अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य मंजूर करणे

अकोला

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
अकोला पातूर नंदापूर संत रविदास मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था म. पातुर-नंदापूर ता.जि. अकोला/ सिताराम रामचंद्र खिराडे     जिल्हा अकोला अकोला, पातूर मु. पो. नंदापूर

अमरावती

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
धामणगांव रेल्वे गुंजी बिरसामुंडा मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था म. गुंजी ता. धामणगांव (रेल्वे) जि. अमरावती अनिल देविदास वहिले     जिल्हा अमरावती धामणगांव रेल्वे, मु. पो. गुंजी
चांदुर रेल्वे कारला विदर्भ विकास मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था म. करला ता. चांदूर रेल्वे जि. अमरावती मनोहर बळीराम मोहोळ     जिल्हा अमरावती चांदुर रेल्वे, मु. पो. कारला
धामणगांव रेल्वे गुंजी क्रांतीवीर नारायणसिंह उईके मागासवर्गीय औद्योगिक  सहकारी संस्था मर्यादीत गुंजी, ता. धामणगाव(रेल्वे), जि. अमरावती सुवर्णा सुनिल ढाणके     जिल्हा अमरावती धामणगांव रेल्वे, मु. पो. गुंजी
धामणगांव रेल्वे गुंजी जय सेवा इंडस्ट्रियल को. ऑप. सोसायटी लि. गुंजी, ता. धामणगाव (रेल्वे), जि. अमरावती        जिल्हा अमरावती धामणगांव रेल्वे, मु. पो. गुंजी

वाशिम

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
वाशिम जनुना (सोनवळ) तुळसाई मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था,मर्या.वाशिम कविता निवृत्ती खडसे     जिल्हा वाशिम, वाशिम, मु. पो. जनुना (सोनवळ)
मानोरा वाईगौळ महात्मा मुगसाजी महाराज मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.मानोरा जि.वाशिम मिलिंद देवराम इंगोले     जिल्हा वाशिम, मानोरा, मु. पो वाईगौळ
कारंजा हिवरा लाहे कपिलवस्तू मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था,मर्या.कारंजा (लाड) जि.वाशिम दिलीप पांडुरंगजी भोजराज     जिल्हा वाशिम, कारंजा, मु. पो हिवरा लाहे
कारंजा हिवरा लाहे प्रियदर्शनी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था,मर्या.कारंजा (लाड) जि.वाशिम अंबिका मिलिंद साळवे     जिल्हा वाशिम, कारंजा, मु. पो हिवरा लाहे
कारजा कामठवाडा आर्या मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, मर्या.कामठवाडा ता.कारंजा (लाड) जि.वाशिम निळकंठराव नागोराव गजभिये     जिल्हा वाशिम, कारंजा, मु. पो कामठवाडा

यवतमाळ

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
यवतमाळ यवतमाळ सम्राट मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था म. यवतमाळ ता.जि. यवतमाळ अशोक अण्णाजी वानखेडे     जिल्हा यवतमाळ, यवतमाळ, मु. पो. यवतमाळ
यवतमाळ यवतमाळ संघमित्रा मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या यवतमाळ जि.यवतमाळ अविनाश विजय भगत     जिल्हा यवतमाळ, यवतमाळ, मु. पो. यवतमाळ
यवतमाळ यवतमाळ साईशक्ती मागास वर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादीत यवतमाळ, ता. जि. यवतमाळ घनश्याम चंपतराव अत्रे     जिल्हा यवतमाळ, यवतमाळ, मु. पो. यवतमाळ
आर्णि केळझरा लोकायत मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., केळझरा(व), ता. आर्णी, जि. यवतमाळ       जिल्हा यवतमाळ, आर्णि मु. पो. केळझरा

औरंगाबाद

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
औरंगाबाद जवाहर कॉलनी बौ.दामोधर हंडोरे मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.जलिदंर महादेव शेडंगे   31.03.2010 मु पो जवाहर कॉलनी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद तिसगांव मातोश्री रमाबाई आंबेडकर मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.संतोष श्रावण भिगांरे   01.08.2013 मु पो तिसगांव तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद भिमनगर, भावसिंगपुरा चैतन्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित चेतन जनार्धन काबंळे   31.03.2014 मु पो भिमनगर, भावसिंगपुरा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बजाजनगर जयवंत आवळे मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.अर्जून भगवानराव गालफाडे   01.08.2013 मु पो बजाजनगर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद पहाडसिंगपुरा खा.रामदास आठवले मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.नागराज चांदोबा गायकवाड   08.09.2014 मु पो पहाडसिंगपुरा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोतवालपुरा रमाई मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्रीमती ममता देविदास झाल्टे   25.08.2009 मु पोकोतवालपुरा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद जयभिमनगर कालकथित उत्तमराव जगताप मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.सजंयराव उत्तमराव जगताप   01.08.2013 मु पो जयभिमनगर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
फुलंब्री शेलगांव स्वराज मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.कपिल मिलिंद शेळके   01.08.2013 मु पो शेलगांव तालुका -फुलंब्री जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद संगीता कॉलनी राजगीर मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.स्वप्निल बाबुराव कदम   09.09.2014 मु पो संगीता कॉलनी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद हडको बहुजन हिताय मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.वेसंतर प्रकाश थोरात   09.09.2014 मु पो हडको तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद समतानगर महात्मा फुले मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.विजय सुदामराव जोधंळे   01.08.2013 मु पो समतानगर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद समर्थनगर, मानसी अपार्टमेंट सम्यक मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.नितीन अशोक वाकेकर   09.09.2014 मु पोसमर्थनगर, मानसी अपार्टमेंट तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद संजयनगर, मुकुंदवाडी राजर्षी शाहू महाराज मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.सजंय गोविदंराव दाभाडे   09.09.2014 मु पो संजयनगर, मुकुंदवाडी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद जवाहर कॉलनी शाहु महाराज मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्रीमती सुनिता लक्ष्मण सूर्यनारायण   01.08.2014 मु पो जवाहर कॉलनी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद हर्सुल छत्रपती शाहु महाराज मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित     01.08.2013 मु पो हर्सुल तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद सिडका, एन2 तथागत मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.सुभाष साहेबराव ठोकळ   09.09.2014 मु पो सिडका, एन2  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद पेठेनगर, भावसिंगपुरा, डॉ. आंबेडकर मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.कृष्णा सांडुजी बनकर   01.08.2013 मु पो पेठेनगर, भावसिंगपुरा, तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद आंबेडकरनगर, सिडको, एन-7  केशांत मागसवर्गीय औद्यो‍गिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.महेद्रं कचरू सोनवणे   01.08.2013 मु पोआंबेडकरनगर, सिडको, एन-7  तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद नारळीबाग सम्यक निर्माण मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.बापुसाहेब नामदेवराव लाळीकर   21.03.2016 मु पो जवाहर कॉलनी नारळीबाग जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद भिमनगर, भावसिंगपुरा परिवर्तनवादी सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.रिमा चेतन कांबळे   09.09.2014 मु पो भिमनगर, भावसिंगपुरा तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद एकनाथनगर के.बी.एस. मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.भिमराव दशरथ साळवे   08.09.2014 मु पो एकनाथनगर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद वसुधंरा कॉलनी हर्ष मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.अरविदं जनार्धन पंडित   01.08.2013 मु पो वसुधंरा कॉलनी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद फुलेनगर नागसेन मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.महादेव भिमराव साबळे   10.09.2014 मु पो फुलेनगर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद बौध्दनगर, जवाहर कॉलनी ऑस्कर मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.कृष्णा विठठलराव भंडारे   08.09.2014 मु पो बौध्दनगर, जवाहर कॉलनी तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद
औरंगाबाद कोतवालपुरा, खडकेश्वर जिजाई मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित श्री.राजेद्रं शेणुजी बोदवडे    08.09.2014 मु पो कोतवालपुरा, खडकेश्वर तालुका - औरंगाबाद जिल्हा -  औरंगाबाद

जालना

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
जालना मंठा  राजर्षी महाराज मा.व.औ.स.सं.मर्या., शेतीमाल प्रक्रिया व उद्योग, ता.मंठा, जि.जालना पंडीत गुणाजी वाघमारे   21.03.2007 मु पो मंठा, तालुका - मंठा जिल्हा -  जालना
जालना इंदेवाडी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था म.जालना,ता.जि. जालना.  शालीराम सुखदेव पटेकर   25.08.2009 मु पो इंदेवाडी,  तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना परतुर सिध्दार्थ मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था म. जालना, (बेथलम)ता.जि. जालना. ज्ञानोबा पंकट पारधे   25.08.2009 मु पो परतुर,  तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना सिध्दार्थ भूवन सिध्दार्थ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था म. जालना, ता.अंबड जि. जालना  विजय नारायण इंगळे   25.08.2009 मु पो सिध्दार्थ भूवन,  तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना जालना अजंठा मागासवर्गीय गारमेंट को- ऑप. सोसा. लि. आबंवाडी- जालना,  ता.जि.जालना  दिपक सुदामराव सदाशिवे   29.03.2011 मु पो जालना,  तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना आशिर्वाद नगर बहुजन हिताय मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. जालना, ता.जि. जालना.  राहुल दादाराव हिवराळे   29.03.2011 मु पो आशिर्वाद नगर,  तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना परतुर समता मागासवर्गीय बेकरी उत्पादन औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादीत, परतूर, जि. जालना. विजय अबासाहेब वेडेकर   31.03.2011 मु पो परतुर,  तालुका - जालना जिल्हा -  जालना
जालना धावेवाडी फुले-शाहू-आंबेडकर  मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., धावेवाडी, ता.जि.जालना विजय अर्जुन मगरे   31.03.2011 मु पो धावेवाडी तालुका - जालना जिल्हा -  जालना

परभणी

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
परभणी  परभणी  समता मा.व.औ.स.सं.मर्या., परभणी श्री. विजयकूमार ताम्रध्वज सूखदेव     मु पो परभणी  तालुका -परभणी  जिल्हा -  परभणी
परभणी  गंगाखेड कनकधारा मा.व.औ.स.सं.मर्या., गंगाखेड, जि.परभणी  श्रीमती. सविता विठ्ठलराव गायकवाड     मु पो  गंगाखेड, तालुका -  जिल्हा -  परभणी
परभणी  परभणी  जयभवानी मा.व.औ.स.सं.मर्या., परभणी  श्री. वामनराव आश्रूजी अवचार     मु पो   तालुका -  जिल्हा -  परभणी
परभणी  पिंप्री (झोला) विश्वजित मा.व.औ.स.सं.मर्या., पिंप्री (झोला), ता.गंगाखेड श्री. संजय व्यंकटराव पारवे     मु पो  पिंप्री (झोला), ता.गंगाखेड जिल्हा -  परभणी
परभणी  परभणी  धम्मकाया मा.व.औ.स.सं.मर्या., परभणी  श्री. गौतम गोपाळराव हत्तीअंबीरे     मु पो  परभणी तालुका -परभणी  जिल्हा -  परभणी
परभणी  पालम देवकृपा मा.व.औ.स.सं.मर्या., पालम  श्री. हनूमंत हरीभाउू मुंढे     मु पो पालम  तालुका -  जिल्हा -  परभणी
परभणी  पालम मराठवाडा मा.व.औ.स.सं.मर्या., पालम श्री. कोंडिबा विठ्ठल वाधघमारे      मु पो  पालम तालुका -  जिल्हा -  परभणी
परभणी  पेठशिवणी कनकधारा मा.व.औ.स.सं.मर्या., पेठशिवणी श्री. साहेबराव गोविंद जामकर      मु पो  पेठशिवणी तालुका -  जिल्हा -  परभणी
परभणी  पालम श्री.साफल्य बालाजी, ता.पालम श्री चेतन हौसाजीराव होडाळीकर     मु पो पालम  तालुका - पालम जिल्हा -  परभणी
परभणी  गंगाखेड डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मा.ब., मा.व.औ.स.सं.मर्या., गंगाखेड श्री. राजू संभाती सावंत     मु पो   गंगाखेड तालुका -  जिल्हा -  परभणी
पुर्णा सुरवाडी रामोजी मा.व.औ.स.सं.मर्या., सुरवाडी, ता.पुर्णा श्री. गौतमराव यशवंतराव वाटोडे     मु पो सुरवाडी,  ता.पुर्णा  जिल्हा -  परभणी
परभणी  भिमनगर भावसिंगपूरा प्रेरणा मा.व.औ.स.सं.मर्या., पुर्णा श्री. आत्माराव यशवंतराव वाटोडे     मु पो  भिमनगर, भावसिंगपूरा, औरंगाबाद सुरवाडी तालुका -  जिल्हा -  परभणी
परभणी  भिमनगर भावसिंगपूरा परिवर्तन र्तनवादी सावित्रीबाई फुले मा.व.औ.स.सं.मर्या., भिमनगर, भावसिंगपूरा, औरंगाबाद सुरवाडी., ता.पुर्णा  श्री. विकसराव यशवंतराव वाटोडे     मु पो भिमनगर, भावसिंगपूरा, औरंगाबाद सुरवाडी ता.पुर्णा  जिल्हा -  परभणी
परभणी  पुर्ण रमाबाई र्तनवादी मा.व.औ.स.सं.मर्या., पुर्ण, जि.बीड  यश्सवंतराव संपतराव वाटोडे     मु पो  पुर्ण, तालुका -  जिल्हा -  परभणी
परभणी  पालम सयोगी मा.व.औ.स.सं.मर्या., पालम श्री. सिध्दार्थ मानिकराव हत्तीअंबीरे     मु पो पालम  तालुका -  जिल्हा -  परभणी
परभणी  पालम सुलोचना मा.व.औ.स.सं.मर्या., पालम श्र. अनिल किसनराव सकत     मु पो  पालम तालुका -  जिल्हा -  परभणी

बीड

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
बीड नेकनुर यश मा.व.औ.स.सं.मर्या., नेकनुर, ता.जि.बीड श्री. मिलींद तुकाराम निर्मळ     मु पो नेकनुर, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड वडवणी भिमसागर मा.व.औ.स.सं.मर्या., वडवणी, जि.बीड श्री.यशवंत बाबासाहेब उजगरे     मु पो वडवणी तालुका - बीड जिल्हा -बीड
बीड नेकनुर रामजी मा.व.औ.स.सं.मर्या., नेकनुर, ता.जि. बीड सौ.आशा गोविदे पोरे     मु पो नेकनुर, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड बीड सम्राट अशोक मा.व.औ.स.सं.मर्या., ता.जि. बीड श्री.दयानंद तुळशीराम निर्मल     मु पो बीड, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड बीड बिंदुसरा मा.व.औ.स.सं.मर्या., ता.जि. बीड श्री.सजंय विश्वनाथ इंगोले     मु पो बीड, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड बीड अंबिका मा.व.औ.स.सं.मर्या., ता.जि. बीड श्री.भिमा हरिभाऊ माने     मु पो बीड, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड केंद्रेवाडी, अंबाजोगाई क्रांतीबा ज्योतीराव फुले मा.व.औ.स.सं.मर्या., केंद्रेवाडी, अंबाजोगाई, जि.बीड श्री.विजय देविदास तरकसे     मु पो केंद्रेवाडी, अंबाजोगाई, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड धारुर प्रथमेश मा.व.औ.स.सं.मर्या., ता.धारुर, जि. बीड श्री.विजयकुमार सुखदेव वाव्हळ     मु पो धारुर, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड वडवणी रमाई मागासवर्गीय महिला मा.व.औ.स.सं.मर्या., वडवणी, जि. बीड सौ.मिराबाई भिमराव उजगरे     मु पो  वडवणी, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड केंद्रेवाडी, जेबापिंप्री सावित्री ज्योती मागासवर्गीय महिला मा.व.औ.स.सं.मर्या., जेबापिंप्री, ता.जि. बीड सौ.सुदंरबाई अण्णासाहेब धृताडमल     मु पो केंद्रेवाडी, जेबापिंप्री, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड कामखेडा साक्षी मा.व.औ.स.सं.मर्या., कामखेडा, ता.जि. बीड श्री.सुनिल अण्णासाहेब धुताडमल     मु पो कामखेडा, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड लोखंडे सावरगांव राजर्षी शाह महाराज मा.व.औ.स.सं.मर्या., लोखंडे सावरगांव, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड  श्री.अशोक शिवाजी गायकवाड     मु पो लोखंडे सावरगांव, तालुका -अंबाजोगाई जिल्हा -बीड
बीड गगनाथवाडी (ईट) संत कबीर मा.व.औ.स.सं.मर्या., गगनाथवाडी (ईट), ता.जि. बीड  श्री.मुरली सुखदेव निर्मल     मु पो गगनाथवाडी (ईट), तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड परळी वै उत्कर्ष मा.व.औ.स.सं.मर्या., परळी वै., जि.बीड  श्री.ओमप्रकाश त्रिबंक शिंदे     मु पो परळी वै., तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड पाली महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मा.व.औ.स.सं.मर्या., पाली, ता.जि. बीड  वीर बबन शिवाजीराव     मु पो पाली, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड नेकनूर शांतीदुत गौतम बुध्द मा.व.औ.स.सं.मर्या., नेकनूर, ता.जि. बीड  श्री.विजयानंद तुळशीराम निर्मल     मु पो नेकनूर, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड तांदुळवाडी नगद नारायण मा.व.औ.स.सं.मर्या., तांदुळवाडी, ता.जि. बीड  श्री.सखाराम उमाजी काबंळे     मु पो तांदुळवाडी, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड तांदुळवाडी दत्तात्रय मा.व.औ.स.सं.मर्या., तांदुळवाडी, ता.जि. बीड  श्री.प्रकाश संतराम कांबळे     मु पो तांदुळवाडी, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड नेकनूर लुबिंनी मा. महिला व.औ.स.सं.मर्या., नेकनूर, ता.जि. बीड श्री.निर्मळ सुरेखा विजयानंद     मु पो नेकनूर, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड नेकनूर नालंदा मा.व.औ.स.सं.मर्या., नेकनूर, ता.जि.बीड श्री.निर्मळ उषा दयानंद     मु पो नेकनूर, तालुका -बीड जिल्हा -बीड
बीड माजलगांव राजर्षी शाहु मा.व.औ.स.सं.मर्या., माजलगांव, जि.बीड  श्री.सचिन श्रीमंतराव डोगंरे     मु पो माजलगांव, तालुका -बीड जिल्हा -बीड

हिंगोली

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
हिंगोली हिंगोली यश स्टील उत्पादक औद्योगीक मागासवर्गीय सहकारी संस्था म.हिंगोली मिलींद सिताराम मोरे 136.50 18.02.2011 मु पो हिंगोली तालुका - हिंगोली जिल्हा -  हिंगोली
कळमनुरी येलकी भारती औद्योगीक मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या.येलकी ता.कळमनुरी विजय उत्तमराव रनविर 99.88 17.10.2011 मु पो येलकी तालुका - कळमनुरी जिल्हा -  हिंगोली
कळमनुरी तोंडापुर कयाधु औद्योगीक मागासवर्गीय सहकारी संस्था म.तोंडापुर ता.कळमन्नुरी सचिन धोडींबाराव थोरात 99.98 29.03.2012 मु पो तोंडापुर तालुका - कळमनुरी जिल्हा -  हिंगोली
वसमत वसमत महात्मा फुले मागासवर्गीय सहकारी औद्योगीक संस्था म.वसमत ता.वसमत वसंत नारायणराव खंदारे 490.00 22.04.2013 मु पो वसमत तालुका - वसमत जिल्हा -  हिंगोली
कळमनुरी बोथी माऊली मुंगसाजी महाराज तेलधान्य औद्योगीक मा.स.संस्था बोथी ता.कळमनुरी दिनकर तुकाराम सावळे 190.00 23.07.2012 मु पो बोथी तालुका - कळमनुरी जिल्हा -  हिंगोली
कळमनुरी कुर्तडी राजीव मागासवर्गीय सहकारी संस्था म.कुर्तडी ता.कळमनुरी चंद्रप्रकाश तुळशीराम हनमंतकर 100.00 30.01.2012 मु पो कुर्तडी तालुका - कळमनुरी जिल्हा -  हिंगोली
वसमत वसमत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय औद्योगीक स.संस्था.म.वसमत ता.वसमत बालाजी गंगाराम खिल्लारे  200.00 20.01.2014 मु पो वसमत तालुका - वसमत जिल्हा -  हिंगोली

नांदेड

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
हादगांव मनाठा राजे छात्रपती शाहु महाराज

तेलधान्य प्रक्रिया औद्योगिक उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या. मनाठा ता. हादगांव
श्री. वैकटेश विठठलराव लोणे 489.68   मु पो मनाठा तालुका - हादगांव जिल्हा -  नांदेड
देगलूर  कावळगांव मदनेश्वन अनु.जाती शेती माल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. कावळगांव ता. देगलूर जि. नांदेड. श्री.  मारूती मश्नाजी वाडेकर 469   मु पो कावळगांव तालुका - देगलूर  जिल्हा -  नांदेड
नांदेड नांदेड जोशाबा मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी संस्था मर्या. नांदेड श्री. घाटे लालबाजी गोविंदराव 100   मु पो नांदेड तालुका - नांदेड जिल्हा -  नांदेड
नांदेड नांदेड संत रोहीदास पादत्राणे उत्पादक औद्योगिक मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या नांदेड श्री. भगवान चांदोली अन्नपुर्ण 200.00   मु पो नांदेड तालुका - नांदेड जिल्हा -  नांदेड
नांदेड  तरोड बु वेैभव मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. तरोड बु. ता.जि. नांदेड श्री. प्रशांत विराज इंगोले 200.00   मु पो  तरोड बु तालुका - हादगांव जिल्हा -  नांदेड
मुखेड मुखेड विकासगंगा नागरी सेवा पुरवठा मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या. मुखेड ता. मुखेड जि. नांदेड श्री. सिध्दार्थ दत्तात्रेयराव जाधव 200.00   मु पो  मुखेड तालुका - मुखेड जिल्हा -  नांदेड
नांदेड नांदेड वेदांत मा.वर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. नांदेड श्री. उमेश देवराव पवळे 50.00   मु पो  नांदेड तालुका - नांदेड जिल्हा -  नांदेड
हदगांव तरोडा पांडूरंग दाळ  उत्पादक ओद्योगिक मागासवर्गीय सह.संस्था मर्या. तरोडा ता. हदगांव जि. नंादेड श्री. पिराजी गंगाराम वाघमारे 200.00   मु पो  तरोडा  तालुका - हादगांव जिल्हा -  नांदेड
नांदेड  श्रध्दा कॉलनी पुर्णा रोड नांदेड म. फुले मागासवर्गीय सहकारी संस्था नांदेड श्रेयस निवास  श्रध्दा कॉलनी पुर्णा रोड नांदेड श्री. भास्कर काकणाजी गोंवीदे 50.00   मु पो   श्रध्दा कॉलनी पुर्णा रोड नांदेड तालुका - नांदेड जिल्हा -  नांदेड
नांदेड नांदेड तिरुपती औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, नांदेड ता. जि. नांदेड श्री.बळीराम लक्ष्मण घोरपडे 100.00   मु पो  नांदेड तालुका - नांदेड जिल्हा -  नांदेड
नांदेड नांदेड गणराज इंडस्ट्रियल को-ऑप सोसायटी जि. नांदेड ता. जि नांदेड श्री. दिनकर गणपतराव शिवाळे 150.00   मु पो  नांदेड तालुका - नांदेड जिल्हा -  नांदेड
हदगांव संबोधीनगर,  तळेगांव चंद्रसंगिता औद्योगिक मागासवर्गीय सहकारी संस्था मया्‌र, संबोधीनगर,  तळेगांव ता. हदगांव जि. नांदेड. श्री. रामराव देवबा सावंत 200.00   मु पो  संबोधीनगर,  तळेगांव तालुका - हादगांव जिल्हा -  नांदेड
नांदेड तरोडा बु वैशाली मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. तरोडा बु. ता.जि. नांदेड श्री.मंगेश नारायणराव कदम 200.00   मु पो  तरोड बु तालुका - नांदेड  जिल्हा -  नांदेड
नांदेड शिवनगर श्री. संत विरशैव ककया प्लास्टीक व फायबर वस्तू उत्पादक मागासवर्गीय  औद्योगिक सहकारी संस्था मार्या. शिवनगर नांदेड , जि. नांदेड श्री. रूक्माजी पांडूरंग लामदाडे 200.00   मु पो  शिवनगर  तालुका - नांदेड  जिल्हा -  नांदेड
मुखेड तांदळी राजर्षी शाहू महाराज यंत्रमाग मागासवर्गीय  औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. तांदळी ता. मुखेड जि. नांदेड श्री. दशरत गणपत गायकवाड 100.00   मु पो तांदळी तालुका - मुखेड जिल्हा -  नांदेड
नायगांव सोमठाणा राजे महेंद्र मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. सोमठाणा ता. नायगांव जि. नांदेड श्री. मनोहर कुंडलीकराव पवार 294.98   मु पो  सोमठाणा तालुका - नायगांव जिल्हा -  नांदेड
मुखेड मुखेड मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय

सहकारी सूत गिरणी मुखेड
  735.00   मु पो  मुखेड तालुका - मुखेड जिल्हा -  नांदेड

उस्मानाबाद

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
भूम भूम साईकृपा मा. शेतीमाल प्रक्रिया सह. संस्था, भूम. दिलीप साहेबराव तेलंग 434.00 22.7.2004 मु पो भूम तालुका - भूम जिल्हा -  उस्मानाबाद
तुळजापूर तुळजापूर तुळजाई मागास. औ. सहकारी संस्था, तुळजापूर समाधान भागवत डोलारे 399.57 25.8.2009 मु पो तुळजापूर तालुका - तुळजापूर जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद बेंबळी फिन्निक्स कृषी प्रक्रीया पणन्न सहकारी संस्था, बेंबळी, ता.उ.बाद दिगंबर हनुमंत वडतिले 396.37 25.8.2009 मु पो बेंबळी तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
उमरगा त्रिकोळी सरोजा मागास. विविध वस्तू उत्पादन्न सह.संस्था, उमरगा कैलाश चिंतामणराव शिंदे 620.00 25.8.2009 मु पो त्रिकोळी तालुका - उमरगा जिल्हा -  उस्मानाबाद
भूम भूम साईश्रध्दा मा. औ. उत्पादन्न सह. संस्था, भूम राजेश छगन पुलवळे 479.00 25.8.2009 मु पो भूम तालुका - भूम जिल्हा -  उस्मानाबाद
परंडा कंडारी पंचशिल मा. औ. सह. संस्था मर्या. कंडारी, ता. परंडा. श्री. गोवर्धन पांडूरंग शिंदे 691.64 25.8.2009 मु पो कंडारी तालुका - परंडा जिल्हा -  उस्मानाबाद
भूम गिरलगाव करूणा मा. औ. सह. संस्था, गिरलगाव  ता. भूम नितीन कचरु साठे 661.79 25.8.2009 मु पो गिरलगाव तालुका - भूम जिल्हा -  उस्मानाबाद
भूम अंतरवली प्रज्ञा मा. औ. सह संस्था, मर्या अंतरवली, ता. भूम. दयानंद महादेव साठे 665.86 25.8.2009 मु पो अंतरवली तालुका - भूम जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद उस्मानाबाद धन्नंजय शेडूल्ड्य कास्ट मा. औ. सह. संस्था, उस्मान्नाबाद. अविनाश गंगाधर शिंगाडे 650.00 29.11.2010 मु पो उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
वाशी पारगाव अशोका मा. बेकरी उत्पादन्न सह. संस्था, पारगाव,ता. वाशी संजय सुर्यभान चव्हाण 652.40 25.8.2009 मु पो पारगाव तालुका - वाशी जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद उस्मानाबाद सम्यक मा. औ. सह् संस्था, मर्या. उस्मान्नाबाद धनंजय गंगाधर शिंगाडे 690.00 29.11.2010 मु पो उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद उस्मानाबाद बाळासाहेब देशमुख मा. औ. सह. संस्था मर्या. उस्मान्नाबाद शहाजी अभिमन्यू कांबळे 505.00 25.8.2009 मु पो उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद उस्मानाबाद राणा जगजितसिंह पाटील मा. औ.सह. संस्था मर्या. उस्मान्नाबाद प्रमोद झुंबर कांबळे 482.00 22.7.2004 मु पो उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद उस्मानाबाद स्टार स्टिल इंडस्ट्रीयल को. ऑप सोसायटी लि. उस्मान्नाबाद. शाहु अभिमन्यु कांबळे 691.75 29.3.2011 मु पो उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद उस्मानाबाद बालाजी इंडस्टीयल सोसा. लि. उस्मान्नाबाद. परमेश्वर नामदेव मांदळे 691.60 29.3.2011 मु पो उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद उस्मानाबाद राणादादा मा. औ. सह संस्था, उस्मानाबाद. विशाल गंगाधर शिंगाडे 600.00 29.11.2010 मु पो उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
उस्मानाबाद उस्मानाबाद जन्नजागृती  मा. औ. सह संस्था, हासेगाव, ता. कळंब बिपीन गोरख ढवारे 486.60 25.8.2009 मु पो उस्मानाबाद तालुका - उस्मानाबाद जिल्हा -  उस्मानाबाद
कळंब हासेगाव प्रगती  मा. औ. सह संस्था, परंंडा, ता. परंडा. दिपक अण्णा ओव्हाळ 689.47 25.8.2009 मु पो हासेगाव तालुका - कळंब जिल्हा -  उस्मानाबाद
तुळजापूर तुळजापूर कुलस्वामीनी मा. औ. सह संस्था, तुळजापूर. तान्हाजी शाहिर शेंडगे 620.00 31.3.2011 मु पो तुळजापूर तालुका - तुळजापूर जिल्हा -  उस्मानाबाद
कळंब हासेगाव तुळजाभवानी मा. औ. सह संस्था, हासेगाव, ता. कळंब रंगनाथ काशिराम कांबळे 600.00 31.3.2011 मु पो हासेगाव तालुका - कळंब जिल्हा -  उस्मानाबाद

लातूर

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
जळकोट रावनकोळा थोडगे लालू बाबाराव   24.11.2005 जिल्हा लातूर, ता. जळकोट मु. पो. रावनकोळा
जळकोट रावनकोळा वाघमारे केरबा यादव   24.11.2005 जिल्हा लातूर, ता. जळकोट मु. पो. रावनकोळा
जळकोट रावनकोळा कांबळे सोपान्न संभाजी   24.11.2005 जिल्हा लातूर, ता. जळकोट मु. पो. रावनकोळा
जळकोट रावनकोळा कांबळे गोपाळ सटवा   24.11.2005 जिल्हा लातूर, ता. जळकोट मु. पो. रावनकोळा
जळकोट रावनकोळा सोनकांबळे चंदर पिराजी   24-नोव्हें-2005 जिल्हा लातूर, ता. जळकोट मु. पो. रावनकोळा
जळकोट रावनकोळा वाघमारे जीवन शंकर   24.11.2005 जिल्हा लातूर, ता. जळकोट मु. पो. रावनकोळा
जळकोट रावनकोळा वाघमारे माधव किसन   24.11.2005 जिल्हा लातूर, ता. जळकोट मु. पो. रावनकोळा
जळकोट रावनकोळा गायकवाड वंदनन शेषेराव   24.11.2005 जिल्हा लातूर, ता. जळकोट मु. पो. रावनकोळा
चाकूर जानवळ श्रीमती रंभा रमेश टेकाळे   24.11.2005 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ मान्ने न्नंदू नागनाथ   26.08.2006 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ दांडगे ज्ञान्नोबा बाळू   26.08.2006 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
लातूर चिंचोली (ब) श्रीमती घन्नगावकर न्निलावती   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. लातूर मु. पो. चिंचोली (ब)
लातूर चिंचोली (ब) चौधरी बालासाहेब देवीदास   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. लातूर मु. पो. चिंचोली (ब)
चाकूर शिरनाळ कांबळे न्नारायण अमृता   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. शिरनाळ
चाकूर जानवळ गायकवाड त्रिंबक महादू   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ कांबळे सुभाष न्नामदेव   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ सावंत दत्तु मुंजाजी   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ कांबळे गणपती हिरामण   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ कांबळे भगवान्न सुदामा   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ कांबळे संतराम लक्ष्मण   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर हानमंतवाडी गुळवे मषन्ना तुळशीराम   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. हानमंतवाडी
चाकूर हानमंतवाडी गुळवे विठ्ठल जळबा   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. हानमंतवाडी
चाकूर सांडोळ देवकते विठ्ठल कचरु   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. सांडोळ
चाकूर सांडोळ श्रीमती ताईबाई मल्लारी   06.02.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. सांडोळ
चाकूर महांडोळ वाघमारे जळबा न्नारायण   06.02.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ कांबळे बाबू लक्ष्मण   06.02.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ सुर्यवंशी बाबू मोरोबा   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ बेडे महादेव गोविंद   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ सुयंवंशी उत्तम दशरथ   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ कांबळे प्रभु महादू   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ सुर्यवंशी गोरोबा न्नामा   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. महांडोळ
चाकूर महांडोळ कांबळे महादेव प्र्रभु   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. महांडोळ
चाकूर जानवळ लोखंडे इंदूबाई दत्तात्रय   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ वाघमारे कुशाबाई मुरलीधर   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
अहमदपूर मांगदरी वाघमारे शिवाजी जळबा   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. अहमदपूर मु. पो. मांगदरी
अहमदपूर मांगदरी चौथरे न्निवृत्ती मुक्तीराम   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. अहमदपूर मु. पो. मांगदरी
अहमदपूर मांगदरी चौथरे पिराजी नाामदेव   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. अहमदपूर मु. पो. मांगदरी
अहमदपूर मांगदरी चौथरे चांगुना किशन्न   25.01.2008 जिल्हा लातूर, ता. अहमदपूर मु. पो. मांगदरी
चाकूर जानवळ लोखंडे राजकुमार सोपान   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ गायकवाड निर्मलाबाई दगडू   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ कांबळे संभाजी नारायण   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ गायकवाड लक्ष्मण इराप्पा   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ शिंदे दगडू हरीबा   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ सोनकांबळे नामदेव वैजनाथ   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर जानवळ सोनकांबळे नागनाथ एकनाथ   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. जानवळ
चाकूर डोंग्रज कवीता काशिनाथ गायकवाड   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज सोपान कोंडीबा सगर   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज भानुदास नाम सुर्यवंशी   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज देवबा नागोराव कोल्हेवाट   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज पंडीत वामनराव आवळे   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज नामदेव आनंदा गायकवाड   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज दत्ता गणपती कोल्हेवाड   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. डोंग्रज
चाकूर डोंग्रज गायकवाड आनंदा नामा   01.12.2013 जिल्हा लातूर, ता. चाकूर मु. पो. डोंग्रज

रत्नागिरी

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
रत्नागिरी मालगुंड सम्राट मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मालगुंड, रत्नागिरी श्री. रजीत रघूनाथ पवार 275.16 2.7.2014 जिल्हा रत्नागिरी, ता. रत्नागिरी, मु. पो. मालगुंड
संगमेश्वर माखजन भिमाई मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.माखजन, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी श्री. मनोहर सोनू पवार  483.00 6.4.2015 जिल्हा रत्नागिरी, ता. संगमेश्वर, मु. पो. माखजन
दापोली जालगांव सानेगुरुजी  मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. जालगांव, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी श्री. तूषार मनोहर कांबळे 483.00 25.5.2015 जिल्हा रत्नागिरी, ता. दापोली, मु. पो. जालगांव
लांजा निवसर सुकेशनी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.निवसर, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी श्री. सूहास मनोहर कांबळे 200.00 10.2.2011 जिल्हा रत्नागिरी, ता. लांजा, मु. पो. निवसर
संगमेश्वर वांझोळे जयभिम मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.वांझोळे, ता.संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी श्री. विनायक ठानाप्पा  कांबळे 100.00 31.3.2011 जिल्हा रत्नागिरी, ता. संगमेश्वर, मु. पो. वांझोळे

सिंधुदुर्ग

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे  रु. 50 .00 लाख 25.08.2009 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे  रु. 50.00 लाख   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे रु. 100.00 लाख 24.08.2010 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे  रु. 56.93 लाख 03.03.2014 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे  रु.118.23 लाख 03.03.2014 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे रु. 175.16 लाख 14.09.2014 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे रु. 38.49 लाख 31.03.2015 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे रु.69.77 लाख   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली शिवडाव सिंधुविकास शेडयुल कास्ट दंउस्ट्रिअल कोअपटिव्ह सोसायटी लि. शिवडाव ता कणकवली जि. सिंधुदुर्ग                                 प्रकल्प स्थळ - मु. पो. कडावल पांग्रड फाटयानजिक ता कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग श्री.अजित हरिशचंद्र तांबे अध्याप उचल नाही   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. शिवडाव
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे  रु.50 .00 लाख 25.08.2009 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे  रु .50 .00 लाख   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे रु.100 लाख 02.11.2010 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे  रु .93.89 लाख 30.09.2013 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे शासकिय दिर्घ मुदतिचे कर्ज रु. 93.89 लाख   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे रु. 187.78 लाख 19.04.2014 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे शासकिय भाग भांडवल रु. 93.90 लाख 09.09.2014 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे शासकिय दिर्घ मुदतिचे कर्ज रु .93.90 लाख   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कणकवली हरकुल खुर्द सिंधुसागर इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. हरकुल खुर्द ता कणकवली   प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.ई 67 पाट रस्त्यालगत  कुडाळ ता कुडाळ चंद्रकांत आनंदराव कांबळे अध्याप उचल नाही   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कणकवली, मु. पो. हरकुल खुर्द
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे   50.00 लाख 25.08.2009 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे   50.00 लाख 25.08.2009 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे  रु.100.00 लाख 28.09.2010 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे   रु. 95.39 लाख 30.09.2013 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे   रु. 95.39 लाख 30.09.2013 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे  अध्याप उचल नाही   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे  रु.95.40 लाख 09.09.2014 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे  रु. 95.40 लाख 09.09.2014 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ इंडियल इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-180   कुडाळ ता कुडाळ श्री.राजेद्रं गोविंद काबंळे  अध्याप उचल नाही   जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ कोकन इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-176   कुडाळ ता कुडाळ   रु.100.00 लाख 10.02.2011 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ कोकन इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-176   कुडाळ ता कुडाळ    रु . 100 .00लाख 10.02.2011 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ कोकन इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-176   कुडाळ ता कुडाळ   रु. 100.00 लाख 11.02.2012 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ
कुडाळ कुडाळ कोकन इंडस्ट्रिअल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. कुडाळ  ता कुडाळ    प्रकल्प स्थळ - एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं.एच-176   कुडाळ ता कुडाळ   रु. 100.00 लाख 10.09.2013 जिल्हा सिंधुदुर्ग, ता. कुडाळ, मु. पो. कुडाळ

भंडारा

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
भंडारा भंडारा सोनिया मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या. रामनगर, खात रोड, भंडारा, ता.जि.भंडारा श्री.वदंना विठ्ठलराव लोणे 100.00 25.8.2009 जिल्हा भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. भंडारा
साकोली सेंदुरवाफा डीम मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. सेंदुरवाफा, ता.साकोली. जि.भंडारा श्री. भारत‍ भिमाजी बनसोडे 100.00 25.8.2009 जिल्हा भंडारा, ता. साकोली, मु. पो. सेंदुरवाफा
लाखनी मुरमाडी/ सावरी डेव्हिडकीर्ती मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, मुरमाडी/ सावरी, ता.लाखनी, जि.भंडारा श्री. रोशम डोमाजी जांभूळकर 150.00 25.8.2009 जिल्हा भंडारा, ता. लाखनी, मु. पो. मुरमाडी/ सावरी
भंडारा भंडारा एन.बी.बी. मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. भंडारा, ता.जि.भंडारा श्री. इंद्रकूमार भाउूराव बर्वे 486.00 31.3.2011       1.8.2013      जिल्हा भंडारा, ता. भंडारा, मु. पो. भंडारा

गडचिरोली

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
चामोर्शी आष्टी गोंडवाना मागासवर्गीय शेतीमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या.गडचिरोली श्री चिद्रशेखर दूर्गा पूल्लीवार 412.34 21.3.2007 & 18.8.2009 जिल्हा गडचिरोली, ता चामोर्शी, मु. पो. आष्टी
चामोर्शी चाकलपेठ सुप्रभात औधोगीक मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या.गडचिरोली श्री. वारलू कारू गलबले 275.16 31.3.2011 & 3.3.2014 जिल्हा गडचिरोली, ता चामोर्शी, मु. पो. चाकलपेठ

नागपूर

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
कळमेश्वर सेलु ता.कळमेश्वर जि.नागपूर वासुदेव मागासवर्गीय यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. श्री. अशिष वासूदेव चनकापूरे 41.30 16.1.2014 सेलु ता.कळमेश्वर जि.नागपूर
नागपूर ग्रामीण गुमथळा बैलवाडा रोड, कोराडी मार्ग, पोस्टाचा पत्ता - इकबाल मंजील, पहिला माळा, काटोल रोड, नागपूर भिमज्योती मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, नागपूर श्री. विजय मंगल मोहन 94.85 10.6.2011 इकबाल मंजील, पहिला माळा, काटोल रोड, नागपूर
काटोल कातलबोडी ता.काटोल पो.स्वामी कॉलनी, ओंकार नगर, काटोल रोड, नागपूर रमाई मागासवर्गीय महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. नागपूर श्रिमती. अर्चना ललित खोब्रागडे 94.90 1.10.2011 ता.काटोल पो.स्वामी कॉलनी, ओंकार नगर, काटोल रोड, नागपूर
उमरेड औद्योगिक वसाहत, उमरेड पोस्टाचा पत्ता-327, हिवरी लेआऊट, वर्धमाननगर, नागपूर क्रांतीज्योती सावित्राबाई फुले मागासवर्गीय महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. नागपूर श्रिमती. सूधा नरेद्र जैन 200.00 15.10.2012 327, उमरेड, हिवरी लेआऊट, वर्धमाननगर, नागपूर
भिवापूर औद्योगिक वसाहत, आय.टी.आय. जवळ, भिवापूर, पोस्टाचा पत्ता-हिवरी लेआऊट, वर्धमाननगर, नागपूर भिमशक्ती मागासवर्गीय तेलबिया कृषी प्रक्रिया औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. श्री. विजय मंगल मोहन 200.00 25.8.2009 भिवापूर, हिवरी लेआऊट, वर्धमाननगर, नागपूर

कोल्हापूर

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
शिरोळ जयसिंगपूर अंबाई मागासवर्गीय शेती माल प्रक्रीया संस्था मर्यादित     2004-05 मु पो जयसिंगपूर तालुका - शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले हातकंणगले गंगातारा बॅकवर्डक्लास ॲटोलूम को.ऑप. सोसायटी लि.     2004-06 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले घुणकी जयगंगातारा मागासवर्गीय को. ऑप. इंडस्ट्रिज लि. रमेश शिवाजी पाटोळे   2004-07 मु पो घुणकी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले पेठवडगांव आदिश  मागासवर्गीय को. ऑप. इंडस्ट्रिज लि. संदीप रमेश घाटगे   2004-08 मु पो पेठवडगांव तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले कबनूर महाशक्ती मागासवर्गीय शेतीमाल प्रक्रीया सहकारी संस्था, मर्या. सुरेश अण्णासाहेब पलंगे   2005-06 मु पो कबनूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले कबनूर सावित्रीबाई  फुले मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था उषाराणी अनिल पाटील     मु पो कबनूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले कोरोची राजर्षी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, मर्या. वसंत शंकर सुर्यवंशी     मु पो कोरोची तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले इचलरकंजी महाराष्ट्र मागासवर्गीय ग्रेनाईट सहकारी संस्था, मर्या. राजेश वसंत इंगवले     मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले इचलरकंजी श्री जगजिवनराम मागासवर्गीय चर्मोद्योग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. नानासाहेब रामचंद्र पारडे     मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले खोतवाडी श्री महेश मागासवर्गीय  औद्योगिक उत्पादक  सहकारी संस्था मर्या. अमर तानाजी कांबळे     मु पो खोतवाडी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले तिळवणी सम्राट मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, नारायण कृष्ण गवळी   2008-09 मु पो तिळवणी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले तिळवणी सम्राट मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, नारायण कृष्ण गवळी   2008-09 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले इचलकरंजी भिमशक्ती मागासवर्गीय इंडस्ट्रियल को. ऑफ सोसायटी लि. अर्चना श्रावण सोनवणे   2005-06 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले शहापुर आदर्श  मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. अंकुश ज्ञानदेव कांबळे   2008-09 मु पो शहापुर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले शहापुर आदर्श  मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. अंकुश ज्ञानदेव कांबळे   2008-09 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले कबनूर स्टार  मागासवर्गीय इंडस्ट्रियल को. ऑफ सोसायटी  लि. बाजीराव अण्णप्पा कांबळे   2008-09 मु पो कबनूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले कबनूर   मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले इचलकरंजी श्री बालाजी  मागसवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, विजय सदानंद कांबळे   2008-09 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले इचलकरंजी   मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले हातकंणगले सोनाली माागसवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, जयपाल भरमा चौगुले   2008-09 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले हातकंणगले   मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले गांवठाण राधानगरी तालुका मागासवर्गीय वनऔषधी  सहकारी संस्था, आनंदा मारुती कांबळे   2004-05 मु पो गांवठाण तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले तिळवणी परिवर्तन मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, राजु भालचंद्र कांबळे   2008-09 मु पो तिळवणी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले तिळवणी परिवर्तन मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, राजु भालचंद्र कांबळे   2008-09 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले हुपरी युवाशक्ती मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, प्रमोद दत्तात्रय इंगवले   2009-10 मु पो हुपरी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले हुपरी युवाशक्ती मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, प्रमोद दत्तात्रय इंगवले   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले शहापुर जवाहर मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, मनोहर सातबा माने   2006-07 मु पो शहापुर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले तारदाळ इंदिरा मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, दत्तात्रय कृष्णा मोरे   2006-07 मु पो तारदाळ तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
पन्हाळा पोर्ले श्री. स्वामी समर्थ मागासवर्गीय शेतीमाल प्रक्रीया सह. संस्था बाळासाहेब मारुती कांबळे   2008-09 मु पो पोर्ले तालुका -पन्हाळा जिल्हा -  कोल्हापूर
पन्हाळा पोर्ले श्री. स्वामी समर्थ मागासवर्गीय शेतीमाल प्रक्रीया सह. संस्था बाळासाहेब मारुती कांबळे   मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले माणगांव श्री प्रकाश आवाडे मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, श्यामराव हरिबा चव्हाण   2006-07 मु पो माणगांव तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ शिवनाकवाडी तिरुपती मागासवर्गीय इंडस्ट्रियल को. ऑफ सोसायटी लि. प्रशांत महादेव कांबळे     मु पो शिवनाकवाडी तालुका -शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले माणगांव अभिकर्ता  मागासवर्गीय इंडस्ट्रियल को. ऑफ सोसायटी लि. अविनाश गुलचंद कांबळे     मु पो माणगांव तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले कबनूर राष्ट्रशक्ती मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था, संजय पांडुरंग चव्हाण     मु पो कबनूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले रांगोळी सिध्दार्थ मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था  श्री.श्याम पॉलस बेलेकर      मु पो रांगोळी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले रांगोळी     मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी भारतमाता मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मारुती गणपती कांबळे   2012-13 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी   मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शाहुवाडी उचत सिताई घायपात औद्योगिक मागासवर्गीय सह. संस्था मर्यादित श्री. आनंदराव बंडु कांबळे    2012-13 मु पो उचत तालुका -शाहुवाडी जिल्हा -  कोल्हापूर
शाहुवाडी उचत   मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले मिणचे श्री लक्ष्मी मागासवर्गीय इंडस्ट्रियल को. ऑफ इंडस्ट्रिज सोसायटी े दत्तात्रय विष्णु घाटगे   2009-10 मु पो मिणचे तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले मिणचे     मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले शहापूर वाल्मीकी म्हेत्तर  मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था     2009-10 मु पो शहापूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले शहापूर वाल्मीकी म्हेत्तर  मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले शहापूर गौतम बुध्द मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था, सुनिल रावसाहेब खांडेकर   2009-10 मु पो शहापूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले वडगाव भारतीय मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था, संदीप भुजंग मोरे   2009-10 मु पो वडगाव तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले वडगाव भारतीय मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था, संदीप भुजंग मोरे   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ धरणगुत्ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था सिध्दार्थ श्रीकांत डब्बे   2007-08 मु पो धरणगुत्ती तालुका -शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी मानव जिवन मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था राजेंद्र महादेव शेट्टी   2010-11 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी मानव जिवन मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था राजेंद्र महादेव शेट्टी   2010-11 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हांतकणगले तिळवणी रमाबाई आंबेडकर मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था घबरेल अशोक भंडारे   2008-09 मु पो तिळवणी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हांतकणगले तिळवणी   2008-09 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले अंबप गुणाई मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सह. संस्था, मर्या. सर्जेंराव बाबासाहेब कांबळे   2008-09 मु पो अंबप तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले अंबप गुणाई मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सह. संस्था, मर्या. सर्जेंराव बाबासाहेब कांबळे   2008-09 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले नेज संगिता महिला मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था     2008-09 मु पो नेज तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले नेज संगिता महिला मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था     2008-09 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले शहापूर दिपस्तंभ मागासवर्गीय यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्या. दिपक आकाराम भोसले   2008-09 मु पो शहापूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले शहापूर दिपस्तंभ मागासवर्गीय यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्या. दिपक आकाराम भोसले   2008-09 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले चोकाक सम्यक मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था राजरत्न सर्जेराव फुले   2009-10 मु पो चोकाक तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले चोकाक सम्यक मागासवर्गीय औद्योगिक सह संस्था राजरत्न सर्जेराव फुले   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले तारदाळ व्यंकेटेश्वरा मागासवर्गीय इंडस्ट्रीयल को  ऑप  सोसायटी लि श्री.राकेश राजाराम जाधव   2009-10 मु पो तारदाळ तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकंणगले चावरे श्री दत्त मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या तुकाराम अप्पासाहेब घाटगे   2009-10 मु पो चावरे तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले हातकणंगले सोनाई  मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था  मर्या विनोद अण्णा कांबळे   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी शुभम मागासवर्गीय  औद्योगीक सहकारी संस्था  मर्या अमर नानासाहेब पारडे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी श्री रेणुकादेवी मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. श्री.महाज इलाई मुल्ला   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी हरिप्रिया मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या श्री. मनोहर हिंदुराव कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी श्री येडोबा मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या श्री. गौतम मनोहर इंगवले   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ जांभळी श्री प्रकाश मागासवर्गीय  इंडस्ट्रियल  को ऑप सोसायटी लि  ता जि. कोल्हापूर श्री. राहुल सुदामराव पोवार   2009-10 मु पो जांभळी तालुका -शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले हातकण्ंागले आकाश मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या श्रीकांत सुगंध कांबळे   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ निमशिरगाव विश्वरत्न मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या नवरंग देवाप्पा कांबळे   2009-10 मु पो निमशिरगाव तालुका- शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले रुई गजानन मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या संतोष धोंडीराम काळगे   2009-10 मु पो रुई तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले शहापूर सिध्दार्थ मागासवर्गीय  औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या     2009-10 मु पो शहापूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ नांदणी नवभारत मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या     2009-10 मु पो नांदणी तालुका -शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
करवीर कोल्हापूर सार्थक मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या बाबासाहेब मारुती आवळे   2009-10 मु पो कोल्हापूर तालुका -करवीर जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी यशोदिप मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या संजय मारुती कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले चोकाक कै खास बाळासाहेब माने मागासवर्गीय औद्योगीक सह. संस्था मर्या रमेश मारुती नाईक   2009-10 मु पो चोकाक तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ आगर विश्वशांती मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या ता.  जि. कोल्हापूर प्रमोद मधुकर कदम   2009-10 मु पो आगर तालुका -शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी आर्शीवाद मागासवर्गीय ॲटो लुम विव्हर्स  को ऑप सोसायटी लि सुनिल जयपाल घाटगे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
चंदगड चंदगड श्री. रवळनाथ मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या श्री. यल्लाप्पा झिम्माणा कांबळे   2009-10 मु पो चंदगड तालुका -चंदगड जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले पट्टणकोडोली विकास मागासवर्गीय औद्योगिक सह. संस्था मर्या. सौ अर्चना विनायक कोठावळे   2009-10 मु पो पट्टणकोडोली तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले शहापूर होलार समाज मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या रोहीत रघुनाथ कांबळे   2012-13 मु पो शहापूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले शहापूर होलार समाज मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या रोहीत रघुनाथ कांबळे   2012-13 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी हौसाई मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या श्री.राजेश शंकर काबंळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
राधानगरी राशिवडे बु ाा खा. रामदास आठवले मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या शहाजी साताप्पा कांबळे   2012-13 मु पो राशिवडे बु ाा तालुका -राधानगरी जिल्हा -  कोल्हापूर
राधानगरी राशिवडे बु ाा खा. रामदास आठवले मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या शहाजी साताप्पा कांबळे   2012-13 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी धम्मदिक्षा मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या श्री.सुरेश यल्लप्पा घस्ते   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले पेठवडगांव गोविंद मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सुभाष गोविंद माने   2009-10 मु पो पेठवडगांव तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले चंदुर सुूहान मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सचिन कुमार कांबळे   2012-13 मु पो चंदुर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले चंदुर सुूहान मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सचिन कुमार कांबळे   2012-13 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी अवलोकेतेश्वर मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या गौतम तुकाराम कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी श्री समर्थ चर्मकार मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सागर बजरंग कांबळे   2012-13 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी श्री समर्थ चर्मकार मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सागर बजरंग कांबळे   2012-13 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी प्रबुध्द  मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या   ता जि.कोल्हापूर दयानंद सुखदेव कांबळे   2012-13 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी प्रबुध्द  मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या   ता जि.कोल्हापूर दयानंद सुखदेव कांबळे   2012-13 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
करवीर कोल्हापूर राजर्षी शाहू मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या  जि. कोल्हापूर श्यामकुमार विजय कराळे   2009-10 मु पो कोल्हापूर तालुका- करवीर जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ अब्दुललाट सहयाद्री मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या श्री. गजानन बाळकृष्ण बेंद्रे   2009-10 मु पो अब्दुललाट तालुका -शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
पन्हाळा माले कृष्णाई मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या परशराम मारुती हिरवे   2012-13 मु पो माले तालुका -पन्हाळा जिल्हा -  कोल्हापूर
पन्हाळा माले कृष्णाई मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या परशराम मारुती हिरवे   2012-13 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ शिरढोण यशवंत मागासवर्गीय इंडस्ट्रियल को. ऑप सोसायटी लि.     2009-10 मु पो शिरढोण तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले चंदुर समता  मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या श्रीकांत कल्लापा धनवडे   2009-10 मु पो चंदुर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले कबनुर धम्मगिरी मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या     2009-10 मु पो कबनुर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले कबनुर धम्मगिरी मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या     2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी सम्राट शेडयुल कास्ट इंड  को ऑप सोसायटी लि राजेंद्र अशोक कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी भिमशक्ती महिला मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या अनिता अशोक कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शाहूवाडी भेडसगाव दे. भ.  मुक्ताबाई साठे सहकारी घायपात व झाडु उद्योग संस्था मर्या प्रशांत विष्णुपंत फाळके   2009-10 मु पो भेडसगाव तालुका -शाहूवाडी जिल्हा -  कोल्हापूर
शाहूवाडी भेडसगाव दे. भ.  मुक्ताबाई साठे सहकारी घायपात व झाडु उद्योग संस्था मर्या प्रशांत विष्णुपंत फाळके   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी संघमित्र मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या इचलकरंजी अमर अशोक कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले हुपरी जयवंतरावजी आवळे मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सुनिल राजाराम धोंगडे   2009-10 मु पो हुपरी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले चंदुर शाहूुराजे मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सचिन सुभाष कांबळे   2009-10 मु पो चंदुर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले चंदुर शाहूुराजे मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या सचिन सुभाष कांबळे   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी पॅथर शेडयुलकास्ट इंड को ऑप सोसायटी लि भारत सिताराम कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी वरुण मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या मिलिंद मधुकर कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी वरुण मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या मिलिंद मधुकर कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी रविचंद्र महिला मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या वैशाली श्यामराव साबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
कागल अर्जुनी नवभारत मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या अमर शशिकांत पंधारे   2009-10 मु पो अर्जुनी तालुका -कागल जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे मागासवर्गीय औद्योगीक सह संस्था मर्या, श्री.मुकूंद मधुकर काबंळे   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे मागासवर्गीय औद्योगीक सह संस्था मर्या, श्री.मुकूंद मधुकर काबंळे   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकण्ंागले इचलकरंजी मँचेस्टर मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या विलास वसंत शिंदे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
इचलकरंजी माणगांव भारतरत्न मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या महादेव सखाराम आरे   2009-10 मु पो माणगांव तालुका -इचलकरंजी जिल्हा -  कोल्हापूर
इचलकरंजी माणगांव भारतरत्न मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या महादेव सखाराम आरे   2009-10 मु पो हातकंणगले तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
शिरोळ शिवनाकवाडी कल्लाप्पा आवाडे मागासवर्गीय इंड. को. ऑप. सोसायटी संजय श्यामराव कांबळे   2009-10 मु पो शिवनाकवाडी तालुका -शिरोळ जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी सावित्रीे मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या मोहनकुमार मारुती कांबळे   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी दिनदयाळ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या , इचलकरंजी विनायक दत्तात्रय पोवार   2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले साजणी नवमहाराष्ट्र मागासवर्गीय कामगार यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या, चंद्रकात दत्तात्रय इंगवले   2009-10 मु पो साजणी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले कबनूर ताराराणी महिला मागासवर्गीय यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्या सुषमा रवि रजपुते   2009-10 मु पो कबनूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले कबनूर स्नेहदीप महिला मागासवर्गीय पावरलूम को. ऑप सोसायटी लि. राधा परशुराम कांबळे   2009-10 मु पो कबनूर तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर
हातकणंगले इचलकरंजी मायाक्का देवी मागासवर्गीय औद्यौगिक सहकारी संस्था मर्यादीत गुंडा बळीराम कांबळे    2009-10 मु पो इचलरकंजी तालुका -हातकंणगले जिल्हा -  कोल्हापूर

पुणे

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
शिरुर पिंपरखेड-चांडोह भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय कृषी प्रक्रिया सह.संस्था मर्या.     - मु पो पिंपरखेड-चांडोह तालुका - शिरुर जिल्हा -  पुणे
पुरंदर खळद

ज्ञानज्योती  सावित्रीबाई फुले औद्यो.सह.संस्था.मर्या.


श्री.पाडुरंग शकंर तुपे   25.8.2009 मु पो खळद तालुका - पुरंदर जिल्हा -  पुणे
शिरुर पिंपरखेड,

नालंदा कृषी प्रक्रिया सह.संस्था मर्या.
    25.8.2009 मु पो पिंपरखेड तालुका - शिरुर जिल्हा -  पुणे
शिरुर आध्‌ंळगाव प्रतिक औद्यो.सह.संस्था मर्या.


प्रतिक प्रदिप मोरे   31.3.2011 मु पो आध्‌ंळगाव तालुका - शिरुर जिल्हा -  पुणे
हवेली पुणे रमाईमाता मागासवर्गीय  

औद्योगिक उत्पादक सह.संस्था,मर्या.


