जाहिरात

एकूण संख्या शीर्षक दस्तऐवज
1 बाबा खंताळू प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा गोसे (बु.), ता.पावनी, जि.भंडारा या बंद पडलेल्या आश्रमशाळांच्या हस्तांतरण/स्थलांतरणासंबंधीची जाहिरात Baba Khantalu Pri. & Sec. AS School Add. 22-1-18 -1.pdf  312073(KB)
2 Advertisement regarding applications for running transferred & migrated derecognized grant in aid VJNT ashram schools by interested voluntary institute Scan-10002.PDF  1138927(KB)
3 विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या मान्यता रद्द केलेल्या अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यासाठी ईच्छुक स्वयंसेवी संस्थाकडे हस्तांतरीत व स्थलांतरीत करण्यासाठी अर्ज मागविणेबाबतची जाहीरात. Last Day of Application 31st May 2017 A-S-Matter-for-Website-Advertising.pdf  339265(KB)
4 सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार तत्वावर नियुक्ती करणेबाबात recruitment-of-retiered-employee-on-contract-basis.pdf  603180(KB)
5 अनुसुचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील मुला/मुलींना परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना foreign-scholarshp .pdf  218804(KB)
6 देशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या 100 विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना Social Justice Jahirat.compressed.pdf  900054(KB)
7 अनुसुचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील मुला/मुलींना परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना Foreign Scholarshp Form Nimbalkar 2016-17.....pdf  218804(KB)
8 २०१६-१७ या शैक्षणीक वर्षासाठी, शासकीय वस्तीगृहात ऑनलाईन प्रक्रीयेचा वेळापत्रक online hostel admission process 16-17.PDF  573880(KB)
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे