अनुसूचित जातीच्या मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरण्यांना दिर्घ मुदत कर्ज मंजूर करण्याची योजना

लातूर

तालुका गांव लाभार्थ्याचे/ संस्थेाचे नांव लाभार्थी / संस्थेला दिलेली रक्कम (लाखात) रक्कम दिल्याचा दिनांक. ज्या कामासाटी/ उद्योगासाठी रक्कम दिली ती त्याच कामासाठी वापरली किंवा कसे पत्ता
लातूर महापूर प्रियदर्शिनी अनु.जाती सहकारी सुतगिरणी संस्था प्रकल्प महापूर ता.लातूर जि. लातूर 1238/- 20.03.2000, 31.03.2001 प्रकल्प इमारत बांधकामाकरीता मु. महापूर तालुका - लातूर जिल्हा - लातूर

नांदेड

तालुका गांव लाभार्थ्याचे/ संस्थेाचे नांव लाभार्थी / संस्थेला दिलेली रक्कम (लाखात) रक्कम दिल्याचा दिनांक. ज्या कामासाटी/ उद्योगासाठी रक्कम दिली ती त्याच कामासाठी वापरली किंवा कसे पत्ता
 मुखेड  मुखेड मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणी मुखेड
735.00 /-   सुत गिरणी मु. नांदेड तालुका - मुखेड जिल्हा - मुखेड
शीर्षस्थानी क्रीडा करण थांबणे