    - मु पो पुणे तालुका - हवेली  जिल्हा -  पुणे

सांगल

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
मिरज तानंग महाराष्ट्र मागासवर्गीय यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्या.  मिरज जि. सांगली श्री.चंदर लक्ष्मण काबंळे   25.8.2009 मु पो तानंग तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज मालगांव महात्मा फुले मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादीत ता. मिरज     10.08.2012 मु पो मालगांव तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज कसबेड्रिगज पर्लफुड को-ऑप इंडिस्ट्रीज मागासवर्गीय  सहकारी संस्था कसबेडिग्रज श्री.मनोहर तातोबा कुदळे   19.11.2012 मु पो कसबेड्रिगज तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज दुधगाव पंचशील मागासवर्गीय सहकारी संस्था लि. सांगली श्री.प्रभाकर वसंत आवळे   25.05.2012 मु पो दुधगाव तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज म्हैशाळ साई सोना मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. ता. शिराळा जि. सांगली श्री.दादासाहेब परशुराम काबंळे   12.04.2013 मु पो म्हैशाळ तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज म्हैशाळ शार्दुल फर्मासिटीकल को.ऑ. इंडिस्ट्रीज लि. उस्मानाबाद श्री.केरेबा गोरोबा वडवराव   18.05.2015 मु पो म्हैशाळ तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज कसबेड्रिगज समृध्दी औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. ता. मिरज  जि. सांगली श्री.अतुल अण्णासाहेब चौगुले   30.5.2012 मु पो कसबेड्रिगज तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज सावळी राजवर्धन इंडरूट्रीयल को-ऑप.सोसायटी लि.इस्लामपूर श्री.अमित विलास सोनवणे   3.03.2016 मु पो सावळी तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज शिराळा शांकभरी मागासवर्गीय यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्या.  मिरज ता. मिरज जि. सांगली श्री.बाळासाहेब कृष्णा सातपुते     मु पो शिराळा तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज कारंदवाडी श्रीराम इंडस्ट्रीयल को-ऑप सोसायटी लि. सांगली ता. मिरज जि. सांगली       मु पो कारंदवाडी तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज आरग कामाक्षी आद्योगिक सहकारी संस्था लि. मिरज     18.02.2014 मु पो आरग तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
मिरज कारंदवाडी हर्षवर्धन इंडस्ट्रीयल को. ऑप. सोसायटी लि. इस्लामपूर ता. वाळवा जि. सांगली श्री.अमित विलास सोनवणे   13.12.2010 मु पो कारंदवाडी तालुका - मिरज जिल्हा -  सांगली
तासगांव पुणदी तासगणेश  कोरोगेटेड बॉक्स बॅकवर्ड को. ऑप इंडस्ट्रीज लि. तासगांव ता. तासगांव श्री.महेंद्र बापु कांबळे   31.03.2011 मु पो पुणदी तालुका - तासगांव जिल्हा -  सांगली
तासगांव पुणदी प्रगती बायोकोल बॅकवर्ड  को. ऑप  इंडस्ट्रीज लि. तासगांव जि. सांगली श्री.चंद्रकांत जयसिंग जावीर   31.03.2011 मु पो पुणदी तालुका - तासगांव जिल्हा -  सांगली
तासगांव पुणदी सावित्रीबाई फुले बॅकवर्ड को- ऑप इंडस्ट्रीज लि. सांगली जि. सांगली श्री.महालिंग शामराव कांबळे   30.5.2012 मु पो पुणदी तालुका - तासगांव जिल्हा -  सांगली
वाळवा इस्लामपूर प्रतिबिंब मागासवर्गीय को.ऑप. इन्ड  लि., पेठ  ता. वाळवा जि. सांगली श्री.संभाजी दिनकर बल्लाळ   23.06.2006 मु पो इस्लामपूर तालुका - वाळवा जिल्हा -  सांगली
वाळवा इस्लामपूर प्रेरणा मागासवर्गीय को.ऑप इन्ड लि, आष्टा ता. वाळवा    जि. सांगली मधुकर लक्षमण घस्ते   23.06.2006 मु पो इस्लामपूर तालुका - वाळवा जिल्हा -  सांगली
वाळवा इस्लामपूर परिवर्तन्न मागासवर्गीय को. ऑप. इन्ङ लि. वाळवा ता. वाळवा जि. सांगली सर्जेराव आबा गायकवाड   6.12.2012 मु पो इस्लामपूर तालुका - वाळवा जिल्हा -  सांगली
वाळवा वाघवाडी महात्मा फुले मागासवर्गीय को.ऑप.इन्ड. लि.  इस्लामपूर ता. वाळवा शशीकांत दिनकर कांबळे    26.03.2009 मु पो वाघवाडी तालुका - वाळवा जिल्हा -  सांगली
वाळवा मालेवाडी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्यादीत तांदुळवाडी ता. वाळवा जि. सांगली     30.5.2012 मु पो मालेवाडी तालुका - वाळवा जिल्हा -  सांगली
वाळवा नर्ले ग्लोबल ऍ़ग्रो प्रोसेंसिग मागासवर्गीय को. ऑप इंडस्ट्रीज लि. इस्लामपूर ता. वाळवा श्री.अविनाश सदाशिव सुर्यगंध    05.04.2014 मु पो नर्ले तालुका - वाळवा जिल्हा -  सांगली
शिराळा शिराळा एम.आय डी. सी. साईप्रसाद मागासवर्गीय ग्रेनाईट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. जि. सांगली श्री.सजंय राजाराम शेळके   09.11.2010 मु पो शिराळा एम.आय डी. सी. तालुका - शिराळा जिल्हा -  सांगली
शिराळा शिराळा एम.आय डी. सी. श्री. साईनाथ मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या. सांगली श्री.विशाल विलास लोंढे   09.11.2010 मु पो शिराळा एम.आय डी. सी. तालुका - शिराळा जिल्हा -  सांगली
शिराळा शिराळा एम.आय डी. सी. कृष्णछाया मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था सांगली श्री.सचिन कृष्णा वायदंडे   15.12.2012 मु पो शिराळा एम.आय डी. सी. तालुका - शिराळा जिल्हा -  सांगली
शिराळा शिराळा एम.आय डी. सी. राजलक्ष्मी मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादीत शिराळा श्रीमती राजश्री यदू दळवी   14.10.2011 मु पो शिराळा एम.आय डी. सी. तालुका - शिराळा जिल्हा -  सांगली
शिराळा वाडीभागाई सफाई कामगार मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, सांगली जि सांगली श्री.जीवन सदाशिव कोलप   25.09.2013 मु पो वाडीभागाई तालुका - शिराळा जिल्हा -  सांगली
शिराळा शिराळा एम.आय डी. सी. स्फुर्ती मागासवर्गीय शेतीमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादीत इस्लामपूर ता. वाळवा जि. सांगली श्री.सजंय आनंदा काळे   25.05.2012 मु पो शिराळा एम.आय डी. सी. तालुका - शिराळा जिल्हा -  सांगली
शिराळा शिराळा एम.आय डी. सी. साईराज मागास. औद्योगिक सहकारी संस्था म., शिरशी ता. शिराळा विकास बळी वाघमारे    5.11.2015 मु पो शिराळा एम.आय डी. सी. तालुका - शिराळा जिल्हा -  सांगली
शिराळा बेलेवाडी श्रीमंत राजर्षी शाहु मागासवर्गीय गारमेंट उत्पादक सहकारी संस्था, मिरज जि. सांगली श्री.विशाखा राहुल खाडे   12.04.2016 मु पो बेलेवाडी तालुका - शिराळा जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ विठुरायाची वाडी अनुज इंडस्ट्रीयल को.-ऑप सोसायटी लि. मिरज ता. मिरज जि. सांगली श्री.राकेश अरूण शिंदे   27.01.2011 मु पो विठुरायाची वाडी तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ चौरोची नालंदा मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, जत ता. जत  जि. सांगली     25.09.2013 मु पो चौरोची  तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ चौरोची गौतम मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था जत ता. जत जि. सांगली     25.09.2013 मु पो चौरोची  तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ चौरोची कल्पतरु इंडिस्ट्रयल को-ऑप सोसायटी लि. टाकळी ता. मिरज श्री.अमित उत्तम तोर्वे   22.04.2013 मु पो चौरोची  तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ कवठेमहांकाळ एम आय डी सी  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, मर्यादीत ता. कवठेमहांकाळ जि. सांगली श्री.सिध्दार्थ चदंर माने   2.3.2013 मु पो कवठेमहांकाळ एम आय डी सी  तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ कवठेमहांकाळ एम आय डी सी  युनायटेड को.ऑप. इंडस्ट्रीज लि. सांगली जि. सांगली     18.06.2011 मु पो कवठेमहांकाळ एम आय डी सी  तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ कवठेमहांकाळ श्री. दत्तसाई मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादीत सांगली जि. सांगली श्री.केरेबा गोरोबा वडवराव   5.02.2011 मु पो कवठेमहांकाळ तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ विठुरायाची वाडी प्रितम मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था कवठेमहांकाळ     21.09.2012 मु पो विठुरायाची वाडी तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ विठुरायाची वाडी वाल्मिकी मेहतर शेडयुल कास्ट इन्ङ को. ऑप सोसा. लि. सांगली ता. मिरज     30.5.2012 मु पो विठुरायाची वाडी तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कवठेमहांकाळ देशिंग सरकार इंडस्ट्रीयल को. ऑप. सोसायटी लि. सांगली मिरज जि. सांगली श्री.दादासाहेब रामचंद्र चदंनशिवे   0 मु पो देशिंग तालुका - कवठेमहांकाळ जिल्हा -  सांगली
कडेगांव कडेगाव एम आय डी सी  नवमहाराष्ट्र मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था, कडेपूर ता. कडेगांव श्री.भिमराव शकंर करकटे   26.03.2009 मु पो कडेगाव एम आय डी सी  तालुका - कडेगांव जिल्हा -  सांगली
कडेगांव कडेगाव एम आय डी सी  सागरेश्वर मागासवर्गीय सहकारी यंत्रंमाग संस्था, कडेगांव ता. कडेगांव जि. सांगली     24.8.2009 मु पो कडेगाव एम आय डी सी  तालुका - कडेगांव जिल्हा -  सांगली
कडेगांव रायगाव म्हांळसाकांत मागासवर्गीय इंडिस्ट्रयल को.ऑप सो.सा. लि. कडेपूर श्री.महावीर संभाजी वाघमारे   31.03.2012 मु पो रायगाव  तालुका - कडेगांव जिल्हा -  सांगली
आटपाडी दिघंची भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बॅकवर्ड क्लास गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग कोऑ.सोसायटी लि.दिघंची     26.03.2009 मु पो दिघंची  तालुका - आटपाडी जिल्हा -  सांगली
पलुस तुपारी विश्वसंजय इंडस्ट्रीयल को. ऑप. सोसायटी लि. तुपारी ता. पलुस जि. सांगली     23.12.2010 मु पो तुपारी तालुका- पलुस जिल्हा -  सांगली

सातारा

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
कराड वाठार कृष्णा मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्यादीत मु.पो.वाठार, ता.कराड, जि.सातारा     31.03.2011 मु पो वाठार तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड कराड युनिटी इंडस्ट्रिअल को.आप सोसयटी लि.शुक्रवार पेठ, कराड, ता.कराड, जि.सातारा मल्लारी निवृत्ती कांबळे   25.08.2009 मु पो कराड तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
सातारा सातारा सहयाद्री औद्योगिक सहकारी संस्था, लि. 271, परिवर्तन निवास, आंबेडकर नगर, सदर-बझार, ता.जि. सातारा. अमितकुमार बाळासाहेब शिरसाठ   25.08.2009 मु पो सातारा  तालुका - सातारा  जिल्हा -  सातारा
कराड तासवडे रयत औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. प्लॉट नं 87 एमआयडीसी तासवडे, ता. कराड, जि. सातारा. शकंर एकनाथ रामुगडे   22.07.2004 मु पो तासवडे तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड कराड छाया मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.कराड, c/o गोळेश्वर, कर्वे नाका, सुयोगनगर, ता.कराड जि. सातारा.     25.08.2009 मु पो कराड तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड शेवाळेवाडी शिवशंभो बॅकवर्ड क्लास  इंडस्ट्रिअल को-ऑप सोसायटी, लि. मु. शेवाळेवाडी, पो.म्हासोली, ता.कराड, जि. सातारा. अमोल हरिबा साठे   25.08.2009 मु पो शेवाळेवाडी तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड तासवडे जयवंत मागासवर्गीय  ॲटोलूम को.ऑप इंडस्ट्रिज लि.प्लॉट नं.A-86/1, एमआयडीसी, तासवडे, ता. कराड, जि. सातारा.मरळी, ता.कराड, जि.सातारा उदय जगन्नाथ बनसोडे   25.08.2012 मु पो तासवडे तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड कराड महात्मा  इंडस्ट्रियल को.आप सोसायटी लि.कराड, 385/9 शनिवार पेठ, मार्केटयार्ड, ता. कराड,जि. सातारा. विजय एकनाथ भोसले   25.08.2009 मु पो कराड तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड सुर्ली काळेश्वरी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.सुर्ली, ता.कराड, जि.सातारा राजेश अनंदराव जगधन   31.03.2011 मु पो सुर्ली तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड तासवडे अलाईड मागासवर्गीय को- ऑप इंडस्ट्रिज सोसायटी लि. प्लॉट नं.सी.44 तासवडे, एमआय.डी.सी, कराड, जि.सातारा जयश्री प्रकाश लोखंडे   25.08.2009 मु पो तासवडे तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड तासवडे जयवंत मागासवर्गीय गारमेटस  को.आप इंडस्ट्रिज लि. प्लॉट नं.A-86,MIDC,तासवडे,ता.कराड,जि.सातारा. भास्कर सखाराम कांबळे   25.08.2012 मु पो तासवडे तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड कराड आदित्य को.ऑॅप. इंडस्ट्रिअल लि.235 / बुधवार पेठ, ता.कराड,  जि.सातारा. अमोल उमेश भोसले   31.03.2011 मु पो कराड तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड कराड प्रतिक इंडस्ट्रिअल को.आप सोसायटी लि. 464,सोमवारपेठ, बालाजी मंदीर समोर,कराड ता.कराड,जि.सातारा. संतोष कृष्णात लाड   25.08.2012 मु पो कराड तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
कराड मलकापुर राजर्षी शाहू मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.DMS कॉम्पलेक्स, मलकापूर,ता.कराड,जि सातारा. शिवाजी गोविंद जगताप   25.08.2012 मु पो मलकापुर तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
जावळी कुडाळ राजीव मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मु.पो.कुडाळ, ता. जावळी, जि. सातारा. नानासाहेब वामन शिंदे   25.08.2012 मु पो कुडाळ तालुका - जावळी  जिल्हा -  सातारा
कराड तासवडे शिवतेज मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. B-53 तासवडे एमआयडीसी, कराड, ता.कराड, जि.सातारा. संजय पांडुरंग शिलवंत   31.03.2011 मु पो तासवडे तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा
सातारा जकातवाडी समर्थ शेड्युअल कास्ट इंडस्ट्रिअल को.ऑप सोसायटी लि. मु. पो. जकातवाडी ता.जि. सातारा. अशोक जगन्नाथ काकडे   15.03.2011 मु पो जकातवाडी तालुका - सातारा जिल्हा -  सातारा
कराड तळबीड रणवीर मागसवर्गीय औद्योगिक सहक ारी संस्था तळबीड, ता. कराड,जि.सातारा. सतिश शंकर फाळके   31.03.2011 मु पो तळबीड तालुका - कराड जिल्हा -  सातारा

सोलापूर

तालुका गाव लाभार्थी संस्थेचे नाव लाभार्थ्यांचे नाव लाभार्थी संस्थेला दिलेली रक्कम रूपये/ लाख लाभाचा दिनांक पत्ता 
मंगळवेढा मंगळवेढा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय विविधउत्पादन  गारमेंट व  विकास औद्योगिक  मंगळवेढा जिल्हा सोेलापूर विजय सोमा खवतोडे   30.10.2010
माळशिरस फोडशिरस चेअरमन बाणलिंग मागासवर्गीय औद्योगिक  उत्पादक सहकारी  संस्था,मु.पो. फोंडशिरस ता.माळशिरस  जि.सोलापूर रोहिदास रंगनाथ रणदिवे   18.12.2010
अक्कलकोट कुरनुर संत रोहिदास मागासवर्गीय चर्मोद्योग औद्योगिक सहकारी  संस्था मर्या कुरनुर  ता.अक्कलकोट जि.सालापूर गायकवाड स्वामीराव बाळु   31.8.2009
  29.03.2013
मंगळवेढा मंगळवेढा नवरत्न औद्योगिक उत्पादक सह.संस्था, मर्या.मंगळवेढा ता. मंगळवेढा जिल्हा सोलापूर सचिन शिवाजीराव घोडके   25.01.2011
 
मंगळवेढा मंगळवेढा महात्मा गांधी मागासवर्गीय रेशीम उत्पादक सह.संस्था, मर्या.वाघोली ता.मोहोळ जिल्हा सोेलापूर चंद्रहार कोंडीबा चुकेकर   27.10.2010
उत्तर सोलापूर एम.आय.डि.सी.कोंडी लक्ष्मी पार्वती महिला मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारीसंस्था मर्या. भारत गॅस विजाूप रोड सोलापूर वर्षा अनिल आबुटे   11.09.2012
पंढरपूर कासेगांव भाग्यलक्ष्मी मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.पंढरपूर जिल्हा सोलापूर शहाजी भगवान अडगळे   25.05.2012
दक्षिण सेालापूर गंगेवाडी महात्मा फुले मागासवीगय औद्योगिक सहकारी संस्था म.मोहोळ ता.मोहोळ जि.सोलापूर नवनाथ दगडू गेजगे   06.07.2012
सांगोला महुद बुद्रुक सुभद्रा मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.सुभद्रा निवास महुद बु//ता.सांगोला जिल्हा सोलापूर अभिषेक महादेव कांबळे   30.06.2012
करमाळा देवळाली माऊली मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी     संस्था मर्या,देवळाली ता.करमाळा जि.सोलापूर रामचंद्र रघुनाथ शिंदे   -
 
सोलापूर सोलापूर पुजा मागासवर्गीय निटिंग व गारमेंट्स औद्योगिक उत्पादक सह संस्था नरसिंह हौ.सेासायटी सोलापूर व्यंकटेश्वर रामचंद्र आसादे   15.12.2012
 
मंगळवेढा मंगळवेढा छत्रपती शाहू महाराज निटींग सहकारीसंस्था मर्या. ता.जि.सोलापूर लक्ष्मण कान्हु मस्के   05.08.2013
मंगळवेढा पाटखळ श्री.पांडुरंग मागासवर्गीय औद्योगिक सह.संस्था पंढरपूर जि.सोलापूर अमित अरुण शिंदे   31.05.2007
मंगळवेढा पाटखळ श्री.चरणसेवा मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मंगळवेढा जि.सोलापूर     31.05.2007
मंगळवेढा पाटखळ सहारा इंडस्ट्रियल केा.ऑप सोसायटी लि.कडेपूर ता.कडेगांव जि.सांगली प्रकल्पाचे ठिकाण मु.पो.मंगळवेढा जि.सोलापूर आशुतोष शिवाजी साळे   25.05.2012
25.05.2012
माढा टेंभूणी क्रांतीसुर्य मागासवर्गीय औदयोगीक सहकारी संस्था मर्या. टेंभूर्णी ता.माढा सोमनाथ रामचंद्र गवळी   13.06.2012
 
सोलापूर सोलापूर संत तुकाराम मागासवर्गीय विविध उत्पादक गारमेंट्स व विकास औद्योगिक सह संस्था होटगी रोड सोलापूर नागेशराव खंडेराव गायकवाड   30.10.2010
मंगळवेढा मंगळवेढा श्री.तुळजा भवानी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. मोडनिंब ता.माढा कुमार विठ्ठल वाघमारे   30.10.2010
बार्शी पानगांव श्री.व्यंकटेश मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.बार्शी जि.सोलापूर तान्हाजी भगवान गायकवाड   11.07.2012
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे