अर्थसंकल्प

अनुसुचित जाती उपयोजने अंतर्गत प्राप्त तरतुद व खर्च

राज्यस्तरीय - समाज कल्याण आयुक्तालय

जिल्हास्तरीय – समाज कल्याण आयुक्तालय

राज्यस्तरीय योजना - महामंडळे व इतर

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ ( मर्या.), मुंबई

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या., मुंबई

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित.,मुंबई

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई

महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी अनूसूचित जाती आयोग. मुंबई

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई

शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे