 लोणार प्राथ. आ. शाळा तांबोळा 1 ते 4
10 लोणार माध्य. आ. शाळा तांबोळा 5 ते 10
11 लोणार प्राथ. आ. शाळा खळेगाव 1 ते 7
12 लोणार प्राथ. आ. शाळा चोरपांग्रा 1 ते 4
13 लोणार माध्य. आ. शाळा चोरपांग्रा 5 ते 10
14 लोणार उच्च माध्य.आश्रमशाळा, चोरपांग्रा, जि.बुलढाणा 11 ते 12
15 मेहकर प्राथ. आ. शाळा वरवंड ता मेहकर 1 ते 7
16 मेहकर प्राथ. आ.शाळा देऊळगांव साकर्शा 1 ते 7
17 मेहकर माध्य. आ. शाळा देऊळगांव साकर्शा 8 ते 10
18 खामगाव प्राथ. आ. शाळा पाळा 1 ते 7
19 खामगाव माध्य. आ. शाळा पाळा 8 ते 10
20 जळगाव जामोद प्राथ. आ. शाळा आसलागाव 1 ते 7
21 जळगाव जामोद प्राथ. आ. शाळा पिंपळगाव काळे 1 ते 7
22 जळगाव जामोद मा. आ. शाळा पिंपळगाव काळे 8 ते 10
23 मलकापुर प्राथ. आ. शाळा वाघोळा 1 ते 7
24 देऊळगाव राजा माध्य. आ. शाळा शिवणी आरमाळ 8 ते 10

वाशिम जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 मंगरुळपीर वसंतराव नाईक प्रा.आ. शाळा चेहल 1 ते 4
2 मंगरुळपीर वसंतराव नाईक मा.आ. शाळा चेहल 5 ते 10
3 मंगरुळपीर लोभासिंह नाईक प्रा. आ.शाळा कळंबा (बो) 1 ते 7
4 मानोरा तपस्वी काशीनाथ बाबा प्रा.आ. शाळा वाईगौळ 1 ते 4
5 मानोरा वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा दापूरा 1 ते 4
6 मानोरा वसंतराव नाईक माध्य. आ. शाळा दापूरा 5 ते 10
7 मानोरा गजाधरजी राठोड प्रा. आ. शाळा खापदरी ता. मानोरा 1 ते 7
8 मानोरा गजाधरजी राठोड प्रा. आ. शाळा उमरी बु ता. मानोरा 1 ते 7
9 मानोरा वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा पुलउमरी ता. मानोरा 1 ते 4
10 मानोरा वसंतराव नाईक माध्य. आ. शाळा फुलउमरी 5 ते 10
11 मानोरा वसंतराव नाईक उच्च माध्य आ.शाळा पुलउमरी ता. मानोरा 11 ते 12
12 मानोरा सुधाकरराव नाईक प्रा.आ. शाळा इंगलवाडी ता मानोरा 1 ते 7
13 मानोरा गजाधरजी राठोड मा. आ. शाळा इंगलवाडी ता. मानोरा 8 ते 10
14 मानोरा तपस्वी काशीनाथ बाबा मा. आ. शाळा वाईगौळ ता. मानोरा 5 ते 10
15 कारंजा महात्मा गांंधी प्रा. आ. शाळा लोहगंाव ता. कारंंजा 1 ते 7
16 कारंजा महात्मा गांंधी माध्य. आ. शाळा लोहगंाव ता. कारंंजा 8 ते 10
17 कारंजा विघ्नेश्वर विजाभज आ. शाळा प्रिंप्री मोडक ता कारंजा 1 ते 7
18 कारंजा हरिभाऊ नाईक प्रा. आ. शाळा शेवती ता. कारंजा 1 ते 4
19 कारंजा हरिभाऊ नाईक मा. आ. शाळा शेवती ता. कारंजा 5 ते 10
20 मालेगाव विश्वभारती प्रा. आ. शाळा मेडशी ता मालेगाव 1 ते 7
21 मालेगाव विश्वभारती मा. आ. शाळा मेडशी ता मालेगाव 8 ते 10
22 मालेगाव बळीराम आप्पा गोंडाळ प्रा.आ. शाळा किन्हीराजा ता. मालेगाव 1 ते 4
23 मालेगाव वसंतराव नाईक मा. आ. शाळा किन्हीराजा ता. मालेगाव 5 ते 10
24 मालेगाव श्री सुधाकरराव नाईक उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा किन्हीराजा ता. मालेगाव जि. वाशिम 11 ते 12
25 वाशिम प्रियंका विजाभज प्रा. आ. शाळा सांडा ता.जि. वाशिम 1 ते 7
26 रिसोड पंडीत दिनदयाल उपाध्याय प्रा. आ. शाळा मोठेगांव ता. रिसोड 1 ते 7

औरंगाबाद विभाग

औरंगाबाद जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा शिवगड तांडा 1 ते 4
2 औरंगाबाद माध्य.आश्रमशाळा शिवगड तांडा 5 ते 10
3 औरंगाबाद उच्च मा.आ.शाळा, शिवगडतांडा, ता.औरंगाबाद 11 ते 12
4 औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा कचनेर तांडा 1 ते 4
5 औरंगाबाद माध्य. आश्रमशाळा कचनेर तांडा 5 ते 10
6 औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा गेवराई (मर्दा) 1 ते 7
7 औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा आडगांव 1 ते 7
8 औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा वेरुळतांडा 1 ते 4
9 औरंगाबाद माध्य. आश्रमशाळा वेरुळतांडा 5 ते 10
10 औरंगाबाद उच्च मा.आ.शाळा, वेरुळतांडा, ता.खुलताबाद 11 ते 12
11 औरंगाबाद प्राथ. आ. शाळा बोकूडजळगंाव 1 ते 7
12 औरंगाबाद माध्य. आ. शाळा बोकूडजळगांव 8 ते 10
13 औरंगाबाद उच्च मा.आ.शाळा, बोकुड जळगांव ता.पैठण 11 ते 12
14 औरंगाबाद प्राथ.आ. शाळा शिवराई(वाळूज) 1 ते 7
15 औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा अजंनडोह 1 ते 7
16 औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा गेवराई (सेमी) 1 ते 7
17 औरंगाबाद प्राथ. आ. शाळा गेवराई (तांडा) 1 ते 7
18 सोयगाव प्राथ. आश्रमशाळा घाणेगाव 1 ते 7
19 सोयगाव माध्य. आश्रमशाळा घाणेगांव 8 ते 10
20 सिल्लोड प्राथ.आ. शाळा सिरसाळा तांडा 1 ते 7
21 सिल्लोड माध्य. आ. शाळा सिरसाळा तांडा 8 ते 10
22 सिल्लोड प्राथ. आश्रमशाळा जटवाडा 1 ते 7
23 सिल्लोड माध्य. आश्रमशाळा जटवाडा 8 ते 10
24 सिल्लोड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा जटवाडा ता.सिल्लोड 11 ते 12
25 कन्नड प्राथ. आश्रमशाळा तेलवाडी 1 ते 7
26 कन्नड माध्य. आश्रमशाळा तेलवाडी 8 ते 10
27 कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, तेलवाडी, ता.कन्नड 11 ते 12
28 कन्नड प्राथ. आश्रमशाळा घुसुरतांडा 1 ते 7
29 कन्नड प्राथ. आश्रमशाळा अंबातांडा 1 ते 4
30 कन्नड माध्य. आश्रमशाळा अंबातांडा 5 ते 10
31 कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, आंबा तांडा, ता.कन्नड 11 ते 12
32 कन्नड प्राथ. आ. शाळा ब्राम्हणी गराडा 1 ते 4
33 कन्नड माध्य. आ. शाळा ब्राम्हणी गराडा 5 ते 10
34 कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, ब्राम्हणीगराडा, ता.कन्नड 11 ते 12
35 कन्नड प्राथ. आश्रमशाळा चापानेर 1 ते 7
36 पैठण प्राथ. आश्रमशाळा पिंपळवाडी 1 ते 7
37 पैठण प्राथ. आश्रमशाळा पैठणखेडा 1 ते 7
38 पैठण प्राथ. आश्रमशाळा बडोदा बाजार 1 ते 7

बीड जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 बीड प्राथ. आश्रमशाळा पोखरी पो. घाटसावळी 1 ते 7
2 बीड माध्य. आश्रमशाळा पोखरी 8 ते 10
3 बीड प्राथ. आश्रमशाळा नाळवंडी 1 ते 7
4 बीड प्राथ. आश्रमशाळा अंथरवन पिंप्री 1 ते 4
5 बीड माध्य. आश्रमशाळा अंथ्रवन पिंप्री 5 ते 10
6 बीड उच्च मा.आ.शाळा, अंथरवनपिंपरी ता.बीड 11 ते 12
7 बीड प्राथ. आश्रमशाळा बहिरवाडी 1 ते 7
8 गेवराई प्राथ.आ.शाळा नाईकनगर गेवराई 1 ते 4
9 गेवराई माध्य. आश्रमशाळा नाईकनगर गेवराई 5 ते 10
10 गेवराई उच्च मा.आ.शाळा, गेवराई, ता.गेवराई 11 ते 12
11 गेवराई प्राथ. आश्रमशाळा वसंतनगर पाचेगाव 1 ते 4
12 गेवराई माध्य. आश्रमशाळा पाचेगांव 5 ते 10
13 गेवराई उच्च मा.आ.शाळा, पाचेगांव ता.गेवराई 11 ते 12
14 परळी प्राथ. आश्रमशाळा शिवाजी नगरपरळी 1 ते 4
15 परळी माध्य. आश्रमशाळा शिवाजीनगर परळी 5 ते 10
16 परळी प्राथ. आश्रमशाळा दारावती 1 ते 7
17 परळी माध्य. आश्रमशाळा दारावती 8 ते 10
18 परळी उच्च मा.आ.शाळा, दारावती ता.परळी 11 ते 12
19 परळी प्राथ. आश्रमशाळा वसंतनगर 1 ते 7
20 परळी माध्य. आ. शाळा वसंतनगर 8 ते 10
21 परळी उच्च मा.आ.शाळा, वसंतनगर, ता.परळी 11 ते 12
22 परळी प्राथ. आश्रमशाळा कौडगांवहुडा 1 ते 7
23 परळी माध्य. आश्रमशाळा कौडगांवहुडा 8 ते 10
24 परळी उच्च मा.आ.शाळा, कौडगांव हुडा ता.परळी 11 ते 12
25 परळी प्राथ. आश्रमशाळा लेंडेवाडी 1 ते 7
26 अंबाजोगाई प्राथ. आश्रमशाळा वाघाळा 1 ते 7
27 अंबाजोगाई प्राथ. आश्रमशाळा अंबाजोगाई 1 ते 4
28 अंबाजोगाई माध्य. आश्रमशाळा अंबाजोगाई 5 ते 10
29 अंबाजोगाई प्राथ. आश्रमशाळा साकूड 1 ते 7
30 माजलगांव प्राथ. आश्रमशाळा वारोळा 1 ते 4
31 माजलगांव माध्य. आश्रमशाळा वारोळा 5 ते 10
32 माजलगांव उच्च मा.आ.शाळा, वारोळा, ता.माजलगांव 11 ते 12
33 माजलगांव प्राथ. आश्रमशाळा रामनगर 1 ते 7
34 माजलगांव माध्य. आश्रमशाळा रामनगर 8 ते 10
35 आष्टी प्राथ. आश्रमशाळा मराठवाडी 1 ते 4
36 आष्टी माध्य.आ. शाळा मराठवाडी तांडा 5 ते 10
37 आष्टी उच्च मा.आ.शाळा, मराठवाडी तांडा, ता.आष्टी 11 ते 12
38 केज प्राथ. आश्रमशाळा केज 1 ते 7
39 केज प्राथ. आश्रमशाळा टाकळी 1 ते 7
40 शिरुर (का) प्राथ. आश्रमशाळा पिंपळनेर 1 ते 7
41 पाटोदा प्राथ. आश्रमशाळा वडझरी 1 ते 7
42 धारुर प्राथ. आश्रमशाळा सोनीमोहा 1 ते 7

परभणी जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 परभणी प्राथ. आश्रमशाळा दर्गारोड 1 ते 4
2 परभणी माध्य. आश्रमशाळा दर्गारोड 5 ते 10
3 परभणी माध्य. आश्रमशाळा साडेगांव 8 ते 10
4 परभणी उच्च मा.आ.शाळा, साडेगांव, ता.जि.परभणी 11 ते 12
5 सेलू प्राथ. आश्रमशाळा वालूर 1 ते 7
6 सेलू माध्य. आश्रमशाळा वालूर 8 ते 10
7 सेलू उच्च मा.आ.शाळा, वालूर, ता.सेलू 11 ते 12
8 गंगाखेड प्राथ. आश्रमशाळा सुरळवाडी 1 ते 7
9 गंगाखेड माध्य. आश्रमशाळा सुरळवाडी 8 ते 10
10 गंगाखेड प्राथ. आश्रमशाळा मालेवाडी 1 ते 7
11 गंगाखेड माध्य. आश्रमशाळा मालेवाडी 8 ते 10
12 गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, मालेवाडी, ता.गंगाखेड 11 ते 12
13 गंगाखेड प्राथ. आश्रमशाळा राणीसावरगांव 1 ते 7
14 गंगाखेड माध्य.आ. शाळा राणीसावरगांव 8 ते 10
15 गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, राणीसावरगांव, ता.गंगाखेड 11 ते 12
16 गंगाखेड प्राथ. आश्रमशाळा वागदरा 1 ते 7
17 गंगाखेड माध्य. आश्रमशाळा वागदरा 8 ते 10
18 गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, वाघदरातांडा, ता.पालम 11 ते 12
19 जिंतूर प्राथ. आश्रमशाळा सोहमगड 1 ते 7
20 जिंतूर माध्य. आश्रमशाळा सोहमगड 8 ते 10
21 जिंतूर प्राथ. आश्रमशाळा ईटोली 1 ते 7
22 जिंतूर माध्य. आश्रमशाळा ईटोली 8 ते 10
23 जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, इटोली, ता.जिंतूर 11 ते 12
24 जिंतूर प्राथ. आश्रमशाळा चारठाणा 1 ते 7
25 जिंतूर माध्य. आश्रमशाळा चारठाणा 8 ते 10
26 जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, चारठाणा, ता.जिंतूर 11 ते 12
27 जिंतूर प्राथ. आश्रमशाळा गडदगव्हाण 1 ते 7
28 जिंतूर माध्य. आश्रमशाळा गडदगव्हाण 8 ते 10
29 जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, गडदगव्हाण, ता.जिंतूर 11 ते 12
30 पालम प्राथ. आश्रमशाळा फूटतलाव 1 ते 4
31 पालम माध्य.आश्रमशाळा फूटतलाव 5 ते 10
32 पालम प्राथ. आश्रमशाळा पेंडू खुर्द 1 ते 7
33 पालम प्राथ. आश्रमशाळा मोजमाबाद 1 ते 7
34 पालम माध्य. आश्रमशाळा मोजमाबाद 8 ते 10
35 पालम उच्च मा.आ.शाळा, मोजमाबाद, ता.पालम 11 ते 12
36 पालम प्राथ. आश्रमशाळा रामपुर तांडा 1 ते 7
37 पालम प्राथ. आश्रमशाळा बनवस 8 ते 10
38 पालम उच्च मा.आ.शाळा, बनवस, ता.पालम 11 ते 12
39 परभणी प्राथ.आश्रमशाळा धनगर टाकळी 1 ते 7

जालना जिल्हा


क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 मंठा अहिल्याबाई होळकर प्रा. आ. शाळा पागरी (गो) 1 ते 7
2 जालना प्राथ. आश्रमशाळा शिवणी तांडा 1 ते 7
3 जालना माध्य. आश्रमशाळा राठोडनगर 8 ते 10
4 जालना उच्च मा.आ.शाळा, शिवणी राठोडनगर, ता.जि.जालना 11 ते 12
5 जालना भन्ते नागसेन प्रा. आ.शा.वडगाव वखारी 1 ते 7
6 बदनापूर भगवानबाबा प्रा. आ.शा. आन्वी 1 ते 7
7 बदनापूर मॉ. मिनाताई ठाकरे प्रा. आ.शाळा धामणगांव 1 ते 7
8 बदनापूर बदुनाईक प्रा. आ. शाळा तुपेवाडी 1 ते 7
9 बदनापूर बदुनाईक मा.आ. शाळा तुपेवाडी 8 ते 10
10 बदनापूर उच्च मा.आ.शाळा, मुक्ताईनगर, तुपेवाडी 11 ते 12
11 भोकरदन रावसाहेब दानवे पाटील प्रा.आ. शाळा धावडा 1 ते 7
12 घनसांवगी लक्ष्मण पाटील खोतकर प्रा.आ. शाळा राणीउंचेगाव घनसांवगी 1 ते 7
13 परतूर प्राथ. आश्रमशाळा आष्टी 1 ते 7
14 जाफ्राबाद प्राथ. आश्रमशाळा माहोरा 1 ते 7

नागपूर विभाग

नागपूर जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 हिंगणा अहिल्यादेवी होळकर प्रा. आ. शाळा शेषनगर ता.हिगणा 1 ते 7
2 हिंगणा विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रा. आ. शाळा कान्होलीबारा 1 ते 7
3 हिंगणा मधुबन प्रा. आ. शाळा वागदरा 1 ते 7
4 हिंगणा वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा येरणगांव 1 ते 7
5 हिंगणा वसंतराव नाईक मा. आ. शाळा येरणगांव 8 ते 10
6 हिंगणा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा येरण्णगांव 11 ते 12
7 भिवापूर गुरुकुल विजा प्रा. आ. शाळा मांडवा 1 ते 7
8 काटोल वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा पुसागोंदी 1 ते 7
9 काटोल वसंतराव नाईक मा. आ. शाळा पुसागोंदी 8 ते 10
10 काटोल माध्यमिक आश्रमशाळा मसाळा विमाप्र 8 ते 10
11 काटोल आदीवासी गोवारी शहीद स्मृती प्राथ. आश्रमशाळा मसाळा 1 ते 7
12 नरखेड मातोश्री सुमनताई भटक्या जाती जमाती प्रा. आ. शाळा बेलोना 1 ते 7
13 नागपूर माधवकुटी प्रा. आ. शाळा बुटीबोरी 1 ते 7
14 नागपूर माधवकुटी माध्य. आ. शाळा बुटीबोरी 8 ते 10
15 उमरेड विजाभज वसंत आ शाळा मोहपा 1 ते 7

वर्धा जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 सेलू श्रीसंत गाडगे महाराज विजाभज प्राथ. आ. शाळा जुनागड 1 ते 7
2 हिंगणघाट राजश्री शाहु महाराज विजाभज प्राथ. आ. शाळा वडनेर 1 ते 7
3 हिंगणघाट राजश्री शाहु महाराज विजाभज माध्य. आ. शाळा वडनेर 8 ते 10
4 हिंगणघाट शाहू महाराज प्राथमिक आ.शाळा हिवरातांडा ता.आर्णी 1 ते 7
5 हिंगणघाट शाहू महाराज माध्यमिक आ.शाळा हिवरातांडा ता.आर्णी 8 ते 10

भंडारा जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 पवनी बाबा खंताळू विजाभज प्राथ. आ शाळा गोसे बु. ता. पवनी 1 ते 7
2 पवनी बाबा खंताळू विजाभज माध्य. आ शाळा गोसे बु. ता. पवनी 8 ते 10
3 लाखणी कस्तुरबा गंाधी प्राथ. आ. शाळा चान्ना ता. लाखनी 1 ते 7
4 भंडारा कामराज विजाभज प्राथ. आ. शाळा सुरेवाडा ता.जि.भंडारा 1 ते 7
5 लांखादुर श्री. चक्रधर स्वामी विजाभज प्राथ. आ. शाळा सरांडी मेंढा/चप्राउ 1 ते 7
6 लांखादुर श्री. स्वामी समर्थ विजाभज प्राथ. आ. शाळा सरांडी ता. लाखादुर 1 ते 7
7 तुमसर प्राथ. आ शाळा आसलपानी (विमाप्र) 1 ते 7

गोंदिया जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 गोंदिया स्व. यशवंतराव कुकडे प्रा. आ.शाळा दवनीवाडा 1 ते 7
2 गोंदिया स्व. यशवंतराव कुकडे मा. आ.शाळा दवनीवाडा 8 ते 10
3 गोरेगांव सुगत प्राथ. आ. शाळा घोटी (गोरेगांव) 1 ते 7
4 गोरेगांव लक्ष्मणराव चंद्रिकापुरे माध्य. आ. शाळा घोटी 8 ते 10
5 सडक अर्जूनी वासूुदेवराव लंजे प्राथ.आ. शाळा सडक अर्जुनी 1 ते 7
6 सडक अर्जूनी दामाजी पाटील लंजे माध्य. आ. शाळा सडक अर्जुनी 8 ते 10
7 सडक अर्जूनी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सडकअर्जूनी जि.गोंदिया 11 ते 12
8 सडक अर्जूनी विजाभज प्राथ. आ. शाळा डव्वा 1 ते 7
9 तिरोडा प्रगती प्राथ. आ. शाळा संराडी 1 ते 7
10 अर्जुनी मोरगांव प्राथमिक आ. शाळा बोंडगाव देवी 1 ते 7

चंद्रपूर जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 जिवती श्री. वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा दमपूर मौदा 1 ते 4
2 जिवती श्रीमती पन्नाबाई माध्य. आ. शाळा दमपूर मौदा 5 ते 10
3 जिवती श्रीमती पन्नाबाई उच्च माध्य. आ. शाळा दमपूर मौदा 11 ते 12
4 जिवती वसंतराव पाटील प्रा. आ. शाळा पिटीगुडा 1 ते 4
5 जिवती मा. आ. शाळा पिटीगुडा 5 ते 10
6 जिवती उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पिटीगुडा 11 ते 12
7 जिवती स्व. सदाशिव पाटील चटप आ. शाळा धोंडाअजुर्नी 1 ते 7
8 जिवती स्व. भाऊराव पाटील चटप माध्य. आ. शा. इंजापूर 5 ते 10
9 जिवती श्री. भारतरत्न राजीव गांधी प्रा. आ. शा. शेणगांव 1 ते 7
10 जिवती संजय गांधी प्रा. आ. शाळा नगराळा (खु) 1 ते 4
11 जिवती श्र्झ्र्ी. अम्बुनाईक माध्य आ. शाळा नगराळा (खु) 5 ते 10
12 जिवती स्व. सदाशिव पाटील चटप प्राथमिक आ. शाळा गुडशेला 1 ते 7
13 जिवती सौ. लालीबाई माध्य. आ. शाळा जिवती 8 ते 10
14 जिवती माध्य. आ. शाळा धानोली 5 ते 10
15 राजूरा सुधाकरराव नाईक प्रा. आ.शाळा लक्क्डकोट 1 ते 7
16 राजूरा प्रियदर्शनी श्रीमती इंदीरा गांधी प्रा. आ. शाळा भूरकूंडा 1 ते 7
17 राजूरा स्व. वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा चंदनवाही 1 ते 7
18 कोरपना वनिता प्रा. आ. शाळा इंजापूर 1 ते 4
19 कोरपना प्रतिभा प्रा.आ. शाळा धानोली 1 ते 4
20 कोरपना स्व. भाऊराव पाटील चटप प्राथमिक आ. शाळा गडचादूर 1 ते 7
21 कोरपना स्व. चमनशेठ प्रा. आ. शाळा कोडशी (खुर्द) 1 ते 7
22 सावली जिजामाता प्रा. आ. शा. दाबगांव सुशी 1 ते 7
23 सावली श्रीमती भागरथाबाई सडमाके प्रा. आ. शाळा कडोली 1 ते 7
24 भद्रावती घमाबाई प्रा.आ.शाळा बरांजतांडा 1 ते 4
25 चंद्रपूर खेमाजी नाईक प्रा.आ.शा. कारवा 1 ते 4
26 चंद्रपूर मा. आ. शाळा कारवा 5 ते 10
27 बल्लारशा श्रीराम भटक्या जमाती विजा प्रा. आ. शा. मानोरा 1 ते 7
28 पोंभुर्णा स्व. गंगाराम नाईक माध्य.आ.शा. आंबेधानोरा 8 ते 10
29 पोंभुर्णा स्व.गंगाराम नाईक उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आंबेधानोरा ता.पोभूर्णा 11 ते 12
30 पोंभुर्णा घमाबाई मा..आ.शा. बरांजतांडा 5 ते 10

गडचिरोली जिल्हा


क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 गडचिरोली शिवाणी प्रा. आ. शाळा गोंविदपूर 1 ते 7
2 चार्मोशी श्री. अमरसिंग नाईक प्राथ.आ.शाळा येडानुर 1 ते 7
3 चार्मोशी स्व. प्रभाकरराव बिसन माध्य. आ. शाळा येडानुर 8 ते 10
4 चार्मोशी स्व. वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा रेखेगांव 1 ते 7
5 चार्मोशी स्व. सुरजमल चव्हाण माध्य आ. शाळा रेखेगांव 8 ते 10
6 चार्मोशी स्व.सुधाकरराव नाईक उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रेखेगांव 11 ते 12
7 देसाईगंज विनायक प्राथ. आ. शा. कोकळी 1 ते 7
8 देसाईगंज धंनजय नाकाडे मा.आ. शा. कोकळी 8 ते 10
9 आरमोरी लिसीट प्राथ. आ. शाळा ठाणेगांव 1 ते 7
10 कुरखेडा स्वा. वि.दा. सावरकर प्रा. आ.शाळा कुरखेडा 1 ते 7

नाशिक विभाग

नाशिक जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 नाशिक प्राथ. आश्रमशाळा म्हसरुळ 1 ते 4
2 नाशिक माध्य. आश्रमशाळा म्हसरुळ 5 ते 10
3 नाशिक प्राथ. आश्रमशाळा विल्होळी 1 ते 7
4 सिन्नर प्राथ. आश्रमशाळा रामनगर 1 ते 4
5 सिन्नर माध्य. आश्रमशाळा रामनगर 5 ते 10
6 सिन्नर प्राथ. आश्रमशाळा पाटोळे 1 ते 7
7 सिन्नर प्राथ. आश्रमशाळा वावी 1 ते 7
8 चांदवड प्राथ.आश्रमशाळा राजदरेवाडी 1 ते 7
9 चांदवड प्राथ. आश्रमशाळा दहेगांव 1 ते 7
10 येवला प्राथ. आश्रमशाळा राजापुर 1 ते 7
11 नांदगाव प्राथ. आश्रमशाळा ढेकु 1 ते 7
12 नांदगाव माध्य. आश्रमशाळा ढेकु 8 ते 10
13 नांदगाव प्राथ.आश्रमशाळा पिंप्रीहावेली 1 ते 7
14 मालेगाव प्राथ. आश्रमशाळा गाळणे 1 ते 7
15 मालेगाव माध्य. आश्रमशाळा गाळणे 8 ते 10
16 मालेगाव प्राथ. आश्रमशाळा वडनेर 1 ते 7
17 मालेगाव माध्य. आश्रमशाळा वडनेर 8 ते 10
18 सटाणा प्राथ. आश्रमशाळा श्रीपुरवडे 1 ते 7
19 सटाणा माध्य. आश्रमशाळा श्रीपुरवडे 8 ते 10
20 सटाणा प्राथ. आश्रमशाळा डांगसौदाणे 1 ते 4
21 सटाणा माध्य. आश्रमशाळा डांगसौदाणे 8 ते 10
22 देवळा प्राथ. आश्रमशाळा वाजगांव 1 ते 4
23 देवळा माध्य. आश्रमशाळा वाजगांव 5 ते 10
24 दिंडोरी प्राथ. आश्रमशाळा दिंडोरी 1 ते 7
25 इगतपुरी प्राथ. आश्रमशाळा इगतपुरी 1 ते 4
26 इगतपुरी माध्य. आश्रमशाळा इगतपुरी 5 ते 10
27 नांदगाव प्राथ. आश्रमशाळा टाकळी 1 ते 4
28 नांदगाव माध्य. आश्रमशाळा टाकळी 5 ते 10

धुळे जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 धुळे प्राथ. आश्रमशाळा नंगावहीळ 1 ते 4
2 धुळे माध्य.आश्रमशाळा नंगावहीळ 5 ते 10
3 धुळे प्राथ. आश्रमशाळा चिसोड 1 ते 7
4 धुळे प्राथ. आश्रमशाळा उडाणे 1 ते 7
5 धुळे प्राथ. आश्रमशाळा काळखेडा 1 ते 7
6 धुळे प्राथ. आश्रमशाळा नवलनगर 1 ते 7
7 धुळे प्राथ. आश्रमशाळा बव्हाणे 1 ते 7
8 धुळे प्राथ. आश्रमशाळा कुंडाणे 1 ते 7
9 धुळे प्राथ. आश्रमशाळा मोराणे 1 ते 7
10 धुळे प्राथ.आश्रमशाळा मोरदडतांडा 1 ते 7
11 धुळे माध्य.आश्रमशाळा मोरदडतांडा 8 ते 10
12 धुळे विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय मोरदड तांडा ता.जि. धुळे 11 ते 12
13 सिंदखेडा प्राथ. आश्रमशाळा सोंडले 1 ते 4
14 सिंदखेडा माध्य. आश्रमशाळा सोंडले 5 ते 10
15 सिंदखेडा विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय सोंडले जि. धुळे 11 ते 12
16 सिंदखेडा प्राथ. आश्रमशाळा शिंदखेडा 1 ते 7
17 सिंदखेडा प्राथ. आश्रमशाळा वर्षो 1 ते 7
18 सिंदखेडा माध्य. आश्रमशाळा वर्षो 8 ते 10
19 सिंदखेडा प्राथ. आश्रमशाळा दोडाईचा 1 ते 7
20 सिंदखेडा माध्य. आश्रमशाळा दोडाईचा 8 ते 10
21 सिंदखेडा विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय दोंडाईचा ता.शिंदखेडा जि. धुळे 11 ते 12
22 साक्री प्राथ. आश्रमशाळा साक्री 1 ते 4
23 साक्री माध्य. आश्रमशाळा साक्री 5 ते 10
24 साक्री प्राथ. आश्रमशाळा पिंपळनेर 1 ते 7
25 साक्री प्राथ. आश्रमशाळा ईच्छापुर 1 ते 7
26 शिरपुर प्राथ. आश्रमशाळा अजनाड 1 ते 7

नंदुरबार जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 नंदुरबार प्राथ. आश्रमशाळा नांदर्खे 1 ते 7
2 नंदुरबार माध्य. आश्रमशाळा नांदर्खे 8 ते 10
3 नंदुरबार विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय, अक्राळे.ता.जि.नंदुरबार 11 ते 12
4 नंदुरबार प्राथ. आश्रमशाळा अक्राळे 1 ते 4
5 नंदुरबार माध्य. आश्रमशाळा अक्राळे 5 ते 10
6 शहादा प्राथ. आश्रमशाळा म्हसावद 1 ते 7

जळगांव जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 अमळनेर प्राथ. आश्रमशाळा रणाईचे 1 ते 4
2 अमळनेर माध्य. आश्रमशाळा रणाईचे 5 ते 10
3 अमळनेर प्राथ. आश्रमशाळा लोनचारम 1 ते 7
4 अमळनेर प्राथ. आश्रमशाळा गडखांब 1 ते 4
5 अमळनेर माध्य. आश्रमशाळा गडखांब 5 ते 10
6 अमळनेर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा गडखांब ता.अमळनेर 11 ते 12
7 अमळनेर प्राथ. आश्रमशाळा निंभोरा 1 ते 7
8 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा पिंपरखेड 1 ते 4
9 चाळीसगांव माध्य. आश्रमशाळा पिंपरखेड 5 ते 10
10 चाळीसगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पिंपरखेड ता.चाळीसगांव 11 ते 12
11 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा वाघले 1 ते 7
12 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा दंडपिंप्री 1 ते 7
13 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा विसापुर 1 ते 7
14 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा राजदेहरा 1 ते 7
15 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा तळोदा 1 ते 7
16 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा करगांव 1 ते 4
17 चाळीसगांव माध्य. आश्रमशाळा करगांव 5 ते 10
18 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा वरखेडे 1 ते 7
19 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा वलठाण 1 ते 4
20 चाळीसगांव माध्य. आश्रमशाळा वलठाण 5 ते 10
21 चाळीसगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वलठाण ता.चाळीसगांव 11 ते 12
22 चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा लोंजे 1 ते 7
23 चाळीसगांव माध्य. आश्रमशाळा लोंजे 8 ते 10
24 पाचोरा प्राथ. आश्रमशाळा गाळण 1 ते 4
25 पाचोरा माध्य. आश्रमशाळा गाळण 5 ते 10
26 पाचोरा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा गाळण ता.पाचोरा 11ते 12
27 पाचोरा प्राथ.आश्रमशाळा आंबेवडगांव 1 ते 7
28 पाचोरा प्राथ. आश्रमशाळा वरसाडे 1 ते 4
29 पाचोरा माध्य. आश्रमशाळा वरसाडे 5 ते 10
30 पारोळा प्राथ.आश्रमशाळा भोलाणेतांडा 1 ते 4
31 पारोळा माध्य.आश्रमशाळा भोलाणेतांडा 5 ते 10
32 पारोळा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा भोलाणेतांडा ता.पारोळा 11 ते 12
33 भडगांव प्राथ. आश्रमशाळा टिटवी 1 ते 7
34 भडगांव प्राथ. आश्रमशाळा तळवण तांडा 1 ते 4
35 भडगांव माध्य.आश्रमशाळा तळवण तांडा 5 ते 10
36 भडगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा तळवणतांडा ता.भडगांव 11 ते 12
37 एरंडोल प्राथ. आश्रमशाळा कासोदा 1 ते 7
38 एरंडोल माध्य. आश्रमशाळा कासोदा 8 ते 10
39 भुसावळ प्राथ. आश्रमशाळा मांडवा दिगर 1 ते 7
40 भुसावळ माध्य.आश्रमशाळा मांडवा दिगर 8 ते 10
41 बोदवड प्राथ. आश्रमशाळा नाडगांव 1 ते 7
42 जामनेर प्राथ. आश्रमशाळा केकतनिभोरा 1 ते 4
43 जामनेर माध्य. आश्रमशाळा केकतनिभोरा 5 ते 10
44 जामनेर प्राथ. आश्रमशाळा शेंगोला 1 ते 7
45 मु. नगर प्राथ.आश्रमशाळा कु-हाकाकोडा 1 ते 7
46 मु. नगर प्राथ. आश्रमशाळा चारठाणा 1 ते 7
47 मु. नगर माध्य. आश्रमशाळा चारठाणा 8 ते 10
48 रावेर प्राथ. आश्रमशाळा आभेाडा 1 ते 7

अ. नगर जिल्हा


क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 अ. नगर प्राथ. आश्रमशाळा बु-हाणनगर 1 ते 7
2 अ. नगर प्राथ. आश्रमशाळा टाकळीकाझी 1 ते 7
3 अ. नगर प्राथ. आश्रमशाळा बारादरी 1 ते 7
4 अ. नगर प्राथ. आश्रमशाळा पांगरमल 1 ते 7
5 पाथर्डी प्राथ. आश्रमशाळा माणिकदौंडी 1 ते 7
6 पाथर्डी प्राथ. आश्रमशाळा आल्हणवाडी 1 ते 7
7 पाथर्डी माध्य.आश्रमशाळा आल्हणवाडी 8 ते 10
8 पाथर्डी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आल्हणवाडी ता.पाथर्डी 11 ते 12
9 पाथर्डी प्राथ. आश्रमशाळा शेकटे 1 ते 7
10 पाथर्डी माध्य. आश्रमशाळा शेकटे 8 ते 10
11 पाथर्डी विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय शेकटे ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर 11 ते 12
12 पाथर्डी प्राथ. आश्रमशाळा मढी 1 ते 7
13 शेवगांव प्राथ. आश्रमशाळा मंगरुळ 1 ते 4
14 शेवगांव माध्य. आश्रमशाळा मंगरुळ 5 ते 10
15 शेवगांव प्राथ. आश्रमशाळा कोणोशी 1 ते 7
16 नेवासा प्राथ. आश्रमशाळा भानसहिवरे 1 ते 7
17 राहुरी प्राथ. आश्रमशाळा वरवंडी 1 ते 7
18 राहुरी माध्य. आश्रमशाळा वरवंडी 8 ते 10
19 अकोले प्राथ. आश्रमशाळा ब्राम्हणवाडा 1 ते 7
20 पारनेर प्राथ. आश्रमशाळा कुरुंद 1 ते 7
21 पारनेर माध्य. आश्रमशाळा कुरुंद 8 ते 10
22 पारनेर विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय कुरूंद ता.पारनेर जि.अहमदनगर 11 ते 12
23 पारनेर प्राथ. आश्रमशाळा ढवळपुरी 1 ते 7
24 पारनेर माध्य. आश्रमशाळा ढवळपुरी 8 ते 10
25 पारनेर विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय ढवळपुरी ता.पारनेर जि.अहमदनगर 11 ते 12
26 जामखेड प्राथमिक आश्रमशाळा चौंडी 1 ते 7
27 पारनेर प्राथमिक आश्रमशाळा भांडगाव 1 ते 7
28 कर्जत माध्यमिक आश्रमशाळा मिरजगांव 8 ते 10
29 संगमनेर प्राथ. आश्रमशाळा मिरपुर 1 ते 7

पुणे विभाग

पुणे जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 जुन्नर प्राथ. आश्रमशाळा आणे 1 ते 7
2 जुन्नर माध्य. आश्रमशाळा आणे 8 ते 10
3 दौंड प्राथ. आश्रमशाळा सोनवडी 1 ते 7
4 दौंड माध्य. आश्रमशाळा सोनवडी 8 ते 10
5 दौंड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सोनवडी ता.दौंड 11 ते 12
6 दौंड प्राथ. आश्रमशाळा वरवंड 1 ते 7
7 दौंड माध्य आश्रमशाळा दौंड 8 ते 10
8 इंदापूर प्राथ. आश्रमशाळा इंदापुर 1 ते 7
9 इंदापूर माध्य. आश्रमशाळा इंदापूर 8 ते 10
10 इंदापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा इंदापूर ता.इंदापूर 11 ते 12
11 इंदापूर प्राथ. आश्रमशाळा बावडा 1 ते 7
12 शिरुर प्राथ. आश्रमशाळा म्हाळूंगी 1 ते 7
13 शिरुर माध्य. आश्रमशाळा म्हाळूंगी 8 ते 10
14 शिरुर प्राथ.आश्रमशाळा तळेगांव ढमढेरे 1 ते 7
15 शिरुर प्राथ. आश्रमशाळा शिरुर 1 ते 7
16 शिरुर प्राथ. आश्रमशाळा मुखई 1 ते 7
17 शिरुर माध्य. आश्रमशाळा मुखई 8 ते 10
18 शिरुर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मुखई, ता.शिरुर 11 ते 12
19 बारामती प्राथ. आश्रमशाळा वाघळवाडी 1 ते 7
20 बारामती माध्य. आश्रमशाळा वाघळवाडी 8 ते 10
21 बारामती उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वाघळवाडी ता.बारामती जि.पुणे 11 ते 12
22 हवेली प्राथ. आश्रमशाळा भोसरी 1 ते 7
23 हवेली माध्य. आश्रमशाळा भोसरी 8 ते 10
24 हवेली प्राथ. आश्रमशाळा वाघोली 1 ते 7
25 हवेली माध्य. आश्रमशाळा वाघोली 8 ते 10
26 मावळ प्राथ. आश्रमशाळा शिरगांव 1 ते 7

सातारा जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 खंडाळा प्राथ. आश्रमशाळा पाडेगांव 1 ते 4
2 खंडाळा माध्य. आश्रमशाळा पाडेगांव 5 ते 10
3 खंडाळा समता उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, पाडेगाव, ता.खंडाळा जि.सातारा 11 ते 12
4 फलटण प्राथ. आश्रमशाळा सांगवी 1 ते 7
5 फलटण माध्य. आश्रमशाळा सांगवी 8 ते 10
6 फलटण प्राथ. आश्रमशाळा ताथवडा 1 ते 7
7 फलटण माध्य. आश्रमशाळा ताथवडा 8 ते 10
8 फलटण प्राथ. आश्रमशाळा मुरुमसर्कल 1 ते 7
9 फलटण माध्य. आश्रमशाळा मुरुमसर्कल 8 ते 10
10 फलटण प्राथ. आश्रमशाळा अलगुडेवाडी 1 ते 4
11 फलटण माध्य. आश्रमशाळा अलगुडेवाडी 5 ते 10
12 फलटण प्राथ. आश्रमशाळा निभोंरे 1 ते 7
13 फलटण प्राथ. आश्रमशाळा साखरवाडी 1 ते 7
14 माण प्राथ. आश्रमशाळा गोंदवले बु ा 1 ते 4
15 माण माध्य. आश्रमशाळा गोंदवले बु ा 5 ते 10
16 माण प्राथ. आश्रमशाळा येळेवाडी 1 ते 7
17 कोरेगांव प्राथ. आश्रमशाळा ब्रम्हपूरी 1 ते 4
18 कोरेगांव माध्य. आश्रमशाळा ब्रहपूरी 5 ते 10
19 कोरेगांव प्राथ. आश्रमशाळा नागझरी 1 ते 7
20 कराड प्राथ. आश्रमशाळा शेरे 1 ते 4
21 कराड माध्य. आश्रमशाळा शेरे 5 ते 10
22 कराड प्राथ. आश्रमशाळा उब्रज 1 ते 4
23 कराड माध्य. आश्रमशाळा उब्रज 5 ते 10
24 सातारा प्राथ. आश्रमशाळा कंरजे 1 ते 7
25 सातारा माध्य. आश्रमशाळा कंरजे 8 ते 10
26 सातारा प्राथ. आश्रमशाळा जकातवाडी 1 ते 4
27 सातारा माध्य. आश्रमशाळा जकातवाडी 5 ते 10
28 सातारा शारदाबाई पवार उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, जकातवाडी, ता.जि.सातारा 11 ते 12
29 खटाव प्राथ. आश्रमशाळा औंध 1 ते 7
30 खटाव माध्य. आश्रमशाळा औंध 8 ते 10
31 खटाव स्व. संभाजीराव देशमुख उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, औंध, ता.खटाव जि.सातारा 11 ते 12
32 खटाव प्राथ. आश्रमशाळा कटगूण 1 ते 7
33 खटाव माध्य. आश्रमशाळा कटगूण 8 ते 10

सांगली जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 जत समता प्रा.आश्रमशाळा उमदी 1 ते 4
2 जत माध्य. आ. शाळा. उमदी 5 ते 10
3 जत समता उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, उमदी ता.जत 11 ते 12
4 जत संत ज्ञानेश्वर प्रा.आ.शाळा येळवी 1 ते 7
5 जत गिरीराज प्रा. आ. शाळा उटगी 1 ते 7
6 जत हमुलाल प्रा. आ.शा. लमाणतांडा दरीबडची 1 ते 7
7 जत माध्य. आ. शाळा. दरिबडची 8 ते 10
8 जत राजर्षी शाहु महाराज प्राथ. आ. शा.जत 1 ते 7
9 जत माध्य. आ. शाळा. जत 8 ते 10
10 जत संत गाडगेबाबा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, जत ता.जत 11 ते 12
11 जत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रा. आ. माडगयाळ 1 ते 7
12 जत जोतिराव फुले प्रा. आ. शाळा सनमडी 1 ते 7
13 वाळवा सदगुरु प्रा. आ.इस्लामपूर 1 ते 4
14 वाळवा माध्य. आ. शाळा इस्लामपूर 5 ते 10
15 वाळवा सदगुरु उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, इस्लामपूर ता.वाळवा 11 ते 12
16 वाळवा प्राथ. आश्रमशाळा रेठरेधरण 1 ते 7
17 वाळवा प्राथ. आश्रमशाळा आष्टा 1 ते 4
18 वाळवा माध्य.आश्रमशाळा आष्टा 5 ते 10
19 वाळवा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आष्टा ता.वाळवा 11 ते 12
20 वाळवा शिवसमर्थ प्रा. आ.शा. कासेगांव 1 ते 4
21 वाळवा मिनाई प्रा. आ.शा. कुरळप 1 ते 7
22 वाळवा माध्य. आ. शा. कुरळप 8 ते 10
23 वाळवा मिनाई उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, कुरळप ता.वाळवा 11 ते 12
24 वाळवा प्राथ. आ.शाळा येडेनिपाणी 1 ते 7
25 वाळवा प्रा. आ. शाळा चिमुर्डे 1 ते 7
26 शिराळा सद्गुरु प्रा. आ. शाळा शिराळा 1 ते 4
27 शिराळा माध्य. आश्रमशाळा शिराळा 5 ते 10
28 तासगांव प्राथ.आश्रमशाळा तासंगाव 1 ते 7
29 तासगांव प्राथ. आश्रमशाळा तूरची 1 ते 7
30 कवठेमहाकांळ कै. तुळसामाई कृष्णाजी शेंडगे प्रा.आश्रमशाळा ढालंगाव 1 ते 7
31 कवठेमहाकांळ माध्य. आ. शाळा कवठेमहांकाळ 8 ते 10
32 कवठेमहाकांळ दलितमित्र गणपतराव ओलेकर प्रा. आ. शाळा घोरपडी 1 ते 7
33 कवठेमहाकांळ ए. एल.अी. ठोबरे प्रा. आ.शाळा कवठेमहांकाळ 1 ते 7
34 आटपाडी प्राथ. आश्रमशाळा आटपाडी 1 ते 7
35 आटपाडी कृष्णा रामा गुरव प्राथ. आश्रमशाळा खरसुंडी 1 ते 7
36 विटा आदर्श प्राथ. आश्रमशाळा विटा 1 ते 7
37 पलुस पंतगराव कदम प्राथ. आश्रमशाळा सांडगेवाडी 1 ते 4
38 पलुस माध्य.आश्रमशाळा सांडगेवाडी 5 ते 10
39 पलूस उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, सांडगेवाडी ता.पलुस 11 ते 12
40 मिरज यादवराव वाडेकर प्रा. आश्रमशाळा तुंग कसबे डिग्रज 1 ते 7
41 मिरज प्राथ. आश्रमशाळा कसबे डिग्रज 1 ते 7
42 मिरज समर्थ प्राथ. आश्रमशाळा बेडग 1 ते 7

सोलापूर जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा घेरडी 1 ते 7
2 सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा डिकसळ 1 ते 7
3 सांगोला माध्य. आश्रमशाळा डिकसळ 8 ते 10
4 सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा मेडशिंगी 1 ते 7
5 सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा जुनोनी 1 ते 7
6 सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा राजापूर 1 ते 7
7 मोहोळ प्राथ. आश्रमशाळा देगांव वाळूज ता.मोहोळ 1 ते 7
8 मोहोळ प्राथ. आश्रमशाळा लांबोटी 1 ते 4
9 मोहोळ माध्य. आश्रमशाळा लांबोटी 5 ते 10
10 मोहोळ प्राथ. अ.शाळा जामगांव ता. मोहोळ 1 ते 7
11 मोहोळ माध्य. आश्रमशाळा जामगांव ता. मोहोळ 8 ते 10
12 मोहोळ प्राथ. आश्रमशाळा कामती 1 ते
13 उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा देगांव 1 ते 7
14 उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा देगांव 8 ते 10
15 उ.सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा देगाव 11 ते 12
16 उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा कवठे 1 ते 4
17 उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा कवठे 5 ते 10
18 उ.सोलापूर उ.सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कवठे
19 उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा भोगाव 1 ते 7
20 उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा भेागाव 8 ते 10
21 उ. सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा भोगाव
22 उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा नेहरुनगर 1 ते 4
23 उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा नेहरुनगर 5 ते 10
24 उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा पाकणी 1 ते 7
25 उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा पाकणी 8 ते 10
26 उ. सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पाकणी 11 ते 12
27 उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा तळेहिप्परगा 1 ते 4
28 उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा तळेहिप्परगा 5 ते 10
29 उ. सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा तळेहिप्परगा ता.उत्तर सोलापूर 11 ते 12
30 उ.सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कडबगाव ता.उत्तर सोलापूर 11 ते 12
31 माढा प्राथ. आश्रमशाळा केवड 1 ते 4
32 माढा माध्य. आश्रमशाळा केवड 5 ते 10
33 माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा केेवड ता.माढा जि.सोलापूर 11 ते 12
34 माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा माढा ता.माढा जि.सोलापूर 11 ते 12
35 माढा प्राथ. आश्रमशाळा टेभूर्णी 1 ते 7
36 माढा माध्य. आश्रमशाळा टेभूर्णी 8 ते 10
37 माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा टेंभुर्णी 11 rs 12
38 माढा प्राथ. आश्रमशाळा अंजनगांव 1 ते 7
39 माढा प्राथ. आ. शाळा जामगांव माढा 1 ते 7
40 माढा माध्य. आ. शाळा जामगांव माढा 8 ते 10
41 बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा खामगांव 1 ते 7
42 बार्शी माध्य. आश्रमशाळा खामगांव 8 ते 10
43 माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा खामगाव ता.बार्शी 11 ते 12
44 मंगळवेढा प्राथ. आश्रमशाळा बालाजी नगर 1 ते 4
45 मंगळवेढा माध्य. आश्रमशाळा बालाजीनगर 5 ते 10
46 मंगळवेढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा बालाजीनगर ता.मंगळवेढा 11 ते 12
47 मंगळवेढा प्राथ. आश्रमशाळा हुन्नुर 1 ते 4
48 मंगळवेढा माध्य. आश्रमशाळा हुन्नर 5 ते 10
49 मंगळवेढा प्राथ. आश्रमशाळा पडोळकरवाडी 1 ते 4
50 मंगळवेढा माध्य. आ. शाळा पडोळकरवाडी 5 ते 10
51 मंगळवेढा प्राथ. आश्रमशाळा येड्रावखवे 1 ते 4
52 मंगळवेढा माध्य. आश्रमशाळा येड्रावखवे 5 ते 10
53 मंगळवेढा उच्च माध्य. आश्रमशाळा येड्रावखवे 11 ते 12
54 बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा आगळगांव 1 ते 7
55 बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा तांबेवाडी 1 ते 7
56 बार्शी माध्य. आश्रमशाळा तांबेवाडी 8 ते 10
57 बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा वैराग 1 ते 7
58 बार्शी माध्य. आश्रमशाळा वैराग 8 ते 10
59 बार्शी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वैराग 11 ते 12
60 बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा सर्जापूर 1 ते 7
61 बार्शी माध्य. आश्रमशाळा सर्जापूर 8 ते 10
62 बार्शी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सर्जापुर 11 ते 12
63 अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा बोरोटी 1 ते 4
64 अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा बोरोटी 5 ते 10
65 अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा रुद्य्‌ेवाडी 1 ते 7
66 अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा रुद्ये्‌वाडी 8 ते 10
67 अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रुद्देवाडी ता.अक्कलकोट 11 ते 12
68 अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा नागनहळी 1 ते 7
69 अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा नागनहळी 8 ते 10
70 अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा नागनहळ्ळी ता.अक्कलकोट 11 ते 12
71 अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा कोन्हाळी 1 ते 4
72 अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा कोन्हाळी 5 ते 10
73 अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कोन्हाळी ता.अक्कलकोट 11 ते 12
74 अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा हंजगी 1 ते 7
75 अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा हंजगी 8 ते 10
76 अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा डिग्गेवाडी 1 ते 7
77 पंढरपूर प्राथ. आश्रमशाळा वाखरी 1 ते 4
78 पंढरपूर माध्य. आश्रमशाळा वाखरी 5 ते 10
79 अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वाखरी ता.पंढरपूर 11 ते 12
80 पंढरपूर प्राथ. आश्रमशाळा तारापूर, नाला 1 ते 7
81 द. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा विंचूर 1 ते 7
82 द. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा विंचूर 8 ते 10
83 द. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा मंद्रूप 1 ते 4
84 द. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा मंद्रूप 8 ते 10
85 द. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा मुळेगावतांडा 1 ते 7
86 द. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा मुळेगावतांडा 8 ते 10
87 अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मुळेगाव ता.द.सोलापूर 11 ते 12
88 माळशिरस प्राथ. आश्रमशाळा एकशिव 1 ते 7
89 करमाळा प्राथ. आश्रमशाळा करमाळा 1 ते 7
90 करमाळा प्राथ. आश्रमशाळा केम 1 ते 7

कोल्हापूर जिल्हा


क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 हातकणंगले प्राथ. आश्रमशाळा पेठवडगांव 1 ते 7
2 हातकणंगले माध्य. आश्रमशाळा पेठवडगांव 8 ते 10
3 हातकणंगले प्राथ. आश्रमशाळा हातकणंगले 1 ते 7
4 हातकणंगले माध्य. आश्रमशाळा हातकणंगले 8 ते 10
5 हातकणंगले प्राथ. आश्रमशाळा मिणचे 1 ते 7
6 हातकणंगले प्राथ. आश्रमशाळा कुंभोज 1 ते 7
7 शिरोळ प्राथ. आश्रमशाळा जयसिंगपूर 1 ते 7
8 शिरोळ माध्य. आश्रमशाळा जयसिंगपूर 8 ते 10
9 शिरोळ प्राथ. आश्रमशाळा तेरवाड 1 ते 7
10 शिरोळ प्राथ. आश्रमशाळा दानवाड 1 ते 4
11 शिरोळ माध्य. आश्रमशाळा दानवाड 5 ते 10
12 पन्हाळा प्राथ. आश्रमशाळा नेळे ता.शाहूवाडी 1 ते 7
13 पन्हाळा प्राथ. आश्रमशाळा कुशीरे 1 ते 7
14 पन्हाळा माध्य. आश्रमशाळा कुृशीरे 8 ते 10
15 करविर प्राथ. आश्रमशाळा रजपुतवाडी 1 ते 7
16 करविर माध्य. आश्रमशाळा रजपुतवाडी 8 ते 10
17 करविर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रजपूतवाडी ता.करवीर जि.कोल्हापूर 11 ते 12
18 करविर प्राथ. आश्रमशाळा पाचेगांव 1 ते 7
19 करविर माध्य. आश्रमशाळा पाचेगांव 8 ते 10
20 कागल प्राथ. आश्रमशाळा चिमगांव 1 ते 7
21 कागल माध्य. आश्रमशाळा चिमगंाव 8 ते 10
22 शाहुवाडी प्राथ. आश्रमशाळा भेडसगांव 1 ते 7
23 चंदगड प्राथ. आश्रमशाळा कोवाड 1 ते 7

मुंबई विभाग

मुंबई जिल्हा

क्रम जिल्हा तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 ठाणे कल्याण प्राथमिक आश्रमशाळा मोहेाने 1 ते 7
2 ठाणे कल्याण माध्यमिक आश्रमशाळा मोहेाने 8 ते 10
3 ठाणे अंबरनाथ ज्योतिबा फुले प्राथमिक आश्रमशाळा, बारकुपाडा, ऊंबरनाथ 1 ते 7
4 ठाणे बदलापूर निर्मलादेवी चिंतामण दिघे प्राथ. आश्रमशाळा कात्रपपाडा, कुळगाव, बदलापूर 1 ते 7

रायगड जिल्हा

क्रम जिल्हा तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 रायगड रोहा नेल्सन मंडेला प्राथमिक आश्रमशाळा नागोठणे 1 ते 7
2 रायगड रोहा नेल्सन मंडेला माध्यमिक आश्रमशाळा नागोठणे 8 ते 10

रत्नागिरी जिल्हा

क्रम जिल्हा तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 रत्नागिरी संगमेश्वर विजाभज कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, निवे बु.ता.संगमेश्वर जि.रत्नागिरी -
2 रत्नागिरी लांजा प्राथमिक आश्रमशाळा कुवे 1 ते 4
3 रत्नागिरी लांजा माध्यमिक आश्रमशाळा कुवे 5 ते 10
4 रत्नागिरी दापोली प्राथमिक आश्रमशाळा असोंड 1 ते 7

सिंधुदूर्ग जिल्हा


क्रम जिल्हा तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 सिंधुदूर्ग कणकवली प्राथ. आश्रम शाळा बोर्डवे 1 ते 7

लातूर विभाग

हिगेाली जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा बाभुळगांव 1 ते 7
2 सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा बाभुळगांव 8 ते 10
3 सेनगांव उच्च माध्य.आश्रमशाळा, बाभुळगांव ता.सेनगांव जि.हिगोंली 11 ते 12
4 सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा गांगलवाडी 1 ते 4
5 सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा गांगलवाडी 5 ते 10
6 सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा हत्ता 1 ते 7
7 सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा हत्ता 8 ते 10
8 सेनगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा लिंगदरी हत्ता ता.सेनगांव जि.हिगोली 11 ते 12
9 सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा जावळा बाजार 1 ते 7
10 सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा जावळा बाजार 8 ते 10
11 सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा लोहरा किल्ला 1 ते 4
12 सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा औंढा 5 ते 10
13 सेनगांव प्राथ. आ. शाळा रामेश्वर तांडा 1 ते 4
14 सेनगांव माध्य. आ. शाळा रामेश्वर तांडा 5 ते 10
15 सेनगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रामेश्वर तांडा ता.कळमनूरी जि.हिगोंली 11 ते 12
16 सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा वरुड 1 ते 7
17 सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा वरुड 8 ते 10
18 सेनगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वरुडतांडा ता.ककळमनूरी जि.हिगोली 11 ते 12
19 सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा येडशी 1 ते 7
20 सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा वारंगाफाटा 8 ते 10

नांदेड जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 नांदेड इेंदिरा गांधी प्रा. आ. शाळा असर्जन कॅम्प ता नांदेड 1 ते 7
2 नांदेड स्वामी विवेकांनद प्रा.आ. शाळा वाघाळा ता.जि. नांदेड 1 ते 4
3 नांदेड माध्य. आ. शाळा वाघोळा 5 ते 10
4 नांदेड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वाघोळा ता.जि.नांदेड 11 ते 12
5 नांदेड पु. अहिल्यादेवी होळकर प्रा. आ. शाळा हस्सापूर ता.जि. नांदेड 1 ते 4
6 नांदेड जिजामाता मा. आ. शाळा हस्सापूर ता.जि. नांदेड 5 ते 10
7 नांदेड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा हस्सापूर ता.जि.नांदेड 11 ते 12
8 नांदेड थावरजी प्रा.आ. शाळा पासदगाव ता.जि. नांदेड 1 ते 7
9 नांदेड श्री. गोविंद प्रा.आ. शाळा काकंडी ता.जि. नंादेड 1 ते 7
10 नांदेड प्रा.आ. शाळा ब्राम्हणवाडा (मुगट) मुदखेड 1 ते 7
11 नांदेड माध्य. आ. शाळा ब्राम्हणवाडा (मनुर) मुदखेड 8 ते 10
12 अर्धापूर सरस्वती प्रा.आ. शाळा डौर 1 ते 7
13 मुदखेड प्रा.आ. शाळा मुदखेड 1 ते 7
14 मुदखेड मा.आ. शाळा मुदखेड 8 ते 10
15 मुदखेड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मुदख्खेड ता.मुदखेड जि.नांदेड 11 ते 12
16 हि. नगर मनिषा प्रा. आ. शाळा जगदिशनगर पोटा (बु) 1 ते 7
17 हि. नगर मनिषा मा. आ. शाळा जगदिशनगर पोटा (बु) 8 ते 10
18 हि. नगर मनिषा उच्च मा. आ. शाळा जगदिशनगर पोटा (बु) 11 ते 12
19 भोकर प्रा.आ. शाळा भोकर 1 ते 7
20 भोकर मा.आ. शाळा भोकर 8 ते 10
21 भोकर उच्च मा.आ. शाळा भोकर 11 ते 12
22 उमरी श्री. संत दासगूण महाराज प्रा. आ. शाळा उमरी 1 ते 4
23 उमरी श्री. संत दासगूण महाराज मा. आ. शाळा उमरी 5 ते 10
24 उमरी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मनुर ता.उमरी जि.नांदेड 11 ते 12
25 बिलोली संत गोरोबा प्रा. आ. शाळा कुंडलवाडी बिलोली 1 ते 7
26 बिलोली माध्यमिक आ. शा दगडापूर ता. बिलोली 8 ते 10
27 देगलूर प्रतिभादेवी प्रा.आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा 1 ते 4
28 देगलूर माध्यमिक आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा 5 ते 10
29 देगलूर उच्च माध्यमिक आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा 11 ते 12
30 देगलूर वसंतराव नाईक प्रा.आ. शाळा (गंवडगाव) हाणेगांव 1 ते 7
31 नायगाव प्रा.आ. शाळा कुंटुर तांडा 1 ते 4
32 नायगाव मा.आ. शाळा कुंटुर तांडा 5 ते 10
33 नायगाव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कुंटूरतांडा ता.नायगांव खै जि.नांदेड 11 ते 12
34 नायगाव प्रा.आ. शाळा अशोकनगर मुगाव तांडा 1 ते 7
35 नायगाव प्रा.आ. शाळा मरवाळी तांडा 1 ते 4
36 नायगाव माध्य.आ. शाळा मरवाळी तांडा 5 ते 10
37 नायगाव उच्च माध्य.आ. शाळा मरवाळी तांडा 11 ते 12
38 मुखेड छत्रपती शाहू महाराज प्रा. आ. शाळा होकार्णा 1 ते 7
39 मुखेड प्रा.आ. शाळा वसंतनगर कोटग्याळ 1 ते 4
40 मुखेड माध्य.आ. शाळा वसंतनगर कोटग्याळ 5 ते 10
41 मुखेड कनिष्ठ महाविद्यालय , वसंतनगर कोटग्याळ ता. मुखेड 11 ते 12
42 मुखेड प्रा.आ.शाळा कमळेवाडी 1 ते 4
43 मुखेड मा.आ. शाळा कमळेवाडी 5 ते 10
44 मुखेड प्राथ .आ. शाळा चव्हाणवाडी 1 ते 4
45 मुखेड माध्य .आ. शाळा चव्हाणवाडी 5 ते 10
46 मुखेड उच्च माध्य .आ. शाळा चव्हाणवाडी 11 ते 12
47 मुखेड प्रा.आ. शाळा मांजरी 1 ते 7
48 मुखेड माध्य.आ.शाळा मांंजरी 8 ते 10
49 मुखेड प्रा.आ. शाळा कृष्णवाडी 1 ते 7
50 मुखेड मा.आ. शाळा कृष्णवाडी 8 ते 10
51 मुखेड श्री. जेमलानाईक प्रा.आ. शाळा सकनुरतांडा 1 ते 7
52 मुखेड श्री. जेमलानाईक मा.आ. शाळा सकनुरतांडा 8 ते 10
53 मुखेड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सकनुरतांडा ता.मुखेड जि.नांदेड 11 ते 12
54 मुखेड विद्यानिकेतन कमळेवाडी ता.मुखेड जि.नांदेड 5 ते 12
55 कंधार प्रा.आ. शाळा गांधीनगर 1 ते 4
56 कंधार माध्य.आ. शाळा गांधीनगर 5 ते 10
57 कंधार उच्च माध्य.आ. शाळा गांधीनगर 11 ते 12
58 कंधार प्रा.आ. शाळा रामनगर बिजेवाडी 1 ते 4
59 कंधार मा.आ. शाळा रामनगर बिजेवाडी 5 ते 10
60 कंधार प्रा.आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव 1 ते 7
61 कंधार माध्य.आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव 8 ते 10
62 कंधार उच्च माध्य.आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव 11 ते 12
63 कंधार प्रा.आ. शाळा मानसपूरी 1 ते 7
64 कंधार श्री. मधूकरराव नाईक प्रा.आ. शाळा रामानाईक तांडा 1 ते 7
65 कंधार कै. सोमानाईक मा. आ. शाळा रामानाईक तांडा 8 ते 10
66 कंधार के. शंकर पाटील प्रा.आ. शाळा शिराढोण 1 ते 7
67 कंधार माध्यमिक .आ. शाळा शिराढोण 8 ते 10
68 लोहा मातोश्री प्रा.आ. शाळा माळाकोळी 1 ते 7
69 लोहा मॉ साहेब स्व. सौ. मिनाताई ठाकरे प्रा.आ. शाळा रिसनगाव 1 ते 7
70 लोहा स्व. सोमसिंग नाईक प्रा.आ. शाळा विठठ्ल नगर 1 ते 7
71 लोहा स्व. सोमसिंग नाईक मा.आ. शाळा विठठ्ल नगर 8 ते 10
72 लोहा प्रा.आ. शाळा नेहरुनगर लिंबोटी गवंडगाव 1 ते 4
73 लोहा माध्य.आ. शाळा नेहरुनगर लिंबोटी गवंडगाव 5 ते 10
74 हदगाव स्वा.सै बापूराव दा पाटील पळसकर प्रा.आ. शाळा पळसा 1 ते 7
75 हदगाव स्वा.सै बापूराव दा पाटील पळसकर मा..आ. शाळा पळसा 8 ते 10
76 हदगाव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पळसा ता.हद्गांव जि.नांदेड 11 ते 12
77 हदगाव कै. थावरा नाईक प्रा.आ. शाळा चाभरा तांडा 1 ते 7
78 हदगाव सुहास राठोड प्रा.आ. शाळा वारकवाडी 1 ते 7
79 किनवट श्रीमती शोभना लक्ष्मण नाईक प्रा.आ. शाळा पळशी तांडा 1 ते 7
80 किनवट श्रीमती शोभना लक्ष्मण नाईक मा.आ. शाळा पळशी तांडा 8 ते 10
81 किनवट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पळशीतांडा ता.किनवट जि.नांदेड 11 ते 12
82 किनवट विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रा.आ. शाळा राजगड 1 ते 7
83 किनवट श्री. धावजी लक्ष्मण नाईक प्रा.आ. शाळा दहेली तांडा 1 ते 7
84 किनवट श्री. धावजी लक्ष्मण नाईक मा.आ. शाळा दहेली तांडा 8 ते 10
85 किनवट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा दहेलीतांडा ता.किनवट जि.नांदेड 11 ते 12

उस्मानाबाद जिल्हा

क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा घांटग्री 1 ते 7
2 उस्मानाबाद मा. आ. शाळा घांटग्री 8 ते 10
3 उस्मानाबाद उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा घांटग्री ता.जि.उस्मानाबाद 11 ते 12
4 उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा शिंगोली 1 ते 4
5 उस्मानाबाद मा. आ. शाळा शिंगोली 5 ते 10
6 उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा बावी 1 ते 7
7 उस्मानाबाद मा. आ. शाळा बावी 8 ते 10
8 उस्मानाबाद उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा बावी ता.जि.उस्मानाबाद 11 ते 12
9 उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा येवती 1 ते 7
10 उस्मानाबाद मा. आ. शाळा येवती 8 ते 10
11 उस्मानाबाद उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा येवती ता.जि.उस्मानाबाद 11 ते 12
12 उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा उमरेगव्हाण 1 ते 7
13 तुळजापूर प्रा. आ. शाळा नळदुर्ग 1 ते 7
14 तुळजापूर मा. आ. शाळा नळदुर्ग 8 ते 10
15 तुळजापूर प्रा. आ. शाळा होर्टी 1 ते 7
16 तुळजापूर मा. आ. शाळा होर्टी 8 ते 10
17 तुळजापूर प्रा. आ. शाळा यमगरवाडी, मंगरुळ 1 ते 7
18 तुळजापूर प्रा. आ. शाळा जळकोट 1 ते 7
19 तुळजापूर मा. आ. शाळा जळकोट 8 ते 10
20 तुळजापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा जळकोट ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद 11 ते 12
21 लोहरा प्रा. आ. शाळा आष्टा (का) 1 ते 7
22 लोहरा प्रा. आ. शाळा होळी 1 ते 7
23 लोहरा मा. आ. शाळा होळी 8 ते 10
24 लोहरा प्रा. आ. शाळा मार्डी 1 ते 7
25 लोहरा प्रा. आ. शाळा भोसगा 1 ते 7
26 उमरगा प्रा. आ. शाळा सुदरवाडी 1 ते 7
27 उमरगा मा. आ. शाळा सुदरवाडी 8 ते 10
28 उमरगा उच्च मा. आ. शाळा सुदरवाडी 11 ते 12
29 उमरगा प्रा. आ. शाळा तुरोरी 1 ते 7
30 उमरगा प्रा. आ. शाळा कोरेगाव 1 ते 7
31 उमरगा प्रा. आ. शाळा बलसूर 1 ते 7
32 उमरगा मा. आ. शाळा बलसूर 8 ते 10
33 उमरगा प्रा. आ. शाळा कवठा 1 ते 7
34 भूम प्रा. आ. शाळा नळी 1 ते 7
35 भूम माध्य. आ. शाळा नळी 8 ते 10
36 भूम उच्च माध्य. आ. शाळा नळी 11 ते 12

लातूर जिल्हा


क्रम तालूका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 लातूर प्रा. आ. शाळा कोळपातांडा 1 ते 7
2 लातूर प्रा. आ. शाळा चिंचोलीराव गाव 1 ते 7
3 लातूर मा. आ. शाळा चिंचोलीराव वाडी 5 ते 10
4 लातूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा चिंचोलीराव कारखाना ता.जि.लातूर 11 ते 12
5 लातूर प्रा. आ. शाळा कानडीबोरगांव 1 ते 4
6 लातूर मा. आ. शाळा कानडीबोरगंाव 5 ते 10
7 लातूर प्रा. आ. शाळा महापूर 1 ते 7
8 लातूर मा. आ. शाळा महापूर 8 ते 10
9 लातूर उच्च मा. आ. शाळा महापूर 11 ते 12
10 लातूर प्रा. आ. शाळा काटगांव तांडा 1 ते 7
11 रेणापूर प्रा. आ. शाळा रेणापूर 1 ते 4
12 रेणापूर मा. आ. शाळा रेणापूर 5 ते 10
13 रेणापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रेणापूर ता.रेणापूर जि.लातूर 11 ते 12
14 रेणापूर प्रा. आ. शाळा भंडारवाडी 1 ते 7
15 औसा प्रा. आ. शाळा देवताळा 1 ते 4
16 औसा मा. आ. शाळा देवताळा 5 ते 10
17 औसा प्रा. आ. शाळा मनोहर तांडा 1 ते 4
18 औसा मा. आ. शाळा मनोहर तांडा 5 ते 10
19 औसा उच्च मा. आ. शाळा मनोहर तांडा 11 ते 12
20 औसा प्रा. आ. शाळा सत्तरधरवाडी 1 ते 7
21 औसा मा. आ. शाळा सत्तरधरवाडी 8 ते 10
22 औसा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सत्तरधरवाडी 11 ते 12
23 औसा प्रा. आ. शाळा एकंबीतांडा 1 ते 7
24 निलंगा प्रा. आ. शाळा केळगांवतांडा 1 ते 7
25 निलंगा मा. आ. शाळा केळगावतांडा 8 ते 10
26 निलंगा प्रा. आ. शाळा निलंगा 1 ते 7
27 निलंगा मा. आ. शाळा निलंगा 8 ते 10
28 निलंगा प्रा. आ. शाळा दापका 1 ते 7
29 अहमदपूर प्रा. आ. शाळा नाईकनगर 1 ते 7
30 अहमदपूर प्रा. आ. शाळा तुळशीरामतंाडा 1 ते 7
31 अहमदपूर मा. आ. शाळा तुळशीरामतांडा 8 ते 10
32 अहमदपूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा तुळशीरामतांडा 11 ते 12
33 अहमदपूर प्रा. आ. शाळा सांगवीतांडा 1 ते 7
34 अहमदपूर मा. आ. शाळा रुईतांडा 8 ते 10
35 अहमदपूर मा. आ. शाळा मावलगाव 8 ते 10
36 अहमदपूर माध्य. आ. शाळा धसवाडी 8 ते 10
37 अहमदपूर प्रा. आ. शाळा किनगाव 1 ते 7
38 अहमदपूर मा. आ. शाळा किनगाव 8 ते 10
39 अहमदपूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा किनगाव 11ते 12
40 अहमदपूर प्रा. आ. शाळा ढाळेगाव 5 ते 10
41 चाकूर प्रा. आ. शाळा जानवळ 1 ते 7
42 चाकूर मा. आ. शाळा जानवळ 8 ते 10
43 चाकूर उच्च मा. आ. शाळा जानवळ 11 ते 12
44 चाकूर प्रा. आ. शाळा वडवळ (ना) 1 ते 7
45 जळकोट प्रा. आ. शाळा उमरदरा 1 ते 7
46 जळकोट प्रा. आ. शाळा सुु. डोंगरगाव 1 ते 4
47 जळकोट मा. आ. शाळा सु. डोंगरगाव 5 ते 10
48 जळकोट प्रा. आ. शाळा मेवापूर 1 ते 4
49 जळकोट मा. आ. शाळा मेवापूर 5 ते 10
50 जळकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा शिवाजीनगर मेवापूर ता.उदगीर 11 ते 12
51 जळकोट प्रा. आ. शाळा पाटोदा (बु) 1 ते 7
52 जळकोट प्रा. आ. शाळा चिंचोली अतनुर 1 ते 4
53 जळकोट मा. आ. शाळा चिंचोलीअतनुर 5 ते 10
54 जळकोट प्रा. आ. शाळा रावणकोळा 1 ते 7
55 देवणी प्रा. आ. शाळा देवणी (बु) 1 ते 7
56 उदगीर प्रा. आ. शाळा नांवदी 1 ते 4
57 उदगीर मा. आ. शाळा नांवदी 5 ते 10
58 उदगीर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा नांवदी 11 ते 12
59 उदगीर प्रा. आ. शाळा नळगीर 1 ते 4
60 उदगीर मा. आ. शाळा नळगीर 5 ते 10
61 उदगीर प्रा. आ. शाळा मादलापूररोड 1 ते 4
62 उदगीर मा. आ. शाळा मादलापूररोड 5 ते 10
63 उदगीर प्रा. आ. शाळा जानापूर 1 ते 4
64 उदगीर मा. आ. शाळा जानापूर 5 ते 10
65 उदगीर उच्च मा. आ. शाळा जानापूर 11 ते 12
66 उदगीर प्रा. आ. शाळा बोरतळातांडा 1 ते 7
67 उदगीर मा. आ. शाळा बोरतळापाटी 5 ते 10
68 उदगीर उच्च मा. आ. शाळा बोरतळापाटी 11 ते 12
69 उदगीर मा. आ. शाळा नाईकनगर उदगीर 1 ते 7
70 उदगीर प्रा. आ. शाळा मल्लापूर 1 ते 7
71 उदगीर प्रा. आ. शाळा वाढवणा (बु) 1 ते 7
72 उदगीर प्रा. आ. शाळा लोणी 1 ते 7
73 उदगीर प्रा. आ. शाळा डोगरशेळकी 1 ते 7
74 उदगीर मा. आ. शाळा डोगरशेळकी 8 ते 10
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे